Política de privacitat Citypaq

1. Qui tractarà les seues dades?

El responsable del tractament és la “Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME” (d’ara endavant “Correos”), amb CIF A-83052407 i domicili social en el carrer del Conde de Peñalver 19, 28006 Madrid (Espanya).

Per a garantir la gestió adequada d’este tractament, Correos té designat un delegat de protecció de dades (DPD o DPO), a qui es pot dirigir per a qualsevol qüestió que necessite en relació amb les dades a través de l’adreça electrònica següent: dpdgrupocorreos@correos.com

2. Per a què es tractaran les seues dades i per què?

A. Gestió de sol·licitud d’informació

Les dades de caràcter personal de l'usuari seran tractades per tramitar la sol·licitud i poder-nos posar en contacte amb l’objectiu d’informar-vos sobre els productes i serveis de Correos relatius a Citypaq.

Aquesta informació es proporcionarà a través del número de telèfon que ens heu facilitat i, si és procedent, de l’adreça electrònica.

Igualment, se us comunica que en cas que no faciliteu les dades requerides al formulari, marcades amb un asterisc, Correos no podrà prestar-vos el servei sol·licitat.

La base legítima que empara este tractament és l’execució d’un contracte o l’aplicació de mesures precontractuals a petició de l’interessat.

B. Complir amb les obligacions legals

En el compliment d’estes obligacions, Correos podrà comunicar les seues dades a les administracions públiques i tribunals, sempre que tal informació siga requerida conforme als processos legals establits.

La base en què s'empara aquest tractament és el compliment d'una obligació legal.

3. Quines dades seran tractades?

Es tractaran les dades facilitades al formulari d’alta.

En cas d’haver prestat el seu consentiment les dades obtingudes de les fonts enumerades en la finalitat 2.E

4. Durant quant de temps es tractaran les seues dades?

Les dades personals derivades de la sol·licitud d’informació es conservaran mentre siguen necessàries per a la gestió comercial que heu sol·licitat.

Transcorregut aquest termini, es procedirà al seu bloqueig, estant disponibles tan sols a sol·licitud de Jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que pogueren derivar i, transcorregut el període de bloqueig, la seua completa eliminació. A efectes exemplificatius, en els casos més habituals s’usarà el termini de prescripció de 3 anys derivat de la normativa de protecció de dades.

5. Quins són els seus drets?

En la mesura que estiguen reconeguts en la normativa de protecció de dades aplicable en cada moment, l’usuari podrà exercir els següents drets en relació amb el tractament de les seues dades:

  • Dret d’accés: si exerceix este dret, podrà conéixer quin tipus de dades estem tractant i les característiques del tractament que estem duent a terme.
  • Dret de rectificació: si exerceix este dret, podrà sol·licitar la modificació de les seues dades per ser estes inexactes o no veraces.
  • Dret de portabilitat: si exerceix este dret, podrà obtindre una còpia en un format interoperable de les dades que estiguen sent tractades.
  • Dret a la limitació en el tractament de dades: si exerceix este dret, podrà limitar el tractament de les seues dades en els casos recollits en la Llei.
  • Dret d’oposició: si exerceix este dret, podrà oposar-se al tractament de les seues dades i sol·licitar el cessament en l’enviament de comunicacions comercials.
  • Dret de supressió: si exerceix este dret, podrà sol·licitar la supressió de les seues dades quan el tractament ja no siga necessari.
  • Dret a revocar el consentiment prestat.

Pot exercir els seus drets a través d’algun dels següents canals, indicant el dret a exercitar i acompanyant còpia del Document Nacional d’Identitat o document equivalent a més de qualsevol altra documentació que considere oportuna:

1. Adreça Postal: carrer del Conde de Peñalver 19, 28006 Madrid (Espanya)

2. Correu electrònic:derechos.protecciondatos.correos@correos.com

En la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) pot trobar una sèrie de models que l’ajudaran a l’exercici dels seus drets. Tanmateix, l’informem que té dret a interposar una reclamació davant de l’autoritat de control (a Espanya, l’AEPD) si considera infringits els seus drets.