Tramítase por Procedemento Ordinario a importación dos envíos dirixidos a empresas ou persoas xurídicas que conteñan mercadorías que estean suxeitas a controis fronteirizos de seguridade, ou aqueles que dende Correos non poidamos despachar ante a Alfándega por non dispoñer da factura necesaria ou porque o NIF que conteña sexa erróneo. 

Recibirás unha comunicación denominada Alfándega Aviso de Chegada onde se te informará de dúas alternativas posibles para despachar o teu envío ante a Alfándega:

A través de Correos, podes elixir que sexamos o teu representante indirecto ante a Axencia Tributaria (AEAT):

  • Completa e asina o Alfándega Aviso de chegada, indicando correctamente os datos de contacto: correo electrónico, teléfono e NIF. No caso de que o importador sexa unha empresa ou persoa xurídica, tamén deberá conter o selo da empresa.
  • Achegar factura comercial ou factura proforma.
  • Envía a documentación a avisoscza.ceuta@correos.com ou ben entrégaa persoalmente nas nosas oficinas postais de Ceuta.
    Unha vez recibamos a documentación procederemos ao despacho da mercadoría ante a Alfándega e levarémosche o envío ao teu domicilio. No momento da entrega deberás aboar o importe da nosa tarifa e só terás que pagar o IPSI se elixiches a modalidade de pagamento inmediato.

A través doutro axente de Alfándegas ou realizando os trámites aduaneiros pola túa conta. Se decidiches autodespachar o teu envío deberás facilitarnos o modelo 090 selado pola Consellería de Facenda e a factura selada ante a Alfándega para que poidamos realizar a entrega. Pola contra, se optaches por contratar un Axente de Alfándegas diferente de Correos, ademais do modelo 090, deberá achegar o Levante da Alfándega.

Alfándega Aviso de Chegada