Portal de Correos - Importació

ENVIAR EN LÍNIA

Envia documents des de qualsevol dispositiu i des de qualsevol lloc amb la mateixa validesa legal.

Burofax

Enviar documents de manera urgent i segura

Carta

Envia una carta digital, ordinària o certificada

Tarjeta Postal

Enviar postals digitals a través d'internet

PREPARAR TRAMESES

Imprimeix les teves etiquetes i paga les teves trameses abans d'anar a l'oficina de Correos

PAQ 48

Lliurament en 24/48 hores, segons origen destinació

Carta certificada

Garanteix la recepció mitjançant signatura

Notificaciones Administrativas

Servei indicat per a comunicacions legals

ET PODEM AJUDAR

Ayudarte a traspasar fronteras

Preguntes freqüents sobre tràmits duaners

1. Per què la meva tramesa ha de passar tràmits duaners?
2. Per què he de tornar a pagar si el remitent ha pagat ja en origen?
3. Per què he de pagar impostos per les trameses que són regals?
4. Si les meves trameses són efectes personals, quin procediment he de seguir?
5. Què puc fer si no tinc factura? Què es pot presentar al seu lloc?
6. I si la tramesa es fa de particular a particular, també cal pagar?
7. Quan cal pagar aranzels (drets de duana)? Es paguen per a tots els productes?
8. Quan cal pagar IVA?
9. Per què és necessari el NIF per fer els tràmits duaners?
10. Puc autoritzar un familiar, amic, etc. per fer els tràmits duaners en nom meu? Quina documentació necessita aquesta persona?
11. Si la factura es troba a l'interior de la tramesa, es pot obrir el paquet?
12. Quin és el termini màxim per fer els tràmits d'importació de la mercaderia?

 

1. Per què la meva tramesa ha de passar tràmits duaners?
La importació de mercaderies en un país o territori fiscal diferent del de l’origen de la mercaderia comporta l’obligació de tramitació duanera. Tota mercaderia ha de passar uns controls fronterers de seguretat (controls sanitaris, de qualitat, etc.) i ha de complir les obligacions fiscals del país de destinació (pagament d’impostos i aranzels), a més d’altres despeses derivades de la gestió dels tràmits d’importació i custòdia i emmagatzematge de les trameses.

2. Per què he de pagar de nou, si el remitent ha pagat ja en origen?
En funció de la legislació de cada país, la mercaderia que es transporta per mitjà de trameses postals pot estar subjecta a controls duaners i paraduaners de sortida (exportació) al país d’origen i de controls duaners i paraduaners d’entrada (importació) al país de destinació. Aquests controls a la sortida i a l’entrada són diferents, ja que els duen a terme autoritats diferents: les del país d’origen i les del país de destinació o d’importació, que són, en general, per compte del destinatari.


Com a norma general, les mercaderies importades han de pagar els impostos indirectes que graven el consum al territori de destinació, impost nacional/local com és l’IVA en el cas de la Península i les Balears, IGIC, si escau, a les Canàries, i IPSI a Ceuta i Melilla; i d’altra banda els drets duaners o aranzel comunitari (impost comunitari de la UE) i els impostos especials que graven tabac, alcohol, hidrocarburs, etc.
 

3. Per què he de pagar impostos per les trameses que són regals?

Les trameses entre particulars que continguin regals amb un valor de la mercaderia per sobre de 45 € estan subjectes al pagament dels impostos.

En aquest cas, la Llei considera que es tracta de mercaderia obtinguda fora del territori fiscal de destinació i que serà consumida/utilitzada dins d’aquest territori, de manera que està subjecta al pagament de tributs.

 

Només en el cas d’efectes personals utilitzats, prèvia declaració mitjançant el DUA dels mateixos i comprovació, si escau, per part de la duana, podrien estar exempts del pagament de tributs, però el destinatari haurà de pagar la gestió de Correos davant de la duana (DUA).


4. Si les meves trameses són efectes personals, quin procediment he de seguir?
S’entenen per efectes personals els objectes UTILITZATS (roba, llibres, etc.). No són efectes personals els articles o les mercaderies comprades per a ús personal.
Els efectes personals estan subjectes a tràmits duaners, si bé només es poden declarar exempts després que la Duana ho declari i comprovi.

Per a això, cal adjuntar a la tramesa una factura proforma o bé emplenar el punt 2 de l’avís d’arribada per indicar el contingut exacte de la mercaderia (no és vàlid indicar regals, mostres...) i el seu valor, que mai no pot ser 0.


5. Què puc fer si no tinc factura? Què es pot presentar al seu lloc?
Per fer la declaració duanera d’importació, les empreses han d’aportar sempre una factura comercial o una factura proforma.

Al contrari, si l’importador és un particular que no pot aportar factura o cap altre document justificatiu del valor de la mercaderia (justificant de pagament, PayPal, etc.), podrà emplenar una declaració jurada de valor (que figura a l’Avís d’arribada) acompanyada de justificant bancari d’ingrés.


6. I si la tramesa es fa de particular a particular, també cal pagar?
En les trameses entre particulars que no responguin a una transacció comercial estan subjectes al pagament de tributs sempre que el valor de la mercaderia ultrapassi els 45 €.

Poden quedar exemptes del pagament de tributs les trameses entre particulars que tinguin la consideració d’efectes personals amb motiu de trasllat de residència. Per a això, cal presentar una declaració davant de la duana i poder acreditar que la seva antiguitat és igual o superior a sis mesos.

Un cop presentada la declaració davant de la duana, aquesta pot inspeccionar les trameses abans de resoldre si estan exemptes o no del pagament de tributs per considerar-les efectes personals amb una antiguitat de més de sis mesos.

 

7. Quan cal pagar aranzels (drets de duana)? Es paguen per a tots els productes?

Només són susceptibles del pagament d’aranzel a la importació les mercaderies amb un valor per sobre de 150 €.

Al contrari, les mercaderies amb un valor inferior a 150 € no estan subjectes al pagament de l’aranzel, encara que sí que estiguin subjectes al pagament de l’IVA a la importació o als impostos especials com a norma general.

 

Alguns productes estan lliures de pagament d’aranzel i d’altres estan subjectes a drets addicionals, depèn del país de fabricació i del producte.


8. Quan cal pagar IVA?

Qualsevol mercaderia importada a Espanya amb un valor superior a 22 € és susceptible del pagament d’IVA (impost nacional), sempre que hi hagi una transacció econòmica pel mig, tant si el destinatari és una empresa com un particular.

Les trameses entre particulars que continguin regals amb un valor de la mercaderia per sobre de 45 € estan subjectes al pagament dels impostos.


El tipus general de l'IVA per a la importació de productes a Espanya és del 21 % però a determinats productes se'ls aplica un IVA reduït (10%) o superreduït (4%).

9. Per què és necessari el NIF per fer els tràmits duaners?
Els tràmits duaners es formalitzen amb el DUA (document únic administratiu).

El DUA és una declaració fiscal i com a tal requereix el NIF tant del remitent com del destinatari com a identificador (Resolució DUA 27 de juny de 2012 i disposició addicional sisena de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària).

10. Puc autoritzar un familiar, amic, etc. per fer els tràmits duaners en nom meu? Quina documentació necessita aquesta persona?
Si tries l’opció de fer els tràmits d’importació personalment, pots autoritzar una altra persona presentant l’“avís postal” que t’hem fet arribar a la teva bústia signada per l’interessat; DNI, passaport, NIE de la persona autoritzada; fotocòpia del DNI, passaport, NIE del destinatari i el Llibre de Família si el destinatari és menor d’edat.

11. Si la factura es troba a l'interior de la tramesa, es pot obrir el paquet?
 L’Agència Tributària és l’única que té autorització legal per obrir un paquet postal d’ofici. És important advertir al remitent de la tramesa que la factura i altres documents que puguin ser necessaris per tramitar la importació s’adhereixin a l’exterior de la tramesa. Tots els operadors postals disposen d'unes bosses especials per a aquesta finalitat.

En el cas que la factura sigui a l’interior i si has decidit que Correos sigui el teu agent duaner per tramitar la importació, pots fer constar de manera expressa que la factura és dins del paquet i que autoritzes Correos perquè pugui obrir-lo. Aquesta autorització s’ha de fer a l’avís postal amb les dades de la tramesa, que arribarà a la bústia del domicili i que s’ha de retornar amb les teves dades a l’adreça que s’hi indica.

12. Quin és el termini màxim per fer els tràmits d'importació de la mercaderia?
La data límit per completar els tràmits d’importació és la que s’indica a l’avís postal que t’hem fet arribar.