Canle ética

A Canle Ética do Grupo Correos é unha canle de comunicación para dar a coñecer posibles incumprimentos do noso Código Xeral de Conduta así como aquelas accións ou omisións que puidesen constituír infraccións normativas de conformidade co previsto na Lei 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción. 

As comunicacións trataranse sempre con carácter confidencial. 

Poderán enviarse comunicacións anónimas.

A utilización da Canle Ética require a actuación de boa fe por parte das persoas usuarias. A información que facilite a través da Canle Ética debe ser veraz e exclusivamente relativa a unha acción ou omisión que poida constituír unha infracción legal ou un incumprimento do noso Código Xeral de Conduta. 

A normativa garante a ausencia de represalias cara ás persoas que fagan un bo uso da Canle Ética, respectando en cada momento os dereitos das persoas que se poñan en contacto connosco, pero tamén establece sancións para os casos nos que se utilice de mala fe como, por exemplo, para comunicar informacións falsas.

A través da Canle Ética poderemos:

  • Realizar unha comunicación por escrito
  • Realizar unha comunicación mediante gravación de voz
  • Facer seguimento dunha comunicación anteriormente presentada (a través da Canle Ética manterase comunicación co informante co código único emitido pola Canle unha vez presentada a comunicación).

Queda excluída a utilización da Canle Ética para outras finalidades, entre elas as materias que estean relacionadas exclusivamente con asuntos laborais que non xeren incumprimentos legais (como conflitos interpersoais non constitutivos de acoso ou condicións de contratación) ou as reclamacións referentes á xestión ordinaria dos servizos prestados polas empresas do Grupo (como, por exemplo, para a localización dun envío), que se deberán xestionar polas canles establecidas para iso.

 Podes consultar aquí a política de protección de datos 

ACCESO Á CANLE ÉTICA POLÍTICA DO SISTEMA INTERNO DE INFORMACIÓN PROCEDEMENTO DE XESTIÓN DE INFORMACIÓNS