Autoritat de Segellament de Temps

La certificació més segura per als teus arxius electrònics.

Envia una sol·licitud al servici de Segellament de Temps de Correos a través del nostre web. 
El servici generarà un segell de temps que inclourà el hash, la data, l’hora i la firma electrònica del Segellament de Temps de Correos.
Te l’enviem, perquè sigues tu qui puga custodiar-lo.

Informació del producte

Descripció:

Amb este servici garantim que la informació continguda en un arxiu o document no s’ha modificat des de l’instant en què es va generar el segell, de manera que n’assegurem la integritat en el temps. Per això és la certificació més segura per als teus documents electrònics:

Factures electròniques: és important conéixer la data d’emissió i la firma d’una factura ja que comporta efectes jurídics.

Firma de contractes: la data de firma d’un contracte determina el moment a partir del qual s’originen les obligacions i els drets de cadascuna de les parts.

Presentació a concursos: tot el procés previ de licitació implica diversos actes que comporten una conseqüència jurídica a partir de la data del concurs.

Publicació en butlletins oficials: moltes de les publicacions que es fan en butlletins oficials, com ara les lleis i normes, entren en vigor a partir de la data de la seua publicació, que pot ser el mateix dia, el dia següent o en un temps concret. Per tant, que esta data de publicació dispose d’un segell de temps firmat per un prestador de confiança aporta un gran valor.

Protecció de la propietat intel·lectual: posar el segell de temps en una obra literària, artística o científica és una forma de protegir la propietat intel·lectual del creador contra plagis o requeriments legals.

Assegurances:

Pòlisses: la data de firma de la pòlissa determina el moment a partir del qual s’originen les obligacions i els drets de cadascuna de les parts.

Pèrits: permet la possibilitat de segellar fotografies realitzades pels pèrits a l’hora de verificar que un interés assegurat es trobava d’una certa manera en un moment concret.