Confidencialidade/ Política protección de datos empregado/a

Compromiso de Confidencialidade 

Tanto durante o transcurso do contrato laboral/funcionarial, como unha vez extinguida a mesma por calquera causa, o/a traballador/a queda obrigado/a a manter absoluto segredo sobre a Información Confidencial da Sociedade.

Considerarase Información Confidencial aquela á que o/a traballador/a teña acceso no desenvolvemento da súa actividade (inclusive datos persoais aos que teña acceso). Se o/a traballador/a accedese a datos persoais no exercicio das súas funcións, unicamente os tratará para o cumprimento destas, prohibíndose, en calquera caso, a súa utilización para fins distintos, ou a súa comunicación, nin sequera para a súa conservación a terceiros. O/A traballador/a deberá adoptar as medidas técnicas e organizativas indicadas pola Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.

A prohibición establecida no parágrafo anterior esténdese á reprodución en calquera soporte da información da Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. á que teña acceso o/a traballador/a sobre clientes, procedementos e sistemas de organización, programas informáticos ou calquera tipo de información interna. Así, no suposto no que o/a traballador/a lle desvele a terceiros calquera información protexida ou confidencial poderá ser susceptible de incorrer na responsabilidade penal tipificada no art.º 278 e seguintes do Código Penal, ademais de ser de aplicación as disposicións da Lei 1/2019, do 20 de febreiro, de Segredos Empresariais. A este respecto, o/a traballador/a deberá adoptar as medidas técnicas e organizativas indicadas pola Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.

Política protección de datos empregado/a

Responsable do tratamento

O responsable do tratamento é “Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.” (“Correos”), con NIF A83052407 e domicilio social en rúa Conde Peñalver, 19, 28006 Madrid (España).

Para garantir o cumprimento da normativa de protección de datos, Correos ten designada unha Delegada de Protección de datos (“DPD” ou “DPO”, polas súas siglas en inglés), a quen se pode dirixir para calquera cuestión que precise con relación a estes a través do seguinte enderezo de correo electrónico: dpdgrupocorreos@correos.com.

Finalidades do tratamento de datos de carácter persoal, datos tratados e base de lexitimación

Os seus datos persoais poderán ser tratados para as seguintes finalidades:

Finalidade 1 – Xestión da relación laboral co/a Empregado/a

 • Descrición da finalidade: Administración da relación laboral ou funcionarial con vostede (en diante, o/a Empregado/a). A efectos enunciativos, a devandita finalidade poderá comprender accións como: alta do traballador/a, nomeamentos e cesamentos; xestión das actividades fiscais e contables que se deriven da relación laboral; xestión e control dos gastos profesionais; no seu caso, aboamento e desgravación ou bonificación fiscal; xestión e pagamento de nóminas e outros conceptos extrasalariais; xestión de comunicacións á Seguridade Social; accións relativas á prevención de riscos laborais; atención de solicitudes e suxestións presentadas polos/as Empregados/as; xestión das peticións que soliciten os/as Empregados/as tales como solicitar anticipos da nómina; rexistrar a xornada laboral realizada pola persoa traballadora para dar cumprimento á obriga de garantir o rexistro diario de xornada; xestión de procesos de mobilidade funcional e xeográfica; xestión de viaxes que realice o Empregado/a con motivo da relación laboral; xestión e liquidación de gastos de desprazamento do Empregado/a, así como doutros gastos similares; asignación e control dos recursos necesarios para a realización do traballo, incluíndo a xestión de contas e perfís corporativos, así como o soporte e mantemento informático, se é o caso; accións de dirección e control do traballo, incluíndo accións e procedementos disciplinarios e relacionados con queixas formais; xestión de dereitos vinculados á pertenza a sindicatos; xestión de licenzas, permisos, traslados, excedencias, incapacidade temporal; administración da finalización ou suspensión da relación laboral.
 • Base de lexitimación: Execución da relación contractual, cumprimento do Convenio Colectivo aplicable e outros acordos colectivos que resulten de aplicación en cada caso e o cumprimento das obrigas legais.
 • Datos tratados con esta finalidade: Datos identificativos e de contacto, datos profesionais e académicos, datos identificativos e de contacto de familiares, datos económicos e financeiros, datos de características familiares, datos de circunstancias sociais, datos de especial categoría; datos recollidos para o rexistro da xornada laboral.
 • Circunstancia habilitante do tratamento de datos de especial categoría: Cumprimento de obrigas e exercicio de dereitos específicos do responsable do tratamento e do interesado no ámbito do Dereito laboral e da seguridade e protección social. En caso de resultar de aplicación, poderán tratarse (i) determinados datos de saúde a razón da discapacidade ou condición que poida presentar o/a Empregado/a, no marco do cumprimento de medidas de apoio social e adecuación do posto de traballo ás condicións que se requira en cada caso, para o acceso a posicións de traballo reservadas a persoas con discapacidade, ou para a xestión e tramitación de axudas e descontos en materia fiscal e de seguridade social, e (ii) determinados datos sindicais en supostos de eleccións ou dun procedemento disciplinario que requira da audiencia do/a delegado/a sindical en caso de que o/a Empregado/a estea afiliado/a a un sindicato.

Finalidade 2 – Prestación de servizos médicos e cumprimento das obrigas legais de Correos

 • Descrición da finalidade: Tratamento de datos de Empregados/as en activo co obxecto de organizar e desenvolver recoñecementos médicos ao persoal; proceder á agregación dos datos persoais –por provincia, sede central e sexo– de forma que non poida vincularse a información sobre o estado de saúde coa súa persoa, para a realización de estudos estatísticos, coa finalidade de valorar o estado de saúde colectivo dos traballadores da empresa, e establecer prioridades de actuación en materia preventiva; tratamento de datos de Empregados/as de Correos para comunicalos ás Autoridades Públicas e/ou Entidades Privadas competentes, na medida que resulte necesario para posibilitar o cumprimento de obrigas legais.
 • Base de lexitimación: Cumprimento de obrigas legais.
 • Datos tratados con esta finalidade: Datos identificativos, de contacto, profesionais, datos económicos e financeiros, datos de parentesco e datos de especial categoría.
 • Circunstancia habilitante do tratamento de datos de especial categoría: Cumprimento de obrigas e exercicio de dereitos específicos do responsable do tratamento e do/a interesado/a no ámbito do Dereito laboral e da seguridade e protección social.

Finalidade 3 – Formación

 • Descrición da finalidade: Planificar e executar o plan de formación e outras accións formativas e informativas non incluídas no plan de formación.
 • Base de lexitimación: Execución da relación contractual.
 • Datos tratados con esta finalidade: Datos identificativos, de contacto, datos académicos e profesionais.

Finalidade 4 –Avaliación do desenvolvemento

 • Descrición da finalidade: Xestionar o desenvolvemento profesional do traballador/a en procesos de desenvolvemento e avaliación internos.
 • Base de lexitimación: Execución da relación contractual.
 • Datos tratados con esta finalidade: Datos identificativos, de contacto, datos académicos, profesionais, así como a información derivada da propia avaliación ao Empregado/a.

Finalidade 5 – Control do absentismo

 • Descrición da finalidade: Verificación do estado de enfermidade ou accidente de traballo ou absentismo laboral que sexa alegado, co fin de xustificar as faltas de asistencia.
 • Base de lexitimación: Execución da relación laboral en relación co marco de facultades de control e supervisión que recoñece a normativa laboral (artigo 20.4 do Estatuto dos Traballadores).
 • Datos tratados con esta finalidade: Datos identificativos, datos de contacto e datos profesionais.

Finalidade 6 – Control laboral

 • Descrición da finalidade: Verificar o correcto desenvolvemento das funcións atribuídas ao Empregado/a e das súas obrigas, por medio de sistemas e métodos de supervisión no posto de traballo. Correos poderá utilizar tecnoloxía de xeoposicionamento nos dispositivos móbiles ou vehículos corporativos utilizados polo/a traballador/a para o desenvolvemento de funcións tales como entrega e repartición de servizos postais, paquetería, etc. A implantación desta tecnoloxía cumprirá cos criterios de minimización de datos e privacidade dende o deseño e por defecto só recibindo a información necesaria para o exercicio do necesario control empresarial e estando limitada a súa actividade á xornada laboral do traballador/a.
 • Base de lexitimación: Interese lexítimo de Correos consistente en: (i) exercer as facultades de control e supervisión laboral que lles recoñece a normativa vixente aos/as empregadores/as, permitindo incluír as melloras e optimización na organización de recursos precisos para acadar, de xeito máis efectivo, os obxectivos da Compañía e manter a sostibilidade económica desta; (ii) o interese lexítimo que ten a organización en evitar situacións adversas e, no seu caso, dar solución a estas, como por exemplo en caso de incidentes de seguridade e/ou extravío de dispositivos ou envíos obxecto de repartición así como axudar a diminuír a sinistralidade –e, polo tanto, aumentar a seguridade dos/as traballadores/as– e facer máis eficientes as rutas de transporte e/ou repartición; (iii) o interese lexítimo que ten a organización de adaptarse ás novas esixencias do mercado e proporcionarlles aos destinatarios información en tempo case real sobre o estado dos seus envíos e/ou entregas e, información sobre a situación aproximada, co fin de aumentar o valor engadido ao servizo, así como reducir os intentos de entrega por ausencias no domicilio, o que, en definitiva, tamén supoñería unha redución de custos ao lograrse unha maior eficiencia na prestación do servizo e; (iv) axudar a diminuír a sinistralidade –e, polo tanto, aumentar a seguridade dos/as traballadores/as– e facer máis eficientes as rutas de transporte e/ou repartición.
 • Datos tratados con esta finalidade: Datos identificativos, de contacto, datos académicos e profesionais e, en función do caso, xeolocalización ou navegación e interacción con funcionalidades e ferramentas tecnolóxicas postas a disposición dos/as empregados/as.

Finalidade 7 – Xestión da Canle de Denuncias

 • Descrición da finalidade: Xestión, a través da Canle Ética, das comunicacións relativas a posibles irregularidades, incumprimentos ou comportamentos contrarios á ética, a legalidade ou as normas corporativas de Correos, co fin de investigar estas nos supostos nos que sexa procedente abrir un expediente de investigación, e que garden relación co/a Empregado/a.
 • Base de lexitimación: O cumprimento de obrigas legais (entre outras, a normativa reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción).
 • Datos tratados con esta finalidade: Datos identificativos e de contacto, así como aquelas outras categorías que, por razón da información trasladada, se poidan comunicar (por exemplo, datos de carácter laboral/académico, económico-financeiros, de parentesco, circunstancias sociais e/ou de especial categoría –en función da situación posta en coñecemento e cando existan razóns de interese público esencial–).

Finalidade 8 – Comunicación de datos no desenvolvemento de relacións profesionais

 • Descrición da finalidade: Permitir a inclusión da información profesional dos/as empregados/as en propostas de servizos, documentación esixida por licitacións públicas e/ou privadas aos que poidan concorrer Correos e en contratos subscritos con terceiros nos que Correos sexa parte, cando estea prevista a participación do Empregado/a no desenvolvemento das devanditas relacións profesionais.
 • Base de lexitimación: Interese lexítimo de Correos en (i) localizar profesionalmente os/as interlocutores/as válidos/as na organización con quen manteña relación, así como (ii) manter localizables os seus propios/as empregados/as na xestión de relación con clientes, provedores e outras entidades terceiras coas que Correos manteña unha relación comercial ou contractual, asegurando unha efectiva e correcta execución da relación profesional.
 • Datos tratados con esta finalidade: Datos identificativos, datos de contacto e datos profesionais.

Finalidade 9 – Seguridade física das instalacións (videovixilancia)

 • Descrición da finalidade: En función do caso, Correos pode dispoñer de sistemas que teñen como finalidade controlar e preservar a seguridade das persoas, bens e instalacións. Esta información verase complementada, en función do caso, pola información específica despregada nas instalacións (p. ex. carteis de advertencia).

Con carácter adicional, CORREOS tratará os datos obtidos das cámaras de videovixilancia coa finalidade de control empresarial no exercicio das funcións previstas no artigo 20.3 do Estatuto dos Traballadores e na lexislación de función pública dentro do marco legal e cos límites inherentes a este.

 • Base de lexitimación: Interese lexítimo de Correos en controlar e preservar a seguridade das persoas, bens ou instalacións, o que inclúe: (i) evitar a xeración de actos ilícitos e/ou lesivos para a seguridade e intereses de Correos e dos seus empregados/as e; (ii) dar resposta a estes actos ilícitos e/ou lesivos.

Así mesmo, e sobre a base do interese lexítimo CORREOS tratará os datos obtidos das cámaras de videovixilancia coa finalidade de control empresarial no exercicio das funcións previstas no artigo 20.3 do Estatuto dos Traballadores e na lexislación de función pública dentro do marco legal e cos límites inherentes a este. Esta finalidade inclúe a posibilidade de utilizar as imaxes captadas como proba que evidencie un incumprimento das obrigas laborais ou de servizo ou a comisión de calquera outro acto ilícito, todo iso de conformidade co exposto na normativa vixente en cada momento e co necesario respecto dos dereitos fundamentais.

 • Datos tratados con esta finalidade: Datos identificativos (datos de imaxe).

Finalidade 10 – Control de acceso ás instalacións

 • Descrición da finalidade: Correos dispón de sistemas de control de acceso, co fin de controlar o réxime de visitas, acceso aos referidos puntos de acceso ás súas instalacións e velar pola seguridade nestas.
 • Base de lexitimación: O interese lexítimo de Correos, no que se refire aos datos identificativos, consiste en monitorizar que o acceso ás instalacións é realizado polo persoal autorizado para iso, evitando posibles accesos non autorizados.
 • Datos tratados con esta finalidade: Datos identificativos (nome, apelidos, fotografía e no seu caso, documento de identidade).

Finalidade 11 – Xestionar os recursos corporativos

 • Descrición da finalidade: Monitorizar, controlar e acceder aos recursos e medios tecnolóxicos facilitados ao Empregado/a, se procede, sempre de conformidade coa lei aplicable e con respecto aos principios de proporcionalidade, racionalidade e idoneidade. Para garantir a seguridade da información tratada por Correos, o conxunto de equipos informáticos que se lle facilitan ao/á traballador/a para o desenvolvemento das funcións atribuídas (tales como ordenadores ou teléfonos móbiles) contarán con distintas solucións tecnolóxicas que permiten o rexistro e control das actividades ou o cifrado en remoto da documentación, se fose necesario. Agás autorización expresa en contrario, está prohibido todo uso dos dispositivos informáticos de Correos que non se atopen relacionados co desenvolvemento das funcións atribuídas ao/a empregado/a.
 • Base de lexitimación: Interese lexítimo de Correos, consistente en asegurar a integridade, seguridade e actualización dos dispositivos de Correos, asegurando un uso acorde coas normas de utilización e límites establecidos.
 • Datos tratados con esta finalidade: Datos identificativos, datos de contacto, e datos de navegación e interacción cos recursos facilitados.

Finalidade 12 – Prevención de delitos

 • Descrición da finalidade: Cumprimento das normas legais e corporativas establecidas, así como cooperar coas autoridades competentes e previr delitos ou fraudes.
 • Base de lexitimación: Interese lexítimo de Correos, consistente en garantir unha actuación lícita e acorde cos compromisos éticos adquiridos por Correos por parte dos/as empregados/as, por medio do tratamento dos datos persoais estritamente necesarios para a prevención da fraude e condutas análogas, conforme ás posibilidades recoñecidas para iso polo considerando 47 do Regulamento Xeral de Protección de Datos.
 • Datos tratados con esta finalidade: Datos identificativos, de contacto, datos académicos e profesionais e datos económicos e financeiros.

Finalidade 13 – Mantemento do contacto de emerxencia

 • Descrición da finalidade: Xestión e mantemento dos datos de contacto daquelas persoas designadas como persoa de contacto en caso de emerxencia.
 • Base de lexitimación: Consentimento do Empregado/a.
 • Datos tratados con esta finalidade: Datos identificativos e de contacto, datos de parentesco e/ou condición da persoa designada como contacto de emerxencia.

Finalidade 14 – Envío de comunicacións sobre beneficios corporativos

 • Descrición da finalidade: Envío de comunicacións ao/á Empregado/a a través canles electrónicas con información sobre beneficios corporativos, xa sexa con respecto a produtos e servizos de Correos, de empresas do Grupo Correos, e de terceiras empresas coas que Correos teña subscrito un convenio de colaboración/contratos/acordos.
 • Base de lexitimación: Consentimento do/a interesado/a.
 • Datos tratados con esta finalidade: Datos identificativos e de contacto.

Finalidade 15– Comunicación interna

 • Descrición da finalidade: Desenvolvemento de ferramentas corporativas que permita o coñecemento e contacto entre empregados/as de Correos; remitir comunicacións informativas a través de diversas canles corporativas, incluíndo o correo electrónico e teléfono corporativos, relativas a: iniciativas desenvolvidas por Correos relacionadas coa relación laboral ou funcionarial mantida (por exemplo, accións de conciliación, enquisas de opinión a empregados/as, accións formativas, cuestionarios que versen sobre distintas materias tales como ciberseguridade, protección de datos, etc.); actividades desenvolvidas en materia de Responsabilidade Social Corporativa (por exemplo, eventos solidarios, accións de sostibilidade, etc.); concursos/sorteos organizados por Correos nos que poidan participar os/as empregados/as e os seus familiares.
 • Base de lexitimación: Interese lexítimo de Correos, consistente en xerar un ambiente e grao de información xeneralizado no equipo acerca das novidades que se producen en Correos e acerca de cuestións e feitos relevantes sobre as actividades corporativas.
 • Datos tratados con esta finalidade: Datos identificativos e datos de contacto.

En relación con aquelas finalidades enunciadas anteriormente e cuxa base de lexitimación se identificase como o interese lexítimo de Correos, o/a Empregado/a pode dirixirse ao enderezo derechos.protecciondatos.correos@correos.com a efectos de obter máis información sobre a ponderación efectuada (entre o citado interese e o dereito á protección de datos persoais dos/as afectados/as). Así mesmo, o/a Empregado/a conta co dereito a opoñerse ás actividades de tratamento baseadas no interese lexítimo.

Fontes e tipoloxía de datos tratados

Os datos tratados para a adecuada xestión da relación laboral proveñen de distintas fontes entre as que salientan as seguintes:

 • O/A propio/a traballador/a como, por exemplo, a información subministrada durante o proceso de selección/avaliación e a posterior formalización do contrato, no caso de ser requirido para o posto, ou completar os formularios de auditoría.
 • O desenvolvemento e mantemento da relación contractual ou funcionarial, por exemplo, o número identificativo profesional do empregado (NIP) ou análogo que identifique o empregado.
 • Empresas do Grupo no caso no que o/a traballador/a prestase servizos con anterioridade nestas.
 • Outras fontes externas, por exemplo, empresas de selección e/ou avaliación de persoal.
 • Organismos da Administración Pública como, por exemplo, Tesouraría Xeral da Seguridade Social, Axencia Estatal de Administración Tributaria, etc.

Así mesmo, o/a traballador/a facilitará os datos persoais dos seus familiares necesarios para o cumprimento da normativa laboral, administrativa, de Seguridade Social e Tributaria para os fins legalmente establecidos, e declara ter informado e obtido o consentimento dos devanditos familiares para a cesión dos seus datos a Correos coa finalidade anteriormente indicada, comprometéndose a comunicarlle á empresa calquera modificación que se produza nos devanditos datos co fin de rectificalos.

As tipoloxías de datos tratados por Correos, comunicados directamente polo interesado, son, a título enunciativo:

 • Datos identificativos: como por exemplo o nome, apelidos, documento de identidade e imaxe.
 • Datos de contacto: como o número de teléfono e o enderezo postal ou electrónico.
 • Datos de características persoais: como datos relativos á súa familia, data de nacemento, nacionalidade, idade, xénero, estado civil, etc.
 • Datos de circunstancias sociais como por exemplo afeccións.
 • Datos económicos, financeiros e de seguros: como por exemplo datos económicos relacionados co pagamento das súas nóminas, datos bancarios, etc.
 • Datos académicos, profesionais e detalles de emprego: como por exemplo datos sobre a súa formación e titulacións, o seu historial laboral, a súa identificación como empregados/as, posto de traballo e categoría, etc.
 • Datos de transaccións de bens e servizos: enderezos IP e identificadores de dispositivos corporativos, logs de acceso e navegación, etc.
 • Datos de especial categoría: datos de saúde, datos de afiliación sindical, etc.
 • Datos de xeoposicionamento nos supostos indicados anteriormente.
 • Datos recollidos para o rexistro da xornada laboral.
 • Datos relativos á comisión de infraccións penais ou administrativas naqueles supostos nos que resulte preciso ser atendidas polas características do posto de traballo a desenvolver.

Comunicación de datos de carácter persoal e transferencias internacionais

Os seus datos serán cedidos ás Administracións Públicas en cumprimento da normativa laboral, administrativa, de Seguridade Social e Tributaria para os fins legalmente establecidos; en relación cos rexistros relativos ao rexistro de xornada, estes estarán a disposición dos representantes legais e da Inspección de Traballo e Seguridade Social. Así mesmo, e por motivo do desempeño das súas funcións profesionais, os seus datos serán cedidos ás seguintes sociedades: (i) Entidades de Seguros, coa finalidade de xestionar os distintos seguros dos que poida resultar beneficiario/a o/a traballador/a; (ii) axencias de viaxe, coa finalidade de xestionar as viaxes que deba realizar o empregado con motivo da relación laboral

(iii) Entidades Financeiras, coa finalidade de emitir tarxetas de crédito/pagamento e de conciliar pagamentos con axencias de viaxe cando sexa preciso polas características e responsabilidades do posto de traballo; (iv) Imprentas, coa finalidade de emitir tarxetas de presentación naqueles casos nos que a actividade do posto o requira; (v) Mutuas de Accidente de Traballo, empresas colaboradoras da xestión de incapacidade temporal e empresas dedicadas á prevención de riscos laborais, coa finalidade de prevención de riscos;(vi) Empresas do Grupo para avaliar a adecuación do seu perfil ás vacantes existentes e valorar o seu desenvolvemento profesional dentro do Grupo; (vii) Fundación Estatal para a Formación no Emprego ou entidades análogas para obter as correspondentes bonificacións; (viii) Clientes ou potenciais clientes do Grupo nos que vaia participar de forma directa o/a traballador/a; (ix) Provedores do Grupo cando resulta preciso para garantir a correcta formalización e sinatura dos contratos de prestación de servizos cos devanditos provedores.

Tamén poderán compartirse os seus datos cos provedores de Correos que requiran do acceso a datos persoais, os cales os tratarán en condición de encargados do tratamento, conforme ás instrucións baixo a supervisión de Correos.

Para os supostos nos que se poida producir unha transferencia internacional dos datos persoais, esta tan só se levará a cabo cumprindo coas garantías que para o devandito efecto esixe a normativa vixente, ben sexa (i) mediante a adopción de garantías adecuadas logo de análise do impacto da devandita transferencia ou (ii) tratándose de supostos recoñecidos pola normativa como excepcións para situacións específicas.

Previo á comunicación de datos persoais de terceiros (p. ex., contactos de emerxencia, etc.), o/a Empregado/a comprométese a obter o consentimento informado dos devanditos terceiros para revelar os seus datos persoais a Correos, de conformidade coa información descrita na presente política.

Durante canto tempo se conservarán os datos persoais?

Os datos persoais proporcionados conservaranse ata acadar a finalidade que motiva o seu tratamento en cada caso, así como en función do prazo determinado con base nos seguintes criterios: (i) duración da relación laboral e atención de calquera responsabilidades derivadas da devandita relación; (ii) obriga legal de conservación; e, (iii) solicitude de supresión por parte do/a interesado/a nos supostos nos que proceda. Pode solicitar máis información sobre os prazos de conservación dirixíndose á caixa de correo do DPD no enderezo de correo electrónico dpdgrupocorreos@correos.com.

Con que dereitos conta o/a Empregado/a?

Na medida que estean recoñecidos na normativa de protección de datos aplicable en cada momento, o/a Empregado/a poderá exercer os seguintes dereitos en relación co tratamento dos seus datos:

a. Dereito de acceso: se exerce este dereito, poderá coñecer que tipo de datos estamos a tratar e as características do tratamento que estamos a levar a cabo.

b. Dereito de rectificación: se exerce este dereito, poderá solicitar a modificación dos seus datos por ser estes inexactos ou non veraces.

c. Dereito de portabilidade: se exerce este dereito, poderá obter unha copia nun formato interoperable dos datos que estean a ser tratados.

d. Dereito á limitación no tratamento de datos: se exerce este dereito, poderá limitar o tratamento dos seus datos nos casos recollidos na Lei.

e. Dereito de oposición: se exerce este dereito, poderá opoñerse ao tratamento dos seus datos e solicitar o cesamento no envío de enquisas de satisfacción.

f. Dereito de supresión: se exerce este dereito, poderá solicitar a supresión dos seus datos cando o tratamento xa non resulte necesario.

g. Dereito a revogar o consentimento prestado, no seu caso.

Pode exercitar os seus dereitos a través dalgunha das seguintes canles, indicando o dereito a exercitar e acompañando calquera outra documentación que considere oportuna:

 • Enderezo postal: Rúa Conde de Peñalver n.º 19 28006 Madrid (España)

Así mesmo, ten dereito a interpoñer unha reclamación fronte á autoridade de control (en España, a AEPD), www.aepd.es, no caso que entenda vulnerados os seus dereitos en materia de protección de datos. Non obstante, en primeira instancia, poderá presentar reclamación ante o Delegado de Protección de Datos ao seu correo electrónico dpdgrupocorreos@correos.com , quen resolverá a reclamación no prazo máximo de dous meses.