Informació sobre el Brexit

Des de l’1 de gener de 2021, una vegada que el Regne Unit, tret del territori d’Irlanda del Nord, ha abandonat definitivament tant la Unió Europea com el Territori Duaner de la Unió, qualsevol moviment de mercaderies entre aquest país i la Unió Europea està subjecte tant a tràmits duaners (importació, exportació, trànsits, etc.) com als controls fronterers que es determinen en la legislació espanyola.

Importació a Espanya de trameses postals amb origen el Regne Unit, tret del territori d’Irlanda del Nord.

Des de l’1 de gener de 2021, perquè Correos pugui lliurar als destinataris a Espanya trameses que contenen mercaderia procedent del Regne Unit, tret del territori d’Irlanda del Nord, cal presentar aquesta mercaderia a despatx davant de la Duana espanyola.

El destinatari haurà de sufragar les despeses corresponents a la tramitació duanera, així com el pagament dels tributs que es meritin d’acord amb la normativa duanera vigent (IVA o IGIC a les Canàries) i Impostos Especials. No obstant això, podrà quedar dispensat del pagament d’aranzels quan s’acrediti  documentalment que la mercaderia que conté la tramesa és d’origen Regne Unit, tret del territori d’Irlanda del Nord.

Exportació des d’Espanya de trameses postals amb destinació al Regne Unit 

Per a totes les trameses amb mercaderies s’haurà de completar i adjuntar la declaració de duanes corresponent (CN22 o CN23) disponible a l’oficina de Correos, correctament emplenada i signada.

Correos posa a la disposició de les empreses espanyoles exportadores de trameses amb destinació Regne Unit, tret del territori d’Irlanda del Nord, la possibilitat de contractar el servei del DUA d’Exportació Internacional. Per fer-ho cal aportar factura i autorització de despatx a Correos com a representant duaner.