Serveis ORVE

Registre i enviament instantani dels teus documents a les administracions públiques del país. MÉS INFO
Serveis ORVE MÉS INFO

Informació del producte

Descripció

Aquest servei permet a les ciutadans registrar i trametre de manera instantània documents digitalitzats a les administracions públiques del nostre país.

Els documents són remesos a l’administració de destinació en format electrònic, una vegada han estat escanejats i degudament acarats pels professionals de Correos a fi de garantir la validesa de la digitalització.

Per enviar un document a través d'aquest servei, hauràs d'anar a qualsevol oficina de Correos amb l'original que vols registrar i remetre a una administració pública.

Des de Correos ens encarreguem de transmetre la documentació presentada, i ens limitem a deixar constància de l'entrada d'aquesta documentació en l'aplicació de registre i a remetre-la a la unitat de l'administració competent, a través del servei.

És per això que les nostres oficines no poden ser dipositàries dels originals o còpies dels documents presentats, per qüestions de seguretat i compliment de la LOPD.

Prepara la teva documentació

Comprovant que el format en permet l’escaneig:

  • Format A4, al descobert i amb vores llises. Recorda que no farem fotocòpies de documents de mida superior a A4 ni de qualsevol altre element que pugui posar en risc la veracitat del document original.
  • No s'admetran documents electrònics.
  • A les oficines de Correos no es manipularà cap classe d'enquadernació per deixar els fulls solts.
  • No es digitalitzarà qualsevol document que, per la seva naturalesa o estat, en pugui posar en risc la integritat en el moment de la digitalització (paper ceba, cartó…).
  • Tot document presentat serà considerat com a original.
  • Des de Correos no ens responsabilitzem de digitalitzar un document que n’estigui exempt per naturalesa jurídica o qualsevol altra. 

Indica si vols adjuntar documentació física al registre electrònic, així com altres elements no escanejables com ara CD o USB. En aquest cas, t’oferim la possibilitat de remetre aquests objectes mitjançant la tramesa adjunta d'una carta certificada, a la qual s'aplicaran les tarifes establertes per a aquest producte.

A més, i com a valor afegit al servei, s'incorporarà el codi CD de Correos a l'apartat "comentaris" de l'annex del fitxer adjunt en "Servei de Registre Virtual Electrònic amb l'Administració (ORVE)" perquè l'Administració de destinació pugui traçar l'estat del certificat.

Digitalitzem el document, una vegada estigui tot preparat, mitjançant els escàners disponibles a l’oficina.

Revisem el contingut de totes les pàgines, garantint-ne la qualitat, que siguin llegibles i que es corresponguin amb els originals presentats.

Fem la facturació a través de l'aplicació d'admissió de Correos, utilitzant els conceptes i les tarifes definides a aquest efecte.

Accedim al portal "Registre Electrònic per a les Administracions Públiques del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital, on registrem la documentació digitalitzada i completem tant les dades de la teva empresa com les de l’organisme destinatari.

És per això que ens hauràs d’indicar el codi DIR-3 de la unitat tramitadora destinatària. En cas que no el coneguis, des de Correos provarem de fer-ne la identificació exacta amb els nostres motors de cerca. Si no es troba la denominació exacta, podríem remetre'l igualment a la Unitat Superior de tramitació dins de l’Administració amb la mateixa validesa jurídica.

Finalment, l’enviament serà signat electrònicament per Correos, la qual cosa dona garantia al procés d’admissió del registre, i t’emetem un resguard oficial com a certificació del registre realitzat.