Cotexo de documentos

Con esta ferramenta podes cotexar un documento xerado por Correos e comprobar a integridade deste. Introduce o Código Seguro de Verificación (CSV) que figura no pé do documento que hai que cotexar na seguinte ligazón e recupera o documento facilitado por Correos.

COTEXO