Notificacions administratives i judicials

Amb constància legal, servici exclusiu per a organismes públics.

Servicis addicionals

Proba d'entrega electrònica (PEE)

Justificant digital del lliurament certificat.
MÉS INFO

Gestió d’entrega

Per a clients amb contracte.

Sol·licita una gestió addicional a l’entrega d’un enviament o a l’admissió d’una devolució. 

Classificació d’enviaments per àmbit i codis postals

Per a clients amb contracte.

Sol·licita este servici perquè Correos ordene els teus enviaments per àmbit i codis postals, requisit imprescindible per a presentar la correspondència en les unitats d’admissió massiva. 

Petició de devolució o modificació d'adreça

Pots sol·licitar la devolució, modificació o correcció de l’adreça postal de l’enviament.
MÉS INFO

Tercer intent d’entrega

Per a clients amb contracte.

Pots sol·licitar este servici per als enviaments més importants.

Recogida a Domicilio

Per a clients amb contracte.

Arrepleguem els teus paquets al teu domicili o magatzem. La disponibilitat depén del volum de l’enviament i del punt de recollida.

 

Digitalització de documents

Per a clients amb contracte.

Sol·licita que digitalitzem els justificants de recepció dels enviaments entregats i no entregats. A més, oferim la possibilitat d’entregar les imatges escanejades, firmades electrònicament amb un certificat digital i amb segell de temps.

MÉS INFO

Retorn d’informació

Per a clients amb contracte.

Sol·licita el seguiment telemàtic dels teus enviaments a través del web o de l’intercanvi de fitxers.

MÉS INFO

Petició del remitent de reexpedició

Pots sol·licitar addicionalment una reexpedició dels teus enviaments S’abona per enviament, no per remeses i, si es realitza per telègraf, hauràs d’abonar el preu del servici telegràfic corresponent.

Normalización de direcciones postales

Per a clients amb contracte.

T’optimitzem la qualitat de les teues adreces.

MÉS INFO

Certificacions

Per a enviaments registrats, servei addicional de Certificació de lliurament perquè conste a les finalitats que calga i amb validesa legal davant tercers. 
Registra-t i identifica els enviaments de les notificacions que envies.
Dona d’alta el conjunt de destinataris de manera manual o carregant un fitxer amb les seues adreces, i inclou els servicis afegits que vullgues incloure-hi.
Fes el pagament mitjançant targeta bancària, PayPal o a qualsevol oficina de Correos.
Previsualitza i imprimix les etiquetes o sobres que identifiquen els certificats, així com la relació dels enviaments. 

Informació del producte

Això sí, necessitem que la notificació s’ajuste a estes mesures:

Com a màxim:

 • Sobre o caixa: Llargària + alçària + amplària = 90 cm, sense que cap supere els 60 cm.

Com a mínim:

 • Sobre o caixa: 14 x 9 cm

Si vols enviar una cosa més xicoteta, no et preocupes, només li has d’afegir una etiqueta de 10 x 7 cm en la qual aparega l’adreça i el franqueig.

I que no supere els 2 kg!

 

Tu només ens has de portar les notificacions a qualsevol de les nostres oficines:

 • Abans de les 16.00 h en oficines amb torn de vesprada o de les 14.30 h en oficines amb horari de matí.
 • Recorda que a l’anvers de l’enviament ha de figurar una etiqueta que identifique el producte com a “Notificació”, i davall, en caràcters més xicotets, tant l’acte a què es referisca (citació, requeriment, resolució) com la indicació “Expedient núm.” o qualsevol altra expressió que identifique l’acte que cal notificar.
 • Cada enviament anirà identificat amb una etiqueta adhesiva amb un codi de barres.

O enviar-nos-la mitjançant fitxer electrònic:

 • Hi ha la possibilitat de seleccionar diferents remitents i diferents destinataris per als enviaments massius.
 • Disposem d’un acarament de documents amb què podràs visualitzar, de manera gratuïta i des de l’ordinador, la validació legal de la prova d’entrega. Per a això s’utilitzarà el codi segur de validació (CSV) mitjançant el qual es tindrà accés al document firmat electrònicament, perquè pugues verificar la integritat i autenticitat de les firmes que conté i dels seus respectius segells de temps.

Ja només cal que ens digues on vols que el portem, des de Correos ens encarreguem de portar-lo a la seua destinació:

 • Entrega davall firma del destinatari o persona autoritzada del 93% dels enviaments en 3 dies naturals a tot el territori nacional.
 • En casos d’enviaments massius, els compromisos de terminis es fixaran d’acord amb el client.

A més, les nostres entregues de notificacions administratives obeïxen a les exigències de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:

 • Els enviaments han d’incloure l’avís de rebut o PEE, per a complir el requisit de la constància legal de la seua recepció.
 • Els enviaments han d’incloure un segon intent d’entrega al domicili a una hora diferent del primer. Una vegada realitzats els dos intents sense èxit, depositarem les notificacions en llista durant un termini establit de 7 dies naturals. A més, deixarem un avís d’arribada a la bústia del destinatari, en el qual constaran l’oficina, el termini de permanència i les circumstàncies relatives al segon intent d’entrega.
 • No es farà un segon intent d’entrega si la notificació és rebutjada per l’interessat o el seu representant, si té una adreça incorrecta o si el destinatari indicat és desconegut, ha mort o alguna causa semblant que n’impossibilite l’entrega.
 • El professional de Correos sempre ha de fer constar la seua firma i número d’identificació en l’avís de rebut que acompanye la notificació, així com a l’avís d’arribada si fora necessari.
 • Totes les notificacions disposen de control i seguiment gratuït sobre l’entrega a través del nostre localitzador d’enviaments.