Política de Protección de datos - Formulario de Clientes

1. Responsable do tratamento

O responsable do tratamento é «Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E» (de aquí en adiante, «Correos»), con CIF A-83052407 e domicilio social en Calle del Conde de Peñalver nº 19 28006 Madrid (España).

Para garantir a adecuada xestión de dito tratamento, Correos ten designado un Delegado de Protección de Datos (DPD ou DPO), a quen pode dirixirse para calquera cuestión que precise con relación aos mesmos a través da seguinte dirección de correo electrónico: dpdgrupocorreos@correos.com 

 

2. Finalidade do tratamento, lexitimación e tipo de datos tratados

O tratamento dos seus datos persegue as seguintes finalidades:

A. Tramitación da consulta, queixa o reclamación

Descrición da finalidade: os datos de carácter persoal do usuario serán tratados para tramitar a súa consulta, queixa ou reclamación e poder ofrecerlle unha resposta personalizada a través do «Formulario de clientes», así como de calquera dos medios de comunicación postos a disposición por parte de Correos e utilizados polo propio usuario.  

Datos tratados para esta finalidade: nome, apelidos, correo electrónico e, se for preciso, empresa. 

Adicionalmente, e en función da natureza da consulta, trataranse os seguintes datos persoais: 

 • Recollidas e xestión de envíos: nº de envío ou pedido 
 • Produtos financeiros. Para consultas relativas a estes produtos solicitarase o nº de xiro, nº de operación, MTCN ou nº de tarxeta dependendo do produto financeiro sobre o que se realice a consulta. 
 • Facturación: solicitarase, no seu caso, nº de envío, nº de pedido ou nº de factura.  
 • Soporte técnico: se a incidencia trata sobre: (i) Citypaq: nº de envío ou nº de terminal; (ii) a páxina web de Correos: nº de envío ou reclamación; (iii) Mi Oficina [A miña oficina] (Virtual): usuario Mi Oficina; (iv) a App de Correos: usuario da app; (v) problema de ciberseguridade: dirección do correo electrónico do emisor.

O usuario garante que os datos facilitados a Correos para a prestación dos servizos solicitados son verídicos e que comunicará calquera modificación que afecte aos mesmos. En consecuencia, o cliente responderá fronte a Correos e terceiros de calquera dano ou prexuízo ocasionado como consecuencia do incumprimento das obrigas asumidas nesta cláusula.

Todos os datos recollidos no formulario marcados con asterisco serán obrigatorios.

Base de lexitimación: a base na que se ampara este tratamento é a execución dun contrato ou a aplicación de medidas precontractuais a petición do interesado.

B. Cumprir coas obrigas legais

Descrición da finalidade: no cumprimento destas obrigas atribuíbles, Correos poderá comunicar os seus datos ás Administracións Públicas e tribunais, sempre que tal información sexa requirida conforme aos procesos legais establecidos.

Datos tratados con esta finalidade: para esta finalidade, trataranse os datos necesarios para o cumprimento das obrigas legais de conformidade á normativa aplicable.

Base de lexitimación: a base na que se ampara este tratamento é o cumprimento dunha obriga legal.

C. Enquisas de satisfacción

Descrición da finalidade: Correos ten un interese lexítimo en coñecer tanto a opinión dos usuarios con respecto ao seu servizo de atención ao usuario e/ou a resolución das consultas.

Para lograr o obxectivo exposto no parágrafo anterior, Correos poderá tratar os seus datos facilitados a través do Formulario de clientes e realizar enquisas de satisfacción tanto telefónicas como por medios electrónicos. 

Así e todo, pode opoñerse a recibir este tipo de comunicacións mediante algún dos seguintes medios:

 • Marcando a casa de oposición para realizar enquisas que se lle facilita no momento da recollida dos seus datos persoais
 • A través de mecanismos de baixa para que se inclúan cada vez que se reciba unha enquisa de satisfacción 

Datos tratados con esta finalidade: dirección de correo electrónico do usuario.  

Base de lexitimación: a base na que se ampara este tratamento é o interese lexítimo de Correos. 

D. Información estatística

Datos tratados: Datos achegados polo usuario mediante distintas acciones como:

 • Cubrir os formularios postos a disposición por Correos, como por exemplo nome e apelidos, enderezo, código de envío, motivo da reclamación/consulta.
 • O envío de comunicacións privadas, dirixidas de forma directa a Correos.

Descrición da finalidade: Correos utilizará esta información, de forma agregada ou individual, para coñecer os motivos da súa consulta queixa ou reclamación de usuarios e clientes e poder mellorar a prestación dos seus servizos.

Base de lexitimación: a base na que se ampara este tratamento é o interese lexítimo de CORREOS.

E. Captación dos datos persoais a través da gravación das pantallas dos axentes e posterior anonimización para analizar os procesos de atención ao cliente 

Datos tratados: trataranse os datos persoais solicitados a través dos formularios de contacto remitidos directamente polo interesado aos servizos de atención ao cliente. Isto é, datos identificativos (nome, apelidos, número de DNI ou outro documento fidedigno de identificación e sinatura) e datos de contacto (número de teléfono e correo electrónico). Tamén poderán ser tratados outros datos persoais indicados polo interesado nas comunicacións dirixidas aos servizos de atención ao cliente. 

Descrición da finalidade: Correos captará os datos persoais descritos con anterioridade a través da gravación das pantallas dos axentes de atención ao cliente durante a prestación do servizo telefónico de atención ao cliente para proceder a súa posterior anonimización e tra-la análise dos datos anonimizados mellorar os seus procesos internos. 

Base de lexitimación: o tratamento é necesario para satisfacer os intereses lexítimos de Correos, co obxectivo de poder levar a cabo unha mellora dos procesos de atención ao cliente mediante a análise dos datos anonimizados e conseguir unha maior eficiencia. 

 

3. Prazo de conservación dos datos

Os seus datos persoais serán conservados mentres sexan precisos para a tramitación da consulta, queixa ou reclamación. Transcorrido este período os datos serán suprimidos conforme ao disposto na normativa de protección de datos o que implica o seu bloqueo, estando dispoñibles tan só a solicitude de Xuíces e tribunais, o Ministerio Fiscal ou as Administracións Públicas competentes durante o prazo de prescrición das accións que puidesen derivar para ser posteriormente eliminados.

 

4. O seus dereitos

A nosa normativa de protección de datos confírelle unha serie de dereitos en relación co tratamento de datos que implican os nosos servizos que podemos resumir nos seguintes:

 • Dereito de acceso: se exerce este dereito, poderá coñecer que tipo de datos estamos tratando e as características do tratamento que estamos levando a cabo. 
 • Dereito de rectificación: se exerce este dereito poderá solicitar a modificación dos seus datos por seren inexactos ou non veraces. 
 • Dereito de portabilidade: se exerce este dereito, poderá obter unha copia nun formato interoperable dos datos que estean sendo tratados nos supostos recollidos na Lei.
 • Dereito á limitación no tratamento: se exerce este dereito, poderá limitar o tratamento dos seus datos nos casos recollidos na Lei.
 • Dereito de supresión: poderá solicitar a supresión dos seus datos cando concorran os requisitos recollidos na Lei.
 • Dereito de oposición:  se exerce este dereito, poderá opoñerse ao tratamento dos seus datos nos casos recollidos na Lei.
 • Dereito a revogar o consentimento prestado, no seu caso.

Pode exercitar os seus dereitos a través das seguintes canles, indicando o dereito a exercitar e achegando unha copia do Documento Nacional de Identidade ou dun documento equivalente, alén de calquera outra documentación que considere oportuna:

a) Enderezo postal: Calle del Conde de Peñalver , Nº 19, 28006 Madrid (España)

b) Correo electrónico: derechos.protecciondatos.correos@correos.com

Na páxina web da Axencia Española de Protección de Datos (AEPD) pode atopar unha serie de modelos que lle axudarán no exercicio dos seus dereitos. Así meso, informámoslle de que ten dereito a interpoñer unha reclamación ante a autoridade de control (en España, a AEPD) se considera infrinxidos os seus dereitos; así como a dirixirse ao Delegado de Protección de Datos (DPD ou DPO) de Correos a través da seguinte dirección de correo electrónico: dpdgrupocorreos@correos.com.