Caixer automàtic

Per seguretat, tinga sempre al cap estes precaucions:

 •  Cobrisca sempre el teclat amb la mà quan teclege la clau en un caixer automàtic.
 •  No accepte mai ajuda d’estranys en fer transaccions en un caixer automàtic.

Les bandes organitzades de delinqüents utilitzen una sèrie de mecanismes per a obtindre la seua informació financera i així poder accedir als seus diners. No permeta que açò ocórrega i seguisca estes recomanacions:

 Quan haja d’utilitzar el caixer

 •  No utilitze mai caixers automàtics amb missatges estranys a la pantalla o amb algun dany en l’estructura. Denuncie immediatament qualsevol anomalia o objectes estranys a la policia i al banc perquè revisen el caixer.
 •  Abans d’introduir-hi la targeta, verifique que l’espai on s’inserix estiga en perfecte estat, sense obstruccions ni elements desconeguts.
 •  Verifique que la persona que té darrere en la fila es troba a una distància prudent.
 •  Després de fer la transacció, confirme que la pantalla torna al menú d’inici o de benvinguda.

 Precaucions amb la clau

 •  No compartisca ni escriga mai la seua clau.
 •  Canvie amb la clau amb certa periodicitat i utilitze més d’un codi per als diferents servicis que li presta el banc.
 •  No teclege mai la clau en presència de desconeguts.
 •  No entregue la seua targeta a tercers, la targeta és d’ús personal i intransferible.

Precaucions generals

 • En retirar els diners, compte’ls discretament, agafe el comprovant, verifique el saldo i guarde’l o destruïsca’l.
 • Revise amb freqüència els saldos dels seus comptes.
 • Guarde sempre la targeta en un lloc segur.