Confidencialitat / Política de protecció de dades de l’empleat/ada

Compromís de confidencialitat 

Tant durant el període de durada del contracte laboral/funcionarial com una vegada que aquest s’extingeixi per qualsevol causa, el/la treballador/a queda obligat/ada a mantenir secret absolut sobre la informació confidencial de la societat.

Es considera informació confidencial aquella a la qual el/la treballador/a tingui accés en l’acompliment de la seva activitat (incloses les dades personals a què pugui accedir). Si, en l’exercici de les seves funcions, el/la treballador/a hagués accedit a dades personals, només les tractarà per al compliment d’aquestes funcions i, en qualsevol cas, se’n prohibeix la utilització per a finalitats diferents, o bé la seva comunicació, ni tan sols per a la seva conservació a tercers. El/La treballador/a ha d’adoptar les mesures tècniques i organitzatives indicades per la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA, SME.

La prohibició que estableix el paràgraf anterior s’estén a la reproducció en qualsevol suport de la informació de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA, SME a la qual tingui accés el/la treballador/a sobre clients, procediments i sistemes d’organització, programes informàtics o qualsevol mena d’informació interna. Així, en el cas que el/la treballador/a reveli a tercers qualsevol informació protegida o confidencial, pot ser susceptible d’incórrer en la responsabilitat penal que tipifica l’art. 278 i seg. del Codi Penal, i també poden ser aplicables les disposicions de la Llei 1/2019, de 20 de febrer, de secrets empresarials. Referent a això, el/la treballador/a ha d’adoptar les mesures tècniques i organitzatives indicades per la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA, SME.

Política de protecció de dades de l’empleat/ada

Responsable del tractament

El responsable del tractament és la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME. (“Correos”), amb NIF A-83052407, i amb domicili social al carrer del Conde de Peñalver, 19, 28006 Madrid (Espanya).

Per garantir el compliment de la normativa de protecció de dades, Correos té designada una delegada de protecció de dades (“DPD” o “DPO”, per les seves sigles en anglès), a qui us podeu dirigir per a qualsevol qüestió que necessiteu en relació amb això a través de l’adreça electrònica següent: dpdgrupocorreos@correos.com.

Finalitats del tractament de dades de caràcter personal, dades tractades i base de legitimació

Les vostres dades personals es poden tractar per a les finalitats següents:

Finalitat 1 – Gestió de la relació laboral amb l’empleat/ada

 • Descripció de la finalitat: administració de la relació laboral o funcionarial amb vós (d’ara endavant, l’empleat/ada). A efectes enunciatius, la finalitat esmentada pot incloure accions com ara: alta del treballador/a, nomenaments i cessaments; gestió de les activitats fiscals i comptables que es derivin de la relació laboral; gestió i control de les despeses professionals; si escau, abonament i desgravació o bonificació fiscal; gestió i pagament de nòmines i altres conceptes extrasalarials; gestió de comunicacions a la Seguretat Social; accions relatives a prevenció de riscos laborals; atenció de sol·licituds i suggeriments presentats pels/per les empleats/ades; gestió de les peticions que sol·licitin els/les empleats/ades com ara demanar bestretes de la nòmina; registrar la jornada laboral feta per la persona treballadora per donar compliment a l’obligació de garantir el registre diari de jornada; gestió de processos de mobilitat funcional i geogràfica; gestió de viatges que faci l’empleat/ada amb motiu de la relació laboral; gestió i liquidació de despeses de desplaçament de l’empleat/ada, així com d’altres despeses similars; assignació i control dels recursos necessaris per dur a terme el treball, incloent-hi la gestió de comptes i perfils corporatius, així com el suport i manteniment informàtic, si escau; accions de direcció i control del treball, incloses accions i procediments disciplinaris i relacionats amb queixes formals; gestió de drets vinculats a la pertinença a sindicats; gestió de llicències, permisos, trasllats, excedències, incapacitat temporal; administració de la finalització o suspensió de la relació laboral.
 • Base de legitimació: execució de la relació contractual, compliment del conveni col·lectiu aplicable i altres acords col·lectius que siguin aplicables en cada cas i el compliment de les obligacions legals.
 • Dades tractades amb aquesta finalitat: dades identificatives i de contacte, dades professionals i acadèmiques, dades identificatives i de contacte de familiars, dades econòmiques i financeres, dades de característiques familiars, dades de circumstàncies socials, dades de categoria especial; dades recollides per al registre de la jornada laboral.
 • Circumstància habilitant del tractament de dades de categoria especial: compliment d’obligacions i exercici de drets específics del responsable del tractament i de l’interessat en l’àmbit del dret laboral i de la seguretat i protecció social. En cas que sigui aplicable, es poden tractar (i) determinades dades de salut a raó de la discapacitat o condició que pugui presentar l'empleat/ada, en el marc del compliment de mesures de suport social i adequació del lloc de treball a les condicions que es requereixi en cada cas, per a l’accés a posicions de treball reservades a persones amb discapacitat, o per a la gestió i tramitació d’ajuts i descomptes en matèria fiscal i de seguretat social, i (ii) determinades dades sindicals en supòsits d’eleccions o d’un procediment disciplinari que requereixi l’audiència del/la delegat/ada sindical en cas que l'empleat/ada estigui afiliat/ada a un sindicat.

Finalitat 2 – Prestació de serveis mèdics i compliment de les obligacions legals de Correos

 • Descripció de la finalitat: Tractament de dades d’empleats/ades en actiu per tal d’organitzar i desenvolupar reconeixements mèdics a la plantilla; agregar les dades personals —per província, seu central i sexe— de manera que no pugui vincular-se la informació sobre l’estat de salut amb la seva persona, per a la realització d’estudis estadístics, amb la finalitat de valorar l’estat de salut col·lectiu dels treballadors de l’empresa, i establir prioritats d’actuació en matèria preventiva; tractament de dades d’empleats/ades de Correos per comunicar-les a les autoritats públiques i/o entitats privades competents, en la mesura que resulti necessari per possibilitar el compliment d’obligacions legals.
 • Base de legitimació: compliment d’obligacions legals.
 • Dades tractades amb aquesta finalitat: dades identificatives, de contacte, professionals, dades econòmiques i financeres, dades de parentiu i dades de categoria especial.
 • Circumstància habilitant del tractament de dades de categoria especial: compliment d’obligacions i exercici de drets específics del responsable del tractament i de l’interessat/ada en l’àmbit del dret laboral i de la seguretat i protecció social.

Finalitat 3 – Formació

 • Descripció de la finalitat: planificar i executar el pla de formació i altres accions formatives i informatives no incloses en el pla de formació.
 • Base de legitimació: execució de la relació contractual.
 • Dades tractades amb aquesta finalitat: dades identificatives, de contacte, dades acadèmiques i professionals.

Finalitat 4 – Avaluació de l’acompliment

 • Descripció de la finalitat: gestionar el desenvolupament professional del/la treballador/a en processos de desenvolupament i avaluació interns.
 • Base de legitimació: execució de la relació contractual.
 • Dades tractades amb aquesta finalitat: dades identificatives, de contacte, dades acadèmiques, professionals, així com la informació derivada de l’avaluació a l’empleat/ada.

Finalitat 5 – Control de l’absentisme

 • Descripció de la finalitat: verificació de l’estat de malaltia o d’accident de treball o absentisme laboral que s’al·legui, a fi de justificar les faltes d’assistència.
 • Base de legitimació: Execució de la relació laboral en relació amb el marc de facultats de control i supervisió que reconeix la normativa laboral (article 20.4 de l’Estatut dels Treballadors).
 • Dades tractades amb aquesta finalitat: dades identificatives, dades de contacte i dades professionals.

Finalitat 6 – Control laboral

 • Descripció de la finalitat: verificar l’acompliment correcte de les funcions atribuïdes a l'empleat/ada i de les seves obligacions, per mitjà de sistemes i mètodes de supervisió en el lloc de treball. Correos pot utilitzar tecnologia de geoposicionament en els dispositius mòbils o vehicles corporatius que empri el/la treballador/a per a l’acompliment de funcions com el lliurament i el repartiment de serveis postals, paqueteria, etcètera. La implantació d’aquesta tecnologia ha de complir els criteris de minimització de dades i privacitat des del disseny i, per defecte, només rebrà la informació necessària per a l’exercici del control empresarial necessari i la seva activitat es limitarà a la jornada laboral del/la treballador/a.
 • Base de legitimació: interès legítim de Correos consistent a: (i) exercir les facultats de control i supervisió laboral que reconeix la normativa vigent als/les ocupadors/res, que permet incloure les millores i l’optimització en l’organització de recursos necessàries per assolir d’una manera més efectiva els objectius de la companyia i mantenir la seva sostenibilitat econòmica; (ii) l’interès legítim que té l’organització d’evitar situacions adverses i, si escau, donar-hi solució, com per exemple en cas d’incidents de seguretat o extraviament de dispositius o trameses objecte de repartiment, així com ajudar a disminuir la sinistralitat —i, per tant, augmentar la seguretat dels/les treballadors/res— i fer més eficients les rutes de transport o repartiment; (iii) l’interès legítim que té l’organització d’adaptar-se a les noves exigències del mercat i proporcionar als destinataris informació en temps gairebé real sobre l’estat de les seves trameses o lliuraments, i informació sobre la ubicació aproximada, a fi d’augmentar el valor afegit del servei, així com reduir els intents de lliurament per absències al domicili, que, en definitiva, també representaria una reducció de costos, ja que s’aconseguiria millorar l’eficiència en la prestació del servei, i (iv) ajudar a disminuir la sinistralitat —i, per tant, augmentar la seguretat dels/les treballadors/res— i fer més eficients les rutes de transport o repartiment.
 • Dades tractades amb aquesta finalitat: dades identificatives, de contacte, dades acadèmiques i professionals i, en funció del cas, geolocalització o navegació i interacció amb funcionalitats i eines tecnològiques posades a disposició dels/les empleats/ades.

Finalitat 7 – Gestió del Canal de Denúncies

 • Descripció de la finalitat: gestió, a través del Canal Ètic, de les comunicacions relatives a possibles irregularitats, incompliments o comportaments contraris a l’ètica, la legalitat o les normes corporatives de Correos, a fi d’investigar-los en cas que sigui procedent obrir un expedient d’investigació, i que tinguin relació amb l'empleat/ada.
 • Base de legitimació: el compliment d’obligacions legals (entre d’altres, la normativa reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció).
 • Dades tractades amb aquesta finalitat: dades identificatives i de contacte, així com les altres categories que, per raó de la informació traslladada, es puguin comunicar (per exemple, dades de caràcter laboral/acadèmic, economicofinanceres, de parentiu, circumstàncies socials o de categoria especial —en funció de la situació posada en coneixement i quan hi hagi raons d’interès públic essencial—).

Finalitat 8 – Comunicació de dades en el desenvolupament de relacions professionals

 • Descripció de la finalitat: permetre la inclusió de la informació professional dels/les empleats/ades en propostes de serveis, documentació exigida per licitacions públiques o privades a què es pugui presentar Correos i en contractes subscrits amb tercers en què Correos sigui part, quan estigui previst que l’empleat/ada participi en el desenvolupament d’aquestes relacions professionals.
 • Base de legitimació: interès legítim de Correos a (i) localitzar professionalment els/les interlocutors/res vàlids/des en l’organització amb què mantingui relació, així com (ii) tenir localitzables els seus propis empleats/ades en la gestió de relació amb clients, proveïdors i altres entitats terceres amb què Correos mantingui una relació comercial o contractual, i així assegurar una execució efectiva i correcta de la relació professional.
 • Dades tractades amb aquesta finalitat: dades identificatives, dades de contacte i dades professionals.

Finalitat 9 – Seguretat física de les instal·lacions (videovigilància)

 • Descripció de la finalitat: en funció del cas, Correos pot disposar de sistemes que tenen com a finalitat controlar i preservar la seguretat de les persones, béns i instal·lacions. Aquesta informació es veurà complementada, en funció del cas, per la informació específica desplegada a les instal·lacions (p. ex. cartells d’advertiment).

Amb caràcter addicional, CORREOS tractarà les dades obtingudes de les càmeres de videovigilància amb la finalitat de control empresarial en l’exercici de les funcions que preveu l’article 20.3 de l’Estatut dels Treballadors i en la legislació de funció pública dins del marc legal i amb els límits que hi siguin inherents.

 • Base de legitimació: Interès legítim de Correos a controlar i preservar la seguretat de les persones, béns o instal·lacions, cosa que inclou: (i) evitar la generació d’actes il·lícits o lesius per a la seguretat i els interessos de Correos i dels seus empleats/ades, i (ii) donar resposta a aquests actes il·lícits o lesius.

Així mateix, i sobre la base de l’interès legítim, CORREOS tractarà les dades obtingudes de les càmeres de videovigilància amb la finalitat de control empresarial en l’exercici de les funcions que preveu l’article 20.3 de l’Estatut dels Treballadors i en la legislació de funció pública dins del marc legal i amb els límits que hi siguin inherents. Aquesta finalitat inclou la possibilitat d’utilitzar les imatges captades com a prova que evidenciï un incompliment de les obligacions laborals o de servei o la comissió de qualsevol altre acte il·lícit, tot plegat de conformitat amb el que exposa la normativa vigent en cada moment i amb el respecte necessari dels drets fonamentals.

 • Dades tractades amb aquesta finalitat: dades identificatives (dades d’imatge).

Finalitat 10 – Control d’accés a les instal·lacions

 • Descripció de la finalitat: Correos disposa de sistemes de control d’accés, a fi de supervisar el règim de visites i l’accés als esmentats punts d’accés a les seves instal·lacions, així com vetllar per la seguretat en aquestes.
 • Base de legitimació: l’interès legítim de Correos, pel que fa a les dades identificatives, consistent a monitorar que, a les instal·lacions, hi accedeixi el personal autoritzat per fer-ho i evitar possibles accessos no autoritzats.
 • Dades tractades amb aquesta finalitat: dades identificatives (nom, cognoms, fotografia i, si s’escau, document d’identitat).

Finalitat 11 – Gestionar els recursos corporatius

 • Descripció de la finalitat: monitorar, controlar i accedir als recursos i mitjans tecnològics facilitats a l'empleat/ada, si escau, sempre de conformitat amb la llei aplicable i amb respecte als principis de proporcionalitat, racionalitat i idoneïtat. Per garantir la seguretat de la informació tractada per Correos, el conjunt d’equips informàtics que es faciliten al treballador/a per al desenvolupament de les funcions atribuïdes (com ordinadors o telèfons mòbils) han de disposar de diferents solucions tecnològiques que permetin el registre i control de les activitats o el xifratge en remot de la documentació, si fos necessari. Tret d’autorització expressa en contra, està prohibit qualsevol ús dels dispositius informàtics de Correos que no estigui relacionat amb el desenvolupament de les funcions atribuïdes a l’empleat/ada.
 • Base de legitimació: interès legítim de Correos, consistent a assegurar la integritat, la seguretat i l’actualització dels dispositius de Correos, i garantir-ne un ús d’acord amb les normes d’utilització i els límits establerts.
 • Dades tractades amb aquesta finalitat: dades identificatives, dades de contacte i dades de navegació i interacció amb els recursos facilitats.

Finalitat 12 – Prevenció de delictes

 • Descripció de la finalita: compliment de les normes legals i corporatives establertes, així com cooperació amb les autoritats competents i prevenció de delictes o fraus.
 • Base de legitimació: interès legítim de Correos, consistent a garantir una actuació lícita i en consonància amb els compromisos ètics adquirits per Correos per part dels/les empleats/ades, per mitjà del tractament de les dades personals estrictament necessàries per a la prevenció del frau i conductes anàlogues, d’acord amb les possibilitats que el considerant 47 del Reglament general de protecció de dades reconeix amb aquesta finalitat.
 • Dades tractades amb aquesta finalitat: dades identificatives, dades de contacte, dades acadèmiques i professionals i dades econòmiques i financeres.

Finalitat 13 – Manteniment del contacte d’emergència

 • Descripció de la finalitat: gestió i manteniment de les dades de contacte d’aquelles persones designades com a persona de contacte en cas d’emergència.
 • Base de legitimació: consentiment de l'empleat/ada.
 • Dades tractades amb aquesta finalitat: dades identificatives i de contacte, dades de parentiu o condició de la persona designada com a contacte d’emergència.

Finalitat 14 – Tramesa de comunicacions sobre beneficis corporatius

 • Descripció de la finalitat: tramesa de comunicacions a l'empleat/ada a través de canals electrònics amb informació sobre beneficis corporatius, sigui respecte de productes i serveis de Correos, d’empreses del Grup Correos, o de terceres empreses amb les quals Correos tingui subscrit un conveni de col·laboració/contractes/acords.
 • Base de legitimació: consentiment de l’interessat/ada.
 • Dades tractades amb aquesta finalitat: dades identificatives i de contacte.

Finalitat 15 – Comunicació interna

 • Descripció de la finalitat: desenvolupament d’eines corporatives que permetin el coneixement i contacte entre empleats/ades de Correos; remetre comunicacions informatives a través de diversos canals corporatius, incloses l’adreça electrònica i el telèfon corporatius, relatives a: iniciatives desenvolupades per Correos relacionades amb la relació laboral o funcionarial mantinguda (per exemple, accions de conciliació, enquestes d’opinió a empleats/ades, accions formatives, qüestionaris que tractin sobre diferents matèries com ara ciberseguretat, protecció de dades, etc.); activitats desenvolupades en matèria de responsabilitat social corporativa (per exemple, esdeveniments solidaris, accions de sostenibilitat, etc.); concursos/sorteigs organitzats per Correos en què puguin participar els/les empleats/ades i els seus familiars.
 • Base de legitimació: interès legítim de Correos, consistent a crear un ambient i grau d’informació generalitzat a la plantilla pel que fa a les novetats que es produeixen a Correos i a les qüestions i els fets rellevants sobre les activitats corporatives.
 • Dades tractades amb aquesta finalitat: dades identificatives i dades de contacte.

En relació amb les finalitats detallades anteriorment i la base de legitimació de les quals s’hagi identificat com l’interès legítim de Correos, l'empleat/ada es pot dirigir a l’adreça derechos.protecciondatos.correos@correos.com per tal d’obtenir més informació sobre la ponderació efectuada (entre l’interès esmentat i el dret a la protecció de dades personals dels afectats). Així mateix, l'empleat/ada té el dret a oposar-se a les activitats de tractament basades en l’interès legítim.

Fonts i tipologia de dades tractades

Les dades tractades per a la gestió adequada de la relació laboral provenen de diferents fonts, entre les quals destaquen les següents:

 • El/La mateix/a treballador/a, com per exemple en el cas de la informació subministrada durant el procés de selecció/avaluació i la formalització posterior del contracte o, en cas que sigui necessari per a la plaça, l’emplenament de formularis d’auditoria.
 • El desenvolupament i manteniment de la relació contractual o funcionarial, per exemple, el número identificatiu professional de l’empleat/ada (NIP) o anàleg que identifiqui l’empleat/ada.
 • Empreses del Grup en cas que el/la treballador/a hi hagi prestat serveis anteriorment.
 • Altres fonts externes, per exemple, empreses de selecció o avaluació de personal.
 • Organismes de l’Administració pública, com per exemple la Tresoreria General de la Seguretat Social, l’Agència Estatal d’Administració Tributària, etcètera.

Així mateix, el/la treballador/a facilita les dades personals dels seus familiars necessàries per al compliment de la normativa laboral, administrativa, de la Seguretat Social i tributària per a les finalitats legalment establertes, i declara haver informat i obtingut el consentiment d’aquests familiars per a la cessió de les seves dades a Correos amb la finalitat que s’ha indicat abans, i es compromet a comunicar a l’empresa qualsevol modificació que es produeixi en aquestes dades a fi de rectificar-les.

Les tipologies de dades tractades per Correos, comunicades directament per l’interessat, són, a títol enunciatiu:

 • Dades identificatives: com per exemple el nom, cognoms, document d’identitat i imatge.
 • Dades de contacte: com el número de telèfon i l’adreça postal o electrònica.
 • Dades de característiques personals: com ara dades relatives a la seva família, data de naixement, nacionalitat, edat, gènere, estat civil, etc.
 • Dades de circumstàncies socials: com per exemple aficions.
 • Dades econòmiques, financeres i d’assegurances: com per exemple dades econòmiques relacionades amb el pagament de les nòmines, dades bancàries, etc.
 • Dades acadèmiques, professionals i detalls d’experiència laboral: com per exemple dades sobre la seva formació i titulacions, l’historial laboral, la seva identificació com a empleats/ades, lloc de treball i categoria, etc.
 • Dades de transaccions de béns i serveis: adreces IP i identificadors de dispositius corporatius, logs d’accés i navegació, etc.
 • Dades de categoria especial: dades de salut, dades d’afiliació sindical, etc.
 • Dades de geoposicionament en els casos indicats anteriorment.
 • Dades recollides per al registre de la jornada laboral.
 • Dades relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives en els supòsits en què sigui necessari tenint en compte les característiques del lloc de treball que s’exerceixi.

Comunicació de dades de caràcter personal i transferències internacionals.

Les vostres dades seran cedides a les Administracions públiques en compliment de la normativa laboral, administrativa, de Seguretat Social i tributària per a les finalitats legalment establertes; en relació amb els registres relatius al registre de jornada, aquests estaran a disposició dels representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Així mateix, i per motiu de l’acompliment de les vostres funcions professionals, les vostres dades se cediran a les societats següents: (i) entitats d’assegurances, amb la finalitat de gestionar les diferents assegurances de les quals pugui ser beneficiari el/la treballador/a; (ii) agències de viatge, amb la finalitat de gestionar els viatges que hagi de fer l’empleat amb motiu de la relació laboral

(iii) entitats financeres, amb la finalitat d’emetre targetes de crèdit/pagament i de conciliar pagaments amb agències de viatge quan sigui necessari a causa de les característiques i responsabilitats del lloc de treball; (iv) impremtes, amb la finalitat d’emetre targetes de presentació en els casos en què l’activitat del lloc ho requereixi; (v) mútues d’accident laboral, empreses col·laboradores de la gestió d’incapacitat temporal i empreses dedicades a la prevenció de riscos laborals, amb la finalitat de prevenció de riscos; (vi) empreses del Grup per avaluar l’adequació del vostre perfil a les vacants existents i valorar el vostre desenvolupament professional dins del Grup; (vii) Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació o entitats anàlogues per obtenir les bonificacions corresponents; (viii) clients o clients potencials del Grup en què hagi de participar de manera directa el/la treballador/a, i (ix) proveïdors del Grup quan sigui necessari per garantir la correcta formalització i signatura dels contractes de prestació de serveis amb aquests proveïdors.

També es podran compartir les vostres dades amb els proveïdors de Correos que necessitin accedir a dades personals, els quals les tractaran en condició d’encarregats del tractament, d’acord amb les instruccions i amb la supervisió de Correos.

Per als supòsits en què es pugui produir una transferència internacional de les dades personals, aquesta transferència tan sols es durà a terme complint les garanties que a aquest efecte exigeix la normativa vigent, bé sigui (i) mitjançant l’adopció de garanties adequades amb l’anàlisi prèvia de l’impacte de la transferència esmentada o (ii) perquè es tracti de supòsits reconeguts per la normativa com a excepcions per a situacions específiques.

Abans de comunicar dades personals de tercers (p. ex., contactes d’emergència, etc.), l'empleat/ada es compromet a obtenir el consentiment informat d’aquests tercers per revelar les seves dades personals a Correos, de conformitat amb la informació que descriu aquesta política.

Durant quant de temps conservarem les dades personals?

Les dades personals proporcionades es conservaran fins a assolir la finalitat que en motiva el tractament en cada cas, així com en funció del termini establert partint dels criteris següents: (i) durada de la relació laboral i atenció de qualssevol responsabilitats derivades d’aquesta relació; (ii) obligació legal de conservació, i (iii) sol·licitud de supressió per part de l’interessat/ada en els casos en què sigui procedent. Podeu sol·licitar més informació sobre els terminis de conservació adreçant-vos a la bústia del DPD a l’adreça electrònica dpdgrupocorreos@correos.com.

Quins drets té l'empleat/ada?

En la mesura que es reconeguin en la normativa de protecció de dades aplicable en cada moment, l’empleat/ada pot exercir els drets següents en relació amb el tractament de les seves dades:

a. Dret d’accés: si exerciu aquest dret, podreu saber quina mena de dades estem tractant i les característiques del tractament que estem duent a terme.

b. Dret de rectificació: si exerciu aquest dret, podreu sol·licitar la modificació de les vostres dades en cas que siguin inexactes o no veraces.

c. Dret de portabilitat: si exerciu aquest dret, podreu obtenir una còpia en un format interoperable de les dades que s’estiguin tractant.

d. Dret a la limitació en el tractament de dades: si exerciu aquest dret, podreu limitar el tractament de les vostres dades en els casos que recull la Llei.

e. Dret d’oposició: si exerciu aquest dret, us podreu oposar al tractament de les vostres dades i sol·licitar que no us trametin més enquestes de satisfacció.

f. Dret de supressió: si exerciu aquest dret, podreu sol·licitar la supressió de les vostres dades quan el tractament ja no sigui necessari.

g. Dret a revocar el consentiment prestat, si escau.

Podeu exercir els vostres drets a través d’algun dels canals següents, indicant el dret que voleu exercir i adjuntant-hi qualsevol altra documentació que considereu oportuna:

 • Adreça postal: carrer del Conde de Peñalver, núm. 19, 28006 Madrid (Espanya)

Així mateix, teniu dret a interposar una reclamació davant l’autoritat de control (a Espanya, l’AEPD), www.aepd.es, en el cas que considereu vulnerats els vostres drets en matèria de protecció de dades. No obstant això, en primera instància, podreu presentar reclamació davant del delegat de protecció de dades al seu correu electrònic dpdgrupocorreos@correos.com, qui resoldrà la reclamació en el termini màxim de dos mesos.