Política de protecció de dades de Filatèlia

1. Responsable del tractament

 El responsable del tractament és la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME (d’ara endavant “Correos”), amb CIF A-83052407 i domicili social a la Carrer del Comte de Peñalver, núm. 19, 28006 Madrid (Espanya).

Per garantir la gestió adequada d’aquest tractament, Correos té designat un delegat de protecció de dades (DPD o DPO), a qui us podeu dirigir per a qualsevol qüestió que necessiteu en relació amb les dades a través de l’adreça electrònica següent: dpdgrupocorreos@correos.com

2. Finalitat del tractament i legitimació

El tractament de les vostres dades persegueix aquestes finalitats:

A. Prestació del servei sol·licitat

Les vostres dades seran tractades per tramitar la comanda de productes filatèlics.

B. Complir amb les obligacions legals

Les vostres dades seran tractades per al compliment de les diferents obligacions legals que deriven de la prestació del servei com, per exemple, les que imposa la normativa tributària.

En el compliment d’aquestes obligacions, Correos podrà comunicar les vostres dades a les administracions públiques i els tribunals, sempre que aquesta informació sigui requerida conforme als processos legals establerts.

C. Informació estadística i enquestes de satisfacció

Correos té un interès legítim a conèixer tant l’opinió dels seus clients respecte als seus productes i serveis com els seus hàbits de consum (p. ex. la freqüència/recurrència en la contractació dels diferents serveis) amb l’objectiu de poder oferir productes i serveis més ajustats a les seves necessitats i millorar tant els productes i serveis actuals com el seu procés de contractació.

Per aconseguir l’objectiu exposat al paràgraf anterior, Correos podrà tractar les vostres dades i:

Realitzar enquestes de satisfacció tant telefòniques com per mitjans electrònics, fins i tot una vegada deixeu de ser-ne client; en aquest darrer cas per conèixer els motius de la vostra marxa.

En cas que durant l’enquesta de satisfacció el client manifesti la seva opinió sobre els productes i serveis d’alguna de les empreses del Grupo Correos, el resultat de l’enquesta i les dades identificatives del participant podran ser comunicats a l’empresa del Grupo Correos de la qual es valoren els serveis.

Procedir a la vostra anonimització, de manera que no es pugui tornar a vincular la informació dels vostres hàbits de consum amb la vostra persona i, després d’això, fer estudis estadístics i economètrics (p. ex. conèixer el cicle de vida del client i/o identificar models de propensió a l’abandonament).

D. Enviament d’ofertes i promocions de productes filatèlics

En cas que presteu el vostre consentiment, Correos us podrà remetre, per qualsevol canal electrònic o no electrònic, informació comercial relacionada amb la prestació, la millora i l’actualització dels nostres productes i serveis, noves tarifes i descomptes.

Aquesta informació comercial podrà ser genèrica o personalitzada. En aquest darrer supòsit implicarà el tractament previ de les vostres dades amb l’objectiu de poder procedir al vostre perfilat i carterització, determinar gustos, preferències i necessitats i, partint d’això, identificar les ofertes que us puguin resultar més interessants.

En qualsevol moment, podreu revocar de manera gratuïta el vostre consentiment i no rebre noves ofertes i promocions indicant-ho a través de correu postal a l’adreça abans exposada o per correu electrònic a l’adreça filatelia.crm.datos@correos.com. Així mateix, en tota comunicació comercial electrònica se us tornarà a informar del vostre dret a revocar el consentiment.

E. Enviament d’ofertes i promocions de la resta de productes i serveis de Correos

En cas que presteu el vostre consentiment, Correos us podrà remetre, per qualsevol canal electrònic o no electrònic, informació comercial relacionada amb la prestació, la millora i l’actualització dels nostres productes i serveis, noves tarifes i descomptes.

Aquesta informació comercial podrà ser genèrica o personalitzada. En aquest darrer supòsit implicarà el tractament previ de les vostres dades amb l’objectiu de poder procedir al vostre perfilat i carterització, determinar gustos, preferències i necessitats i, partint d’això, identificar les ofertes que us puguin resultar més interessants.

En qualsevol moment, podreu revocar de manera gratuïta el vostre consentiment i no rebre noves ofertes i promocions indicant-ho a través de correu postal a l’adreça abans exposada o per correu electrònic a l’adreça bajas-comunicaciones@correos.com. Així mateix, en tota comunicació comercial electrònica se us tornarà a informar del vostre dret a revocar el consentiment.

F. Enviament d’ofertes i promocions d’altres empreses del Grupo Correos i de terceres empreses

En cas que presteu el vostre consentiment, Correos us podrà remetre per qualsevol canal, electrònic o no electrònic, ofertes i promocions de:

Altres empreses del Grupo Correos que prestin serveis relacionats amb els sectors que pertanyin a les activitats de serveis de paqueteria, de valor afegit al servei postal, logística, màrqueting i telecomunicació.

Altres empreses amb les quals Correos hagi subscrit diferents convenis de col·laboració i que poden pertànyer a sectors com les telecomunicacions, financer, gran consum, sanitat i ONG.

Aquesta informació comercial podrà ser genèrica o personalitzada. En aquest darrer supòsit implicarà el tractament previ de les vostres dades amb l’objectiu de poder procedir al vostre perfilat i carterització, determinar gustos, preferències i necessitats i, partint d’això, identificar les ofertes que us puguin resultar més interessants.

En qualsevol moment, podreu revocar de manera gratuïta el vostre consentiment i no rebre noves ofertes i promocions indicant-ho a través de correu postal a l’adreça abans exposada o per correu electrònic a l’adreça bajas-comunicaciones@correos.com. Així mateix, en tota comunicació comercial electrònica se us tornarà a informar del vostre dret a revocar el consentiment.

G. Comunicació de dades a altres empreses del Grupo Correos i a terceres empreses

En cas que presteu el vostre consentiment, Correos podrà comunicar les vostres dades a les empreses del Grupo Correos i a terceres empreses els sectors de les quals es detallen en la finalitat anterior amb l’objectiu que aquestes empreses us puguin fer arribar, de manera directa i sense la intermediació de Correos, ofertes i promocions relatives als seus productes i serveis.

En qualsevol moment, podreu revocar de manera gratuïta el vostre consentiment indicant-ho a través de correu postal a l’adreça abans exposada o per correu electrònic a l’adreça bajas-comunicaciones@correos.com

H. Enriquir la informació

En cas que presteu el vostre consentiment, Correos podrà obtenir més informació sobre les vostres característiques, gustos i necessitats a través de la informació proporcionada per diferents fonts externes, com ara registres públics, cadastre, xarxes socials, eines de geomàrqueting, bases de dades d’informació econòmica com INFORMA, fitxers d’informació creditícia com ASNEF, BADEXCUG... amb l’objectiu d’introduir millores en els nostres productes i serveis i/o adaptar o escollir les ofertes d’aquests productes i serveis que millor s’ajustin al vostre perfil concret.

 En qualsevol moment, podreu revocar de manera gratuïta el vostre consentiment indicant-ho a través de correu postal a l’adreça abans exposada o per correu electrònic a l’adreça bajas-comunicaciones@correos.com

3. Tipus de dades tractades

Per a les finalitats exposades a l’apartat anterior, es tracta un conjunt de dades de caràcter personal que podem dividir en les fonts i categories següents:

A. Dades proporcionades de manera directa:

En el moment del registre i/o a la mateixa sol·licitud del servei, a través de l’emplenament dels formularis habilitats a aquest efecte.

El client garanteix que les dades facilitades a Correos per a la prestació dels serveis sol·licitats responen amb veracitat a la situació real i que comunicarà qualsevol modificació que les afecti. En conseqüència, el client respondrà davant de Correos i tercers de qualssevol danys i perjudicis ocasionats a conseqüència de l’incompliment de les obligacions assumides en aquesta clàusula.

B. Dades obtingudes de manera indirecta:

Totes les dades que, en cas d’haver prestat el vostre consentiment, Correos obté de la tipologia de fonts externes enumerada a la finalitat 2.H.

C. Dades derivades de la mateixa prestació del servei:

Incloent-hi informació com l’històric de productes i serveis contractats i les seves característiques, reclamacions o sol·licituds d’informació.

D. Termini de conservació de les dades

Les vostres dades personals seran conservades mentre siguin necessàries per al desenvolupament de la relació contractual. Per a aquelles persones físiques i jurídiques que no són clients de Correos, però que han atorgat el consentiment exprés per rebre comunicacions comercials per mitjans electrònics o no electrònics, les seves dades personals seran conservades mentre no en revoquin el consentiment.

Un cop transcorregut aquest període, les dades seran suprimides, d’acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades, la qual cosa n’implica el bloqueig, i només estaran disponibles a sol·licitud de jutges i tribunals, el ministeri fiscal o les administracions públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar, i posteriorment seran eliminades. Els terminis de prescripció varien depenent del tipus de servei; a efecte exemplificatiu, amb caràcter general el termini de prescripció de la majoria d’accions civils personals és de cinc anys.

E. Els vostres drets

La nostra normativa de protecció de dades us confereix una sèrie de drets en relació amb el tractament de dades que impliquen els nostres serveis, que podem resumir en els següents:

  • Dret d’accés: Conèixer quin tipus de dades estem tractant i les característiques del tractament que estem duent a terme.
  • Dret de rectificació: Poder sol·licitar la modificació de les vostres dades perquè són inexactes o no veraces.
  • Dret de portabilitat: Poder obtenir una còpia en un format interoperable de les dades que s’estiguin tractant.
  • Dret a la limitació del tractament en els casos recollits en la llei. 
  • Dret de supressió: Sol·licitar la supressió de les vostres dades quan el tractament ja no sigui necessari.
  • Dret d’oposició: Sol·licitar el cessament en la tramesa de comunicacions comercials en els termes assenyalats abans.
  • Dret a revocar el consentiment prestat.

 

Podeu exercir els vostres drets a través d’algun dels canals següents, indicant el dret a exercir i acompanyant una còpia del document nacional d’identitat o document equivalent, a més de qualsevol altra documentació que considereu oportuna:

Adreça postal: Carrer del Comte de Peñalver, núm. 19, 28006 Madrid (Espanya).

Correu electrònic: derechos.protecciondatos.correos@correos.com

A la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) podeu trobar una sèrie de models que us ajudaran a exercir els vostres drets. Així mateix, us informem que teniu dret a interposar una reclamació davant de l’autoritat de control (a Espanya, l’AEPD) en cas que considereu infringits els vostres drets.