Política de protecció de dades

1. Qui tractarà les vostres dades?

El responsable del tractament és Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME (d’ara endavant, “Correos”), amb CIF A-83052407 i domicili social al carrer del Conde de Peñalver, núm. 19, 28006 Madrid (Espanya).

Per garantir la gestió adequada d’aquest tractament, Correos té designat un delegat de protecció de dades (DPD o DPO), a qui us podeu dirigir per a qualsevol qüestió que necessiteu en relació amb les dades a través de l’adreça electrònica següent: dpdgrupocorreos@correos.com

2. Per a què es tractaran les vostres dades i per què?

Gestió de la sol·licitud d’informació i, si escau, de la visita

Les vostres dades de caràcter personal seran tractades per tramitar la sol·licitud, poder-nos posar en contacte i, si escau, fixar la data i l’hora de visita del nostre comercial amb l’objectiu que us informi sobre els productes i serveis de Correos. 

Aquesta informació es proporcionarà a través del número de telèfon que ens heu facilitat i, si és procedent, de l’adreça electrònica, així com durant la visita del nostre comercial.

Igualment, se us informa que en cas que no faciliteu les dades requerides al formulari, marcades amb un asterisc, Correos no us podrà prestar el servei sol·licitat. 

La base legítima que empara aquest tractament és l’execució d’un contracte o l’aplicació de mesures precontractuals a petició de l’interessat.

B. Tramesa d’ofertes i promocions de productes i serveis de Correos

En cas que presteu el vostre consentiment, amb caràcter addicional a la tramesa de la informació que resulti de la gestió de la vostra sol·licitud d’informació, Correos us podrà remetre, per qualsevol canal electrònic o no electrònic, informació comercial relacionada amb la prestació, la millora i l’actualització dels nostres productes i serveis, noves tarifes i descomptes.

Aquesta informació comercial podrà ser genèrica o personalitzada. En aquest darrer supòsit implicarà el tractament previ de les vostres dades amb l’objectiu de poder procedir al vostre perfilat i carterització, determinar gustos, preferències i necessitats i, partint d’això, identificar les ofertes que us puguin resultar més interessants.

En qualsevol moment, podreu revocar de manera gratuïta el vostre consentiment i no rebre noves ofertes ni promocions indicant-ho a través de correu postal a l’adreça abans indicada o per correu electrònic a l’adreça derechos.protecciondatos.correos@correos.com o a través del nostre servei d’Atenció al Client. Així mateix, en tota comunicació comercial electrònica se us tornarà a informar del vostre dret a revocar el consentiment.

C. Tramesa d’ofertes i promocions d’altres empreses del grup Correos i de terceres empreses

En cas que presteu el vostre consentiment, amb caràcter addicional a la tramesa de la informació que resulti de la vostra sol·licitud d’informació, Correos podrà remetre-us per qualsevol canal electrònic o no electrònic, ofertes i promocions de:

  • Altres empreses del Grupo Correos que prestin serveis relacionats amb els sectors que pertanyin a les activitats de serveis de paqueteria, de valor afegit al servei postal, logística, màrqueting i telecomunicació.
  • Altres empreses amb les quals Correos hagi subscrit diferents convenis de col·laboració i que poden pertànyer a sectors com les telecomunicacions, financer, gran consum, sanitat i ONG.

Aquesta informació comercial podrà ser genèrica o personalitzada. En aquest darrer supòsit implicarà el tractament previ de les vostres dades amb l’objectiu de poder procedir al vostre perfilat i carterització, determinar gustos, preferències i necessitats i, partint d’això, identificar les ofertes que us puguin resultar més interessants.

En qualsevol moment, podreu revocar de manera gratuïta el vostre consentiment i no rebre noves ofertes ni promocions indicant-ho a través de correu postal a l’adreça abans indicada o per correu electrònic a l’adreça derechos.protecciondatos.correos@correos.com o a través del nostre servei d’Atenció al Client. Així mateix, en tota comunicació comercial electrònica se us tornarà a informar del vostre dret a revocar el consentiment.

D. Comunicació de dades a altres empreses del grup Correos i a terceres empreses

En cas que presteu el vostre consentiment, amb caràcter addicional a la tramesa de la informació que resulti de la vostra sol·licitud d’informació, Correos podrà comunicar les vostres dades a les empreses del Grupo Correos i a terceres empreses els sectors de les quals es detallen en la finalitat anterior amb l’objectiu que aquestes empreses us puguin fer arribar, de manera directa i sense la intermediació de Correos, ofertes i promocions relatives als seus productes i serveis.

E. Enriquir la informació

En cas que presteu el vostre consentiment, Correos podrà obtenir més informació sobre les vostres característiques, gustos i necessitats a través de la informació proporcionada per diferents fonts externes, com ara registres públics, cadastre, xarxes socials, eines de geomàrqueting, bases de dades d’informació econòmica com INFORMA, fitxers d’informació creditícia com ASNEF, BADEXCUG... amb l’objectiu d’introduir millores en els nostres productes i serveis i/o adaptar o escollir les ofertes d’aquests productes i serveis que millor s’ajustin al vostre perfil concret.

F. Complir amb les obligacions legals

En el compliment d’aquestes obligacions, Correos podrà comunicar les vostres dades a les administracions públiques i els tribunals, sempre que aquesta informació sigui requerida conforme als processos legals establerts.

3. Quines dades seran tractades?

Es tractaran les dades facilitades al formulari d’alta.

En cas d’haver prestat el vostre consentiment, les dades obtingudes de les fonts enumerades en la finalitat 2.E.

4. Durant quant de temps seran tractades les vostres dades?

Les dades personals derivades de la sol·licitud d’informació  es conservaran mentre siguin necessàries per a la gestió comercial que heu sol·licitat.

Quan aquest termini hagi passat, es bloquejaran i només estaran disponibles a sol·licitud de jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les administracions públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que se’n puguin derivar i, transcorregut el període de bloqueig, seran eliminades per complet. A tall d’exemple, en els casos més habituals s’atendrà al termini de prescripció de tres anys derivat de la normativa de protecció de dades.

5. Quins són els vostres drets?

En la mesura que estiguin reconeguts en la normativa de protecció de dades aplicable en cada moment, l’usuari podrà exercir els drets següents en relació amb el tractament de les vostres dades:

  • Dret d’accés: si exerciu aquest dret, podreu conèixer quin tipus de dades estem tractant i les característiques del tractament que estem duent a terme.
  • Dret de rectificació: si exerciu aquest dret, podreu sol·licitar la modificació de les vostres dades en cas que siguin inexactes o no veraces.
  • Dret de portabilitat: si exerciu aquest dret, podreu obtenir una còpia en un format interoperable de les dades que s’estiguin tractant.
  • Dret a la limitació en el tractament de dades: si exerciu aquest dret, podreu limitar el tractament de les vostres dades en els casos recollits en la Llei.
  • Dret d’oposició: si exerciu aquest dret, us podreu oposar al tractament de les vostres dades i sol·licitar que no us trametin més comunicacions comercials.
  • Dret de supressió: si exerciu aquest dret, podreu sol·licitar la supressió de les vostres dades quan el tractament ja no sigui necessari.
  • Dret a revocar el consentiment prestat.

Podeu exercir els vostres drets a través d’algun dels canals següents, indicant el dret a exercir i acompanyant una còpia del document nacional d’identitat o document equivalent, a més de qualsevol altra documentació que considereu oportuna:

1. Adreça postal: carrer del Conde de Peñalver, núm. 19, 28006 Madrid (Espanya)

2. Correu electrònic: derechos.protecciondatos.correos@correos.com

A la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) podeu trobar una sèrie de models que us ajudaran a exercir els vostres drets. Així mateix, us informem que teniu dret a interposar una reclamació davant de l’autoritat de control (a Espanya, l’AEPD) en cas que considereu infringits els vostres drets.