Política de protección de datos de verificación de correos electrónicos

RESPONSABLE DO TRATAMENTO: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E. (en diante CORREOS) con domicilio social na rúa Calle del Conde de Peñalver, 19 28006 (Madrid) e CIF número A-83052407. Para garantir a axeitada xestión do devandito tratamento, Correos ten designado un Delegado de Protección de Datos, a quen se pode dirixir a través do seguinte enderezo de correo electrónico: dpdgrupocorreos@correos.com

FINALIDADES E BASES LEXITIMADORAS: Os seus datos de carácter persoal serán tratados para comprobar e verificar que o correo electrónico recibido por vostede en nome de Correos é veraz e informalo do resultado. O interese lexítimo do responsable á finalidade do tratamento baséase (i) na loita contra a fraude utilizando a marca de Correos e (ii) evitar que os interesados se vexan prexudicados cando reciben un correo electrónico en nome de Correos.

PRAZO DE CONSERVACIÓN: Os datos persoais, serán tratados no momento de realizar a comprobación da veracidade do correo electrónico recibido por vostede en nome de Correos. Unha vez realizada a comprobación, os seus datos persoais serán eliminados.

DESTINATARIOS: Non se cederán datos a terceiros, agás obriga legal, contractual ou autorización. Non se prevén transferencias internacionais de datos persoais. Non se levarán a cabo decisións automatizadas nin elaboración de perfís.

DEREITOS: Pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ao tratamento ou portabilidade por e-mail a derechos.protecciondatos.telecom@correos.com; tamén pode interpoñer unha reclamación ante a AEPD ou ante o DPO de Correos no seguinte enderezo de correo electrónico: dpdgrupocorreos@correos.com