Konfidentzialtasuna/ Langilearen datuak babesteko politika

Konfidentzialtasun-konpromisoa 

Laneko/funtzionaritzako kontratuaren iraupenean zehar nahiz edozein arrazoi dela eta hura amaitu ondoren, langilea enpresaren Informazio Konfidentziala sekretupean edukitzera behartuta dago.

Informazio konfidentziala da langileak egin behar dituen jarduerak gauzatzeko eskura duen informazioa (datu pertsonalak barne). Langileak egin behar dituen jarduerak burutzeko datu pertsonalak eskuratu baditu, jarduera horietarako besterik ez ditu tratatuko; beraz, ezingo ditu beste helburuetarako erabili, ezta inori komunikatu ere, are gutxiago hirugarrenek gorde ditzaten. Langileak Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.k adierazitako neurri teknikoak eta antolaketakoak hartu beharko ditu.

Aurreko paragrafoan ezarritako debekua hedatu egingo da Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.ren informazioa edozein euskarritan kopiatzera, zeina langileak eskura dezakeen, bezero, antolakuntza-prozedura eta -sistemei buruzkoa eta programa informatikoei edo barneko edozein informazio-motari buruzkoa. Hala, langileak babestutako edo isilpeko edozein informazio hirugarrenei jakinarazten badie, Zigor Kodeko 278. artikuluan eta hurrengoetan zehaztutako erantzukizun penalaren pean erori ahal izango da, eta Enpresa Sekretuei buruzko otsailaren 20ko 1/2019 Legearen xedapenak aplikatuko dira. Horri dagokionez, langileak Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.k adierazitako neurri teknikoak eta antolaketakoak hartu beharko ditu

Langilearen datuak babesteko politika

Tratamenduaren arduraduna

Tratamenduaren arduraduna Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. enpresa da (“Correos”); IFZ A83052407 du, eta helbide soziala Conde Peñalver, 19, 28006 Madrilen (Espainia).

Correosek Datuak Babesteko Ordezkari (DBO edo DPO, ingelesez) bat du datuak babesteko araudia betetzen dela bermatzeko, eta harengana jo dezake gai horri buruzko edozein auzitarako, helbide elektroniko honetara idatzita: dpdgrupocorreos@correos.com.

Datu pertsonalen tratamenduaren helburuak, tratatutako datuak eta legitimazio oinarria

Zure datu pertsonalak helburu hauetarako tratatu ahal izango dira:

1. helburua – Langilearekin lan-harremana kudeatzea

 • Helburuaren deskribapena: Zurekin (aurrerantzean, langilea) laneko edo funtzionaritzako harremana kudeatzea. Helburu horrek honako ekintzak barne har ditzake, besteak beste: langilearen alta, izendapenak eta iraizpenak; lan-harremanetik eratorritako jarduera fiskalak eta kontabilitateko jarduerak kudeatzea; lanbide-gastuen kudeaketa eta kontrola; hala badagokio, zergen ordainketa, desgrabazioa edo hobaria; nominak eta soldataz kanpoko beste kontzeptu batzuen kudeaketa eta ordainketa; Gizarte Segurantzari komunikazioen kudeaketa; laneko arriskuen prebentzioarekin lotutako ekintzak; langileek aurkeztutako eskaerei eta iradokizunei erantzutea; langileek eskatzen dituzten eskaeren kudeaketa, hala nola nominaren aurrerakinak; langileak egindako lanaldia erregistratzea, lanaldiaren eguneroko erregistroa bermatzeko betebeharra betetzeko; mugigarritasun funtzional eta geografikoko prozesuen kudeaketa; lan-harremana dela-eta, langileak egiten dituen bidaien kudeaketa; enplegatuaren desplazamendu-gastuen kudeaketa eta likidazioa, bai eta antzeko beste gastu batzuena ere; lanerako beharrezko baliabideak esleitu eta kontrolatzea, kontu eta profil korporatiboen kudeaketa barne, bai eta laguntza eta mantentze informatikoa ere, hala badagokio; lana zuzendu eta kontrolatzeko ekintzak, diziplina-ekintzak eta -prozedurak eta kexa formalekin zerikusia dutenak barne; sindikatuetako kide izatearekin lotutako eskubideak kudeatzea; lizentziak, baimenak, lekualdaketak, eszedentziak, aldi baterako ezintasuna kudeatzea; lan-harremanaren amaira edo etetea kudeatzea.
 • Legitimazio oinarria: Kontratu-harremana gauzatzea, hitzarmen kolektibo aplikagarria eta kasu bakoitzean aplikatzekoak diren beste akordio kolektibo batzuk betetzea eta legezko betebeharrak betetzea.
 • Helburu horretarako tratatutako datuak: Identifikazio eta harremanetarako datuak, datu profesionalak eta akademikoak, senideen identifikazio eta harremanetarako datuak, datu ekonomiko eta finantzarioak, familiaren ezaugarrien datuak, inguruabar sozialen datuak, kategoria bereziko datuak; lanaldiaren erregistrorako bildutako datuak.
 • Kategoria bereziko datuen tratamendua gaitzen duen egoera: tratamenduaren arduradunaren eta interesdunaren betebeharrak betetzea eta eskubide zehatzak erabiltzea, lan zuzenbidearen eta gizarte segurtasun eta babesaren eremuan. Aplikatu behar izanez gero, tratatu ahal izango dira (i) osasun-datu jakin batzuk, langileak izan dezakeen ezgaitasunaren edo egoeraren arabera, gizarte-laguntzako neurriak betetzeko eta kasu bakoitzean lanpostua beharrezko baldintzetara egokitzeko, ezgaitasuna duten pertsonentzat erreserbatutako lanpostuetara iristeko, edo zerga eta gizarte-segurantzaren arloko laguntzak eta deskontuak kudeatzeko eta izapidetzeko, eta (ii) sindikatuekin zerikusia duten datu zehatz batzuk, baldin eta hauteskundeak badira, edo ordezkari sindikalaren arreta behar duen diziplina-prozedura gertatzen bada, langilea sindikatu batean afiliatuta badago.

2. helburua – Zerbitzu medikoak ematea eta Correosen legezko betebeharrak betetzea

 • Helburuaren deskribapena: Lanean ari diren langileen datuen tratamendua, langileei azterketa medikoak antolatu eta egiteko; datu pertsonalak (probintziari, egoitza zentralari eta sexuari buruzkoak) antolatzea, osasun-egoerari buruzko informazioa dagokion pertsonari lotzea ezinezkoa izan dadin, azterketa estatistikoak egiteko helburuarekin, enpresako langileen osasun kolektiboaren egoera baloratzeko eta prebentzioaren inguruan jarduteko lehentasunak ezartzeko; Correoseko langileen datuen tratamendua, agintaritza publikoei eta/edo erakunde pribatu eskudunei jakinarazteko, legezko betebeharrak betetzeko beharrezkoa den heinean.
 • Legitimazio oinarria: Legezko betebeharrak betetzea.
 • Helburu horretarako tratatutako datuak: identifikazio datuak, harremanetarako datuak, profesionalak, datu ekonomiko eta finantzarioak, ahaidetasun datuak eta kategoria bereziko datuak.
 • Kategoria bereziko datuen tratamendua gaitzen duen egoera: tratamenduaren arduradunaren eta interesdunaren betebeharrak betetzea eta eskubide zehatzak erabiltzea, lan zuzenbidearen eta gizarte segurtasun eta babesaren eremuan.

3. helburua – Prestakuntza

 • Helburuaren deskribapena: Prestakuntza-plana eta horren barruan jasotzen ez diren bestelako trebakuntza- eta informazio-ekintzak planifikatzea eta egikaritzea.
 • Legitimazio oinarria: kontratu-harremana gauzatzea.
 • Helburu horretarako tratatutako datuak: identifikazio datuak, harremanetarako datuak, datu akademiko eta profesionalak.

4. helburua – Jarduna ebaluatzea

 • Helburuaren deskribapena: Correoseko langilearen garapen profesionala kudeatzea, enpresa barneko garapen eta/ ebaluazio prozesuetan.
 • Legitimazio oinarria: Kontratu harremana gauzatzea.
 • Helburu horretarako tratatutako datuak: Identifikazio datuak, harremanetarako datuak, datu akademiko eta profesionalak, bai eta langilearen ebaluazioaren ondoriozko informazioa ere.

5. helburua – Absentismoa kontrolatzea

 • Helburuaren deskribapena: Alegatzen den laneko gaixotasun edo istripuaren edo absentismoaren egoera egiaztatzea, lanera ez joatea justifikatzeko.
 • Legitimazio oinarria: Lan harremana gauzatzea, lan araudiak ematen dituen kontrol eta gainbegiratze ahalmenen esparruari dagokionez (Langileen Estatutuaren 20.4 artikulua).
 • Helburu horretarako tratatutako datuak: Identifikazio datuak, harremanetarako datuak eta datu profesionalak.

6. helburua – Lan-kontrola

 • Helburuaren deskribapena: Langileari esleitutako eginkizunak eta betebeharrak zuzen betetzen direla egiaztatzea, lanpostua gainbegiratzeko sistema eta metodoen bidez. Correosek geoposizionamendu-teknologia erabili ahalko du langileak bere egitekoak (besteak beste, posta-zerbitzuen, paketeriaren eta abarren entrega eta banaketa) betetzeko erabiltzen dituen gailu mugikor edo korporazioko ibilgailuetan. Aipatu teknologiaren ezarpenak datuen minimizatze eta pribatutasun irizpideak beteko ditu, diseinutik hasita, eta, besterik adierazi ezean, enpresaren beharrezko kontrola egikaritzeko behar den informazioa besterik ez du jasoko eta bere jarduera ere langilearen lanaldira mugatuko da.
 • Legitimazio oinarria: Correosen interes legitimoa, hauetan oinarrituta: (i) indarreko araudiak enpresaburuei ematen dizkien lan-kontrol eta gainbegiratze-ahalmenak baliatzea, enpresaren helburuak modu eraginkorragoan erdiesteko eta enpresaren iraunkortasun ekonomikoa mantentzeko baliabide zehatzen antolaketan hobekuntzak eta optimizazioa sartzea ahalbidetuz; (ii) Antolakuntzak egoera kaltegarriak saihesteko eta, hala badagokio, horiei irtenbidea emateko duen interes legitimoa, hala nola, segurtasun-gorabeherak eta/edo gailuak edo bidalketak galduz gero, baita istripu-tasa murrizten laguntzea ere (beraz, langileen segurtasuna areagotzeko), eta garraio eta/edo banaketa bideak eraginkorragoak egitea; (iii) Antolakuntzak merkatuaren eskakizun berrietara egokitzeko duen interes legitimoa, eta hartzaileei beren bidalketen eta/edo entregen egoerari buruzko informazioa eta gutxi gorabeherako kokapenari buruzko informazioa denbora ia errealean ematea, zerbitzuaren balio erantsia handitze aldera, baita etxean ez egoteagatik entregatzeko saiakerak murrizteko ere, horrek, azken finean, kostuak murriztea ekarriko baitu, zerbitzua ematean eraginkortasun handiagoa lortuko baita, eta; (iv) istripuak murrizten laguntzea (eta, beraz, langileen segurtasuna areagotzea) eta garraio eta/edo banaketa bideak eraginkorragoak egitea.
 • Helburu horretarako tratatutako datuak: identifikazio datuak, harremanetarako datuak, datu akademiko eta profesionalak eta, dagokionean, geoposizionamendua edo nabigazioa, eta enplegatuen eskura jarritako funtzionalitate eta tresna teknologikoekin elkarreragina.

7. helburua – Salaketa kanalaren kudeaketa

 • Helburuaren deskribapena: Kanal etikoaren bidez, etikaren, legearen edo Correoseko arau korporatiboen aurkako irregulartasun, ez-betetze edo horien aurkako portaerei buruzko jakinarazpenak kudeatzea, horiek ikertzeko, ikerketa-espediente bat ireki behar den kasuetan eta langilearekin zerikusia dutenean.
 • Legitimazio oinarria: Legezko betebeharrak betetzea (besteak beste, arau hausteei eta ustelkeriaren aurkako borrokari buruzko informazioa ematen duten pertsonak babesteko araudia).
 • Helburu horretarako tratatutako datuak: identifikazio- eta kontaktu-datuak, bai eta, helarazitako informazioaren ondorioz, komunikatu daitezkeen beste kategoria batzuetakoak ere (adibidez, laneko datuak, datu akademikoak, ekonomia- eta finantza-datuak, ahaidetasun-datuak, gizarte-inguruabarrei buruzkoak eta/edo kategoria berezikoak (ezagututako egoeraren arabera eta oinarrizko interes publikoko arrazoiak daudenean)).

8. helburua – Lan-harremanen garapenean datuak jakinaraztea

 • Helburuaren deskribapena: Langileei buruzko informazio profesionala sartzeko aukera ematea Correosi eskaintzen dizkioten zerbitzu-proposamenetan, lehiatu dezakeen lizitazio publiko eta/edo pribatuetan eskatzen den dokumentazioan edo Correos parte izanik hirugarrenekin hitzartzen diren kontratuetan, lan-harreman horiek garatzeko langilearen parte-hartzea aurreikusten denean.
 • Legitimazio-oinarria: Correosen interes legitimoa (i) harremanetan dagoen erakundean baliozko solaskideak profesionalki lokalizatzea, eta (ii) Correosek harreman komertziala edo kontratu-harremana dituen bezeroekiko, hornitzaileekiko eta hirugarren erakundeekiko harremanen kudeaketan bere langileak lokalizatzeko moduan mantentzea, harreman profesionala behar bezala gauzatzen dela ziurtatzeko.
 • Helburu horretarako tratatutako datuak: identifikazio datuak, harremanetarako datuak eta datu profesionalak.

9. helburua – Instalazioen segurtasun fisikoa (bideozaintza)

 • Helburuaren deskribapena: kasu bakoitzean, Correosek pertsonen, ondasunen eta instalazioen segurtasuna kontrolatu eta zaintzeko sistemak erabil ditzake. Informazio hori, kasuaren arabera, instalazioetan jarritako informazio espezifikoarekin osatuko da (adibidez, ohartarazteko kartelak).

Horrez gain, CORREOSek bideo-zaintzako kameretatik lortutako datuak tratatuko ditu enpresa kontrolatzeko helburuarekin, Langileen Estatutuaren 20.3 artikuluan eta funtzio publikoko legerian aurreikusitako eginkizunak betetzeko, lege-esparruaren barruan eta horri dagozkion mugekin.

 • Legitimazio oinarria: pertsona, ondasun edo instalazioen segurtasuna kontrolatu eta zaintzeko Correosek duen interes legitimoa, honako hauek barne: (i) Correosen eta bertako langileen segurtasun eta interesetarako egintza bidegabeak eta/edo kaltegarriak ez sortzea, eta (ii) ekintza bidegabe eta/edo kaltegarri horiei erantzutea.

Halaber, interes legitimoan oinarrituta, CORREOSek bideo-zaintzako kameretatik lortutako datuak tratatuko ditu enpresa kontrolatzeko helburuarekin, Langileen Estatutuaren 20.3 artikuluan eta funtzio publikoko legerian aurreikusitako eginkizunak betetzeko, lege-esparruaren barruan eta horri dagozkion mugekin. Helburu horren barruan, hartutako irudiak erabili ahal izango dira lan- edo zerbitzu-betebeharrak ez direla bete edo legez kontrako beste edozein egintza egin dela frogatzen duen froga gisa, hori guztia une bakoitzean indarrean dagoen araudian azaldutakoarekin bat etorriz eta oinarrizko eskubideak behar bezala errespetatuz.

 • Helburu horretarako tratatutako datuak: Identifikazio-datuak (irudi-datuak).

10. helburua – Instalazioetan sartzeko kontrola

 • Helburuaren deskribapena: Correosek sarbidea kontrolatzeko sistemak ditu, bisiten erregimena kontrolatzeko, instalazioetara sartzeko aipatutako guneetara sartzeko eta bertan segurtasuna zaintzeko.
 • Legitimazio oinarria: Correosek duen interes legitimoa, identifikazio datuei dagokienez, hau da, instalazioetara sartzeko baimena duten langileek egiten dutela monitorizatzea, baimenik gabe inor sartzen ez dela ekiditeko.
 • Helburu horretarako tratatutako datuak:  identifikazio datuak (izena, abizenak, argazkia eta, hala badagokio, nortasun agiria).

11. helburua – Baliabide korporatiboak kudeatzea

 • Helburuaren deskribapena: langileari emandako baliabide teknologikoak monitorizatu, kontrolatu eta atzitzea, hala badagokio, betiere aplikatu beharreko legearen arabera eta proportzionaltasun, arrazionaltasun eta egokitasun printzipioak errespetatuz. Correosek tratatzen duen informazioaren segurtasuna bermatzeko, esleitu zaizkion egitekoak burutzeko langileari ematen zaizkion ekipo informatikoek (ordenagailuak edo telefono mugikorrak), hala behar balitz, burutzen dutena erregistratu eta kontrolatzeko edo urrunetik dokumentazioa zifratzeko soluzio teknologikoak izango dituzte. Kontrako berariazko baimenik ez badago, debekatuta dago Correosen gailu informatikoak erabiltzea langileari esleitutako egitekoekin lotutakoa ez den beste zerbaiterako.
 • Legitimazio oinarria: Correosek duen interes legitimoa, Correoseko gailuen osotasuna, segurtasuna eta eguneratzea bermatzeko, erabilera arauekin eta ezarritako mugekin bat datorren erabilera ziurtatze aldera.
 • Helburu horretarako tratatutako datuak: Identifikazio datuak, harremanetarako datuak, nabigazio-datuak eta emandako baliabideekin elkarreragiteko datuak.

12. helburua – Delituen prebentzioa

 • Helburuaren deskribapena: Ezarritako legezko eta korporazioko arauak betetzea, agintaritza eskudunekin lankidetzan aritzea eta delituak edo iruzurrak prebenitzea.
 • Legitimazio oinarria: Correosen interes legitimoa Correosek hartutako konpromiso etikoekin bat datorren Correoseko langileen zilegi den jarduketa bermatzea, iruzurra eta antzeko jokaerak prebenitzeko beharrezko datu pertsonalak tratatuz, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorreko 47. artikuluak horretarako ezartzen dituen aukeren arabera.
 • Helburu horretarako tratatutako datuak: identifikazio datuak, harremanetarako datuak, datu akademiko eta profesionalak eta datu ekonomiko eta finantzarioak.

13. helburua – Larrialdietako kontaktua mantentzea

 • Helburuaren deskribapena: Larrialdien kasuan izendatutako harremanetarako pertsonen datuak kudeatu eta mantentzea.
 • Legitimazio oinarria: Langilearen baimena.
 • Helburu horretarako tratatutako datuak: Identifikazio datuak, harremanetarako datuak, ahaidetasun datuak eta/edo larrialdien kasuan izendatutako pertsonaren izaera.

14. helburua – Onura korporatiboei buruzko jakinarazpenak bidaltzea

 • Helburuaren deskribapena: bide elektronikoen bidez langileei jakinarazpenak bidaltzea, onura korporatiboei buruzko informazioarekin, bai Correoseko produktu eta zerbitzuei dagokienez, bai Correosek lankidetza-hitzarmenak/kontratuak/akordioak sinatuta duen hirugarren enpresei dagokienez.
 • Legitimazio oinarria: Interesdunaren baimena.
 • Helburu horretarako tratatutako datuak: Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.

15. helburua – Barne-komunikazioa

 • Helburuaren deskribapena: Tresna korporatiboak garatzea, Correoseko langileak ezagutzea eta elkarren artean harremanetan jartzea ahalbidetzeko; informazio-jakinarazpenak bidaltzea hainbat kanal korporatiboren bidez, posta elektronikoa eta telefono korporatiboa barne, hauei buruzkoak: laneko edo funtzionaritzako harremanarekin lotutako Correosek garatutako ekimenak (adibidez, kontziliazio-ekintzak, langileen iritzi-inkestak, prestakuntza-ekintzak, zibersegurtasunari edo datuen babesari buruzko galdetegiak egitea, etab.); Erantzukizun Sozial Korporatiboaren arloan garatutako jarduerak (adibidez, ekitaldi solidarioak, jasangarritasun-ekintzak, etab.); Correosek antolatutako lehiaketak/zozketak, langileek eta haien senideek parte har dezaten.
 • Legitimazio oinarria: Correosek interes legitimoa dauka langileen artea giro egokia sortzeko eta informazio orokorra hedatzeko, Correosen gertatzen diren berrikuntzei buruz eta jarduera korporatiboei buruzko gai eta gertaera garrantzitsuei buruz.
 • Helburu horretarako tratatutako datuak: Identifikazio datuak eta harremanetarako datuak.

Arestian azaldutako helburuekin lotuta, legitimazio oinarria Correosen interes legitimoa dutenean, langileek helbide honetara idatz dezakete: derechos.protecciondatos.correos@correos.com. Horrela, informazio gehiago eskuratu ahal izango dute egindako haztapenari buruz (aipatutako interesaren eta eragindakoen datu pertsonalak babesteko eskubidearen artean). Halaber, interes legitimoan oinarritutako tratamendu-jardueren aurka egiteko eskubidea du langileak.

Tratatutako datuen iturriak eta tipologia

Lan-harremana behar bezala kudeatzeko tratatzen diren datuak hainbat iturritatik jasoko dira, besteak beste:

 • Langilea bera, adibidez hautaketa/ebaluazio prozesuan eta horren ondoren formalizatutako kontratuan edo, lanposturako hala eskatu badira, auditoria-inprimakiak betetzean eman duen informazioa.
 • Kontratu- edo funtzionaritza-harremana izatetik eta garatzetik eratorritakoa, adibidez, enplegatuaren identifikazio profesionaleko zenbakia (NIP) edo langilea identifikatzen duen antzekoa.
 • Taldeko enpresak, langileak aurretik horietan zerbitzuak eman baditu.
 • Kanpoko beste iturri batzuk, langileak hautatu eta/edo ebaluatzeko enpresetatik jasotakoak, esate baterako.
 • Administrazio publikoko erakundeak: Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorra, Zerga Administrazioko Estatu Agentzia, etab.

Langileak, bestalde, legez ezarritako helburuetarako, lan-araudia, administrazio-legeria, Gizarte Segurantzarena eta zerga-araudia betetzeko bere senideei buruz behar diren datu pertsonalak emango ditu, eta adierazten du senide horiei jakinarazi diela eta beren baimena jaso duela datu horiek Correosi lagatzeko goian aipatutako helburuetarako; halaber, konpromisoa hartzen du datu horietan gertatzen den aldaketa oro enpresari jakinarazteko, hark datu horiek zuzendu ditzan.

Correos-ek tratatutako datuen tipologiak, interesdunak zuzenean jakinarazitakoak, honako hauek dira, besteak beste:

 • Identifikazio datuak: adibidez, izena, abizenak, nortasun agiria eta irudia.
 • Harremanetarako datuak: adibidez, telefono-zenbakia eta helbide postala edo elektronikoa.
 • Ezaugarri pertsonalei buruzko datuak: familia, jaioteguna, nazionalitatea, adina, generoa, egoera zibila, etab.
 • Inguruabar sozialei buruzko datuak, adibidez, zaletasunak.
 • Datu ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruenak: adibidez, nominen ordainketari buruzko datu ekonomikoak, bankuko datuak, etab.
 • Datu akademikoak, profesionalak eta enpleguari buruzko xehetasunak: adibidez, prestakuntza eta titulazioei buruzko datuak, lan historiala, langilearen identifikazioa, lanpostua eta kategoria, etab.
 • Ondasun eta zerbitzuen transakzioen datuak: IP helbideak eta gailu korporatiboen identifikatzaileak, sarbide- eta nabigazio-erregistroak, etab.
 • Kategoria bereziko datuak: osasunari buruzko datuak, afiliazio sindikalari buruzko datuak, etab.
 • Geoposizionamenduari buruzko datuak, arestian aipatutako kasuetan.
 • Lanaldiaren erregistroa egiteko bildutako datuak.
 • Arau-hauste penalei edo administrazio alorreko arau-hausteei buruzko datuak, burutu beharreko lanpostuaren ezaugarriak ikusirik, beharrezkoak direnean.

Datu pertsonalen komunikazioa eta nazioarteko transferentziak

Zure datuak administrazio publikoei lagako zaizkie, legez ezarritako helburuetarako lan-araudia, administrazio-legeria, Gizarte Segurantzarena eta zerga-araudia betetzeko; lanaldiaren erregistroei dagokienez, legezko ordezkarien eta Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren eskura egongo dira. Halaber, eta zure egiteko profesionalak betetzea bide, zure datuak honako elkarte hauei lagako zaizkie: (i) Aseguru-etxeei, langilea onuradun den aseguruak kudeatzeko; (ii) bidaia-agentziei, lan-harremanaren ondorioz langileak bidaiatu behar duenean

(iii) Finantza-erakundeei, kreditu- edo ordainketa-txartelak emateko eta bidaia-agentziekin ordainketak gauzatzeko, lanpostuaren ezaugarriek nahiz erantzukizunek hala eskatzen dutenean; (iv) Inprimategiei, aurkezpen-txartelak egiteko, lanpostuaren eginkizunak hala eskatzen duenean; (v) Lan istripuetako mutualitateei, aldi baterako ezintasunaren kudeaketa enpresa laguntzaileei eta lan-arriskuen prebentzioko enpresei, lan-arriskuak prebenitzeko helburuarekin; (vi) Taldeko enpresei, langilearen profila hutsik dauden lanpostuetara egokitzen den ebaluatzeko eta Taldearen barruan garapen profesionala balioesteko; (vii) Enpleguko Prestakuntzarako Estatuko Fundazioari edo antzeko erakundeei, dagozkion hobariak lortzeko; (viii) Langileak modu zuzenean parte hartuko duen Taldearen bezero direnei edo izan daitezkeenei, eta; (ix) Taldeko hornitzaileei, horiekin zerbitzuak emateko kontratuak behar bezala formalizatzea eta sinatzea bermatzeko beharrezkoa denean.

Datu pertsonalak eskuratzera behartuta dauden Correosen hornitzaileekin ere partekatu ahal izango dira datuak, eta haiek tratamenduaren arduradun diren aldetik tratatuko dituzte, Correosek gainbegiratutako jarraibideen arabera.

Datu pertsonalen nazioarteko transferentzia gerta daitekeen kasuetarako, transferentzia hori indarrean dagoen araudiak horretarako ezarritako bermeak betez baino ez da egingo, dela (i) berme egokiak hartuz, transferentzia horren eragina aztertu ondoren, dela (ii) araudiak egoera espezifikoetarako salbuespen gisa onartutako kasuan.

Hirugarrenen datu pertsonalak jakinarazi aurretik (adibidez, larrialdien kasurako harremanetarako datuak, etab.), langileak konpromisoa hartzen du hirugarren horien baimen informatua lortzeko beren datu pertsonalak Correosi emateko, politika honetan azaldutako informazioaren arabera.

Noiz arte gordeko dira datu pertsonalak?

Ematen diren datu pertsonalak gorde eginen dira, harik eta kasuan kasuko tratamenduaren helburua bete arte, eta ezarritako epearen arabera, irizpide hauetan oinarrituta: (i) lan-harremanaren iraupena eta harreman horretatik eratorritako edozein erantzukizuni erantzutea; (ii) kontserbatzeko legezko betebeharra, eta; (iii) interesdunak ezabatzea eskatzen duenean, bidezkoa denean. Gordetzeko epeei buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, idatzi DBOri, helbide elektroniko honetara: dpdgrupocorreos@correos.com.

Zein eskubide ditu langileak?

Unean-unean aplikagarri den datuak babesteko araudian aintzatesten diren heinean, langileak honako eskubide hauek erabili ahal izango ditu datuen tratamenduari dagokionez:

a. Atzitzeko eskubidea: eskubide hau erabiliz gero, zein datu mota erabiltzen ari garen eta burutzen ari garen tratamenduaren ezaugarriak ezagutu ahal izango ditu.

b. Zuzentzeko eskubidea: eskubide hau erabiliz gero, datuak aldatu daitezen eskatu ahal izango du, zehatzak edo egiazkoak ez izateagatik.

c. C. Eramateko eskubidea: eskubide hau erabiliz gero, tratatzen ari diren datuen kopia bat eskuratu ahal izango du formatu elkarreragile batean.

d. Datuen tratamendua mugatzeko eskubidea: eskubide hau erabiliz gero, datuen tratamendua mugatu ahal izango du, legeak horrela zehazten duen kasuetan.

e. Aurka egiteko eskubidea: eskubide hau erabiliz gero, datuak tratatzeari aurka egin ahal izango dio, eta asebetetze-inkestak bidaltzeari uztea eskatu.

f. Ezabatzeko eskubidea: eskubide hau erabiliz gero, datuak ezabatzea eskatu ahal izango du, tratamenduak beharrezkoa izateari uzten dionean.

g. Emandako baimena baliogabetzeko eskubidea, hala badagokio.

Eskubideok gauzatzeko, erabili nahi duen eskubidea adierazi beharko du, bai eta egokitzat jotzen den beste edozein dokumentazio ere. Honako bide hauek dituzu aukeran:

 • Posta helbidea: Conde de Peñalver, 19, 28006 Madril (Espainia)

Orobat, eskubidea du kontrol-agintaritzan (Espainian, AEPD, www.aepd.es) erreklamazioa aurkezteko datuen babesaren arloan dituen eskubideak urratutzat jotzen baditu. Hala ere, lehen auzialdian, erreklamazioa Datuak Babesteko Ordezkariari aurkeztu ahal izango zaio, posta elektroniko honetan: dpdgrupocorreos@correos.com . Horrek gehienez ere bi hilabeteko epean ebatziko du erreklamazioa.