DUA Ordinario en Ceuta

Tramítase por Procedemento Ordinario a importación en Ceuta daqueles  envíos de valor superior a 150 € ou que conteñan mercadoría suxeita a controis paraduaneiros de entrada en España ou a Impostos Especiais.

Existen dous supostos:

  1. Se á admisión, achegaches a información/documentación necesaria para que Correos formalice o DUA de Importación en Ceuta mediante a entrega na admisión de factura ou declaración de valor indicando o NIF do importador, Correos despachará o envío ante a Alfándega e procederá á entrega inmediata deste.
    O envío entregarase ao destinatario en Ceuta contra o pagamento da tarifa de Correos e o IPSI á importación se o destinatario non está acollido ao réxime de pagamento diferido de Ceuta.
    O pagamento destas cantidades poderá realizalo o destinatario en efectivo á entrega do envío (proximamente tamén a través da App de Correos).

  2. Pola contra, se Correos non dispón da información/documentación necesaria para formalizar o DUA de importación en Ceuta o destinatario do envío recibirá unha comunicación denominada Aviso de Chegada na que se lle  informará das alternativas posibles para realizar os trámites de importación do envío ante a Alfándega:

A través de Correos, o destinatario elixe Correos como o seu  representante aduaneiro ante a Axencia Tributaria (AEAT):

  • Completa e asina o Aviso de chegada, indicando correctamente os datos de contacto: correo electrónico, teléfono e NIF. 
  • Achegar factura comercial ou factura proforma.
  • Envía a documentación a avisoscza.ceuta@correos.com ou ben entrégaa persoalmente nas nosas oficinas postais de Ceuta.

Unha vez recibamos a documentación procederemos ao despacho da mercadoría ante a Alfándega e levarémoslle o envío ao domicilio do destinatario.

No momento da entrega do envío, o destinatario deberá aboar o importe da nosa tarifa, e só terá que pagar o IPSI se non estás acollido ao réxime fiscal de pagamento diferido.

O pagamento destas cantidades poderá realizalo o destinatario en efectivo á entrega do envío (proximamente tamén a través da App de Correos).

A través doutro axente de Alfándegas ou realizando os trámites aduaneiros pola súa conta (autodespacho). Sr o destinatario en Ceuta decide autodespacharse deberá facilitarnos o modelo 090 selado pola Consellaría de Facenda e a factura selada perante a Alfándega para que poidamos realizar a entrega ademais do documento de Levante se foi despachado con outro representante aduaneiro.

IMPORTANTE

Lembra que nos casos nos que optes por contratar outro representante aduaneiro diferentes de Correos ou por autodespachar deberás aboar á entrega do envío por Correos a tarifa de Cesión de Documentos.