Confidencialitat / Política protecció de dades empleat/da

Compromís de confidencialitat 

Tant durant el període del contracte laboral/funcionarial com una vegada extingida esta per qualsevol causa, el/la treballador/a queda obligat/da a mantindre absolut secret de la Informació confidencial de la Societat.

Es considerarà Informació confidencial aquella a què el/la treballador/a tinga accés en l’acompliment de la seua activitat (inclusivament dades personals a què tinga accés). Si el/la treballador/a ha accedit a dades personals durant l’exercici de les seues funcions, únicament les tractarà per al compliment d'estes, prohibint-se, en qualsevol cas, la seua utilització per a finalitats diferents, o la seua comunicació, ni si més no per a la seua conservació a tercers. El/La treballador/a haurà d’adoptar les mesures tècniques i organitzatives indicades per la Sociedad Estatal de Correos y Telègrafos, S.A., S.M.E.

La prohibició establida en el paràgraf anterior s’estén a la reproducció en qualsevol suport de la informació de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. a la que tinga accés el/la treballador/a sobre clients, procediments i sistemes d’organització, programes informàtics o qualsevol tipus d’informació interna. Així, en el supòsit de què el/la treballador/a revele a tercers qualsevol informació protegida o confidencial podrà ser susceptible d’incórrer en la responsabilitat penal tipificada a l’art. 278 i ss. del Codi Penal, així com seran d’aplicació les disposicions de la Llei 1/2019, de 20 de febrer, de Secrets Empresarials. Referent a això, el/la treballador/a haurà d’adoptar les mesures tècniques i organitzatives indicades per la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.

Política de protecció de dades empleat/da

Responsable del tractament

El responsable del tractament és “Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.” (“Correos”), amb NIF A- 83052407 i domicili social al carrer Conde Peñalver, 19, 28006 Madrid (Espanya).

Per a garantir el compliment de la normativa de protecció de dades, Correos té designat un Delegat de Protecció de Dades (“DPD” o “DPO”, por les sigles en anglés), a qui pot dirigir-se per a qualsevol qüestió que precise amb relació a estos a través de l'adreça electrònica: dpdgrupocorreos@correos.com.

Finalitats del tractament de dades de caràcter personal, dades tractades i base de legitimació

Les seues dades personals podran ser tractades per a les finalitats següents:

Finalitat 1 – Gestió de la relació laboral amb l’Empleat/da

 • Descripció de la finalitat: Administració de la relació laboral o funcionarial amb vosté (d’ara endavant, l’Empleat/da). A efectes enunciatius, l’esmentada finalitat podrà comprendre accions com ara: alta del treballador/a, nomenaments i cessaments; gestió de les activitats fiscals i comptables que es deriven de la relació laboral; gestió i control de les despeses professionals; en el seu cas, abonament i desgravació o bonificació fiscal; gestió i pagament de nòmines i altres conceptes extrasalarials; gestió de comunicacions a la Seguretat Social; accions relatives a prevenció de riscos laborals; atenció de sol·licituds i suggeriments presentats pels/per les Empleats/des; gestió de les peticions que sol·liciten els/les Empleats/des tals com sol·licitar avançaments de la nòmina; registrar la jornada laboral realitzada per la persona treballadora per a donar compliment a l’obligació de garantir el registre diari de jornada; gestió de processos de mobilitat funcional i geogràfica; gestió de viatges que faça l’empleat amb motiu de la relació laboral; gestió i liquidació de despeses de desplaçament de l’Empleat/da, així com d’altres despeses similars; assignació i control dels recursos necessaris per a la realització del treball, incloent la gestió de comptes i perfils corporatius, així com el suport i manteniment informàtic, en el seu cas; accions de direcció i control del treball, incloent accions i procediments disciplinaris i relacionats amb queixes formals; gestió de drets vinculats a la pertinença a sindicats; gestió de llicències, permisos, trasllats, excedències, incapacitat temporal; administració de l’acabament o suspensió de la relació laboral.
 • Base de legitimació: Execució de la relació contractual, compliment del Conveni Col·lectiu aplicable i altres acords col·lectius que resulten d’aplicació en cada cas i el compliment de les obligacions legals.
 • Dades tractades amb esta finalitat: Dades identificatives i de contacte, dades professionals i acadèmiques, dades identificatives i de contacte de familiars, dades econòmiques i financeres, dades de característiques familiars, dades de circumstàncies socials, dades d’especial categoria; dades recollides per al registre de la jornada laboral.
 • Circumstància habilitant del tractament de dades de categoria especial: Compliment d’obligacions i exercici de drets específics del responsable del tractament i de l’interessat en l’àmbit del Dret laboral i de la seguretat i protecció social. En cas de resultar d’aplicació, podran tractar-se (i) determinades dades de salut a raó de la discapacitat o condició que puga presentar l’Empleat/da, en el marc del compliment de mesures de suport social i adequació del lloc de treball a les condicions que es requerisca en cada cas, per a l’accés a posicions de treball reservades a persones amb discapacitat, o per a la gestió i tramitació d’ajudes i descomptes en matèria fiscal i de seguretat social, i (ii) determinades dades sindicals en supòsits d’eleccions o d’un procediment disciplinari que requerisca de l’audiència del/la delegat/da sindical en cas que /l’Empleat/da es trobe afiliat/da a un sindicat.

Finalitat 2 – Prestació de serveis mèdics i compliment de les obligacions legals de Correos

 • Descripció de la finalitat: Tractament de dades d’Empleats/des en actiu per tal d’organitzar i desenvolupar reconeixements mèdics a la plantilla; tractament de dades d’Empleats/des de Correos per a comunicar-los a les Autoritats Públiques i/o Entitats Privades competents, en la mesura que resulte necessari per a possibilitar el compliment d’obligacions legals.
 • Base de legitimació: Compliment d’obligacions legals.
 • Dades tractades amb esta finalitat: Dades identificatives, de contacte, professionals, dades econòmiques i financeres, dades de parentiu i dades d’especial categoria.
 • Circumstància habilitant del tractament de dades d’especial categoria: Compliment d’obligacions i exercici de drets específics del responsable del tractament i del/de la interessat/da en l’àmbit del Dret laboral i de la seguretat i protecció social.

Finalitat 3 – Formació

 • Descripció de la finalitat: Planificar i executar el pla de formació i altres accions formatives i informatives no incloses en el pla de formació.
 • Base de legitimació: Execució de la relació contractual.
 • Dades tractades amb esta finalitat: Dades identificatives, de contacte, dades acadèmiques i professionals.

Finalitat 4 –Avaluació de l’acompliment

 • Descripció de la finalitat: Gestionar el desenvolupament professional del treballador/a dins en processos de desenvolupament i avaluació interns.
 • Base de legitimació: Execució de la relació contractual.
 • Dades tractades amb esta finalitat: Dades identificatives, de contacte, dades acadèmiques, professionals, així com la informació derivada de la pròpia avaluació a l’Empleat/da.

Finalitat 5 – Control de l’absentisme

 • Descripció de la finalitat: Verificació de l’estat de malaltia o accident de treball o absentisme laboral que siga al·legat per justificar les faltes d’assistència.
 • Base de legitimació: Execució de la relació laboral en relació amb el marc de facultats de control i supervisió que reconeix la normativa laboral (article 20.4 de l’Estatut dels Treballadors).
 • Dades tractades amb esta finalitat: Dades identificatives, dades de contacte i dades professionals.

Finalitat 6 – Control laboral

 • Descripció de la finalitat: Verificar el correcte acompliment de les funcions atribuïdes a l’Empleat/da i de les seues obligacions, per mitjà de sistemes i mètodes de supervisió en el lloc de treball. Correos podrà fer servir tecnologia de geoposicionament dels dispositius mòbils o vehicles corporatius utilitzats pel/per la treballador/a per a l’execució de funcions tals com el lliurament i repartiment de serveis postals, paqueteria, etc. La implementació d'esta tecnologia complirà amb els criteris de minimització de dades i privacitat des del disseny i per defecte només rebent la informació necessària per a l’exercici del necessari control empresarial i estant limitada la seua activitat a la jornada laboral del/de la treballador/a.
 • Base de legitimació: Interés legítim de Correos consistent en: (i) exercir les facultats de control i supervisió laboral que reconeix la normativa vigent als/a les ocupadors/es, permetent incloure les millores i optimització en l’organització de recursos precises per a assolir de forma més efectiva els objectius de la Companyia i mantindre la sostenibilitat econòmica de la mateixa; (ii) l’interés legítim que té l’organització per evitar situacions adverses i, en el seu cas, donar solució a les mateixes, com per exemple en cas d’incidents de seguretat i/o extraviament de dispositius o enviaments objecte de repartiment així com ajudar a disminuir la sinistralitat -i, per tant, augmentar la seguretat dels/de les treballadors/es- i fer més eficients les rutes de transport i/o repartiment; (iii) l’interés legítim que té l’organització d’adaptar-se a les noves exigències del mercat i proporcionar als destinataris informació en temps quasi real sobre l’estat dels seus enviaments i/o lliuraments i, informació sobre la ubicació aproximada, per tal d’augmentar el valor afegit al servei, així com reduir els intents de lliurament per absències al domicili, que, en definitiva, també suposaria una reducció de costos en aconseguir-se una eficiència major en la prestació del servei i; (iv) ajudar a disminuir la sinistralitat -i, per tant, augmentar la seguretat dels/de les treballadors/es- i fer més eficients les rutes de transport i/o repartiment.
 • Dades tractades amb esta finalitat: Dades identificatives, de contacte, dades acadèmiques i professionals i, en funció del cas, geolocalització o navegació i interacció amb funcionalitats i eines tecnològiques posades a disposició dels/de les empleats/des.

Finalitat 7 – Gestió del Canal de Denúncies

 • Descripció de la finalitat: Gestió, a través del Canal Ètic, de les comunicacions relatives a possibles irregularitats, incompliments o comportaments contraris a l’ètica, la legalitat o les normes corporatives de Correos, per tal d'investigar les mateixes en els supòsits que siga procedent obrir un expedient d’investigació, i que tinguen relació amb /l’Empleat/da.
 • Base de legitimació: El compliment d’obligacions legals (entre altres, la normativa reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció).
 • Dades tractades amb esta finalitat: Dades identificatives i de contacte, així com aquelles altres categories que, per raó de la informació traslladada, es puguen comunicar (per exemple, dades de caràcter laboral/acadèmic, economicofinanceres, de parentiu, circumstàncies socials i/o d’especial categoria - en funció de la situació posada en coneixement i quan existisquen raons d’interés públic essencial-).

Finalitat 8 – Comunicació de dades en el desenvolupament de relacions professionals

 • Descripció de la finalitat: Permetre la inclusió de la informació professional dels/de les empleats/des en propostes de serveis, documentació exigida per licitacions públiques i/o privades als que es puga presentar Correos i contractes subscrits amb tercers en què Correos siga part, quan estiga prevista la participació del/de la empleat/da en el desenvolupament de les esmentades relacions professionals.
 • Base de legitimació: Interés legítim de Correos en (i) localitzar professionalment als/a les interlocutors/es vàlids/es en l’organització amb què mantinga relació, així com (ii) mantindre localitzables als seus propis empleats/des en la gestió de relació amb clients, proveïdors i unes altres entitats terceres amb què Correos mantinga una relació comercial o contractual, assegurant una efectiva i correcta execució de la relació professional.
 • Dades tractades amb esta finalitat: Dades identificatives, dades de contacte i dades professionals.

Finalitat 9 – Seguretat física de les instal·lacions (videovigilància)

 • Descripció de la finalitat: En funció del cas, Correos pot disposar de sistemes que tenen com a finalitat controlar i preservar la seguretat de les persones, béns i instal·lacions. Esta informació es veurà complementada, en funció del cas, per la informació específica desplegada a les instal·lacions (p. ex. cartells d’advertència).
  Amb caràcter addicional, CORREOS tractarà les dades obtingudes de les càmeres de videovigilància amb la finalitat de control empresarial a l’exercici de les funcions previstes a l’article 20.3 de l’Estatut dels Treballadors i en la legislació de funció pública dins del marc legal i amb els límits inherents al mateix.
 • Base de legitimació: Interés legítim de Correos per controlar i preservar la seguretat de les persones, béns o instal·lacions, el que inclou: (i) evitar la generació d’actes il·lícits i/o lesius per a la seguretat i interessos de Correos i dels seus empleats/des i; (ii) donar resposta a estos actes il·lícits i/o lesius.
  Així mateix, i sobre la base de l’interés legítim CORREOS tractarà les dades obtingudes de les càmeres de videovigilància amb la finalitat de control empresarial a l’exercici de les funcions previstes a l’article 20.3 de l’Estatut dels Treballadors i en la legislació de funció pública dins del marc legal i amb els límits inherents al mateix. Esta finalitat inclou la possibilitat d’utilitzar les imatges captades com prova que evidencie un incompliment de les obligacions laborals o de servei o la comissió de qualsevol altre acte il·lícit, tot això de conformitat amb l’exposat en la normativa vigent en cada moment i amb el necessari respecte dels drets fonamentals.
 • Dades tractades amb esta finalitat: Dades identificatives (dades d’imatge).

Finalitat 10 – Control d’accés a les instal·lacions

 • Descripció de la finalitat: Correos disposa de sistemes de control d’accés per controlar el règim de visites, accés als referits punts d’accés a les seues instal·lacions i velar per la seguretat en les mateixes.
 • Base de legitimació: L’interés legítim de Correos, referent a les dades identificatives, consistent a monitorar que l’accés a les instal·lacions és faça pel personal autoritzat per a això, evitant possibles accessos no autoritzats.
 • Dades tractades amb esta finalitat: Dades identificatives (nom, cognoms, fotografia i en el seu cas, document d’identitat).

 

Finalitat 11 – Gestionar els recursos corporatius

 • Descripció de la finalitat: Monitorar, controlar i accedir als recursos i mitjans tecnològics facilitats a l’Empleat/da, en el seu cas, sempre de conformitat amb la llei aplicable i amb respecte als principis de proporcionalitat, racionalitat i idoneïtat. Per a garantir la seguretat de la informació tractada per Correos, el conjunt d’equips informàtics que es faciliten al/a la treballador/a per al desenvolupament de les funcions atribuïdes (com ara ordinadors o telèfons mòbils) comptaran amb diferents solucions tecnològiques que permeten el registre i control de les activitats o el xifratge en remot de la documentació, si fora necessari. Tret d’autorització expressa en contra, es troba prohibit tot ús dels dispositius informàtics de Correos que no es troben relacionats amb el desenvolupament de les funcions atribuïdes a l'empleat/da.
 • Base de legitimació: Interés legítim de Correos, consistent a assegurar la integritat, seguretat i actualització dels dispositius de Correos, assegurant un ús conforme amb les normes d’utilització i límits establits.
 • Dades tractades amb esta finalitat: Dades identificatives, dades de contacte, i dades de navegació i interacció amb els recursos facilitats.

Finalitat 12 – Prevenció de delictes

 • Descripció de la finalitat: Compliment de les normes legals i corporatives establides, així com cooperar amb les autoritats competents i previndre delictes o fraus.
 • Base de legitimació: Interés legítim de Correos, consistent a garantir una actuació lícita i conforme amb els compromisos ètics adquirits per Correos per part dels/de les empleats/des, per mitjà del tractament de les dades personals estrictament necessàries per a la prevenció del frau i conductes anàlogues, conforme a les possibilitats reconegudes per a això pel fonament de dret 47 del Reglament General de Protecció de Dades.
 • Dades tractades amb esta finalitat: Dades identificatives, dades de contacte, dades acadèmiques i professionals i dades econòmiques i financeres.

Finalitat 13 – Manteniment del contacte d’emergència

 • Descripció de la finalitat: Gestió i manteniment de les dades de contacte d’aquelles persones designades com a persona de contacte en cas d’emergència.
 • Base de legitimació: Consentiment de l’Empleat/da.
 • Dades tractades amb esta finalitat: Dades identificatives i de contacte, dades de parentiu i/o condició de la persona designada com a contacte d’emergència.

Finalitat 14 – Enviament de comunicacions sobre beneficis corporatius

 • Descripció de la finalitat: Enviament de comunicacions a l’Empleat/da través canals electrònics amb informació sobre beneficis corporatius, ja siga respecte a productes i serveis de Correos, d’empreses del Grupo Correos, i de terceres empreses amb les que Correos tinga subscrit un conveni de col·laboració/contractes/acords.
 • Base de legitimació: Consentiment de l’interessat/d.
 • Dades tractades amb esta finalitat: Dades identificatives i de contacte.

Finalitat 15– Comunicació interna

 • Descripció de la finalitat: Desenvolupament d’eines corporatives que permeta el coneixement i contacte entre empleats/des de Correos; remetre comunicacions informatives a través de diversos canals corporatius, incloent el correu electrònic i telèfon corporatius, relatives a: iniciatives desenvolupades per Correos relacionades amb la relació laboral o funcionarial mantinguda (per exemple, accions de conciliació, enquestes d’opinió a empleats/des, accions formatives, qüestionaris que versen sobre diferents matèries com ara ciberseguretat, protecció de dades,etc.); actividatats desenvolupades en matèria de Responsabilitat Social Corporativa (per exemple, esdeveniments solidaris, accions de sostenibilitat, etc.); concursos/sortejos organitzats per Correos en què puguen participar els/les empleats/des i els seus familiars.
 • Base de legitimació: Interés legítim de Correos, consistent a generar un ambient i grau d’informació generalitzat a la plantilla sobre les novetats que es produïxen en Correos i sobre qüestions i fets rellevants sobre les activitats corporatives.
 • Dades tractades amb esta finalitat: Dades identificatives i dades de contacte.

En relació amb aquelles finalitats llistades anteriorment i la base de legitimació de la qual s’haguera identificat com l’interés legítim de Correos, l’Empleat/da pot dirigir-se a l'adreça derechos.protecciondatos.correos@correos.com als efectes d’obtindre més informació sobre la ponderació efectuada (entre l’esmentat interés i el dret a la protecció de dades personals dels afectats). Així mateix, /l’Empleat/da compte amb el dret a oposar-se a les activitats de tractament basades en l’interés legítim.

Fonts i tipologia de dades tractades

Les dades tractades per a l’adequada gestió de la relació laboral provenen de diferents fonts entre les quals destaquen les següents:

 • El/La propi/pròpia treballador/a com, per exemple, la informació subministrada durant el procés de selecció/avaluació i la posterior formalització del contracte o, en cas de ser requerit per al lloc, l’ompliment de formularis d’auditoria.
 • El desenvolupament i manteniment de la relació contractual o funcionarial, per exemple, el número identificatiu professional del empleat/da (NIP) o anàleg que identifique l’empleat.
 • Empreses del Grupo en cas que el/la treballador/a haja prestat serveis anteriorment en estes.
 • Altres fonts externes, per exemple, empreses de selecció i/o avaluació de personal.
 • Organismes de l’administració pública com, per exemple, Tresoreria General de la Seguretat Social, l’Agència Estatal d’Administració Tributària, etc.

Així mateix, el/la treballador/a facilitarà les dades personals dels seus familiars necessaris per al compliment de la normativa laboral, administrativa, de Seguretat Social i Tributària per a les finalitats legalment establides, i declara haver informat i obtingut el consentiment dels esmentats familiars per a la cessió de les seues dades a Correos amb la finalitat anteriorment indicada, comprometent-se a comunicar a l’empresa qualsevol modificació que es produïsca en les esmentades dades a fi de rectificar-les.

Les tipologies de dades tractades per Correos, comunicades directament per l’interessat, són, a títol enunciatiu:

 • Dades identificatives: com per exemple el nom, cognoms, document d’identitat i imatge.
 • Dades de contacte: com el número de telèfon i l'adreça postal o electrònica.
 • Dades de característiques personals: com dades relatives a la seua família, data de naixement, nacionalitat, edat, gènere, estat civil, etc.
 • Dades de circumstàncies socials com per exemple aficions.
 • Dades econòmiques, financeres i d’assegurances: com per exemple dades econòmiques relacionades amb el pagament de les seues nòmines, dades bancàries, etc.
 • Dades acadèmiques, professionals i detalls d’ocupació: com per exemple dades sobre la seua formació i titulacions, el seu historial laboral, la seua identificació com empleats/des, lloc de treball i categoria, etc.
 • Dades de transaccions de béns i serveis: adreces IP i identificadors de dispositius corporatius, logs d’accés i navegació, etc.
 • Dades d’especial categoria: dades de salut, dades d’afiliació sindical, etc.
 • Dades de geoposicionament en els supòsits indicats anteriorment.
 • Dades recollides per al registre de la jornada laboral.
 • Dades relatives a la comissió d’infraccions penals o administratives en aquells supòsits en els quals resulte precís per les característiques del lloc de treball per desenvolupar.

Comunicació de dades de caràcter personal i transferències internacionals

Les seues dades seran cedides a les Administracions Públiques en compliment de la normativa laboral, administrativa, de Seguretat Social i Tributària per a les finalitats legalment establides; en relació amb els registres relatius al registre de jornada, els mateixos estaran a disposició dels representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Així mateix, i per motiu del compliment de les seues funcions professionals, les seues dades seran cedides a les següents societats: (i) Entitats d’Assegurances, amb la finalitat de gestionar les diferents assegurances de les que puga resultar beneficiari el/la treballador/a; (ii) agències de viatge, amb la finalitat de gestionar els viatges

 

que haja de fer l'empleat amb motiu de la relació laboral (iii) Entitats Financeres, amb la finalitat d'emetre targetes de crèdit/pagament i de conciliar pagaments amb agències de viatge quan calga per les característiques i responsabilitats del lloc de treball; (iv) Impremtes, amb la finalitat d'emetre targetes de presentació en aquells casos en els quals l'activitat del lloc el requerisca; (v) Mútues d'Accident de Treball, empreses col·laboradores de la gestió d'incapacitat temporal i empreses dedicades a la prevenció de riscos laborals, amb la finalitat de prevenció de riscos; (vi) Empreses del Grup per a avaluar l'adequació del seu perfil a les vacants existents i valorar el seu desenvolupament professional dins del Grup; (vii) Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació o entitats anàlogues per a obtindre les corresponents bonificacions; (viii) Clients o potencials clients del Grup en els quals vaja a participar de manera directa el/la treballador/a; (ix) Proveïdors del Grup quan resulta precís per a garantir la correcta formalització i firma dels contractes de prestació de servicis amb estos proveïdors.

També podran compartir-se les seues dades amb els proveïdors de Correos que requerisquen l’accés a dades personals, que les tractaran en condició d’encarregats del tractament, conforme a les instruccions davall la supervisió de Correos.

Per als supòsits en què es puga produir una transferència internacional de les dades personals, la mateixa tan sols es durà a terme complint les garanties que a l’esmentat efecte exigix la normativa vigent, bé siga (i) mitjançant l’adopció de garanties adequades prèvia anàlisi de l’impacte de l’esmentada transferència o (ii) tractant-se de supòsits reconeguts per la normativa com excepcions per a situacions específiques.

Previ a la comunicació de dades personals de tercers (p. ex., contactes d’emergència, etc.), l’Empleat/da es compromet a obtindre el consentiment informat de dits tercers per a revelar les seues dades personals a Correos, de conformitat amb la informació descrita en esta política.

Per quant temps es conservaran les dades personals?

Les dades personals proporcionades es conservaran fins a assolir la finalitat que motiva el seu tractament en cada cas, així com en funció del termini determinat amb base en els criteris següents: (i) durada de la relació laboral i atenció de qualssevol responsabilitats derivades de l’esmentada relació; (ii) obligació legal de conservació; i, (iii) sol·licitud de supressió per part de l’interessat/da en els supòsits en els quals procedisca. Pot sol·licitar més informació sobre els terminis de conservació dirigint-se a la bústia del DPD en l’adreça electrònica dpdgrupocorreos@correos.com.

Amb quins drets compta /l’Empleat/da?

En la mesura que estiguen reconeguts en la normativa de protecció de dades aplicable en cada moment, l’Empleat/da podrà exercir els drets següents en relació amb el tractament de les seues dades:

 • Dret d’accés: si exerceix este dret, podrà conéixer quin tipus de dades estem tractant i les característiques del tractament que estem duent a terme.
 • Dret de rectificació: si exerceix este dret, podrà sol·licitar la modificació de les seues dades per ser estes inexactes o no veraces.
 • Dret de portabilitat: si exerceix este dret, podrà obtindre una còpia en un format interoperable de les dades que estiguen sent tractades.
 • Dret a la limitació en el tractament de dades: si exerceix este dret, podrà limitar el tractament de les seues dades en els casos recollits en la Llei.
 • Dret d’oposició: si exerceix este dret, podrà oposar-se al tractament de les seues dades i sol·licitar el cessament en l’enviament d'enquestes de satisfacció.
 • Dret de supressió: si exerceix este dret, podrà sol·licitar la supressió de les seues dades quan el tractament ja no siga necessari.
 • Dret a revocar el consentiment prestat, en el seu cas.

Pot exercir els seus drets a través d’algun dels següents canals, indicant el dret a exercitar i acompanyant qualsevol altra documentació que considere oportuna:

Així mateix, té dret a interposar una reclamació davant l’autoritat de control (a Espanya, l’AEPD), www.aepd.es, en el cas que entenga vulnerats els seus drets en matèria de protecció de dades. No obstant això, en primera instància, podrà presentar reclamació davant del Delegat de Protecció de Dades al seu correu electrònic dpdgrupocorreos@correos.com, qui resoldrà la reclamació en el termini màxim de dos mesos.