Deterioración

Ol beneficiario de calquera indemnización por dano ou espolio é sempre o remitente. Se o remitente desexa que a indemnización sexa cobrada polo destinatario, deberá presentar ante Correos unha solicitude asinada autorizando a compensación ao destinatario.

Carta certificada/Paquete azul

Garantías Nacionais
Por deterioración:
 • Prazos para poder formular unha incidencia ou reclamación:
  • Carta certificada: Mínimo 7 días e máximo 4 meses dende a data de admisión do envío.
  • Paquete azul: Mínimo 10 días e máximo 4 meses dende a data de admisión do envío.
 • Indemnización:
  • Carta certificada30 euros + valor declarado, no caso de telo contratado.
  • Paquete azul: 23,44 euros + valor declarado, no caso de telo contratado.
 • No caso de sinistro, aboarase a menor das seguintes cantidades:
  • Polo valor declarado.
  • Por reposición do obxecto extraviado.
  • Por reparación do obxecto danado.
 • Condicións: é necesario comunicar o  dano no momento de recepción do envío. Pola contra, consideraremos que o envío se entregou en bo estado. Non poderemos admitir reclamacións por dano/deterioración ou falta de contido destes produtos se se constata con posterioridade á entrega.
 • Documentos para achegar: podemos solicitarche fotos da embalaxe e do contido danado, para comprobar o dano e se a embalaxe é axeitada para garantir a integridade deste. Durante a admisión, o persoal de Correos pódeche asesorar sobre como preparar o teu envío e ofrecerche a embalaxe máis axeitada.
 • No caso de reclamación dun envío extraviado, danado ou con falta de contido, con seguro ou valor declarado, poderemos solicitar un documento xustificativo do valor da mercadoría, factura de reparación ou de reposición.
Consulta toda a información sobre envíos para particulares
Consulta toda a información sobre envíos para empresas

Paq estándar/Paq Premium

Garantías Nacionais:

Por demora:

 • Prazos para poder formular unha incidencia ou reclamación: mínimo 3 días e máximo 21 días, dende a data de entrega do envío.
 • Indemnización: devólvese a tarifa aboada.
 • Condicións: os prazos de entrega só se cumprirán se a admisión se realizou antes das 16:00. En caso de non ser así, o prazo poderá incrementarse en 1 día.
 • Nos envíos con destino ou orixe a Andorra, Canarias, Ceuta e Melilla, non se contabilizará o tempo destinado á tramitación aduaneira.
Consulta toda a información sobre paquetería para particulares
Consulta toda a información sobre paquetería para empresas