Política de Protección de datos de filatelia

1. Responsable do tratamento

 O responsable do tratamento é “Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E” (en diante “Correos”), con CIF A-83052407 e domicilio social en vía Dublín n.º 7 (Campo de las Naciones) 28070 Madrid (España).

Para garantir a axeitada xestión dese tratamento, Correos designou un Delegado de Protección de datos (DPD ou DPO), a quen se pode dirixir para calquera cuestión que precise con relación aos mesmos, a través do seguinte enderezo de correo electrónico: dpdgrupocorreos@correos.com

2. Finalidade do tratamento e lexitimación

O tratamento dos seus datos persegue as seguintes finalidades:

A. Prestación do servizo solicitado

Os seus datos serán tratados para tramitar o seu pedido de produtos filatélicos.

B. Cumprir coas obrigas legais

Os seus datos serán tratados para o cumprimento das distintas obrigas legais que derivan da prestación do servizo como, por exemplo, as impostas pola normativa tributaria.

No cumprimento destas obrigas, Correos poderá comunicar os seus datos ás Administracións públicas e tribunais, sempre que tal información sexa requirida conforme os procesos legais establecidos.

C. Información estatística e enquisas de satisfacción

Correos ten un interese lexítimo en coñecer tanto a opinión dos seus clientes con respecto aos seus produtos e servizos coma os seus hábitos de consumo (p. ex. a frecuencia/recorrencia na contratación dos distintos servizos) co obxectivo de poder ofrecer produtos e servizos máis axustados ás súas necesidades e mellorar tanto os produtos e servizos actuais coma o seu proceso de contratación.

Para lograr o obxectivo exposto no parágrafo anterior, Correos poderá tratar os seus datos e:

Realizar enquisas de satisfacción tanto telefónicas como por medios electrónicos, mesmo se deixa de ser cliente, neste último caso para coñecer os motivos da súa marcha.

En caso de que, durante a enquisa de satisfacción, o cliente manifeste a súa opinión sobre os produtos e servizos dalgunha das empresas do Grupo Correos, o resultado da enquisa e os datos identificadores do participante poderán ser comunicados á empresa do Grupo Correos cuxos servizos se valoran.

Proceder á súa anonimización, de forma que non poida volver vincularse a información dos seus hábitos de consumo coa súa persoa e, tras iso, realizar estudos estatísticos e econométricos (p. ex. coñecer o ciclo de vida do cliente ou identificar modelos de propensión ao abandono).

D. Envío de ofertas e promocións de produtos filatélicos

En caso de que preste o seu consentimento, Correos poderá remitirlle por calquera canle electrónica, ou non electrónica, información comercial relacionada coa prestación, mellora e actualización dos nosos produtos e servizos, novas tarifas e descontos.

Esta información comercial poderá ser xenérica ou personalizada. Neste último suposto, implicará o tratamento previo dos seus datos co obxectivo de poder proceder ao seu perfilado e carteirización, determinar gustos, preferencias e necesidades e, sobre a base destas, identificar as ofertas que poidan resultar máis interesantes.

En calquera momento, poderá revogar de forma gratuíta o seu consentimento e non recibir novas ofertas e promocións indicándoo a través de correo postal ao enderezo arriba exposto ou por correo electrónico ao enderezo: filatelia.crm.datos@correos.com. Así mesmo, en toda comunicación comercial electrónica, informarémolo, novamente, do seu dereito a revogar o seu consentimento.

E. Envío de ofertas e promocións do resto de produtos e servizos de Correos

En caso de que preste o seu consentimento, Correos poderá remitirlle por calquera canle electrónica, ou non electrónica, información comercial relacionada coa prestación, mellora e actualización dos nosos produtos e servizos, novas tarifas e descontos.

Esta información comercial poderá ser xenérica ou personalizada. Neste último suposto, implicará o tratamento previo dos seus datos co obxectivo de poder proceder ao seu perfilado e carteirización, determinar gustos, preferencias e necesidades e, sobre a base destas, identificar as ofertas que poidan resultar máis interesantes.

En calquera momento, poderá revogar de forma gratuíta o seu consentimento e non recibir novas ofertas e promocións indicándoo a través de correo postal ao enderezo arriba exposto ou por correo electrónico ao enderezo: bajas-comunicaciones@correos.com Así mesmo, en toda comunicación comercial electrónica, informarémolo, novamente, do seu dereito a revogar o seu consentimento.

F. Envío de ofertas e promocións doutras empresas do Grupo Correos e de terceiras empresas

En caso de que preste o seu consentimento, Correos poderá remitirlle por calquera canle electrónica ou non electrónica ofertas e promocións de:

Outras empresas do Grupo Correos que prestan servizos relacionados cos sectores que pertenzan ás actividades de servizos de paquetería, de valor engadido ao servizo postal, loxística, márketing e de telecomunicación.

Outras empresas coas que Correos subscribira distintos convenios de colaboración e que poden pertencer a sectores como telecomunicacións, financeiro, gran consumo, sanidade e ONG.

Esta información comercial poderá ser xenérica ou personalizada. Neste último suposto, implicará o tratamento previo dos seus datos co obxectivo de poder proceder ao seu perfilado e carteirización, determinar gustos, preferencias e necesidades e, sobre a base destas, identificar as ofertas que poidan resultar máis interesantes.

En calquera momento, poderá revogar de forma gratuíta o seu consentimento e non recibir novas ofertas e promocións indicándoo a través de correo postal ao enderezo arriba exposto ou por correo electrónico ao enderezo: bajas-comunicaciones@correos.com Así mesmo, en toda comunicación comercial electrónica, informarémolo, novamente, do seu dereito a revogar o seu consentimento.

G. Comunicación de datos a outras empresas do Grupo Correos e a terceiras empresas

En caso de que preste o seu consentimento, Correos poderá comunicar os seus datos ás empresas do Grupo Correos e a terceiras empresas, cuxos sectores se detallan na finalidade anterior, co obxectivo de que estas empresas poidan facerlle chegar, de forma directa e sen a intermediación de Correos, ofertas e promocións relativas aos seus produtos e servizos.

En calquera momento, poderá revogar de forma gratuíta o seu consentimento e non recibir novas ofertas e promocións indicándoo a través de correo postal ao enderezo arriba exposto ou por correo electrónico ao enderezo: bajas-comunicaciones@correos.com.

H. Enriquecer a súa información

En caso de que preste o seu consentimento, Correos poderá obter unha maior información sobre as súas características, gustos e necesidades a través da información proporcionada por distintas fontes externas, tales como rexistros públicos, catastro, redes sociais, ferramentas de xeomárketing, bases de datos de información económica, como INFORMA, ficheiros de información crediticia, como ASNEF, BADEXCUG etc. co obxectivo de introducir melloras nos nosos produtos e servizos ou adaptar e escoller as ofertas dos devanditos produtos e servizos que mellor se axusten ao seu perfil concreto.

 En calquera momento, poderá revogar de forma gratuíta o seu consentimento e non recibir novas ofertas e promocións indicándoo a través de correo postal ao enderezo arriba exposto ou por correo electrónico ao enderezo: bajas-comunicaciones@correos.com.

3. Tipo de datos tratados

Para as finalidades expostas no apartado anterior, trátanse un conxunto de datos de carácter persoal que podemos dividir nas seguintes fontes e categorías:

A. Datos proporcionados de forma directa:

No momento do rexistro ou na propia solicitude do servizo, cando cobre os formularios habilitados para tal efecto.

O cliente garante que os datos facilitados a Correos para a prestación dos servizos solicitados responden con veracidade á situación real e que comunicará calquera modificación que afecte a estes. En consecuencia, o cliente responderá fronte a Correos e terceiros de calquera dano e prexuízo ocasionado como consecuencia do incumprimento das obrigas asumidas nesta cláusula.

B. Datos solicitados de forma indirecta:

Todos aqueles datos que, en caso de prestar o seu consentimento, Correos solicita da tipoloxía de fontes externas enumerada na finalidade 2.H.

C. Datos derivados da propia prestación do servizo:

Incluíndo información como o histórico de produtos e servizos contratados e as súas características, reclamacións ou solicitudes de información.

D. Prazo de conservación dos datos

Os seus datos persoais serán conservados mentres sexan necesarios para o desenvolvemento da relación contractual. Para aquelas persoas físicas e xurídicas que non son clientas de Correos, pero outorgaron o seu consentimento expreso para recibir comunicacións comerciais por medios electrónicos ou non electrónicos, os seus datos persoais serán conservados mentres non revoguen o seu consentimento.

Unha vez transcorrido este período, os datos serán suprimidos conforme o disposto na normativa de protección de datos, o que implica o seu bloqueo, e só estarán dispoñibles por solicitude de xuíces e tribunais, o Ministerio Fiscal ou as Administracións públicas competentes durante o prazo de prescrición das accións que puidesen derivar para ser posteriormente eliminados. Os prazos de prescrición varían dependendo do tipo de servizo, para efectos exemplificativos, con carácter xeral, o prazo de prescrición da maioría de accións civís persoais é de 5 anos.

E. Os seus dereitos

A nosa normativa de protección de datos confírelle unha serie de dereitos en relación co tratamento de datos que implican os nosos servizos, que podemos resumir nos seguintes:

  • Dereito de acceso: Coñecer que tipo de datos estamos a tratar e as características do tratamento que estamos a levar a cabo.
  • Dereito de rectificación: Poder solicitar a modificación dos seus datos por ser estes inexactos ou non veraces.
  • Dereito de portabilidade: Poder obter unha copia nun formato interoperable dos datos que estean a ser tratados.
  • Dereito á limitación do tratamento nos casos recollidos na Lei. 
  • Dereito de supresión: Solicitar a supresión dos seus datos cando o tratamento xa non resulte necesario.
  • Dereito de oposición: Solicitar o cesamento no envío de comunicacións comerciais nos termos antes sinalados.
  • Dereito a revogar o consentimento prestado.

 

Pode exercitar os seus dereitos a través dalgunha das seguintes canles, indicando o dereito que desexa exercitar e acompañando copia do documento nacional de identidade ou documento equivalente, ademais de calquera outra documentación que considere oportuna:

Enderezo postal: Vía Dublín n.º 7 (Campo de las Naciones) 28070 Madrid (España)

Correo Electrónico: derechos.protecciondatos.correos@correos.com

Na páxina web da Axencia Española de Protección de datos (AEPD) pode encontrar unha serie de modelos que lle axudarán no exercicio dos seus dereitos. Así mesmo, informámolo de que ten dereito a interpoñer unha reclamación ante a autoridade de control (en España, a AEPD) en caso de que considere infrinxidos os seus dereitos.