Acarament de documents

Amb esta eina pots acarar un document generat per Correos i comprovar la integritat del mateix. Introduïx el Codi Segur de Verificació (CSV) que figura al peu del document a acarar en el següent enllaç i recupera el document facilitat per Correos.

ACARAMENT