Política de privacidade Citypaq

1. Quen tratará os seus datos?

O responsable do tratamento é “Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E” (en diante, “Correos”), con CIF A-83052407 e domicilio social en rúa Conde de Peñalver, nº 19, 28006 Madrid (España).

Para garantir a axeitada xestión dese tratamento, Correos designou un Delegado de Protección de datos (DPD ou DPO), a quen se pode dirixir para calquera cuestión que precise con relación a estes a través do seguinte enderezo de correo electrónico: dpdgrupocorreos@correos.com

2. Para que se tratarán os seus datos e por que?

A. Xestión de solicitude de información

Os datos de carácter persoal do usuario serán tratados para tramitar a súa solicitude e poder poñernos en contacto con vostede co obxectivo de que o informemos sobre os produtos e servizos de Correos relativos a Citypaq.

Esta información proporcionarase a través do número de teléfono que nos facilitou e se é o caso, no enderezo de correo electrónico.

Así mesmo, infórmaselle de que no caso no que non facilite os datos requiridos no formulario, marcados cun asterisco, Correos non lle poderá prestar o servizo solicitado.

A base lexítima que ampara este tratamento é a execución dun contrato ou a aplicación de medidas precontractuais a petición do interesado.

B. Cumprir coas obrigas legais

No cumprimento destas obrigas, Correos poderá comunicar os seus datos ás Administracións públicas e tribunais, sempre que tal información sexa requirida conforme os procesos legais establecidos.

A base na que se ampara este tratamento é o cumprimento dunha obriga legal.

3. Que datos serán tratados?

Trataranse os datos facilitados no formulario de alta.

No caso de non prestar o seu consentimento os datos solicitados das fontes enumeradas na finalidade 2.E

4. Por canto tempo será tratados os seus datos?

Os datos persoais derivados da solicitude de información serán conservados mentres que resulten necesarios para a xestión comercial por vostede solicitada.

Transcorrido este prazo, procederase ao seu bloqueo, estando dispoñibles tan só por solicitude de xuíces e tribunais, o Ministerio Fiscal ou as administracións públicas competentes durante o prazo de prescrición das accións que puidesen derivar e, unha vez transcorrido o período de bloqueo, a súa completa eliminación. Para os efectos exemplificativos, nos casos máis habituais aterase ao prazo de prescrición de tres anos derivado da normativa de protección de datos.

5. Cales son os seus dereitos?

Na medida que estean recoñecidos na normativa de protección de datos aplicable en cada momento, o Usuario poderá exercer os seguintes dereitos en relación co tratamento dos seus datos:

  • Dereito de acceso: se exerce este dereito, poderá coñecer que tipo de datos estamos a tratar e as características do tratamento que estamos a levar a cabo.
  • Dereito de rectificación: se exerce este dereito, poderá solicitar a modificación dos seus datos por ser estes inexactos ou non veraces.
  • Dereito de portabilidade: se exerce este dereito, poderá obter unha copia nun formato interoperable dos datos que estean a ser tratados.
  • Dereito á limitación no tratamento de datos: se exerce este dereito, poderá limitar o tratamento dos seus datos nos casos recollidos na Lei.
  • Dereito de oposición: se exerce este dereito, poderá opoñerse ao tratamento dos seus datos e solicitar o cesamento no envío de comunicacións comerciais.
  • Dereito de supresión: se exerce este dereito, poderá solicitar a supresión dos seus datos cando o tratamento xa non resulte necesario.
  • Dereito a revogar o consentimento prestado.

Pode exercitar os seus dereitos a través dalgunha das seguintes canles, indicando o dereito que desexa exercitar e acompañando copia do documento nacional de identidade ou documento equivalente, ademais de calquera outra documentación que considere oportuna:

1. Enderezo Postal: Rúa Conde de Peñalver, nº 19, 28006 Madrid (España)

2. Correo Electrónico: derechos.protecciondatos.correos@correos.com

Na páxina web da Axencia Española de Protección de datos (AEPD) pode encontrar unha serie de modelos que lle axudarán no exercicio dos seus dereitos. Así mesmo, informámolo de que ten dereito a interpoñer unha reclamación ante a autoridade de control (en España, a AEPD) en caso de que considere infrinxidos os seus dereitos.