Política de privacitat general de filatèlia

1. Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades del remitent és “Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME” (d’ara endavant “Correos”), amb CIF A-83052407 i domicili social en la Carrer del Comte de Peñalver, nº 19, 28006 Madrid (Espanya). 

Respecte a les dades del destinatari, Correos actuarà: 

 1. Com a encarregat de tractament quan les seues dades hagen sigut pel remitent facilitades per persones jurídiques o físiques subjectes a la normativa de protecció de dades; 
 2. Com a responsable del tractament quan les seues dades hagen sigut facilitades per una persona no subjecta a la normativa de protecció de dades. 

 Per a garantir l’adequada gestió de l’esmentat tractament, Correos té designat un Delegat de Protecció de Dades (DPD o DPO), a qui pot dirigir-se per a qualsevol qüestió que precise amb relació a estos a través de la següent adreça electrònica: dpdgrupocorreos@correos.com

2. Finalitat del tractament i legitimació 

El tractament de les seues dades perseguix les següents finalitats: 

A. Prestació del servici sol·licitat 

Les dades del remitent seran tractades per a dur a terme el servici de paqueteria, enviament postal i servici de comunicacions electròniques sol·licitats, la qual cosa, entre altres activitats, implica: (i) El seu registre com a client; (ii) L'enviament de la comunicació a l'adreça indicada i, si escau, la certificació del contingut i de l’estat del seu lliurament; (iii) tramitar i donar resposta als seus dubtes, consultes o reclamacions i (iv) Servicis filatèlics. 

Per la seua part, les dades del destinatari seran tractades per a procedir al lliurament i, en aquells supòsits en els quals així ho exigisca el remitent, acreditar la seua recepció mitjançant: 

 • El registre del nom i cognoms del receptor del lliurament i el seu DNI, juntament amb la captura de la seua firma, siga en suport paper o mitjançant els nostres PDA. En qualsevol cas, el receptor pot sol·licitar firmar en suport paper.
 • Addicionalment, certs remitents sol·liciten a Correos que, a part dels tractaments anteriors, verifique l’autenticitat del document fefaent d’identificació del receptor, ja siga per a complir a una normativa, per prevenció del frau o perquè, a causa de la valoració realitzada únicament i exclusivament pel remitent, tal validació resulta proporcional i necessària. En la prestació d’este servici, Correos es limitarà a complir amb les instruccions del remitent i, per tant, obtindrà una còpia del seu document fefaent d’identificació i comprovarà l’existència d’indicis de falsificació a través de mitjans de lectura mecànica o altres tècniques de verificació. Correos no serà responsable de la falta d’acreditació d’identitat del receptor si este es nega a facilitar la comprovació de les seues dades d’identitat i, si escau, aquells que acrediten la seua capacitat de representació del destinatari. Si el receptor i/o el destinatari té alguna queixa o reclamació per esta circumstància, s’haurà d’adreçar directament al destinatari.

Per a la gestió del procés de lliurament, sempre que el remitent haguera facilitat el número de telèfon i/o l’adreça electrònica del destinatari, Correos farà ús d’estos per a posar-se en contacte amb el destinatari i gestionar el lliurament com, p. ex., informar-lo sobre el dia i hora de lliurament aproximat o tractar incidències relatives a esta (retards, absències de repartiment...). El remitent manifesta expressament, i garantix a Correos, que estes dades li han sigut facilitades pel destinatari i que compta amb el seu consentiment unívoc per a utilitzar-los amb les finalitats abans esmentades.

En aquells casos en els quals el lliurament es realitze en una oficina de Correos i no coincidisca la identitat del destinatari amb la de la persona que vol rebre l’enviament, Correos sol·licitarà al receptor l’acreditació de la representació que del destinatari ostenta i podrà conservar còpia de tal document.

Per a la prestació dels SERVICIS FILATÈLICS per a abonats no registrats a l’Oficina Virtual de Correos,  les seues dades seran tractades per a tramitar la seua comanda de productes filatèlics, ja es tracte d’una comanda esporàdica o a través de la seua subscripció a alguna de les nostres col·leccions.

B. Enviament d’ofertes i promocions dels productes i servicis de l’Oficina Virtual de Correos

Correos podrà enviar-li, per mitjans electrònics, informació comercial sobre ofertes, promocions i descomptes relacionades amb els productes i servicis comercialitzats a través de l’Oficina Virtual de Correos. 

No obstant això, pot oposar-se a rebre este tipus de comunicacions comercials a través d’algun dels següents mitjans:

 • Marcant la casella d’oposició que se li facilita en el moment de la recollida de les seues dades personals en donar-se d’alta com a usuari del servici.
 • Mitjançant correu electrònic dirigit a bajas-comunicaciones@correos.com
 • A través dels enllaços de “Baixa” o similars que acompanyen a totes les comunicacions comercials.

En relació amb els SERVICIS FILATÈLICS, Correos entén que existix un interés legítim a remetre-li informació comercial (inclòs el butlletí de Filatèlia), per mitjans electrònics o no electrònics, sempre que esta tracte sobre productes i servicis relacionats amb el món de la filatèlia. D’esta manera, pot començar noves col·leccions, gaudir de promocions que li permeten completar les col·leccions ja iniciades o conéixer-ne més sobre la filatèlia a través del nostre museu filatèlic.

No obstant això, pot oposar-se a rebre este tipus de comunicacions comercials a través d’algun dels següents mitjans:

 • Marcant la casella d’oposició que se li facilita en el moment de la recollida de les seues dades personals en donar-se d’alta com a usuari del servici.
 • Mitjançant correu electrònic dirigit a filatelia.crm.datos@correos.com
 • A través dels enllaços de “Baixa” o similars que acompanyen a totes les comunicacions comercials.

C. Enviament d’ofertes i promocions de la resta de productes i servicis de Correos

Si presta el seu consentiment, Correos podrà remetre-li per qualsevol canal electrònic o no electrònic informació comercial relacionada amb la prestació, millora i actualització dels nostres productes i servicis, noves tarifes i descomptes.

Esta informació comercial podrà ser genèrica o personalitzada. En este últim supòsit implicarà el previ tractament de les seues dades amb l’objectiu de poder procedir al seu perfilat i carterització, determinar gustos, preferències i necessitats i, partint d’estes, identificar les ofertes que puguen resultar més interessants.

D. Enviament d’ofertes i promocions d’altres empreses del Grupo Correos i de terceres empreses

En cas que preste el seu consentiment, Correos podrà remetre-li per qualsevol canal electrònic o no electrònic ofertes i promocions de:

 • Altres empreses del Grupo Correos que presten servicis relacionats amb els sectors que pertanyen a les activitats de servicis de paqueteria, de valor afegit al servici postal, logística, màrqueting i de telecomunicació.
 • Altres empreses amb les quals Correos haja subscrit diferents convenis de col·laboració i que poden pertànyer a sectors com ara telecomunicacions, financer, gran consum, sanitat i ONG.

Esta informació comercial podrà ser genèrica o personalitzada. En este últim supòsit implicarà el previ tractament de les seues dades amb l’objectiu de poder procedir al seu perfilat i carterització, determinar gustos, preferències i necessitats i, partint d’estes, identificar les ofertes que puguen resultar més interessants.

E. Comunicació de dades a altres empreses del Grupo Correos i a terceres empreses

En cas que preste el seu consentiment, Correos podrà comunicar les seues dades a les empreses del Grupo Correos i a terceres empreses els sectors de les quals es detallen en la finalitat anterior amb l’objectiu que estes empreses puguen fer-lo arribar, de forma directa i sense la intermediació de Correos, ofertes i promocions relatives als seus productes i servicis.

F. Enriquir la seua informació

En cas que preste el seu consentiment, Correos podrà obtindre més informació sobre les seues característiques, gustos i necessitats a través de la informació proporcionada per diferents fonts externes tals com registres públics, Cadastre, xarxes socials, ferramentes de geomàrqueting, bases de dades d’informació econòmica com INFORMA, fitxers d’informació creditícia com ASNEF, BADEXCUG... amb l’objectiu d’introduir millores als nostres productes i servicis i/o adaptar o escollir les ofertes dels esmentats productes i servicis que millor s’ajusten al seu concret perfil.

G. Complir amb les obligacions legals

Dins de les diferents obligacions legals que assumix Correos es troben les derivades de l’aplicació de la normativa postal (Llei 43/2010 del servici postal universal, dels drets dels usuaris i del mercat postal) i el deure de secret de les comunicacions (art. 18 de la Constitució), així com la normativa tributària.

En el compliment d’estes obligacions, Correos podrà comunicar les seues dades a les administracions públiques i tribunals, sempre que tal informació siga requerida conforme als processos legals establits.

H. Informació estadística i enquestes de satisfacció

Correos té un interés legítim a conéixer tant l’opinió dels seus clients respecte als seus productes i servicis com els seus hàbits de consum (p. ex. la freqüència/recurrència en la contractació dels diferents servicis) amb l’objectiu de poder oferir productes i servicis més ajustats a les seues necessitats i millorar tant els productes i servicis actuals com el seu procés de contractació.

Per a aconseguir l’objectiu exposat en el paràgraf anterior, Correos podrà tractar les seues dades i: 

 • Fer enquestes de satisfacció tant telefòniques com per mitjans electrònics, fins i tot una vegada deixe de ser client, en este últim cas per a conéixer els motius de la seua marxa. En cas que durant l’enquesta de satisfacció el client manifeste la seua opinió sobre els productes i servicis d’alguna de les empreses del Grupo Correos, el resultat de l’enquesta i les dades identificatives del participant podran ser comunicats a l’empresa del Grupo Correos els servicis del qual es valoren.
 • Procedir a la seua anonimització, de manera que no puga tornar a vincular-se la informació dels seus hàbits de consum amb la seua persona i, després d’això, fer estudis estadístics i economètrics (p. ex. conéixer el cicle de vida del client i/o identificar models de propensió a l’abandonament).

3. Tipus de dades tractades

Per a les finalitats exposades en els apartats anteriors es tracta un conjunt de dades de caràcter personal que podem dividir en les següents fonts i categories:

A. Dades proporcionades pel client de forma directa:

En el moment del registre i/o a la mateixa sol·licitud del servici, a través de l’ompliment dels formularis a tal efecte habilitats.

El client garantix que les dades facilitades a Correos per a la prestació dels servicis sol·licitats responen amb veracitat a la situació real i que comunicarà qualsevol modificació que els afecte. En conseqüència, el client respondrà davant Correos i tercers de qualssevol danys o perjuís ocasionats a conseqüència de l’incompliment de les obligacions assumides en esta clàusula.

B. Dades obtingudes de forma indirecta:

Totes aquelles dades que, en cas d’haver prestat el seu consentiment, Correos obté de la tipologia de fonts externes enumerada en la finalitat 2.G.

C. Dades derivades de la mateixa prestació del servici:

P. ex.: Historial de productes i servicis contractats i les seues característiques, reclamacions o sol·licituds d’informació.

4. Comunicació de dades i transferències internacionals

Amb caràcter general, no es preveu que les seues dades siguen comunicades a altres persones diferents de Correos. No obstant això, poden donar-se les següents excepcions:

 • Per a complir amb la llei podem veure’ns obligats a haver de comunicar les seues dades a uns altres tercers com ara Administracions públiques (p. ex. FCSE) o tribunals.
 • Per a poder prestar-li el millor servici en la navegació a través de la nostra pàgina web i tramitar la seua sol·licitud, podem haver de comunicar les seues dades a altres empreses del Grupo Correos dedicades als sectors de paqueteria, de valor afegit al servici postal, logística, màrqueting i de telecomunicació. Així, per exemple, si sol·licita informació sobre solucions multicanals de màrqueting directe, les seues dades seran comunicades a NEXEA Gestión Documental SA, SME perquè tramite la resposta.

Així mateix, en cas d’enviaments internacionals, i per a complir la sol·licitud realitzada pel remitent, resulta imprescindible que Correos comunique les dades del remitent, del destinatari i la descripció de la mercaderia a les autoritats duaneres i a l’operador postal del país de destinació que s’encarregarà de fer el lliurament.

Referent a això, s’informa el remitent que tant les autoritats duaneres com l’operador postal del país de destinació poden trobar-se ubicats en un país la normativa de protecció de dades del qual no haja sigut declarada adequada per la Comissió Europea i / o no aportar garanties adequades per al tractament de dades. Pot consultar el llistat de països la normativa de protecció de dades dels quals presenta un nivell de seguretat adequat al lloc web de l’AEPD i de la Comissió Europea. Tanmateix, li informem que l’esmentada transferència internacional de dades queda legitimada per ser necessària per a prestar el servici pel remitent, d’acord amb l’article 49.1.b) del RGPD.

D’altra banda, en cas que contracte la prestació del servici Paq Premium Internacional, resulta imprescindible que Correos comunique les dades personals del remitent, del destinatari i la descripció de la mercaderia a la Cooperativa EMS a fi de realitzar informes estadístics, millorar la qualitat d’este servici Paq Premium Internacional i que siga auditat la prestació d'este, tot això davall el marc regulador de la Unió Postal Universal (UPU) i del Reglament Intern de la Cooperativa EMS del qual Correos forma partix. Li informem que l’esmentada transferència internacional de dades queda legitimada per ser necessària per a prestar el servici per vosté contractat, d’acord amb l’article 49.1.b) de l'RGPD.

5. Termini de conservació de les dades

Durant un període de 6 mesos des que sol·licite la seua baixa del servici, Correos oferirà als seus usuaris la possibilitat de recuperar el seu antic compte. Transcorregut este període, les dades seran suprimides d'acord amb les disposicions de la normativa de protecció de dades el que implica el seu bloqueig, estant disponibles només a sol·licitud de jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les administracions públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que pogueren derivar per a ser posteriorment eliminades. Els terminis de prescripció varien depenent del tipus de servici, a efectes exemplificatius, amb caràcter general el termini de prescripció de la majoria d’accions civils personals és de 5 anys.

Així mateix, Correos procedirà al bloqueig d’aquells clients que es troben inactius per un termini de 5 anys. Es considerarà com a client inactiu a aquells usuaris donats d’alta en el servici d’Oficina Virtual, però que no l’hagen utilitzat des de fa més de 5 anys.

6. Els seus drets

La nostra normativa de protecció de dades li conferix una sèrie de drets en relació amb el tractament de dades que impliquen els nostres servicis que podem resumir en els següents:

 • Dret d’accés: Conéixer quin tipus de dades estem tractant i les característiques del tractament que estem duent a terme.
 • Dret de rectificació: Poder sol·licitar la modificació de les seues dades per ser estes inexactes o no veraces.
 • Dret de portabilitat: Poder obtindre una còpia en un format interoperable de les dades que estiguen sent tractades.
 • Dret a la limitació del tractament en els casos recollits en la Llei.
 • Dret de supressió: Sol·licitar la supressió de les seues dades quan el tractament ja no resulte necessari.
 • Dret d’oposició: Este dret li permet, per exemple, sol·licitar el cessament en l’enviament de comunicacions comercials.
 • Dret a revocar el consentiment prestat.

Pot exercir els seus drets a través d’algun dels següents canals:

 1. Adreça postal: Carrer del Comte de Peñalver, nº 19, 28006 Madrid (Espanya)
 2. Correu electrònic: derechos.protecciondatos.correos@correos.com

En la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) pot trobar una sèrie de models que l’ajudaran a l’exercici dels seus drets. Tanmateix, li informem que té dret a interposar una reclamació davant de l’autoritat de control (a Espanya, l’AEPD) si considera infringits els seus drets.

7. Accés a dades de tercers

En aquells casos en els quals Correos actue com a encarregat del tractament, exclusivament tractarà les dades del destinatari per a procedir al lliurament de la comunicació o de l’enviament i, si escau, acreditar el lliurament, ja siga mitjançant la consignació de les dades del receptor i la realització d’accions de verificació addicionals a sol·licitud del remitent.

Addicionalment, amb l’objectiu de la millor prestació del servici, el número de telèfon o l’adreça electrònica podran ser utilitzats amb l’objectiu d’informar el destinatari sobre les dates estimades de lliurament i tractar qualsevol incidència que poguera afectar a esta. En este sentit, el client garantix la veracitat i actualització de les dades del destinatari i, si escau, assegura haver complit totes aquelles obligacions que, en matèria de protecció de dades, li resulten atribuïbles, havent obtingut el consentiment del destinatari que Correos duga a terme el tractament exposat en els paràgrafs precedents, en cas de ser tal consentiment necessari.

Per la seua part, si l’usuari és una empresa o professional que permet a Correos l’accés a les dades de caràcter personal baix la seua responsabilitat per a la prestació d’algun dels nostres servicis, Correos es compromet a complir totes les obligacions inherents a la seua posició com a encarregat de tractament i, en este sentit:

 • Accedirà a les dades a què tinga accés o les tractarà d'acord amb les seues instruccions, i no les utilitzarà per a finalitats diferents de la prestació del servici. Per a això, podrà comptar amb els servicis d’altres tercers (subencarregats), si resulta necessari per a la prestació del servici i operacions del contracte i/o per a la seua conservació i sempre que (i) el nou encarregat quede subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat...) i amb els mateixos requisits formals que ell, referent a l’adequat tractament de les dades personals i a la garantia dels drets de les persones afectades; (ii) Correos a sol·licitud expressa pose a la seua disposició un llistat en el qual s’identifiquen els servicis subencarregats i la identitat dels subencarregats; (iii) En cas d’incompliment per part del subencarregat, Correos continue sent plenament responsable.
 • Implementarà les mesures de seguretat legals, tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc, conforme a l’exposat a l’art. 32 del RGPD i, a la seua sol·licitud, l’informarà de la metodologia d’anàlisi de risc utilitzada.
 • Complida la prestació contractual, destruirà o tornarà les dades tractades, així com qualssevol suports o documents en què consten dades objecte del tractament, sense perjudici de la possibilitat de conservar estes dades, degudament bloquejades, en els termes previstos per la nostra normativa de protecció de dades.
 • Assegurarà el compliment de la resta d’obligacions recollides en la normativa de protecció de dades.