Política de Privacidade xeral de Filatelia

1. Responsable do tratamento

O responsable do tratamento dos datos do remitente é “Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E” (en diante “Correos”), con CIF A-83052407 e domicilio social en Calle del Conde de Peñalver, nº 19, 28006 Madrid (España). 

Con respecto aos datos do destinatario, Correos actuará: 

 1. Como encargado do tratamento cando os seus datos sexan facilitados por persoas xurídicas ou físicas suxeitas á normativa de protección de datos; 
 2. Como responsable do tratamento cando os seus datos sexan facilitados por unha persoa non suxeita á normativa de protección de datos. 

 Para garantir a axeitada xestión dese tratamento, Correos designou un Delegado de Protección de datos (DPD ou DPO), a quen se pode dirixir para calquera cuestión que precise con relación a estes a través do seguinte enderezo de correo electrónico: dpdgrupocorreos@correos.com

2. Finalidade do tratamento e lexitimación 

O tratamento dos seus datos persegue as seguintes finalidades: 

A. Prestación do servizo solicitado 

Os datos do remitente serán tratados para prestar o servizo de paquetería, envío postal e servizo de comunicacións electrónicas solicitados, o que, entre outras actividades, implica: (i) O seu rexistro como cliente; (ii) o envío da comunicación ao enderezo indicado e, se é o caso, a certificación do contido e do estado da súa entrega; (iii) tramitar e dar resposta ás súas dúbidas, consultas ou reclamacións e (iv) Servizos Filatélicos. 

Pola súa banda, os datos do destinatario serán tratados para proceder á entrega e, naqueles supostos nos que así o esixa o remitente, acreditar a súa recepción mediante: 

 • O rexistro do nome e apelidos do receptor da entrega e o seu DNI xunto á captura da súa sinatura, xa for en soporte papel ou mediante as nosas PDA. En calquera caso, o receptor pode solicitar asinar en soporte papel.
 • Adicionalmente, certos remitentes solicitan a Correos que, á parte dos tratamentos anteriores, verifique a autenticidade do documento fidedigno de identificación do receptor, xa for para dar cumprimento a unha normativa, por prevención da fraude, ou porque, debido á valoración realizada única e exclusivamente polo remitente, tal validación resulta proporcional e necesaria. Na prestación deste servizo, Correos limitarase a cumprir coas instrucións do remitente e, polo tanto, obterá unha copia do seu documento fidedigno de identificación e comprobará a existencia de indicios de falsificación a través de medios de lectura mecánica ou outras técnicas de verificación. Correos non será responsable da falta de acreditación de identidade do receptor se este se nega a facilitar a comprobación dos seus datos de identidade e, se é o caso, aqueles que acrediten a súa capacidade de representación do destinatario. Se o receptor ou destinatario ten algunha queixa ou reclamación por esta circunstancia, deberá dirixirse directamente ao remitente.

Para a xestión do proceso de entrega, sempre que o remitente facilitara o número de teléfono ou o enderezo de correo electrónico do destinatario, Correos fará uso destes para poñerse en contacto co destinatario e xestionar a entrega, como, p. ex., informalo sobre o día e hora de entrega aproximado ou tratar incidencias relativas a esta (atrasos, ausencias de repartición...). O remitente manifesta expresamente, e garante a Correos, que estes datos lle foron facilitados polo destinatario e que conta co seu consentimento unívoco para utilizalos coas finalidades antes mencionadas.

Naqueles casos nos que a entrega se realice nunha oficina de Correos e non coincida a identidade do destinatario coa da persoa que quere recibir o envío, Correos solicitará ao receptor a acreditación da representación que exerce do destinatario e poderá conservar copia de tal documento.

Para a prestación dos SERVIZOS FILATÉLICOS para subscritores NON rexistrados na Oficina Virtual de Correos,  os seus datos serán tratados para tramitar o seu pedido de produtos filatélicos xa se trate dun pedido esporádico ou a través da súa subscrición a algunha das nosas coleccións.

B. Envío de ofertas e promocións dos produtos e servizos da Oficina Virtual de Correos

Correos poderá enviarlle, por medios electrónicos, información comercial sobre ofertas, promocións e descontos relacionados cos produtos e servizos comercializados a través da Oficina Virtual de Correos. 

Non obstante, pode opoñerse a recibir este tipo de comunicacións comerciais a través dalgún dos seguintes medios:

 • Marcando a casa de oposición que se lle facilita no momento da recollida dos seus datos persoais ao darse de alta como usuario do servizo.
 • Mediante correo electrónico dirixido a bajas-comunicaciones@correos.com
 • A través das ligazóns de “Baixa” ou similares que se inclúen en todas as comunicacións comerciais.

En relación aos SERVIZOS FILATÉLICOS, Correos entende que existe un interese lexítimo en remitirlle información comercial (incluída a newsletter de Filatelia), por medios electrónicos ou non electrónicos, sempre que esta trate sobre produtos e servizos relacionados co mundo da filatelia. Deste xeito, pode empezar novas coleccións, gozar de promocións que lle permitan completar as coleccións xa iniciadas ou coñecer máis sobre a filatelia a través do noso museo filatélico.

Non obstante, pode opoñerse a recibir este tipo de comunicacións comerciais a través dalgún dos seguintes medios:

 • Marcando a casa de oposición que se lle facilita no momento da recollida dos seus datos persoais ao darse de alta como usuario do servizo.
 • Mediante correo electrónico dirixido a filatelia.crm.datos@correos.com
 • A través das ligazóns de “Baixa” ou similares que se inclúen en todas as comunicacións comerciais.

C. Envío de ofertas e promocións do resto de produtos e servizos de Correos

En caso de que preste o seu consentimento, Correos poderá remitirlle por calquera canle electrónica, ou non electrónica, información comercial relacionada coa prestación, mellora e actualización dos nosos produtos e servizos, novas tarifas e descontos.

Esta información comercial poderá ser xenérica ou personalizada. Neste último suposto, implicará o tratamento previo dos seus datos co obxectivo de poder proceder ao seu perfilado e carteirización, determinar gustos, preferencias e necesidades e, sobre a base destas, identificar as ofertas que poidan resultar máis interesantes.

D. Envío de ofertas e promocións doutras empresas do Grupo Correos e de terceiras empresas

En caso de que preste o seu consentimento, Correos poderá remitirlle por calquera canle electrónica ou non electrónica ofertas e promocións de:

 • Outras empresas do Grupo Correos que prestan servizos relacionados cos sectores que pertenzan ás actividades de servizos de paquetería, de valor engadido ao servizo postal, loxística, mercadotecnia e de telecomunicación.
 • Outras empresas coas que Correos subscribira distintos convenios de colaboración e que poden pertencer a sectores como telecomunicacións, financeiro, gran consumo, sanidade e ONG.

Esta información comercial poderá ser xenérica ou personalizada. Neste último suposto, implicará o tratamento previo dos seus datos co obxectivo de poder proceder ao seu perfilado e carteirización, determinar gustos, preferencias e necesidades e, sobre a base destas, identificar as ofertas que poidan resultar máis interesantes.

E. Comunicación de datos a outras empresas do Grupo Correos e a terceiras empresas

En caso de que preste o seu consentimento, Correos poderá comunicar os seus datos ás empresas do Grupo Correos e a terceiras empresas, cuxos sectores se detallan na finalidade anterior, co obxectivo de que estas empresas poidan facerlle chegar, de forma directa e sen a intermediación de Correos, ofertas e promocións relativas aos seus produtos e servizos.

F. Enriquecer a súa información

En caso de que preste o seu consentimento, Correos poderá obter unha maior información sobre as súas características, gustos e necesidades a través da información proporcionada por distintas fontes externas, tales como rexistros públicos, catastro, redes sociais, ferramentas de xeomercadotecnia, bases de datos de información económica, como INFORMA, ficheiros de información crediticia, como ASNEF, BADEXCUG etc. co obxectivo de introducir melloras nos nosos produtos e servizos ou adaptar e escoller as ofertas dos devanditos produtos e servizos que mellor se axusten ao seu perfil concreto.

G. Cumprir coas obrigas legais

Dentro das distintas obrigas legais que asume Correos, encóntranse as derivadas da aplicación da normativa postal (Lei 43/2010 do servizo postal universal, dos dereitos dos usuarios e do mercado postal) e o deber de segredo das comunicacións (art. 18 da Constitución), así como a normativa tributaria.

No cumprimento destas obrigas, Correos poderá comunicar os seus datos ás Administracións públicas e tribunais, sempre que tal información sexa requirida conforme os procesos legais establecidos.

H. Información estatística e enquisas de satisfacción

Correos ten un interese lexítimo en coñecer tanto a opinión dos seus clientes con respecto aos seus produtos e servizos coma os seus hábitos de consumo (p. ex. a frecuencia/recorrencia na contratación dos distintos servizos) co obxectivo de poder ofrecer produtos e servizos máis axustados ás súas necesidades e mellorar tanto os produtos e servizos actuais coma o seu proceso de contratación.

Para lograr o obxectivo exposto no parágrafo anterior, Correos poderá tratar os seus datos e: 

 • Realizar enquisas de satisfacción tanto telefónicas como por medios electrónicos, mesmo se deixa de ser cliente, neste último caso para coñecer os motivos da súa marcha. En caso de que, durante a enquisa de satisfacción, o cliente manifeste a súa opinión sobre os produtos e servizos dalgunha das empresas do Grupo Correos, o resultado da enquisa e os datos identificadores do participante poderán ser comunicados á empresa do Grupo Correos cuxos servizos se valoran.
 • Proceder á súa anonimización, de forma que non poida volver vincularse a información dos seus hábitos de consumo coa súa persoa e, tras iso, realizar estudos estatísticos e econométricos (p. ex. coñecer o ciclo de vida do cliente ou identificar modelos de propensión ao abandono).

3. Tipo de datos tratados

Para as finalidades expostas nos apartados anteriores, trátanse un conxunto de datos de carácter persoal que podemos dividir nas seguintes fontes e categorías:

A. Datos proporcionados polo cliente de forma directa:

No momento do rexistro ou na propia solicitude do servizo, cando cobre os formularios habilitados para tal efecto.

O cliente garante que os datos facilitados a Correos para a prestación dos servizos solicitados responden con veracidade á situación real e que comunicará calquera modificación que afecte a estes. En consecuencia, o cliente responderá fronte a Correos e terceiros de calquera dano e prexuízo ocasionado como consecuencia do incumprimento das obrigas asumidas nesta cláusula.

B. Datos obtidos de forma indirecta:

Todos aqueles datos que, en caso de prestar o seu consentimento, Correos solicita da tipoloxía de fontes externas enumerada na finalidade 2.G.

C. Datos derivados da propia prestación do servizo:

P. ex.: Histórico de produtos e servizos contratados e as súas características, reclamacións ou solicitudes de información.

4. Comunicación de datos e transferencias internacionais

Con carácter xeral non se prevé que os seus datos sexan comunicados a outras persoas distintas de Correos. Non obstante, poden darse as seguintes excepcións:

 • Para cumprir coa lei, podemos vernos obrigados a ter que comunicar os seus datos a outros terceiros, como Administracións públicas (p. ex., FCSE) ou tribunais.
 • Para poder prestarlle o mellor servizo na navegación a través da nosa páxina web e tramitar a súa solicitude, podemos ter que comunicar os seus datos a outras empresas do Grupo Correos dedicadas aos sectores de paquetería, de valor engadido ao servizo postal, loxística, mercadotecnia e de telecomunicación. Así, por exemplo, se solicita información sobre solucións multicanle de mercadotecnia directa, os seus datos serán comunicados a NEXEA Gestión Documental S.A., SME para que tramite a resposta.

Así mesmo, en caso de envíos internacionais, e para cumprir a solicitude realizada polo remitente, resulta imprescindible que Correos comunique os datos do remitente, do destinatario e a descrición da mercadoría ás autoridades aduaneiras e ao operador postal do país de destino, quen se encargará de realizar a entrega.

A este respecto, infórmase o remitente que tanto as autoridades aduaneiras coma o operador postal do país de destino poden encontrarse situados nun país cuxa normativa de protección de datos non fose declarada adecuada pola Comisión Europea ou non achegar garantías adecuadas para o tratamento de datos. Pode consultar a Listaxe de Países cuxa normativa de protección de datos presenta un nivel de seguridade axeitado na páxina web da AEPD e da Comisión Europea. Así mesmo, informámolo de que a devandita transferencia internacional de datos queda lexitimada por ser necesaria para prestar o servizo para o remitente, de acordo co artigo 49.1.b) do RGPD.

Por outro lado, en caso de que contrate a prestación do servizo Paq Premium Internacional, resulta imprescindible que Correos comunique os datos persoais do remitente, do destinatario e a descrición da mercadoría á Cooperativa EMS, co fin de realizar informes estatísticos, mellorar a calidade deste servizo Paq Premium Internacional e de que se audite a súa prestación, todo iso baixo o marco regulatorio da Unión Postal Universal (UPU) e do Regulamento Interno da Cooperativa EMS da que Correos forma parte. Informámolo de que a devandita transferencia internacional de datos queda lexitimada por ser necesaria para prestar o servizo contratado por vostede, de acordo co artigo 49.1.b) do RGPD.

5. Prazo de conservación dos datos

Durante un período de 6 meses dende a solicitude da súa baixa do servizo, Correos ofrecerá aos seus usuarios a posibilidade de recuperar a súa antiga conta. Unha vez transcorrido este período, os datos serán suprimidos conforme o disposto na normativa de protección de datos, o que implica o seu bloqueo, e só estarán dispoñibles por solicitude de xuíces e tribunais, o Ministerio Fiscal ou as Administracións públicas competentes durante o prazo de prescrición das accións que puidesen derivar para ser posteriormente eliminados. Os prazos de prescrición varían dependendo do tipo de servizo, para efectos exemplificativos, con carácter xeral, o prazo de prescrición da maioría de accións civís persoais é de 5 anos.

Así mesmo, Correos procederá ao bloqueo daqueles clientes que se encontren inactivos por un prazo de 5 anos. Consideraranse como cliente inactivo aqueles usuarios dados de alta no servizo de Oficina Virtual, pero que non o utilizaran dende hai máis de 5 anos.

6. Os seus dereitos

A nosa normativa de protección de datos confírelle unha serie de dereitos en relación co tratamento de datos que implican os nosos servizos, que podemos resumir nos seguintes:

 • Dereito de acceso: Coñecer que tipo de datos estamos a tratar e as características do tratamento que estamos a levar a cabo.
 • Dereito de rectificación: Poder solicitar a modificación dos seus datos por ser estes inexactos ou non veraces.
 • Dereito de portabilidade: Poder obter unha copia nun formato interoperable dos datos que estean a ser tratados.
 • Dereito á limitación do tratamento nos casos recollidos na lei.
 • Dereito de supresión: Solicitar a supresión dos seus datos cando o tratamento xa non resulte necesario.
 • Dereito de oposición: Este dereito permítelle, por exemplo, solicitar o cesamento no envío de comunicacións comerciais.
 • Dereito a revogar o consentimento prestado.

Pode exercitar os seus dereitos a través dalgunha das seguintes canles:

 1. Enderezo postal: Calle del Conde de Peñalver, nº 19, 28006 Madrid (España)
 2. Correo Electrónico: derechos.protecciondatos.correos@correos.com

Na páxina web da Axencia Española de Protección de datos (AEPD) pode encontrar unha serie de modelos que lle axudarán no exercicio dos seus dereitos. Así mesmo, informámolo de que ten dereito a interpoñer unha reclamación ante a autoridade de control (en España, a AEPD) en caso de que considere infrinxidos os seus dereitos.

7. Acceso a datos de terceiros

Naqueles casos nos que Correos actúe como encargado do tratamento, tratará os datos do destinatario exclusivamente para proceder á entrega da comunicación ou do envío e, se é o caso, acreditar a entrega, xa for mediante a consignación dos datos do receptor ou a realización de accións de verificación adicionais por solicitude do remitente.

Adicionalmente, co obxectivo da mellor prestación do servizo, o número de teléfono ou o enderezo de correo electrónico poderán ser utilizados co obxectivo de informar o destinatario sobre as datas previstas de entrega e tratar calquera incidencia que puidese afectar a esta. Neste sentido, o cliente garante a veracidade e actualización dos datos do destinatario e, se é o caso, asegura ter cumprido con todas aquelas obrigas que, en materia de protección de datos, lle resulten atribuíbles, despois de obter o consentimento do destinatario para que Correos leve a cabo o tratamento exposto nos parágrafos precedentes, en caso de ser necesario tal consentimento.

Pola súa banda, en caso de que o usuario sexa unha empresa ou profesional que permite a Correos o acceso aos datos de carácter persoal baixo a súa responsabilidade para a prestación dalgún dos nosos servizos, Correos comprométese a cumprir todas as obrigas inherentes á súa posición como encargado de tratamento e, neste sentido:

 • Accederá e tratará os datos aos que teña acceso suxeito ás súas instrucións, e non os utilizará para finalidades distintas da prestación do servizo. Para iso, poderá contar cos servizos doutros terceiros (subencargados), se resulta necesario para a prestación do servizo e operacións do contrato, ou para a súa conservación, e sempre que (i) o novo encargado quede suxeito ás mesmas condicións (instrucións, obrigas, medidas de seguridade...) e cos mesmos requisitos formais ca el, no referente ao adecuado tratamento dos datos persoais e á garantía dos dereitos das persoas afectadas; (ii) Correos, mediante solicitude expresa, poña á súa disposición unha listaxe na que se identifiquen os servizos subencargados e a identidade dos subencargados; (iii) en caso de incumprimento por parte do subencargado, Correos continúe sendo plenamente responsable.
 • Implantará as medidas de seguridade legais, técnicas e organizativas apropiadas para garantir un nivel de seguridade adecuado ao risco, conforme o exposto no art. 32 do RGPD e, mediante a súa solicitude, informarao da metodoloxía de análise de risco utilizada.
 • Unha vez cumprida a prestación contractual, destruirá ou devolverá os datos tratados, así como calquera soporte ou documento onde consten datos obxecto do tratamento, sen prexuízo da posibilidade de conservar estes datos, debidamente bloqueados, nos termos previstos pola nosa normativa de protección de datos.
 • Asegurará o cumprimento do resto de obrigas recollidas na normativa de protección de datos.