Confidencialitat / Política de protecció de dades de l’empleat

Compromís de confidencialitat 

Tant durant el període de la relació laboral/funcionarial com una vegada extingida aquesta relació per qualsevol causa, el/la treballador/a queda obligat/da a mantenir absolut secret de la informació confidencial de Correos i a guardar estricta confidencialitat sobre aquesta informació.

Es considera informació confidencial aquella a la qual el/la treballador/treballadora tingui accés en l’acompliment de la seva activitat (incloses les dades personals a què tingui accés).

Si el/la treballador/treballadora hagués accedit a dades personals en l’exercici de les seves funcions, únicament les tractarà per al compliment d’aquestes funcions i, en qualsevol cas, se’n prohibeix la utilització per a finalitats diferents, o bé la seva comunicació, ni tan sols per a la seva conservació a tercers.

El/la treballador/a ha d’adoptar les mesures tècniques i organitzatives indicades per Correos.

Política de protecció de dades de l’empleat

Responsable del tractament

El responsable del tractament és Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME (d’ara endavant, “Correos”), amb CIF A-83052407 i domicili social a laCarrer del Comte de Peñalver, núm. 19, 28006 Madrid (Espanya)..

Per garantir el compliment de la normativa de protecció de dades, Correos té designat un delegat de protecció de dades (DPD o DPO), a qui us podeu dirigir per a qualsevol qüestió que necessiteu en relació amb això a través de l’adreça electrònica següent: dpdgrupocorreos@correos.com


Finalitats del tractament de dades de caràcter personal

Tractem les vostres dades amb l’objectiu de gestionar de manera adequada la relació laboral o funcionarial mantinguda. A tall enunciatiu i no limitador, dins d’aquesta finalitat s’engloben les activitats següents:

     - Procedir a la gestió i l’abonament de les nòmines i donar compliment al conjunt d’obligacions legals i reglamentàries que deriven del desenvolupament de l’activitat laboral com, per exemple, normativa administrativa, fiscal, laboral, de Seguretat Social.

     - Gestionar llicències, permisos, trasllats, excedències, incapacitat temporal, etcètera.

     - Aplicar la normativa de prevenció de riscos laborals.

     - Gestionar el desenvolupament professional del treballador dins de Correos en processos de desenvolupament i/o avaluació interns.

     - Planificar i executar el pla de formació i altres accions formatives i informatives no incloses en el pla de formació.

     - Desenvolupar les tasques pròpies de la funció de direcció i control empresarial, la qual cosa implica, de manera genèrica, dur a terme tota activitat per verificar que l’acompliment professional s’ajusta a la normativa laboral, les directrius emeses per l’empresa (Codi ètic i Política d’usos d’equips informàtics, per exemple) i  les normes de la bona fe contractual imperants. En aquest sentit, s’informa el treballador que:
          - Podran ser instal·lades i utilitzades càmeres de videovigilància als centres de treball.
​          - Per garantir la seguretat de la informació tractada per Correos, el conjunt d’equips informàtics que es faciliten al treballador per al desenvolupament de les funcions atribuïdes (com ordinadors o telèfons mòbils) disposaran de diferents solucions tecnològiques que permeten el registre i control de les activitats o el xifratge en remot de la documentació, si fos necessari. Tret d’autorització expressa en contra, es troba prohibit tot ús dels dispositius informàtics de Correos que no es trobi relacionat amb el desenvolupament de les funcions atribuïdes al treballador.
​          - Correos podrà utilitzar tecnologia per al correcte funcionament dels dispositius mòbils o vehicles corporatius utilitzats pel treballador per a l’acompliment de funcions com el lliurament i el repartiment de serveis postals,  paqueteria, etcètera, que complirà amb els criteris de minimització de dades i privacitat des del disseny i per defecte només rebrà la informació necessària per a l’exercici del control empresarial necessari i la seva activitat es limitarà a la jornada laboral del treballador. Correos informarà prèviament els treballadors afectats de la implantació dels motius que la justifiquen.

     - Permetre la inclusió de la informació professional dels empleats en propostes de serveis, documentació exigida per licitacions públiques i/o privades a què es pugui presentar Correos i contractes subscrits amb tercers en què Correos sigui part, quan estigui prevista la participació directa del treballador en el desenvolupament d’aquestes relacions professionals.


​Tipus de dades tractades i fonts

Les dades tractades per a la gestió adequada de la relació laboral provenen de diferents fonts, entre les quals destaquen les següents:

     - El mateix treballador, com, per exemple, en el cas de la informació subministrada durant el procés de selecció/avaluació i la posterior formalització del contracte o, en cas de ser requerit per al lloc, l’emplenament de formularis d’auditoria.

     - El desenvolupament i manteniment de la relació contractual o funcionarial.

     - Empreses del Grup en cas que el treballador hi hagi prestat serveis anteriorment.

     - Altres fonts externes, per exemple, empreses de selecció i/o avaluació de personal.

     - Organismes de l’Administració pública com, per exemple, la Tresoreria General de la Seguretat Social, l’Agència Estatal d’Administració Tributària, etcètera.

Així mateix, el treballador facilitarà les dades personals dels seus familiars necessàries per al compliment de la normativa laboral, administrativa, de Seguretat Social i tributària per a les finalitats legalment establertes, i declara haver informat i obtingut el consentiment d’aquests familiars per a la cessió de les seves dades a Correos amb la finalitat indicada abans, i es compromet a comunicar a l’empresa qualsevol modificació que es produeixi en aquestes dades a fi de rectificar-les.

Les dades tractades inclouen la tipologia següent:

  • Dades identificatives (p. ex., nom, cognoms, document d’identitat, veu, etcètera).

Base legitimadora

     - Dades de característiques personals (p. ex. estat civil, edat, sexe, etcètera).

     - Dades de circumstàncies socials (p. ex. aficions, etcètera).

     - Dades econòmiques, financeres i d’assegurances (p. ex. assegurances, impostos, etcètera).

     - Dades acadèmiques i professionals (p. ex. formació, titulacions, etcètera).

     - Dades de detalls de l’ocupació (p. ex. categoria, lloc de treball, etcètera).

     - Dades sensibles. Dins d’aquesta categoria es poden tractar dades d’afiliació sindical o representació sindical, dades de salut, dades biomètriques.

     - Dades d’informació comercial (p. ex. activitats i negocis per a la gestió del conflicte d’interès).

     - Dades relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives en els supòsits en què resulti necessari per les característiques del lloc de treball.


Base legitimadora

El tractament de dades s’efectua sobre les bases legitimadores següents:

     A. El desenvolupament i l’execució de la relació laboral o funcionarial formalitzada amb vós.

     B. El compliment d’obligacions legals i l’exercici dels drets inherents a la condició d’empresari.

     C. L’interès legítim de Correos per al desenvolupament d’eines corporatives (p. ex., el portal de l’empleat) que permeti el coneixement i contacte entre empleats de Correos i de la resta d’empreses del Grup, així com la possibilitat de compartir coneixement.

     D. Quan el tractament no es pugui emparar en les circumstàncies anteriors, se sol·licitarà el consentiment lliure, informat i específic del treballador (p. ex. ús de la imatge del treballador per promocionar Correos o empreses del Grup).   


Comunicació de dades de caràcter personal

Les vostres dades seran cedides a les administracions públiques en compliment de la normativa laboral, administrativa, de Seguretat Social i tributària per a les finalitats legalment establertes. Així mateix, i per motiu de l’acompliment de les vostres funcions professionals, les vostres dades seran cedides a les societats següents: (i) entitats d’assegurances, amb la finalitat de gestionar les diferents assegurances de les quals pugui resultar beneficiari el treballador; (ii) entitats financeres, amb la finalitat d’emetre targetes de crèdit/pagament i de conciliar pagaments amb agències de viatge quan sigui necessari per les característiques i responsabilitats del lloc de treball; (iii) impremtes, amb la finalitat d’emetre targetes de presentació en els casos en què l’activitat del lloc ho requereixi; (iv) mútues d’accident laboral, empreses col·laboradores de la gestió d’incapacitat temporal i empreses dedicades a la prevenció de riscos laborals, amb la finalitat de prevenció de riscos; (v) empreses del Grup per avaluar l’adequació del vostre perfil a les vacants existents i valorar el vostre desenvolupament professional dins del Grup; (vi) Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació o entitats anàlogues per obtenir les bonificacions corresponents; (vii) clients o potencials clients del Grup en què hagi de participar de manera directa el treballador; (viii) proveïdors del Grup quan resulta necessari per garantir la correcta formalització i signatura dels contractes de prestació de serveis amb aquests proveïdors.


Terminis de conservació de dades de caràcter personal

Les dades personals seran conservades tenint en compte els terminis legals que resultin d’aplicació en cada cas concret, tenint en compte la tipologia de dades, així com la finalitat del tractament. Quan el tractament deixi de ser necessari es bloquejaran, de manera que només estaran disponibles a requeriment de les administracions públiques i tribunals. Una vegada hagin prescrit totes les accions que es poguessin derivar, s’eliminaran les dades per complet i seran irrecuperables. A tall d’exemple, les infraccions de la normativa de Seguretat Social tenen un termini de prescripció de 4 anys i el termini de conservació per normativa de prevenció de blanqueig de capitals és de 10 anys.


Drets de l’empleat

En la mesura que estiguin reconeguts en la normativa de protecció de dades aplicable en cada moment, el treballador podrà exercir els drets següents en relació amb el tractament de les seves dades:

     A. Dret d’accés: si exerciu aquest dret, podreu conèixer el tipus de dades  tractades i les característiques del tractament.

     B. Dret de rectificació: si exerciu aquest dret, podreu sol·licitar la modificació de les vostres dades inexactes o no veraces.

     C. Dret de portabilitat: si exerciu aquest dret, podreu obtenir una còpia en un format interoperable de les dades que s’estiguin tractant.

     D. Dret a la limitació en el tractament de dades: per limitar el tractament de les vostres dades en el marc de la relació laboral, en els casos recollits en la llei i sempre que aquesta limitació no n’impedeixi el compliment adequat en els termes precitats.

     E. Dret d’oposició: us podreu oposar al tractament de les vostres dades i a la presa de decisions automatitzades en els casos recollits en la llei i sempre que aquesta oposició no n’impedeixi el compliment adequat en els termes precitats.

     F. Dret de supressió: podreu sol·licitar la supressió de les vostres dades quan el tractament ja no resulti necessari.

Per a l’exercici de qualsevol d’aquests drets, el treballador es podrà dirigir a Correos, a l’atenció del Departament de RH, a través d’algun d’aquests canals: Adreça postal: Carrer del Comte de Peñalver, núm. 19, 28006 Madrid (Espanya)..  Adreça electrònica: derechos.protecciondatos.correos@correos.com