Informació sobre el Brexit

Des del 01 de gener de 2021, una vegada que el Regne Unit, tret del territori d’Irlanda del Nord, ha abandonat definitivament tant la Unió Europea com el Territori Duaner de la Unió, qualsevol moviment de mercaderies entre este país i la Unió Europea es troba subjecta tant tràmits duaners (importació, exportació, trànsits etc.) com als controls fronterers que es determinen en la legislació espanyola.

Importació a Espanya d’enviaments postals amb origen en el Regne Unit, tret del territori d’Irlanda del Nord.

Des de l’1 de gener de 2021, perquè Correos puga procedir al lliurament als destinataris a Espanya d’enviaments contenint mercaderia procedents del Regne Unit, tret del territori d’Irlanda del Nord, serà necessària la seua presentació a despatx davant de la Duana espanyola.

El destinatari haurà de sufragar les despeses corresponents a la tramitació duanera així com el pagament dels tributs que es meriten d’acord amb la normativa duanera vigent (IVA o IGIC a les Canàries) i Impostos Especials. No obstant això, podrà quedar dispensat del pagament d’aranzels quan s’acredite  documentalment que la mercaderia contesa en l’enviament és d’origen Regne Unit, tret del territori d’Irlanda del Nord.

Exportació des d’Espanya d’enviaments postals amb destinació al Regne Unit 

Hauran de completar i adjuntar per a tots els enviaments amb mercaderies, la declaració de duanes corresponent (CN22 o CN23) disponible a la seua oficina de Correus, correctament emplenada i firmada.

Correos posa a disposició de les empreses espanyoles exportadores d’enviaments amb destinació Regne Unit, tret del territori d’Irlanda del Nord, la possibilitat de contractar el servei del DUA d’Exportació Internacional, havent per a això d’aportar factura i autorització de despatx a Correus com a representant duaner.