Confidencialitat/ Política protecció de dades empleat

Compromís de confidencialitat 

Tant durant el període de la relació laboral/funcionarial com una vegada extingida esta per qualsevol causa, el/la treballador/a queda obligat/da a mantindre absolut secret de la Informació confidencial de Correos, i a guardar estricta confidencialitat sobre esta.

Es considerarà Informació confidencial aquella a què el/la treballador/treballadora tinga accés en l’acompliment de la seua activitat (inclusivament dades personals a què tinga accés).

Si el/la treballador/a ha accedit a dades personals durant l’exercici de les seues funcions, únicament els tractarà per al compliment d'estes, prohibint-se, en qualsevol cas, la seua utilització per a finalitats diferents, o la seua comunicació, ni si més no per a la seua conservació a tercers.

El/la treballador/a haurà d’adoptar les mesures tècniques i organitzatives indicades per Correos.

Política de protecció de dades fet servir

Responsable del tractament

El responsable del tractament és “Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME” (“Correos”), amb CIF A-83052407 i domicili social en la Carrer del Comte de Peñalver, nº 19, 28006 Madrid (Espanya).

Per a garantir el compliment de la normativa de protecció de dades, Correos té designat un Delegat de Protecció de Dades (DPD o DPO), a qui pot dirigir-se per a qualsevol qüestió que precise amb relació a estos a través de la següent adreça electrònica: dpdgrupocorreos@correos.com


Finalitats del tractament de dades de caràcter personal

Tractem les seues dades amb l’objectiu de gestionar de forma adequada la relació laboral o funcionarial mantinguda. A manera enunciativa i no limitadora, dins d’esta finalitat s’engloben les següents activitats:

     - Procedir a la gestió i abonament de les nòmines, i complir el conjunt d’obligacions legals i reglamentàries que deriven del desenvolupament de l’activitat laboral com, p. ex., normativa administrativa, fiscal, laboral, de Seguretat Social.

     - Gestionar llicències, permisos, trasllats, excedències, incapacitat temporal, etc.

     - Aplicar la normativa de prevenció de Riscos laborals.

     - Gestionar el desenvolupament professional del treballador dins de Correos en processos de desenvolupament i/o avaluació interns.

     - Planificar i executar el pla de formació i altres accions formatives i informatives no incloses en el pla de formació.

     - Executar les tasques pròpies de la funció de direcció i control empresarial, la qual cosa implica, de forma genèrica, dur a terme tota activitat tendent a verificar que el rendiment professional s’ajusta a la normativa laboral, les directrius emeses per l’empresa (Codi ètic i Política d’usos d’equips Informàtics, p. ex.) i  les normes de la bona fe contractual imperants. En este sentit, s’informa el treballador que:
          - Podran ser instal·lades i utilitzades càmeres de videovigilància als centres de treball.
​          - Per a garantir la seguretat de la informació tractada per Correos, el conjunt d’equips informàtics que es faciliten al treballador per al desenvolupament de les funcions atribuïdes (tals com ordinadors o telèfons mòbils) comptaran amb diferents solucions tecnològiques que permeten el registre i control de les activitats o el xifratge en remot de la documentació, si fora necessari. Tret d’autorització expressa en contra, es troba prohibit tot ús dels dispositius informàtics de Correos que no es troben relacionats amb el desenvolupament de les funcions atribuïdes al treballador.
​          - Correos podrà fer servir tecnologia per al correcte funcionament dels dispositius mòbils o vehicles corporatius utilitzats pel treballador per a l’execució de funcions tals com lliurament i repartiment de servicis postals,  paqueteria, etc. que complirà amb els criteris de minimització de dades i privacitat des del disseny i per defecte només rebent la informació necessària per a l’exercici del necessari control empresarial i estant limitada la seua activitat a la jornada laboral del treballador. Correos informarà prèviament els treballadors afectats de la implantació dels motius que la justifiquen.

     - Permetre la inclusió de la informació professional dels empleats en propostes de servicis, documentació exigida per licitacions públiques i/o privades als que es puga presentar Correos i contractes subscrits amb tercers en què Correos siga part, quan estiga prevista la participació directa del treballador en el desenvolupament de les esmentades relacions professionals.


​Tipus de dades tractades i fonts

Les dades tractades per a l’adequada gestió de la relació laboral provenen de diferents fonts entre les quals destaquen les següents:

     - El mateix treballador com, per exemple, la informació subministrada durant el procés de selecció/avaluació i la posterior formalització del contracte o, en cas de ser requerit per al lloc, l’ompliment de formularis d’auditoria.

     - El desenvolupament i manteniment de la relació contractual o funcionarial

     - Empreses del Grupo en cas que el treballador haja prestat servicis anteriorment en estes.

     - Altres fonts externes, per exemple, empreses de selecció i/o avaluació de personal.

     - Organismes de l’administració pública com, per exemple, Tresoreria General de la Seguretat Social, l’Agència Estatal d’Administració Tributària, etc.

Així mateix, el treballador facilitarà les dades personals dels seus familiars necessaris per al compliment de la normativa laboral, administrativa, de Seguretat Social i Tributària per a les finalitats legalment establides, i declara haver informat i obtingut el consentiment dels esmentats familiars per a la cessió de les seues dades a Correos amb la finalitat anteriorment indicada, comprometent-se a comunicar a l’empresa qualsevol modificació que es produïsca en les esmentades dades a fi de rectificar-les.

Les dades tractades inclouen la següent tipologia:

  • Dades identificatives (p. ex., nom, cognoms, document d’identitat, veu, etc.).

Base legitimadora

     - Dades de característiques personals (p. ex. estat civil, edat, sexe, etc.)

     - Dades de circumstàncies socials (p. ex. aficions, etc.)

     - Dades econòmiques, financeres i d’assegurances (p. ex. segurs, impostos, etc.).

     - Dades acadèmiques i professionals (p. ex. formació, titulacions, etc.).

     - Dades de detalls del treball (p. ex. categoria, lloc de treball, etc.).

     - Dades sensibles. Dins d’esta categoria poden tractar-se dades d’afiliació sindical o representació sindical, dades de salut, dades biomètriques.

     - Dades d’informació comercial (p. ex. activitats i negocis per a gestió del conflicte d’interés)

     - Dades relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives en aquells supòsits en els quals resulte precís per les característiques del lloc de treball.


Base legitimadora

El tractament de dades es realitza sobre les següents bases legitimadores:

     A. El desenvolupament i execució de la relació laboral o funcionarial formalitzada amb vosté.

     B. El compliment d’obligacions legals i l’exercici dels drets inherents a la condició d’empresari.

     C. L’interés legítim de Correos per al desenvolupament de ferramentes corporatives (p. ex., el portal de l’empleat) que permeta el coneixement i contacte entre empleats de Correos i de la resta d’empreses del grup, així com la possibilitat de compartir coneixement.

     D. Quan el tractament no puga emparar-se en les anteriors circumstàncies, se sol·licitarà el consentiment lliure, informat i específic del treballador (p. ex. ús de la imatge del treballador per a promocionar Correos o empreses del grup).   


Comunicació de dades de caràcter personal

Les seues dades seran cedides a les administracions públiques en compliment de la normativa laboral, administrativa, de Seguretat Social i Tributària per a les finalitats legalment establides. Així mateix, i per motiu del compliment de les seues funcions professionals, les seues dades seran cedides a les següents societats: (i) Entitats d’Assegurances, amb la finalitat de gestionar les diferents assegurances de les quals puga resultar beneficiari el treballador; (ii) Entitats financeres, amb la finalitat d’emetre targetes de crèdit/pagament i de conciliar pagaments amb agències de viatge quan siga precís per les característiques i responsabilitats del lloc de treball; (iii) Impremtes, amb la finalitat d’emetre targetes de presentació en aquells casos en els quals l’activitat del lloc el requerisca; (iv) Mútues d’Accident de Treball, empreses col·laboradores de la gestió d’incapacitat temporal i empreses dedicades a la prevenció de riscos laborals, amb la finalitat de prevenció de riscos; (v) Empreses del grup per a avaluar l’adequació del seu perfil a les vacants existents i valorar el seu desenvolupament professional dins del grup; (vi) Fundació Estatal per a la Formació en ocupació o entitats anàlogues per a obtindre les corresponents bonificacions; (vii) Clients o potencials clients del grup en els que vaja a participar de forma directa el treballador (viii) Proveïdors del grup quan resulta precís per a garantir la correcta formalització i firma dels contractes de prestació de servicis amb els esmentats proveïdors.


Terminis de conservació de dades de caràcter personal

Les dades personals seran conservades tenint en compte els terminis legals que resulten d’aplicació en cada cas concret, tenint en compte la tipologia de dades, així com la finalitat del tractament. Quan el tractament deixe de ser necessari es procedirà al seu bloqueig de manera que només estaran disponibles a requeriments de les Administracions públiques i tribunals. Una vegada hagen prescrit totes les accions que pogueren derivar-se es procedirà a la supressió completa de les seues dades, sent estes irrecuperables. A tall d’exemple, les infraccions de la normativa de seguretat social tenen un termini de prescripció de 4 anys i el termini de conservació per normativa de prevenció de blanqueig de capitals és de 10 anys.


Drets de l’empleat

En la mesura que estiguen reconeguts en la normativa de protecció de dades aplicable en cada moment, el treballador podrà exercir els següents drets en relació amb el tractament de les seues dades:

     A. Dret d’accés: si exercix este dret, podrà conéixer el tipus de dades  tractades i les característiques del tractament.

     B. Dret de rectificació: si exercix este dret, podrà sol·licitar la modificació de les seues dades per ser estes inexactes o no veraces.

     C. Dret de portabilitat: si exercix este dret, podrà obtindre una còpia en un format interoperable de les dades que estiguen sent tractades.

     D. Dret a la limitació en el tractament de dades: per a limitar el tractament de les seues dades en el marc de la relació laboral, en els casos recollits en la Llei i sempre que eixa limitació no impedisca el compliment adequat d'esta en els precitats termes.

     E. Dret d’oposició: podrà oposar-se al tractament de les seues dades i a la presa de decisions automatitzades en els casos recollits en la Llei i sempre que eixa oposició no impedisca el compliment adequat d'esta en els termes esmentats abans.

     F. Dret de supressió: podrà sol·licitar la supressió de les seues dades quan el tractament ja no resulte necessari.

Per a l’exercici de qualsevol d’estos drets, el Treballador podrà dirigir-se a Correos a l’atenció del Departament de RH a través d’algun dels següents canals: Adreça postal: Carrer del Comte de Peñalver, nº 19, 28006 Madrid (Espanya).  Correu electrònic: derechos.protecciondatos.correos@correos.com