Importación en Península e Baleares

Calquera envío que se importe en España está suxeito a trámites aduaneiros de importación con independencia da súa orixe, do valor ou natureza do seu contido, ou da condición do destinatario ou do remitente.

Se o envío que esperas ten destino na Península ou Baleares e procede de Canarias, Ceuta e Melilla ou dun país non pertencente á Unión Europea poderase tramitar de varias maneiras:

Declaración Simplificada para envíos de escaso valor (Baixo Valor/H7) sempre que concorran os seguintes requisitos: :

  • Valor do contido do envío non exceda de 150 €
  • Mercadoría non suxeita a impostos especiais (tabaco, alcohol, etc.)
  • Mercadoría non suxeita a controis paraduaneiros (sanidade, farmacia, etc.)

O destinatario deberá de facerse cargo do pagamento  do IVE no comercio electrónico (sempre e cando mediante o operador postal de orixe non se comunicase de forma telemática que o envío se atopa baixo réxime IOSS), ademais da tarifa de Correos. 

O pagamento destas cantidades poderá realizalo o destinatario mediante a web www.adtpostales.com ou mediante a APP de Correos antes da entrega do envío, ou en efectivo á entrega do envío.

Importación por Procedemento Ordinario (DUA Ordinario). Cando concorra algunha das seguintes circunstancias:

  • Valor do contido do envío superior a 150 €
  • Mercadoría suxeita a Impostos Especiais (tabaco, alcohol, etc.)
  • Mercadoría suxeita a controis paraduaneiros (sanidade, farmacia, etc.)

O destinatario deberá de pagar ademais das tarifas de Correos polas distintas xestións aduaneiras os seguintes tributos sempre e cando procedan:

  • Aranceis á importación
  • IVE á importación
  • Impostos Especiais (tabaco, alcohol etc.) 

O pagamento destas cantidades realizarase antes da entrega do envío, e poderá realizalo o destinatario mediante a web www.correosaduanas.es ou mediante transferencia bancaria.

Importación por Procedemento Simplificado (Envíos de Escaso valor ou H7) Importación por Procedemento Ordinario (DUA / H1)

Atención ao cliente

Solicita máis información

Solicita a través deste formulario a información que necesitas

Nas nosas oficinas

Se desexas atención presencial, podes ir a calquera oficina de Correos.

Máis formas de contacto con Atención ao Cliente

Consulta: Aviso legal