Confidencialidade/Política protección de datos empregado

Compromiso de Confidencialidade 

Tanto durante o período da relación laboral/funcionarial como unha vez extinguida a mesma por calquera causa, o/a traballador/a queda obrigado/a a manter absoluto secreto da Información Confidencial de Correos, e a gardar estrita confidencialidade sobre esta.

Considerarase Información Confidencial aquela á que o/a traballador/traballadora teña acceso no desenvolvemento da súa actividade (inclusive datos persoais aos que teña acceso).

Se o/a traballador/traballadora tería accedido a datos persoais no exercicio das súas funcións, unicamente os tratará para o cumprimento destas, prohibíndose, en calquera caso, a súa utilización para fins distintos, ou a súa comunicación, nin sequera para a súa conservación a terceiros.

O/a traballador/a deberá adoptar as medidas técnicas e organizativas indicadas por Correos.

Política protección de datos empregado

Responsable do tratamento

O responsable do tratamento é “Sociedad Estatal Correos e Telégrafos, S.A., SME” (Correos”), con CIF A-83052407 e domicilio social en Calle del Conde de Peñalver, nº 19, 28006 Madrid (España).

Para garantir o cumprimento da normativa de protección de datos, Correos ten designado un Delegado de Protección de datos (DPD ou DPO), a quen se pode dirixir para calquera cuestión que precise con relación a estes a través do seguinte enderezo de correo electrónico: dpdgrupocorreos@correos.com


Finalidades do tratamento de datos de carácter persoal

Tratamos os seus datos co obxectivo de xestionar de forma adecuada a relación laboral ou funcionarial mantida. A modo enunciativo e non limitativo, dentro desta finalidade englóbanse as seguintes actividades:

     - Proceder á xestión e aboamento das nóminas, e dar cumprimento ao conxunto de obrigas legais e regulamentarias que derivan do desenvolvemento da actividade laboral como, p. ex., normativa administrativa, fiscal, laboral, de Seguridade Social.

     - Xestionar licenzas, permisos, traslados, excedencias, incapacidade temporal etc.

     - Aplicar a normativa de prevención de Riscos Laborais.

     - Xestionar o desenvolvemento profesional do traballador dentro de Correos en procesos de desenvolvemento e/ou avaliación internos.

     - Planificar e executar o plan de formación e outras accións formativas e informativas non incluídas no plan de formación.

     - Desenvolver as tarefas propias da función de dirección e control empresarial, o que implica, de forma xenérica, levar a cabo toda actividade tendente a verificar que o desempeño profesional se axusta á normativa laboral, as directrices emitidas pola empresa (Código Ético e Política de Usos de Equipos Informáticos, p. ex.) e  as normas da boa fe contractual imperantes. Neste sentido, infórmase o traballador que:
          - Poderán ser instaladas e utilizadas cámaras de vídeo vixilancia nos centros de traballo.
​          - Para garantir a seguridade da información tratada por Correos, o conxunto de equipos informáticos que se facilitan ao traballador para o desenvolvemento das funcións atribuídas (tales como ordenadores ou teléfonos móbiles) contarán con distintas solucións tecnolóxicas que permiten o rexistro e control das actividades ou o cifrado en remoto da documentación, se fose necesario. Agás autorización expresa en contrario, está prohibido todo uso dos dispositivos informáticos de Correos que non se encontren relacionados co desenvolvemento das funcións atribuídas ao traballador.
​          - Correos poderá utilizar tecnoloxía para o correcto funcionamento dos dispositivos móbiles ou vehículos corporativos utilizados polo traballador para o desempeño de funcións tales como entrega e repartición de servizos postais,  paquetería, etc. que cumprirá cos criterios de minimización de datos e privacidade dende o deseño e por defecto só recibindo a información necesaria para o exercicio do necesario control empresarial e estando limitada a súa actividade á xornada laboral do traballador. Correos informará previamente os traballadores afectados da implantación dos motivos que a xustifican.

     - Permitir a inclusión da información profesional dos empregados en propostas de servizos, documentación esixida por licitacións públicas e/ou privadas aos que poidan concorrer Correos e contratos subscritos con terceiros nos que Correos sexa parte, cando estea prevista a participación directa do traballador no desenvolvemento das devanditas relacións profesionais.


​Tipo de datos tratados e fontes

Os datos tratados para a adecuada xestión da relación laboral proveñen de distintas fontes entre as que salientan as seguintes:

     - O propio traballador como, por exemplo, a información subministrada durante o proceso de selección/avaliación e a posterior formalización do contrato ou, no caso de ser requirido para o posto, completar os formularios de auditoría.

     - O desenvolvemento e mantemento da relación contractual ou funcionarial

     - Empresas do Grupo no caso no que o traballador prestase servizos con anterioridade nestas.

     - Outras fontes externas, por exemplo, empresas de selección e/ou avaliación de persoal.

     - Organismos da Administración Pública como, por exemplo, Tesouraría Xeral da Seguridade Social, Axencia Estatal de Administración Tributaria, etc.

Así mesmo, o traballador facilitará os datos persoais dos seus familiares necesarios para o cumprimento da normativa laboral, administrativa, de Seguridade Social e Tributaria para os fins legalmente establecidos, e declara ter informado e obtido o consentimento dos devanditos familiares para a cesión dos seus datos a Correos coa finalidade anteriormente indicada, comprometéndose a comunicar á empresa calquera modificación que se produza nos devanditos datos co fin de rectificalos.

Os datos tratados abranguen a seguinte tipoloxía:

  • Datos identificadores (p. ex., nome, apelidos, documento de identidade, voz, etc.).

Base lexitimadora

     - Datos de características persoais (p. ex. Estado civil, idade, sexo, etc.)

     - Datos de circunstancias sociais (p. ex. afeccións etc.)

     - Datos económicos, financeiros e de seguros (p. ex. seguros, impostos etc.).

     - Datos académicos e profesionais (p. ex. formación, titulacións, etc.).

     - Datos de detalles do emprego (p. ex. categoría, posto de traballo, etc.).

     - Datos sensibles. Dentro desta categoría poden tratarse datos de afiliación sindical ou representación sindical, datos de saúde, datos biométricos.

     - Datos de información comercial (p. ex. actividades e negocios para xestión do conflito de interese)

     - Datos relativos á comisión de infraccións penais ou administrativas naqueles supostos nos que resulte preciso polas características do posto de traballo.


Base lexitimadora

O tratamento de datos realízase sobre as seguintes bases lexitimadoras:

     A. O desenvolvemento e execución da relación laboral ou funcionarial formalizada con vostede.

     B. O cumprimento de obrigas legais e o exercicio dos dereitos inherentes á condición de empresario.

     C. O interese lexítimo de Correos para o desenvolvemento de ferramentas corporativas (p. ex., o portal do empregado) que permita o coñecemento e contacto entre empregados de Correos e do resto de empresas do Grupo, así como a posibilidade de compartir coñecemento.

     D. Cando o tratamento non se poida amparar nas anteriores circunstancias, solicitarase o consentimento libre, informado e específico do traballador. (p. ex. uso da imaxe do traballador para promover Correos ou empresas do Grupo).   


Comunicación de datos de carácter persoal

Os seus datos serán cedidos ás Administracións Públicas en cumprimento da normativa laboral, administrativa, de Seguridade Social e Tributaria para os fins legalmente establecidos. Así mesmo, e por motivo do desempeño das súas funcións profesionais, os seus datos serán cedidos ás seguintes sociedades: (i) Entidades de Seguros, coa finalidade de xestionar os distintos seguros dos que poida resultar beneficiario o traballador; (ii)Entidades Financeiras, coa finalidade de emitir tarxetas de crédito/pagamento e de conciliar pagamentos con axencias de viaxe cando sexa preciso polas características e responsabilidades do posto de traballo; (iii) Imprentas, coa finalidade de emitir tarxetas de presentación naqueles casos nos que a actividade do posto o requira; (iv) Mutuas de Accidente de Traballo, empresas colaboradoras da xestión de incapacidade temporal e empresas dedicadas á prevención de riscos laborais, coa finalidade de prevención de riscos; (v) Empresas do Grupo para avaliar a adecuación do seu perfil ás vacantes existentes e valorar o seu desenvolvemento profesional dentro do Grupo; (vin) Fundación Estatal para a Formación no Emprego ou entidades análogas para obter as correspondentes bonificacións; (vii) Clientes ou potenciais clientes do Grupo nos que vaia participar de forma directa o traballador (viii) Provedores do Grupo cando resulta preciso para garantir a correcta formalización e sinatura dos contratos de prestación de servizos cos devanditos provedores.


Prazos de conservación de datos de carácter persoal

Os datos persoais serán conservados tendo en conta os prazos legais que resulten de aplicación en cada caso concreto, tendo en conta a tipoloxía de datos, así como a finalidade do tratamento. Cando o tratamento deixe de ser necesario procederase ao seu bloqueo de forma que só estarán dispoñibles a requirimentos das Administracións Públicas e tribunais. Unha vez prescriban todas as accións que se puidesen derivar, procederase á eliminación completa dos seus datos, sendo os mesmos irrecuperables. A xeito de exemplo, as infraccións da normativa de seguridade social teñen un prazo de prescrición de 4 anos e o prazo de conservación por normativa de prevención de branqueo de capitais é de 10 anos.


Dereitos do empregado

Na medida na que estean recoñecidos na normativa de protección de datos aplicable en cada momento, o Traballador poderá exercer os seguintes dereitos en relación co tratamento dos seus datos:

     A. Dereito de acceso: se exerce este dereito, poderá coñecer o tipo de datos  tratados e as características do tratamento.

     B. Dereito de rectificación: se exerce este dereito, poderá solicitar a modificación dos seus datos inexactos ou non veraces.

     C. Dereito de portabilidade: se exerce este dereito, poderá obter unha copia nun formato interoperable dos datos que estean a ser tratados.

     D. Dereito á limitación no tratamento de datos: para limitar o tratamento dos seus datos no marco da relación laboral, nos casos recollidos na Lei e sempre que esa limitación non impida o cumprimento adecuado desta nos precitados termos.

     E. Dereito de oposición: poderá opoñerse ao tratamento dos seus datos e á toma de decisións automatizadas, nos casos recollidos na Lei e sempre que esa oposición non impida o cumprimento adecuado desta nos precitados termos.

     F. Dereito de supresión: poderá solicitar a supresión dos seus datos cando o tratamento xa non resulte necesario.

Para o exercicio de calquera destes dereitos, o Traballador poderá dirixirse a Correos á atención do Departamento de RRHH través dalgunha das seguintes canles: Enderezo postal: Calle del Conde de Peñalver, nº 19, 28006 Madrid (España).  Correo electrónico: derechos.protecciondatos.correos@correos.com