Protocolo de Correos fronte ao COVID-19

Correos garante a túa seguridade fronte ao Covid-19! Mantivémonos sempre activos durante a crise mundial por coronavirus, garantindo así o fluxo de mercadoría entre os cidadáns, servizo esencial. Non foi un traballo sinxelo pero estamos orgullosos de ter garantido a seguridade sanitaria dentro de todo o ecosistema de Correos. O noso compromiso coa sociedade é férreo e, polo tanto, a seguridade dos nosos empregados e clientes foi unha prioridade dende o minuto 0 da pandemia. 

Demostramos as nosas palabras con feitos! Este é o material de protección que repartimos por toda a nosa rede de acción (oficinas, repartición, centros de loxística...) co fin de maximizar a seguridade: aproximadamente 14 millóns de máscaras tipo FFP2, máis de 98.000 litros de xel hidroalcohólico, así como máis de 30.000 litros de xel desinfectante e, uns, 20,5 millóns de luvas. 

Conseguimos mesmo o Selo AENOR, que recoñece a adecuación de  Protocolos de actuación e  Documentos de Medidas Organizativas e Preventivas fronte ao COVID-19 de acordo coas esixencias do Ministerio de Sanidade. 

Selo AENOR

As nosas medidas de seguridade aválanse co Selo de AENOR!

Si, non podemos estar máis orgullosos de que a Asociación Española de Normalización e Certificación recoñecese o noso labor preventivo. Deste xeito, acredítase que os nosos Protocolos de actuación e Documentos de Medidas Organizativas e Preventivas fronte ao COVID-19 adáptanse ás esixencias e recomendacións establecidas polo Ministerio de Sanidade en materia de prevención e hixiene.

Por que conseguimos o recoñecemento de AENOR?

Unha das nosas iniciativas máis importantes consistiu en manter activo un protocolo de actuación permanentemente actualizado e adaptado á evolución da situación dende o inicio da crise sanitaria. O noso obxectivo sempre foi garantir e minimizar a posible incidencia da enfermidade entre os nosos traballadores.

Para cumprir o noso fin puxemos en marcha un plan de medidas preventivas en materia de seguridade e saúde para empregados e clientes. Entre elas salientan a limpeza e desinfección de oficinas e instalacións, procedementos de entregas e recollidas seguras, control de capacidade nos centros de traballo, fomento do teletraballo, xestión do risco do persoal especialmente sensible e medidas de protección individual. Ademais, os nosos empregados recibiron formación e información específica sobre o COVID-19 de forma continua e actualizada. 

Como avaliou AENOR o noso compromiso coa seguridade?

Dende o equipo de AENOR levaron a cabo unha auditoría na que revisaron os documentos nos que plasmamos os nosos protocolos de actuación e os procedementos adoptados para garantir a seguridade de todos os nosos traballadores ante o COVID-19. Pero, ademais, verificaron de forma presencial o cumprimento das medidas establecidas nas unidades de repartición, oficinas, centros de tratamento e edificios administrativos.

 

Non o dicimos nós, dio AENOR: o compromiso de Correos por garantir a seguridade e a saúde tanto dos seus traballadores, coma de clientes, provedores, colaboradores e en xeral, para toda a cidadanía que diariamente depositan a súa confianza na compañía, está comprobado. 

MEDIDAS ACTUAIS DE CORREOS PARA A PREVENCIÓN DA INCIDENCIA DE COVID-19

As medidas de seguridade tomadas en Correos deseñáronse dende unha perspectiva 360º, con recomendacións que inclúen todo o complexo sistema operativo da empresa. 

Un dos nosos protocolos máis importantes é o de actuación cando se presentan casos de COVID-19 entre calquera dos empregados das nosas instalacións. Establécense as pautas a seguir ante posibles casos positivos, os seus  contactos estreitos e como xestionalos. Non só se protexen os traballadores afectados, senón tamén o resto do persoal. 

Ademais, en Correos quixemos ir un paso máis alá e estender as recomendacións ao desprazamento dos nosos empregados dende casa ao traballo. Recomendámoslles seguir as indicacións sanitarias e preventivas en todo momento, é dicir, manter a máxima distancia interpersoal posible, así como a hixiene frecuente de mans e o uso de máscara.

Por suposto, o uso da máscara é totalmente obrigatorio en todas os nosos centros de traballo, así como a disposición de xel hidroalcohólico para traballadores e clientes. En todos os centros hai luvas a disposición dos  traballadores/as, para que poidan ser utilizadas por parte de quen as solicite.

A continuación, presentámosche as medidas específicas que nos levaron a contar co selo de AENOR.

Seguridade xeral nas instalacións de Correos

Somos conscientes de que unha gran parte do traballo dos nosos empregados debe ser presencial obrigatoriamente. Por iso, a prevención nos nosos edificios foi primordial. 

Comezando pola regulación na entrada e saída de edificios, establecemos medidas que impiden a concentración de traballadores/as. Dependendo da tipoloxía de cada centro de traballo, implantamos medidas de entrada e saída gradual, ou lapsos de tempo entre a fin dunha quenda e o inicio da seguinte, etc. Ademais, indicamos evitar o acceso aos centros de traballo de persoal alleo a estes.

Por outro lado, o control da capacidade dos nosos espazos e zonas comúns é outra das nosas máximas prioridades. Para salvagardar a seguridade, deseñáronse áreas con ocupación máxima e quendas graduais de descansos. Do mesmo xeito, regulouse o uso dos aseos e vestiarios. Aconséllase o seu uso de forma unipersoal e son sometidos a un protocolo estrito de limpeza periódica.

Modificación da limpeza e hixiene das unidades

Correos optimizou a limpeza e hixiene das súas instalacións dende o inicio da pandemia. Deseñamos un plan de limpeza específico para as nosas unidades, no que se inclúe un rexistro das actividades realizadas, así como o aumento da frecuencia e a intensidade da limpeza. 

Os centros de traballo son obxecto de limpeza diaria, prestando especial atención ás seguintes superficies: manubrios, pomos e tiradores de portas e ventás; interruptores; botóns de ascensores; varandas de escaleiras; superficies das mesas de traballo e zonas comúns de uso público. 

Do mesmo xeito, os vehículos e equipos de traballo (bandexas, gaiolas e carros) son limpados e desinfectados diariamente.

Ventilación continua 

A ventilación e climatización son unha medida primordial nos nosos centros de traballo. Todas as nosas unidades recibiron instrucións para realizar tarefas de ventilación diaria adecuadas ás características de cada espazo. 

Ademais, o mantemento preventivo que se efectúa aos equipos de climatización inclúe a limpeza, mantemento e substitución de filtros de aire periodicamente. 

 

Traballadores Especialmente Sensibles

Os nosos empregados son a nosa prioridade absoluta! Por iso, creamos un conxunto de procedementos únicos para os nosos traballadores especialmente sensibles fronte ao COVID-19. Nestes procedementos considéranse medidas excepcionais para traballadores con especial vulnerabilidade fronte ao coronavirus SARS-CoV-2.

Repartición

A distancia de seguridade interpersoal e a obrigatoriedade do uso da máscara son as dúas máximas establecidas na Rede de Distribución dos envíos. 

Os nosos empregados non deben manter en ningún momento contacto directo co destinatario do envío. No momento da entrega, unha vez que o carteiro recolla a información do receptor, deixará o envío ao seu alcance e marchará. En consecuencia, todos os envíos de entrega domiciliaria con importes asociados avisaranse, para a súa entrega en oficina. 

No caso das notificacións administrativas, burofax e telegramas, entregaranse baixo sinatura, cumprindo un estrito protocolo de seguridade tanto para o carteiro coma para o cliente destinatario do envío.

Finalmente, no que compete á Rede loxística, realizamos limpezas diarias entre quendas, garantindo a desinfección dos equipos de traballo e elementos loxísticos existentes nos centros. Ademais, adaptamos as xornadas para evitar aglomeracións nas entradas e saídas, garantindo que todas as operacións se realicen respectando a distancia mínima de seguridade.

Oficinas

Unha das medidas máis importantes adoptadas na nosa Rede de oficinas é o control de capacidade para evitar aglomeracións, así como a distancia de seguridade interpersoal. Como logramos conseguilo?

Implantamos medidas preventivas e de control baseadas na restrición de capacidades segundo as normativas autonómicas vixentes. 

Ademais de sinalizar o fluxo de movemento dentro de todas as sucursais, instaláronse en todas as oficinas dispensadores de xel hidroalcohólico na entrada, ou o máis preto posible ao xestor de quendas, para que cada cliente hixieniza as súas mans antes de entrar.

Nos espazos de maior influencia, un/unha empregado/a das oficinas toma o rol de embaixador e dinamiza o movemento dos clientes para garantir as medidas de capacidade previamente mencionadas. 

Unha vez nos portelos, débese evitar o contacto entre empregados/as e usuarios polo que procedemos á instalación de anteparos de separación nos postos de atención ao cliente. Todo o intercambio realízase deixando documentos, cartas, paquetes, tíckets, diñeiro, etc., no mostrador. Nunca se establece contacto físico directo entre empregado/a e cliente.

Como acceden os clientes á sinatura electrónica para a admisión e recepción de envíos?

Algúns dos nosos procesos de entrega e recepción de envíos demandan a sinatura obrigatoria dos nosos clientes nas tablets electrónicas distribuídas nas nosas oficinas.  Esta sinatura realízase garantindo a hixiene previa de mans do cliente mediante xel hidroalcohólico do que se dispón tamén nun lugar próximo á tablet de sinatura. O cliente non asinará ata non proceder a esta hixiene de mans.