Política de privacitat general de Filatèlia

1. Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades del remitent és Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME (d’ara endavant, “Correos”), amb CIF A-83052407 i domicili social a la Carrer del Comte de Peñalver, núm. 19, 28006 Madrid (Espanya).. 

Respecte a les dades del destinatari, Correos actuarà: 

 1. com a encarregat del tractament quan les vostres dades hagin estat facilitades per persones jurídiques o físiques subjectes a la normativa de protecció de dades; 
 2. com a responsable del tractament quan les vostres dades hagin estat facilitades per una persona no subjecta a la normativa de protecció de dades. 

 Per garantir la gestió adequada d’aquest tractament, Correos té designat un delegat de protecció de dades (DPD o DPO), a qui us podeu dirigir per a qualsevol qüestió que necessiteu en relació amb les dades a través de l’adreça electrònica següent: dpdgrupocorreos@correos.com

2. Finalitat del tractament i legitimació 

El tractament de les vostres dades persegueix les finalitats següents: 

A. Prestació del servei sol·licitat 

Les dades del remitent seran tractades per prestar el servei de paqueteria, tramesa postal i servei de comunicacions electròniques sol·licitats, la qual cosa, entre altres activitats, implica: (i) el vostre registre com a client; (ii) l’enviament de la comunicació a l’adreça indicada i, si escau, la certificació del contingut i de l’estat del lliurament; (iii) la tramitació i resposta als vostres dubtes, consultes o reclamacions; i (iv) serveis filatèlics. 

Per la seva banda, les dades del destinatari seran tractades per fer el lliurament i, en els supòsits en què així ho exigeixi el remitent, per acreditar-ne la recepció mitjançant: 

 • El registre del nom i els cognoms del receptor del lliurament i el DNI, juntament amb la captura de la seva signatura, sigui en suport paper o mitjançant els nostres PDA. En qualsevol cas, el receptor pot sol·licitar signar en suport paper.
 • Addicionalment, alguns remitents sol·liciten a Correos que, a més dels tractaments anteriors, verifiqui l’autenticitat del document fefaent d’identificació del receptor, sigui per complir una normativa, per prevenció del frau o perquè, a causa de la valoració realitzada exclusivament pel remitent, aquesta validació és proporcional i necessària. En la prestació d’aquest servei, Correos es limita a complir les instruccions del remitent i, per tant, obtindrà una còpia del document fefaent d’identificació i comprovarà l’existència d’indicis de falsificació a través de mitjans de lectura mecànica o altres tècniques de verificació. Correos no és responsable de la falta d’acreditació d’identitat del receptor si aquest es nega a facilitar la comprovació de les seves dades d’identitat i, si escau, d’aquelles que acreditin la capacitat de representació del destinatari. Si el receptor i/o el destinatari té alguna queixa o reclamació per aquesta circumstància, s’ha d’adreçar directament al remitent.

Per gestionar el procés de lliurament, sempre que el remitent hagi facilitat el número de telèfon i/o l’adreça electrònica del destinatari, Correos en farà ús per posar-se en contacte amb el destinatari i gestionar el lliurament com, per exemple, informar-lo sobre el dia i l’hora de lliurament aproximats o tractar incidències sobre això (retards, absències de repartiment...). El remitent manifesta expressament i garanteix a Correos que aquestes dades li han estat facilitades pel destinatari i que té el seu consentiment unívoc per utilitzar-les amb les finalitats esmentades abans.

En els casos en què el lliurament es faci a una oficina de Correos i la identitat del destinatari no coincideixi amb la de la persona que vol rebre la tramesa, Correos sol·licitarà al receptor l’acreditació de la representació que té del destinatari i podrà conservar una còpia d’aquest document.

Per a la prestació dels SERVEIS FILATÈLICS per a abonats no registrats a l’Oficina Virtual de Correos,  les vostres dades seran tractades per tramitar la comanda de productes filatèlics, ja es tracti d’una comanda esporàdica o a través de la subscripció a alguna de les nostres col·leccions.

B. Enviament d’ofertes i promocions dels productes i serveis de l’Oficina Virtual de Correos

Correos us pot enviar, per mitjans electrònics, informació comercial sobre ofertes, promocions i descomptes relacionats amb els productes i serveis comercialitzats a través de l’Oficina Virtual de Correos. 

No obstant això, us podeu oposar a rebre aquest tipus de comunicacions comercials a través d’algun dels mitjans següents:

 • Marcant la casella d’oposició que se us facilita en el moment de la recollida de les vostres dades personals en donar-vos d’alta com a usuari del servei.
 • Mitjançant correu electrònic adreçat a bajas-comunicaciones@correos.com
 • A través dels enllaços de “Baixa” o similars que acompanyen totes les comunicacions comercials.

En relació amb els SERVEIS FILATÈLICS, Correos entén que hi ha un interès legítim a remetre-us informació comercial (inclosa la newsletter de Filatèlia), per mitjans electrònics o no electrònics, sempre que tracti sobre productes i serveis relacionats amb el món de la filatèlia. D’aquesta manera, podeu començar noves col·leccions, gaudir de promocions que us permetin completar les col·leccions ja iniciades o obtenir més informació sobre la filatèlia a través del nostre museu filatèlic.

No obstant això, us podeu oposar a rebre aquest tipus de comunicacions comercials a través d’algun dels mitjans següents:

 • Marcant la casella d’oposició que se us facilita en el moment de la recollida de les vostres dades personals en donar-vos d’alta com a usuari del servei.
 • Mitjançant correu electrònic adreçat a filatelia.crm.datos@correos.com
 • A través dels enllaços de “Baixa” o similars que acompanyen totes les comunicacions comercials.

C. Enviament d’ofertes i promocions de la resta de productes i serveis de Correos

En cas que presteu el vostre consentiment, Correos us podrà remetre, per qualsevol canal electrònic o no electrònic, informació comercial relacionada amb la prestació, la millora i l’actualització dels nostres productes i serveis, noves tarifes i descomptes.

Aquesta informació comercial podrà ser genèrica o personalitzada. En aquest darrer supòsit implicarà el tractament previ de les vostres dades amb l’objectiu de poder procedir al vostre perfilat i carterització, determinar gustos, preferències i necessitats i, partint d’això, identificar les ofertes que us puguin resultar més interessants.

D. Enviament d’ofertes i promocions d’altres empreses del Grupo Correos i de terceres empreses

En cas que presteu el vostre consentiment, Correos us podrà remetre per qualsevol canal, electrònic o no electrònic, ofertes i promocions de:

 • Altres empreses del Grupo Correos que prestin serveis relacionats amb els sectors que pertanyin a les activitats de serveis de paqueteria, de valor afegit al servei postal, logística, màrqueting i telecomunicació.
 • Altres empreses amb les quals Correos hagi subscrit diferents convenis de col·laboració i que poden pertànyer a sectors com les telecomunicacions, financer, gran consum, sanitat i ONG.

Aquesta informació comercial podrà ser genèrica o personalitzada. En aquest darrer supòsit implicarà el tractament previ de les vostres dades amb l’objectiu de poder procedir al vostre perfilat i carterització, determinar gustos, preferències i necessitats i, partint d’això, identificar les ofertes que us puguin resultar més interessants.

E. Comunicació de dades a altres empreses del Grupo Correos i a terceres empreses

En cas que presteu el vostre consentiment, Correos podrà comunicar les vostres dades a les empreses del Grupo Correos i a terceres empreses els sectors de les quals es detallen en la finalitat anterior amb l’objectiu que aquestes empreses us puguin fer arribar, de manera directa i sense la intermediació de Correos, ofertes i promocions relatives als seus productes i serveis.

F. Enriquir la informació

En cas que presteu el vostre consentiment, Correos podrà obtenir més informació sobre les vostres característiques, gustos i necessitats a través de la informació proporcionada per diferents fonts externes, com ara registres públics, cadastre, xarxes socials, eines de geomàrqueting, bases de dades d’informació econòmica com INFORMA, fitxers d’informació creditícia com ASNEF, BADEXCUG... amb l’objectiu d’introduir millores en els nostres productes i serveis i/o adaptar o escollir les ofertes d’aquests productes i serveis que millor s’ajustin al vostre perfil concret.

G. Complir les obligacions legals

Dins de les diferents obligacions legals que assumeix Correos es troben les derivades de l’aplicació de la normativa postal (Llei 43/2010 del servei postal universal, dels drets dels usuaris i del mercat postal) i el deure de secret de les comunicacions (art. 18 de la Constitució), així com la normativa tributària.

En el compliment d’aquestes obligacions, Correos podrà comunicar les vostres dades a les administracions públiques i els tribunals, sempre que aquesta informació sigui requerida conforme als processos legals establerts.

H. Informació estadística i enquestes de satisfacció

Correos té un interès legítim a conèixer tant l’opinió dels seus clients respecte als seus productes i serveis com els seus hàbits de consum (p. ex. la freqüència/recurrència en la contractació dels diferents serveis) amb l’objectiu de poder oferir productes i serveis més ajustats a les seves necessitats i millorar tant els productes i serveis actuals com el seu procés de contractació.

Per assolir l’objectiu exposat al paràgraf anterior, Correos podrà tractar les vostres dades i: 

 • Realitzar enquestes de satisfacció tant telefòniques com per mitjans electrònics, fins i tot una vegada deixeu de ser-ne client; en aquest darrer cas per conèixer els motius de la vostra marxa. En cas que durant l’enquesta de satisfacció el client manifesti la seva opinió sobre els productes i serveis d’alguna de les empreses del Grupo Correos, el resultat de l’enquesta i les dades identificatives del participant podran ser comunicats a l’empresa del Grupo Correos de la qual es valoren els serveis.
 • Procedir a la vostra anonimització, de manera que no es pugui tornar a vincular la informació dels vostres hàbits de consum amb la vostra persona i, després d’això, fer estudis estadístics i economètrics (p. ex. conèixer el cicle de vida del client i/o identificar models de propensió a l’abandonament).

3. Tipus de dades tractades

Per a les finalitats exposades als apartats anteriors, es tracta un conjunt de dades de caràcter personal que podem dividir en les fonts i categories següents:

A. Dades proporcionades pel client de manera directa:

En el moment del registre i/o a la mateixa sol·licitud del servei, a través de l’emplenament dels formularis habilitats a aquest efecte.

El client garanteix que les dades facilitades a Correos per a la prestació dels serveis sol·licitats responen amb veracitat a la situació real i que comunicarà qualsevol modificació que les afecti. En conseqüència, el client respondrà davant de Correos i tercers de qualssevol danys i perjudicis ocasionats a conseqüència de l’incompliment de les obligacions assumides en aquesta clàusula.

B. Dades obtingudes de manera indirecta:

Totes les dades que, en cas d’haver prestat el vostre consentiment, Correos obté de la tipologia de fonts externes enumerada a la finalitat 2.G.

C. Dades derivades de la mateixa prestació del servei:

P. ex.: Historial de productes i serveis contractats i les seves característiques, reclamacions o sol·licituds d’informació.

4. Comunicació de dades i transferències internacionals

Amb caràcter general, no es preveu que les vostres dades siguin comunicades a altres persones diferents de Correos. No obstant això, es poden donar les excepcions següents:

 • Per complir la llei ens podem veure obligats a haver de comunicar les vostres dades a altres tercers, com ara administracions públiques (p. ex. FCSE) o tribunals.
 • Per poder-vos prestar el millor servei en la navegació a través de la nostra pàgina web i tramitar la vostra sol·licitud, potser hem de comunicar les vostres dades a altres empreses del Grupo Correos dedicades als sectors de paqueteria, de valor afegit al servei postal, logística, màrqueting i telecomunicació. Així, per exemple, si sol·liciteu informació sobre solucions multicanals de màrqueting directe, les vostres dades seran comunicades a NEXEA Gestión Documental, SA, SME perquè tramiti la resposta.

Així mateix, en cas de trameses internacionals, i per donar compliment a la sol·licitud feta pel remitent, és imprescindible que Correos comuniqui les dades del remitent, del destinatari i la descripció de la mercaderia a les autoritats duaneres i a l’operador postal del país de destinació que s’encarregarà de fer-ne el lliurament.

Sobre això, s’informa el remitent que tant les autoritats duaneres com l’operador postal del país de destinació es poden trobar ubicats en un país amb una normativa de protecció de dades que no hagi estat declarada adequada per la Comissió Europea i/o no aportar garanties adequades per al tractament de dades. Podeu consultar la llista de països amb una normativa de protecció de dades que presenta un nivell de seguretat adequat a la pàgina web de l’AEPD i a la de la Comissió Europea. Així mateix, us informem que aquesta transferència internacional de dades queda legitimada perquè és necessària per prestar el servei per al remitent, d’acord amb l’article 49.1.b) del RGPD.

D’altra banda, en cas que contracteu la prestació del servei Paq Premium Internacional, és imprescindible que Correos comuniqui les dades personals del remitent, del destinatari i la descripció de la mercaderia a la Cooperativa EMS a fi d’elaborar informes estadístics, millorar la qualitat d’aquest servei Paq Premium Internacional i que en sigui auditada la prestació, tot això sota el marc regulador de la Unió Postal Universal (UPU) i del Reglament intern de la Cooperativa EMS, de la qual Correos forma part. Us informem que aquesta transferència internacional de dades queda legitimada perquè és necessària per prestar el servei que heu contractat, d’acord amb l’article 49.1.b) del RGPD.

5. Termini de conservació de les dades

Durant un període de sis mesos des que sol·liciteu la baixa del servei, Correos oferirà als usuaris la possibilitat de recuperar el seu antic compte. Un cop transcorregut aquest període, les dades seran suprimides, d’acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades, la qual cosa n’implica el bloqueig, i només estaran disponibles a sol·licitud de jutges i tribunals, el ministeri fiscal o les administracions públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar, i posteriorment seran eliminades. Els terminis de prescripció varien depenent del tipus de servei; a efecte exemplificatiu, amb caràcter general el termini de prescripció de la majoria d’accions civils personals és de cinc anys.

Així mateix, Correos bloquejarà aquells clients que es trobin inactius per un termini de cinc anys. Es considerarà client inactiu aquell usuari donat d’alta en el servei d’Oficina Virtual que no l’hagi utilitzada des de fa més de cinc anys.

6. Els vostres drets

La nostra normativa de protecció de dades us confereix una sèrie de drets en relació amb el tractament de dades que impliquen els nostres serveis, que podem resumir en els següents:

 • Dret d’accés: Conèixer quin tipus de dades estem tractant i les característiques del tractament que estem duent a terme.
 • Dret de rectificació: Poder sol·licitar la modificació de les vostres dades perquè són inexactes o no veraces.
 • Dret de portabilitat: Poder obtenir una còpia en un format interoperable de les dades que s’estiguin tractant.
 • Dret a la limitació del tractament en els casos recollits en la llei.
 • Dret de supressió: Sol·licitar la supressió de les vostres dades quan el tractament ja no sigui necessari.
 • Dret d’oposició: Aquest dret us permet, per exemple, sol·licitar el cessament en la tramesa de comunicacions comercials.
 • Dret a revocar el consentiment prestat.

Podeu exercir els vostres drets a través d’algun dels canals següents:

 1. Adreça postal: Carrer del Comte de Peñalver, núm. 19, 28006 Madrid (Espanya).
 2. Correu electrònic: derechos.protecciondatos.correos@correos.com

A la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) podeu trobar una sèrie de models que us ajudaran a exercir els vostres drets. Així mateix, us informem que teniu dret a interposar una reclamació davant de l’autoritat de control (a Espanya, l’AEPD) en cas que considereu infringits els vostres drets.

7. Accés a dades de tercers

En els casos en què Correos actuï com a encarregat del tractament, exclusivament tractarà les dades del destinatari per lliurar la comunicació o la tramesa i, si escau, per acreditar el lliurament, ja sigui mitjançant la consignació de les dades del receptor o la realització d’accions de verificació addicionals a sol·licitud del remitent.

Addicionalment, per aconseguir la millor prestació del servei, el número de telèfon o l’adreça electrònica es podran utilitzar amb l’objectiu d’informar el destinatari sobre les dates estimades de lliurament i tractar qualsevol incidència que el pogués afectar. En aquest sentit, el client garanteix la veracitat i l’actualització de les dades del destinatari i, si escau, assegura haver complert totes les obligacions que, en matèria de protecció de dades, li siguin atribuïbles, de manera que ha obtingut el consentiment del destinatari perquè Correos dugui a terme el tractament que s’ha exposat als paràgrafs precedents, en cas que aquest consentiment sigui necessari.

Per la seva banda, si l’usuari és una empresa o professional que permet a Correos l’accés a les dades de caràcter personal sota la seva responsabilitat per a la prestació d’algun dels nostres serveis, Correos es compromet a complir totes les obligacions inherents a la seva posició com a encarregat de tractament i, en aquest sentit:

 • Accedirà i tractarà les dades a les quals tingui accés subjecte a les seves instruccions, i no les farà servir per a finalitats diferents de la prestació del servei. Per fer-ho, podrà disposar dels serveis d’altres tercers (subencarregats), si és necessari per a la prestació del servei i les operacions del contracte i/o per a la seva conservació i sempre que (i) el nou encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat...) i amb els mateixos requisits formals que aquest, pel que fa al tractament adequat de les dades personals i a la garantia dels drets de les persones afectades; (ii) Correos, amb sol·licitud expressa, posi a la seva disposició una llista en què s’identifiquin els serveis subencarregats i la identitat dels subencarregats; (iii) en cas d’incompliment per part del subencarregat, Correos continuï essent-ne plenament responsable.
 • Implementarà les mesures de seguretat legals, tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, conforme a allò que exposa l’art. 32 del RGPD i, a la seva sol·licitud, l’informarà de la metodologia d’anàlisi de risc utilitzada.
 • Una vegada complerta la prestació contractual, destruirà o tornarà les dades tractades, i també qualssevol suports o documents en què constin dades objecte del tractament, sens perjudici de la possibilitat de conservar aquestes dades, degudament bloquejades, en els termes previstos per la nostra normativa de protecció de dades.
 • Assegurarà el compliment de la resta d’obligacions recollides en la normativa de protecció de dades.