Política de protecció de dades, formulari de sol·licitud d’informació a Atenció al Client

1. Responsable del tractament

Les vostres dades seran tractades per la societat Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME (d’ara endavant, “Correos”), amb NIF A83052407, amb domicili social situat al carrer del Conde de Peñalver, núm. 19, 28006 Madrid (Espanya). A la nostra pàgina web se t’informa sobre el nomenament del delegat de Protecció de Dades, amb qui pots contactar a través de l’adreça electrònica dpdgrupocorreos@correos.com.

2. Finalitat del tractament i legitimació

El tractament de les vostres dades persegueix aquestes finalitats:

A. Tramitació de la consulta

Les dades de caràcter personal de l’usuari seran tractades per tramitar la seva consulta i poder-li oferir una resposta personalitzada a través de qualsevol dels mitjans de comunicació recollits al formulari o utilitzats pel mateix usuari, és a dir, si la consulta la realitza a través del servei de missatgeria d’una RRSS, Correos li podrà respondre a través del mateix mitjà.

B. Complir les obligacions legals

En el compliment de les obligacions atribuïbles, Correos podrà comunicar les vostres dades a les administracions públiques i els tribunals, sempre que aquesta informació sigui requerida conforme als processos legals establerts.

C. Informació estadística i enquestes de satisfacció

Correos té un interès legítim per conèixer l’opinió dels usuaris respecte al seu servei d’atenció a l’usuari i/o la resolució de consultes.

Per assolir l’objectiu que s’exposa al paràgraf anterior, Correos pot tractar les vostres dades i:

- Fer enquestes de satisfacció tant telefòniques com per mitjans electrònics.

- Anonimitzar-te, de manera que no es pugui tornar a vincular la informació dels teus hàbits de consum amb la teva persona i, després d’això, fer estudis estadístics i economètrics (p. ex. conèixer el cicle de vida de l’usuari o identificar models de propensió a l’abandonament).

3. Tipus de dades tractades

Per a les finalitats exposades a l’apartat anterior, es tracta un conjunt de dades de caràcter personal que podem dividir en les fonts i categories següents:

A. Dades proporcionades per l’usuari de manera directa:

En el moment de la realització de la consulta o amb motiu de la seva tramitació.

L’usuari garanteix que les dades facilitades a Correos per a la prestació dels serveis sol·licitats responen amb veracitat a la situació real i que comunicarà qualsevol modificació que les afecti. En conseqüència, l’usuari respondrà davant de Correos i de tercers de qualssevol danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de l’incompliment de les obligacions assumides en aquesta clàusula.

Tret que s’adverteixi el contrari, totes les dades recollides als formularis de contacte o sol·licitades per a la seva tramitació seran obligatòries.

4. Termini de conservació de les dades

Les vostres dades personals seran conservades mentre siguin necessàries per al desenvolupament de la relació contractual. Un cop transcorregut aquest període, les dades seran suprimides, d’acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades, la qual cosa n’implica el bloqueig, i només estaran disponibles a sol·licitud de jutges i tribunals, el ministeri fiscal o les administracions públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar, i posteriorment seran eliminades. Generalment, s’esborraran una vegada transcorreguts tres anys.

5. Els vostres drets

La nostra normativa de protecció de dades us confereix una sèrie de drets en relació amb el tractament de dades que impliquen els nostres serveis, que podem resumir en els següents:

- Dret d’accés: conèixer quin tipus de dades estem tractant i les característiques del tractament que estem duent a terme.

- Dret de rectificació: poder sol·licitar la modificació de les vostres dades perquè són inexactes o no veraces.

- Dret de portabilitat: poder obtenir una còpia en un format interoperable de les dades que s’estiguin tractant.

- Dret a la limitació del tractament en els casos recollits en la llei.

- Dret de supressió: sol·licitar la supressió de les vostres dades quan el tractament ja no sigui necessari.

- Dret d’oposició: Sol·licitar el cessament en la tramesa de comunicacions comercials en els termes assenyalats abans.

- Dret a revocar el consentiment prestat.

Podeu exercir els vostres drets a través d’algun dels canals següents, indicant el dret a exercir i acompanyant una còpia del document nacional d’identitat o document equivalent, a més de qualsevol altra documentació que considereu oportuna:

a) Adreça postal: carrer del Conde de Peñalver, núm. 19, 28006 Madrid (Espanya)

b) Correu electrònic: derechos.protecciondatos.correos@correos.com

A la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) podeu trobar una sèrie de models que us ajudaran a exercir els vostres drets. Així mateix, us informem que teniu dret a interposar una reclamació davant de l’autoritat de control (a Espanya, l’AEPD) en cas que considereu infringits els vostres drets.