Política de privacitat Citypaq

1. Qui tractarà les vostres dades?

El responsable del tractament és Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME (d’ara endavant, “Correos”), amb CIF A-83052407 i domicili social al carrer del Conde de Peñalver, núm. 19, 28006 Madrid (Espanya).

Per garantir la gestió adequada d’aquest tractament, Correos té designat un delegat de protecció de dades (DPD o DPO), a qui us podeu dirigir per a qualsevol qüestió que necessiteu en relació amb les dades a través de l’adreça electrònica següent: dpdgrupocorreos@correos.com

2. Per a què es tractaran les vostres dades i per què?

A. Gestió de sol·licitud d’informació

Les vostres dades de caràcter personal seran tractades per tramitar la sol·licitud i poder-nos posar en contacte amb l’objectiu d’informar-vos sobre els productes i serveis de Correos relatius a Citypaq.

Aquesta informació es proporcionarà a través del número de telèfon que ens heu facilitat i, si és procedent, de l’adreça electrònica.

Igualment, se us comunica que en cas que no faciliteu les dades requerides al formulari, marcades amb un asterisc, Correos no podrà prestar-vos el servei sol·licitat.

La base legítima que empara aquest tractament és l’execució d’un contracte o l’aplicació de mesures precontractuals a petició de l’interessat.

B. Complir les obligacions legals

En el compliment d’aquestes obligacions, Correos podrà comunicar les vostres dades a les administracions públiques i els tribunals, sempre que aquesta informació sigui requerida conforme als processos legals establerts.

La base en què s’empara aquest tractament és el compliment d’una obligació legal.

3. Quines dades seran tractades?

Es tractaran les dades facilitades al formulari d’alta.

En cas d’haver prestat el vostre consentiment, les dades obtingudes de les fonts enumerades en la finalitat 2.E.

4. Durant quant de temps seran tractades les vostres dades?

Les dades personals derivades de la sol·licitud d’informació es conservaran mentre siguin necessàries per a la gestió comercial que heu sol·licitat.

Quan aquest termini hagi passat, es bloquejaran i només estaran disponibles a sol·licitud de jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les administracions públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que se’n puguin derivar i, transcorregut el període de bloqueig, seran eliminades per complet. A tall d’exemple, en els casos més habituals s’atendrà al termini de prescripció de tres anys derivat de la normativa de protecció de dades.

5. Quins són els vostres drets?

En la mesura que estiguin reconeguts en la normativa de protecció de dades aplicable en cada moment, l’usuari podrà exercir els drets següents en relació amb el tractament de les vostres dades:

  • Dret d’accés: si exerciu aquest dret, podreu conèixer quin tipus de dades estem tractant i les característiques del tractament que estem duent a terme.
  • Dret de rectificació: si exerciu aquest dret, podreu sol·licitar la modificació de les vostres dades en cas que siguin inexactes o no veraces.
  • Dret de portabilitat: si exerciu aquest dret, podreu obtenir una còpia en un format interoperable de les dades que s’estiguin tractant.
  • Dret a la limitació en el tractament de dades: si exerciu aquest dret, podreu limitar el tractament de les vostres dades en els casos recollits en la Llei.
  • Dret d’oposició: si exerciu aquest dret, us podreu oposar al tractament de les vostres dades i sol·licitar que no us trametin més comunicacions comercials.
  • Dret de supressió: si exerciu aquest dret, podreu sol·licitar la supressió de les vostres dades quan el tractament ja no sigui necessari.
  • Dret a revocar el consentiment prestat.

Podeu exercir els vostres drets a través d’algun dels canals següents, indicant el dret a exercir i acompanyant una còpia del document nacional d’identitat o document equivalent, a més de qualsevol altra documentació que considereu oportuna:

1. Adreça postal: carrer del Conde de Peñalver, núm. 19, 28006 Madrid (Espanya)

2. Correu electrònic: derechos.protecciondatos.correos@correos.com

A la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) podeu trobar una sèrie de models que us ajudaran a exercir els vostres drets. Així mateix, us informem que teniu dret a interposar una reclamació davant de l’autoritat de control (a Espanya, l’AEPD) en cas que considereu infringits els vostres drets.