Portal de Correos - Importación

Enviar online

Envía documentos dende calquera dispositivo e dende calquera lugar coa mesma validez legal.

Burofax

Enviar documentos de forma urxente e segura

Carta

Envía unha carta dixital, ordinaria ou certificada

Tarxeta Postal

Enviar postais dixitais a través da Internet

PREPARAR ENVÍOS

Imprime as túas etiquetas e paga os teus envíos antes de ir á túa oficina de Correos

Paq 48

Entrega en 24/48 horas, segundo orixe destino

Carta Certificada

Garante a recepción mediante sinatura

Notificacións administrativas

Servizo indicado para comunicacións legais

PODEMOS AXUDARTE

Importar cabecera

Preguntas frecuentes sobre trámites aduaneiros

1. Por que o meu envío debe pasar trámites aduaneiros?
2. Por que teño que pagar de novo, se o remitente pagou xa en orixe?
3. Por que teño que pagar impostos polos envíos que son regalos?
4. Se os meus envíos son efectos persoais, que procedemento debo seguir?
5. Que podo facer se non teño factura? Que se pode presentar no seu lugar?
6. E se o envío se fai de particular a particular, tamén hai que pagar?
7. Cando hai que pagar aranceis (dereitos de alfándega)? Páganse para todos os produtos?
8. Cando hai que pagar IVE?
9. Por que é necesario o NIF para realizar os trámites aduaneiros?
10. Podo autorizar un familiar, amigo, etc. para realizar os trámites aduaneiros no meu nome? Que documentación necesita esa persoa?
11. Se a factura se encontra no interior do envío, pódese abrir o paquete?
12. Cal é o prazo máximo para realizar os trámites de importación da mercadoría?

 

1. Por que o meu envío debe pasar trámites aduaneiros?
A importación de mercadorías nun territorio fiscal diferente ao da orixe da mercadoría implica a obriga de tramitación aduaneira. Toda mercadoría debe pasar uns controis fronteirizos de seguridade (controis sanitarios, de calidade, etc.) e cumprir coas obrigas fiscais do país de destino (pagamento de impostos e aranceis), ademais doutros gastos derivados da xestión dos trámites de importación e custodia e almacenamento dos envíos.

2. Por que teño que pagar de novo, se o remitente pagou xa en orixe?
En función da lexislación de cada país, os envíos postais poden estar suxeitos a controis aduaneiros de saída (exportación) no país de orixe e de entrada (importación) no país de destino.
Os custos asociados a estes trámites son independentes uns doutros. Como norma xeral, as mercadorías importadas deberán pagar os impostos indirectos que gravan o consumo no territorio de destino, imposto nacional/local) como é o IVE no caso de península e Baleares, IXIC, AIEM e RM no seu caso en Canarias, e IPSI en Ceuta; e, por outra banda, os dereitos aduaneiros ou arancel comunitario (imposto comunitario da UE).

3. Por que teño que pagar impostos polos envíos que son regalos?
Por norma xeral, os regalos privados por enriba de 45 € tamén son susceptibles do pagamento de impostos xa que son considerados pola normativa aduaneira como unha mercadoría obtida fóra do territorio fiscal de destino e que vai a ser consumida/utilizada dentro deste, polo que estaría sometida a control aduaneiro de importación.
Só no caso de efectos persoais usados, tras a comprobación por parte da Alfándega segundo o procedemento establecido, poderían estar exentos.

4. Se os meus envíos son efectos persoais, que procedemento debo seguir?
Enténdense por efectos persoais, os obxectos USADOS (roupa, libros, etc). Non son efectos persoais os artigos ou mercadorías compradas para uso persoal.
Os efectos persoais están suxeitos a trámites aduaneiros, se ben poderán declararse exentos tras a comprobación e autorización da Alfándega. Para iso, é necesario achegar no envío unha factura pro forma ou  ben debe cumprir o punto 2 do aviso de chegada para indicar o contido exacto da mercadoría (non é válido indicar regalos, mostras...) e o valor desta que nunca pode ser 0.


5. Que podo facer se non teño factura? Que se pode presentar no seu lugar?
Para realizar a declaración aduaneira de importación, as empresas deben achegar sempre unha factura comercial ou unha factura pro forma. Os particulares, se non poden achegar ningún outro documento xustificativo do valor da mercadoría (xustificante de pagamento, PayPal, etc.), poderán achegar unha Declaración Xurada de Valoracompañada do xustificante bancario de ingreso.

6. E se o envío se fai de particular a particular, tamén hai que pagar?
Si, pero os aranceis de importación de mercadorías en España son diferentes se o destinatario é unha empresa ou un particular. Neste caso páganse impostos sempre que a mercadoría teña custo superior a 45 €. Quedan exentos os envíos de efectos persoais entre particulares con motivo de traslado de residencia sempre que a antigüidade destes sexa igual ou superior a seis meses. En caso de dúbida, “no momento da inspección, corresponde ao importador demostrar a antigüidade dos obxectos”.

7. Cando hai que pagar aranceis (dereitos de alfándega)? Páganse para todos os produtos?

As mercadorías por enriba de 150 € son susceptibles do pagamento de dereitos arancelarios de importación (imposto comunitario da Unión Europea). Como norma xeral, vostede non ten que pagar arancel para mercadorías valoradas por debaixo de 150 €, aínda que si poden ser susceptibles do pagamento de IVE de importación e impostos especiais.
Algúns produtos están libres de dereitos e outros están suxeitos a dereitos adicionais, depende do país de fabricación e do produto. En países como China, gravan cun imposto adicional as bicicletas fabricadas no país.

8. Cando hai que pagar IVE?
Como norma xeral, calquera mercadoría importada en España cun valor superior a 22 € é susceptible do pagamento de IVE (imposto nacional), sempre que haxa unha transacción económica, tanto se o destinatario é unha empresa como un particular.
Os regalos privados por enriba de 45 € tamén son susceptibles do pagamento de IVE e, só no caso de efectos persoais usados, tras a comprobación por parte da Alfándega segundo o procedemento establecido, poderían estar exentos. O tipo xeral do IVE para a importación en España é do 21%.
O tipo xeral do IVE para a importación de produtos en España é do 21 %, pero en certos produtos aplícase un IVE reducido (10%) e superreducido (4%). Calcúlase sobre o valor das mercadorías.

9. Por que é necesario o NIF para realizar os trámites aduaneiros?
Os trámites aduaneiros formalízanse co DUA (Documento Único Administrativo). O DUA é unha declaración fiscal e, como tal, require do NIF tanto do remitente coma do destinatario como identificador (Resolución DUA 27 de xuño de 2012 e disposición adicional sexta da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria).

10. Podo autorizar un familiar, amigo, etc. para realizar os trámites aduaneiros no meu nome? Que documentación necesita esa persoa?

Se elixes a opción de realizar os trámites de importación persoalmente, podes autorizar outra persoa presentando o “Aviso Postal” que che fixemos chegar á túa caixa de correo asinada polo interesado; DNI, pasaporte, NIE da persoa autorizada; fotocopia do DNI, Pasaporte, NIE do destinatario e o libro de familia, se o destinatario é menor de idade.

11. Se a factura se encontra no interior do envío, pódese abrir o paquete?
A Axencia Tributaria é a única que ten autorización legal para abrir un paquete postal de oficio. É importante advertir ao remitente do envío que a factura e outros documentos que poidan ser necesarios para a importación se adhiran no exterior do envío. Todos os Operadores Postais dispoñen dunhas bolsas especiais para este fin. No caso de que a factura estea no interior, e se vostede decidiu que Correos sexa o seu axente aduaneiro para tramitar a importación, pode facer constar de forma expresa que a factura se encontra dentro do paquete e que desexa autorizar a Correos para que poida proceder á súa apertura. Esta autorización debes facela no aviso postal cos datos do teu envío, que chegará á caixa de correo do teu domicilio e debes devolver cos teus datos ao enderezo indicado neste.

12. Cal é o prazo máximo para realizar os trámites de importación da mercadoría?
A data límite para completar os trámites de importación é a que vén indicada no Aviso Postal que che facemos chegar.