Procediment especial simplificat per a trameses ≤ 150 euros

Els enviaments d’escàs valor o H7, són aquells que corresponen a una mercaderia amb un valor intrínsec que no supera o és igual a  150€, i la naturalesa del qual no estigui subjecta a impostos especials (tabac o alcohol) ni a controls paraduaners (sanitat, farmàcia, SOIVRE, fitosanitaris, etc.)

L’objectiu de Correos és que rebis els teus enviaments còmodament al teu domicili, i per això ens encarreguem de despatxar-lo davant de la Duana. Pots abonar l’IVA al nostre web o app, o en el lliurament al carter. Així mateix, hauràs d’abonar la gestió duanera corresponent segons les nostres tarifes.

En els casos en què el venedor en línia ja t’hagi cobrat l’IVA (IOSS), no hauràs de tornar a abonar-lo, sinó que caldrà pagar únicament les despeses de presentació a la duana, manipulació i handling associats.

En les teves compres per internet és molt important que les dades que proporcionis siguin correctes, perquè el venedor pugui omplir la documentació postal i no es produeixi cap incidència en el lliurament de l’enviament. Així com confirmar amb el venedor si en la compra per internet han inclòs ja l’IVA corresponent. 

Els enviaments que continguin efectes personals utilitzats estan exempts del pagament d’IVA a la importació, sempre que s’acrediti degudament en el moment de presentar-se davant de la Duana.

De la mateixa manera, els enviaments entre particulars que continguin una mercaderia amb valor de fins a 45€ estan obligats a la presentació de la declaració duanera d’importació davant la Duana, tot i que estaran exempts del pagament de l’IVA a la importació, sempre que no responguin a una transacció comercial i així ho estableixi la Duana.

La Duana té potestat per inspeccionar o retenir els enviaments amb mercaderies i per aplicar els controls que consideri necessaris sempre que ho cregui oportú.