Política de protecció de dades: formularis de consulta

1. Responsable del tractament

Les seues dades seran tractades per la societat “Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME” (d'ara endavant, Correos), NIF: A83052407 amb domicili social situat en la Carrer del Comte de Peñalver, nº 19, 28006 Madrid (Espanya).

En la nostra pàgina web se l’informa sobre el nomenament del Delegat de protecció de dades amb qui podrà contactar a través de l’adreça electrònica dpdgrupocorreos@correos.com.

2. Finalitat del tractament i legitimació

El tractament de les seues dades perseguix les següents finalitats:

A. Tramitació de la consulta

Les dades de caràcter personal de l’usuari seran tractades per a tramitar la seua consulta i poder oferir-li una resposta personalitzada a través de qualsevol dels mitjans de comunicació recollits al formulari o utilitzats per aquell, és a dir, si la consulta la realitza a través del servici de missatgeria d’una xarxa social, Correos podrà respondre-li a través del mateix mitjà.

B. Complir amb les obligacions legals

En el compliment de les obligacions atribuïbles, Correos podrà comunicar les seues dades a les administracions públiques i tribunals, sempre que tal informació siga requerida d'acord amb els processos legals establits.

C. Informació estadística i enquestes de satisfacció

Correos té un interés legítim a conéixer l’opinió dels usuaris respecte al seu servici d’atenció a l’usuari i/o resolució de consultes.

     - Per a aconseguir l’objectiu exposat en el paràgraf anterior, Correos podrà tractar les seues dades i:

     - Fer enquestes de satisfacció tant telefòniques com per mitjans electrònics.

Procedir a la seua anonimització, de manera que no puga tornar a vincular-se la informació dels seus hàbits de consum amb la seua persona i, després d’això, fer estudis estadístics i economètrics (p. ex. conéixer el cicle de vida de l’usuari i/o identificar models de propensió a l’abandonament).

3. Tipus de dades tractades

Per a les finalitats exposades en l’apartat anterior, es tracta un conjunt de dades de caràcter personal que podem dividir en les següents fonts i categories:

A. Dades proporcionades per l’usuari de forma directa:

En el moment de la realització de la consulta o amb motiu de la seua tramitació.

L’usuari garantix que les dades facilitades a Correos per a la prestació dels servicis sol·licitats responen amb veracitat a la situació real i que comunicarà qualsevol modificació que els afecte. En conseqüència, l’usuari respondrà davant Correos i tercers de qualssevol danys o perjuís ocasionats com a conseqüència de l’incompliment de les obligacions assumides en esta clàusula.

Tret que s’advertisca el contrari, totes les dades recollides als formularis de contacte o sol·licitades per a la seua tramitació seran obligatòries.

4. Termini de conservació de les dades

Les seues dades personals seran conservades mentre siguen necessaris per al desenvolupament de la relació contractual. Transcorregut este període, les dades seran suprimides d'acord amb les disposicions de la normativa de protecció de dades el que implica el seu bloqueig, estant disponibles només a sol·licitud de jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les administracions públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que pogueren derivar per a ser posteriorment eliminades. Generalment, seran esborrades una vegada transcorreguts 3 anys.

5. Els seus drets

La nostra normativa de protecció de dades li conferix una sèrie de drets en relació amb el tractament de dades que impliquen els nostres servicis que podem resumir en els següents:

     - Dret d’accés: Conéixer quin tipus de dades estem tractant i les característiques del tractament que estem duent a terme.

     - Dret de rectificació: Poder sol·licitar la modificació de les seues dades per ser estes inexactes o no veraces.

     - Dret de portabilitat: Poder obtindre una còpia en un format interoperable de les dades que estiguen sent tractades.

     - Dret a la limitació del tractament en els casos recollits en la Llei. 

     - Dret de supressió: Sol·licitar la supressió de les seues dades quan el tractament ja no resulte necessari.

     - Dret d’oposició: Sol·licitar el cessament en l’enviament de comunicacions comercials en els termes abans assenyalats.

     - Dret a revocar el consentiment prestat.

Pot exercir els seus drets a través d’algun dels següents canals, indicant el dret a exercitar i acompanyant còpia del Document Nacional d’Identitat o document equivalent a més de qualsevol altra documentació que considere oportuna:

     a. Adreça postal: Carrer del Comte de Peñalver, nº 19, 28006 Madrid (Espanya)

     b. Correu electrònic: derechos.protecciondatos.correos@correos.com

En la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) pot trobar una sèrie de models que l’ajudaran a l’exercici dels seus drets. Tanmateix, li informem que té dret a interposar una reclamació davant de l’autoritat de control (a Espanya, l’AEPD) si considera infringits els seus drets.