Correos Market

Faite produtor e comeza a vender. Se es artesán e queres vender os teus produtos por todo o país, faite produtor no noso marketplace. É moi sinxelo e non require de ningún investimento nin risco, só sigue estes pasos e dende Correos encargámonos de todo o demais. QUERO VENDER
Correos Market QUERO VENDER

Características:

Visibilidade do teu negocio

Vende a través da Internet por todo o territorio nacional e Portugal sen riscos nin investimentos.

Recibe o Selo de Calidade Correos

Como garantía da calidade dos teus produtos.

Integración coa paquetería de Correos

Os teus produtos chegarán a tempo a todas partes.

Selo de Calidade

Información do produto

Criterios de admisión

En Correos reservámonos os dereitos de auditoría, veto ou cesamento da actividade comercial en Correos Market de todos os anunciantes, produtores ou creadores que non cumpran, cos requisitos necesarios que permiten a consecución do distintivo de calidade:

 • Os produtos de Correos Market foron elaborados, creados ou tratados en España.
 • Cúmprese coa normativa vixente sanitaria (alimentación, bebida e beleza) e laboral (en todas e cada unha das categorías).
 • Vélase pola calidade dos compoñentes, materias primas e demais elementos utilizados nos procesos de creación, produción ou procesado dos produtos.
 • Nos procesos relacionados coa artesanía, deféndese e potencia a riqueza artística das creacións e dos procesos utilizados.
 • As técnicas de creación e os procesos de produción desenvólvense baixo a supervisión de Calidade Correos Market.
 • Foméntase o uso de materiais naturais con denominación de orixe garantida.
 • Todos os produtores, creadores e distribuidores deberán ser persoas físicas ou xurídicas autorizadas e deberán estar adscritas á súa propia actividade económica.
 • Valórase o uso responsable e sostible dos recursos, así como a responsabilidade social coa que se desenvolven as actividades.

Envíos

O envío dos pedidos realizarase de luns a venres (festivos non incluídos), a todo o territorio nacional co servizo Paq Premium de Correos. O prazo máximo para o primeiro intento de entrega dun envío estándar é de 24 a 48 horas laborables, segundo punto de destino e sen contabilizar os sábados.

En Correos reservámonos o dereito de modificar os horarios acordados para as entregas ou recollidas, en función das nosas necesidades organizativas.

O teu cliente poderá elixir se desexa recibilo no seu domicilio, nunha oficina de Correos ou nun CityPaq. Se as características dalgún dos teus produtos imposibilitan a súa entrega en todas as modalidades deberás especificalo na propia ficha do produto. Dende Correos garantimos a entrega baixo sinatura no enderezo indicado:

 • A domicilio: o teu cliente recibirá o seu pedido na súa propia casa e avisarémoslle previamente da entrega por SMS ou email. Para iso, deberá facilitarnos o seu enderezo e responsabilizarase da veracidade e autenticidade dos datos proporcionados. Este servizo leva asociados dous intentos de entrega de maneira que, se non se puidese realizar debido ao peso ou volume do paquete ou ás características da vivenda, efectuarase a porta de rúa ou na oficina de Correos máis próxima, tras acordalo previamente co cliente. Unha vez na oficina, disporá de 15 días para recollelo.
 • En oficina de Correos: o teu cliente poderá recoller o seu pedido na oficina que elixa durante un prazo de 15 días, tras recibir unha SMS ou email co aviso da entrega.

Lembra que só poderemos asegurar o envío destas SMS ou email de aviso se se aceptan unhas condicións:

 • O horario de envío é de 9:00 a 21:00 de luns a venres e de 9:00 a 14:00 os sábados.
 • O cliente recoñece expresamente que o envío por parte de Correos de SMS ou email dentro duns horarios e días acordados non garante que vaian ser recibidos dentro deses parámetros, polo que en ningún caso poderá imputarse a Correos a responsabilidade da recepción.
 • O cliente manifesta e garante expresamente a Correos que conta co consentimento inequívoco do destinatario para facilitarnos os seus datos de contacto, de xeito que poidamos enviarlle un aviso da chegada do seu pedido.
 • El cliente garante que os seus consumidores coñecen e asumen a posibilidade de que poida recibir a SMS ou email fóra dos horarios e días acordados por razóns alleas a Correos, de xeito que non nos responsabilizará de ningún contratempo derivado.

Por outra parte, disporás de información sobre o estado dos teus envíos en todo momento a través do noso localizador, onde tamén poderás consultar as causas de devolución ou do fallo na entrega e as medidas que adoptamos para solucionalo.

O segundo intento de entrega realizarase ao día seguinte do primeiro intento para destinos principais, e cun día adicional para envíos a localidades con menos de 10.000 habitantes.

Formas de pagamento e prezos

Os prezos dos produtos amosaranse con IVE incluído, os incrementos ou descontos que sexan de aplicación na súa oferta e os gastos adicionais que no seu caso lle sexan repercutidos. Deste xeito, o cliente poderá coñecer o prezo final do produto antes de engadilo ao seu carriño de compra, xa que non terá que asumir ningún gasto de envío.

Realizar un pedido mediante a cumprimentación do formulario de compra, implica a conformidade co prezo e coas condicións de venda vixentes nese momento, de modo que non poderán ser modificados sen o expreso acordo de ambas as dúas partes.

Os métodos de pagamento serán tarxetas de débito ou crédito ou PayPal e o cargo que o cliente verá no extracto da súa tarxeta estará a nome de Correos. Lembra que en ocasións pódense producir demoras de ata 60 días nas operacións de cobramento.

No caso de que o cliente queira unha factura da súa compra, dende Correos tramitaremos a súa solicitude e avisarémosche para que poidas emitila a tempo.

Se non queda stock do produto adquirido por un cliente, deberás informar a Correos inmediatamente da falta de dispoñibilidade e devolveráseche a cantidade que tiveses aboado.

Unha vez o pagamento sexa autorizado ao realizar un pedido con tarxeta de crédito ou débito, o banco reterá o importe total do pedido ata que o aceptes. No caso de que tiveses que cancelalo por calquera motivo, o banco non realizará a transferencia e liberará a cantidade correspondente de novo na conta do cliente. Este proceso pode durar entre 3 e 5 días naturais, polo que o cliente deberá aceptar que nin Correos nin o vendedor son responsables dun posible atraso por parte do banco en liberar o importe na súa conta.

Pedidos

Cada produto deberá ser presentado cunha descrición que informe o cliente das súas características esenciais, de xeito que o incite á compra:

 • O cliente engadirá ao carriño os produtos que queira e as unidades que precise, sen importar que os produtos sexan de distintos vendedores. Para adquirilos terá que iniciar sesión, rexistrarse ou comprar como convidado.
 • Deberá indicar os seus datos con exactitude para evitar confusións ou incidencias no envío, e terá que ler e aceptar a casa correspondente xa que se incorporarán á nosa base de datos co obxecto de poder procesar o pedido e de facilitar a entrega da compra.
 • Xa só terá que confirmar o pedido e realizar o pagamento a través de tarxeta de crédito, débito ou PayPal. O cargo realizarase online a través da pasarela de pagamento do banco correspondente unha vez se comprobe que os datos comunicados son correctos. Confirmada a transacción, enviarase un correo electrónico ao enderezo indicador previamente polo cliente, nun prazo de 24 horas, onde se lle informará se o pedido foi confirmado e se cargaráselle o pagamento segundo o método acordado no momento da compra. Se o pedido se confirma, o cliente recibirá outro email cunha descrición dos produtos adquiridos e o número de pedido que garante que a compra foi realizada correctamente. Se o cliente non recibe este correo pode deberse a un fallo eventual da rede ou a algún erro no enderezo de correo indicado. En ambos os dous casos, é aconsellable que o cliente contacte con market@correos.com.
 • No caso de que o cliente xa estivese rexistrado, o pedido quedará gardado na súa Área Privada, á que poderá acceder sempre que o precise co usuario e o contrasinal proporcionados no rexistro. Se o cliente non estivese rexistrado, non hai problema, enviarémoslle o número e seguimento do seu pedido ao email indicado durante a compra, para que o poida localizar en todo momento.

Correos informará cada vendedor dos produtos que fosen adquiridos polo cliente, dado que o noso marketplace permite a compra de produtos de varios vendedores nun mesmo pedido.

Lembra que o vendedor é o único responsable se rexeita algún pedido, por iso debe comprometerse a ter sempre actualizado o stock dos produtos que teña publicados en Correos Market.

O vendedor será o responsable de xestionar os produtos que fosen adquiridos polo cliente utilizando a etiqueta de envío que procesará a través da súa área de xestión privada.

Devolucións

Conforme ao disposto na lexislación vixente, o cliente non poderá devolver determinados pedidos:

 • Produtos alimentarios que se poidan deteriorar ou caducar con rapidez.
 • Produtos precintados que non sexan aptos para ser devoltos por razóns de protección da saúde ou de hixiene e que fosen desprecintados tras a entrega.

O vendedor debe asumir as obrigas derivadas da normativa reguladora dos dereitos do cliente e consumidor, ofrecéndolle a posibilidade de desistir do contrato mediante a devolución das súas compras nun prazo de 14 días naturais. En caso de que o cliente devolva o produto sen a súa embalaxe orixinal, poderáselle reembolsar unha cantidade inferior á que aboou durante a compra.

O prazo de devolución rematará aos 14 días naturais dende o día no que se fixo entrega do pedido. No caso de que o cliente adquirise varios produtos nun mesmo pedido e se che entregasen por separado, o prazo comezará a partir do día no que recibiu o último produto.

Para solicitar a devolución dun produto, o cliente deberá contactar co vendedor a través dos datos de contacto que aparecen na súa ficha. Deste xeito, o vendedor será o responsable de xestionar a devolución e de informar o seu cliente acerca das consecuencias correspondentes.

Se o vendedor non recibiu o pagamento por parte de Correos dun pedido que o cliente quere devolver, deberá pórse en contacto con Correos para que sexamos nós os que nos encarguemos de reembolsar ao cliente a cantidade que aboou pola súa compra. 

Reclamacións

Os litixios solucionaranse directamente entre o cliente e o vendedor, de tal maneira que debedes intentar chegar a unha solución amigable por todos os medios. Se o caso o require, procederase a reenviar ou reembolsar o produto solicitado.

En caso de que o vendedor e o cliente teñan a condición de empresario e consumidor conforme ao disposto no Regulamento (UE) 524/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 21 de maio de 2013, a Comisión Europea facilita unha plataforma de resolución extraxudicial de litixios online a través da cal poderás someter as túas reclamacións.

Responsabilidades

Correos non serán responsable en ningún caso de:

 • O incumprimento por parte do cliente de calquera norma aplicable no seu acceso a Correos Market ou na utilización das informacións contidas na web.
 • O uso ilexítimo que terceiras persoas poidan facer dos nomes das marcas ou dos produtos que aparecen en Correos Market.
 • O uso que se faga da información proporcionada polos vendedores.
 • Os actos e omisións de terceiros provedores de servizos, con independencia de que teñan vinculación contractual con Correos.
 • As interrupcións do servizo a causa de erros producidos polos provedores de acceso, fallos eventuais da rede, ou problemas derivados do sistema informático, software de conexión ou navegación, rede telefónica, ADSL, cable, satélite e calquera outra infraestrutura de transporte ou comunicacións.
 • As alteracións que se produzan por interferencias voluntarias e involuntarias polo mal uso deste: virus, caídas de servidores, borrado de arquivos, dano na base de datos, incendios, explosións, inundacións, accións violentas de terceiros, problemas eléctricos (exceso ou falta de corrente), ou calquera que afecte ou poida afectar ao funcionamento dos equipos servidores e á información almacenada nos mesmos.
 • As caídas do servidor do cliente derivadas dun uso excesivo ou erróneo, ataques externos, fallos de hardware ou software e similares.
 • Os fallos ocasionados polo mal funcionamento do servidor.
 • A falta de comunicación a Correos dos cambios de enderezos electrónicos. O vendedor será o responsable de proporcionar esa información coa antelación suficiente para non incorrer en neglixencia.
 • As circunstancias alleas ao control de Correos, incluíndo a perda accidental de información, a deterioración dos equipos terminais do vendedor por mal uso, así como erros ou defectos na configuración do cliente ou similares.
 • Os danos e prexuízos de calquera tipo que poida sufrir o vendedor ou terceiros, a causa de fallos ou desconexións nas redes de telecomunicacións, ou por causas imputables a terceiros provedores de servizos.
 • Posibles incidencias nos produtos publicados en Correos Market, sendo toda a responsabilidade do vendedor.
 • A demora ou incumprimento do prazo de entrega por motivos alleos a Correos. Esta disposición non afecta o dereito do cliente de recibir o seu pedido no período de tempo estimado, ou o correspondente reembolso no caso de que o vendedor non puidese subministrar o pedido no prazo acordado. Por iso, a responsabilidade será exclusiva do vendedor.
 • Ningún tipo de ofertas, accións, produtos e contidos dos vendedores.

Como ser produtor

Selecciona “QUERO VENDER” e completa o formulario.
Porémonos en contacto contigo.
 Recibe o Selo de Calidade e comeza a vender!

Preguntas frecuentes

¿Qué es Correos Market?

Es la plataforma creada desde Correos para dar visibilidad a los productores locales de zonas rurales a nivel nacional y fomentar el consumo local, reduciendo los intermediarios para ofrecer variedades autóctonas en cualquier parte geográfica.

¿Cómo puedo vender en Correos Market?

Todos los productores artesanos que vendan productos fabricados o tratados en España pueden vender a través de Correos Market. Para ello debes registrarte en el formulario que puedes encontrar en esta página. Tras cumplimentar el formulario, un agente de Correos te contactará para darte la información necesaria e iniciar el proceso comercial.

¿Existen gastos de envío?

Los productores que vendan en Correos Market firmarán un contrato de paquetería, si no son clientes ya, para realizar los envíos a través de las oficinas de Correos.

¿Puedo enviar a cualquier parte de España?

Los productos de Correos Market se pueden enviar a todos los puntos del territorio español y a Portugal. Trabajamos para seguir abriendo actividad en países vecinos.

¿Cuánto tarda el pedido?

Los productores tienen 48 horas para realizar el envío desde su recepción y a partir de ahí, llegan en los plazos de los envíos PaqPremium que son de 24 a 48 horas.

Mis productos necesitan cadena de frío, ¿puedo vender en Correos Market?

Los productos que soporten los plazos de un envío PaqPremium (24-48 horas) sin deteriorarse, y con embalajes adecuados, pueden ser vendidos en Correos Market. Correos no dispone de transporte refrigerado.

¿Aún tienes dudas? ¡Cuéntanos!

Llámanos al 915 197 197. De Lunes a Viernes (salvo festivos) de 10:00 a 18:00.

Escríbenos y te contestaremos en un plazo de 24h market@correos.com