Política de protecció de dades personals PDA

Qui tractarà les vostres dades?

Les vostres dades seran tractades per Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME, amb CIF A-83052407 i domicili social al carrer del Conde de Peñalver, núm. 19, 28006 Madrid (d’ara endavant, “Correos”) qui actua:

i)  Com a encarregat del tractament quan les vostres dades hagin estat facilitades per persones jurídiques;

ii) Com a responsable del tractament quan les vostres dades hagin estat facilitades per una persona física.

Per garantir la gestió adequada d’aquest tractament, Correos té designat un delegat de protecció de dades (DPD), a qui us podeu adreçar per a qualsevol qüestió que necessiteu en relació amb les dades a través de l’adreça electrònica següent: dpdgrupocorreos@correos.com 

Quines dades seran tractades?

Per acreditar que el lliurament s’ha rebut correctament hem d’identificar el receptor de la tramesa, que pot no correspondre’s amb el destinatari, la qual cosa implica registrar les seves dades identificadores (nom, cognoms, número de DNI, NIE o un altre document fefaent d’identificació i signatura).

Alguns remitents sol·liciten a Correos que verifiqui l’autenticitat del document fefaent d’identificació del destinatari, sigui per complir una normativa, per prevenir el frau o perquè, a causa de la valoració feta exclusivament pel remitent, aquesta validació és proporcional i necessària. En la prestació d’aquest servei, Correos es limita a complir les instruccions del remitent i, per tant, obtindrà una còpia del document fefaent d’identificació i comprovarà l’existència d’indicis de falsificació a través de mitjans de lectura mecànica o altres tècniques de verificació. 

Finalment, per poder-vos remetre, si escau, per correu electrònic la factura simplificada, Correos us ha de sol·licitar l’adreça electrònica a la qual voleu rebre la factura esmentada.

Per a què es tractaran les vostres dades i per què?

(I) Acreditar la recepció del lliurament

Finalitat del tractament: Les dades de caràcter personal seran tractades per acreditar la recepció del lliurament mitjançant la captura de la vostra signatura. 

Base legitimadora: Art. 6.1b): el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte.

Classe de dades que es tracten: (nom i cognoms, número d’identificació i signatura del receptor).

(II) Remetre per correu electrònic la factura simplificada 

Finalitat del tractament: Remetre per correu electrònic la factura simplificada.

Base legitimadora: Art. 6.1a) RGPD: l’interessat ha donat el seu consentiment per al tractament de l’adreça electrònica per a la finalitat indicada.

Classe de dades que es tracten: Dades de contacte (adreça electrònica).ptor).

(III) Complir les obligacions legals

Finalitat del tractament: Dins de les diferents obligacions legals que assumeix Correos es troben les derivades de l’aplicació de la normativa postal (Llei 43/2010 del servei postal universal, dels drets dels usuaris i del mercat postal) i el deure de secret de les comunicacions (art. 18 de la Constitució), així com la normativa tributària.

En el compliment d’aquestes obligacions, Correos podrà comunicar les vostres dades a les administracions públiques i els tribunals, sempre que aquesta informació sigui requerida conforme als processos legals establerts.

Base legitimadora: Art. 6.1c) RGPD: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal.

Classe de dades que es tracten: Dades identificatives (nom i cognoms, número d’identificació i signatura del receptor).

Es comunicaran les vostres dades a tercers?

Amb caràcter general, no es preveu que les vostres dades siguin comunicades a altres persones diferents de Correos. No obstant això, es poden donar les excepcions següents:

  • Per complir la llei ens podem veure obligats a haver de comunicar les vostres dades a altres tercers, com ara administracions públiques (p. ex. les FCSE) o tribunals.
  • Al remitent de la tramesa en els casos en què aquest hagi sol·licitat la certificació del lliurament.

Durant quant de temps seran tractades les vostres dades?

Les dades personals del destinatari obtingudes en el procés de lliurament seran conservades mentre puguin ser necessàries per a les finalitats indicades abans. Un cop transcorregut aquest període, les dades seran suprimides, d’acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades, la qual cosa n’implica el bloqueig, i només estaran disponibles a sol·licitud de jutges i tribunals, el ministeri fiscal o les administracions públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar, i posteriorment seran eliminades.

Quins són els vostres drets? 

En la mesura que estiguin reconeguts en la normativa de protecció de dades aplicable en cada moment, podreu revocar el vostre consentiment o exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació al tractament a través d’algun dels canals següents, indicant el dret a exercir:

a) Adreça postal: carrer del Conde de Peñalver, núm. 19, 28006 Madrid

b) Correu electrònic: derechos.protecciondatos.correos@correos.com 

S’exigirà acreditar la identitat de la persona que exerceix els seus drets en cas que Correos no pugui confirmar-la en la via de comunicació del missatge.

A la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) podeu trobar una sèrie de models que us ajudaran a exercir els vostres drets. Així mateix, us informem que teniu dret a interposar una reclamació davant de l’autoritat de control (a Espanya, l’AEPD) en cas que considereu infringits els vostres drets.