Política de protecció de dades de filatèlia

1. Responsable del tractament

 El responsable del tractament és “Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME” (d’ara endavant “Correos”), amb CIF A-83052407 i domicili social en la Carrer del Comte de Peñalver, nº 19, 28006 Madrid (Espanya).

Per a garantir l’adequada gestió de l’esmentat tractament, Correos té designat un Delegat de Protecció de Dades (DPD o DPO), a qui pot dirigir-se per a qualsevol qüestió que precise amb relació a estos a través de la següent adreça electrònica:dpdgrupocorreos@correos.com

2. Finalitat del tractament i legitimació

El tractament de les seues dades perseguix les següents finalitats:

A. Prestació del servici sol·licitat

Les seues dades seran tractades per a tramitar la seua comanda de productes filatèlics.

B. Complir amb les obligacions legals

Les seues dades seran tractades per al compliment de les diferents obligacions legals que deriven de la prestació del servici com, per exemple, les imposades per la normativa tributària.

En el compliment d’estes obligacions, Correos podrà comunicar les seues dades a les administracions públiques i tribunals, sempre que tal informació siga requerida conforme als processos legals establits.

C. Informació estadística i enquestes de satisfacció

Correos té un interés legítim a conéixer tant l’opinió dels seus clients respecte als seus productes i servicis com els seus hàbits de consum (p. ex. la freqüència/recurrència en la contractació dels diferents servicis) amb l’objectiu de poder oferir productes i servicis més ajustats a les seues necessitats i millorar tant els productes i servicis actuals com el seu procés de contractació.

Per a aconseguir l’objectiu exposat en el paràgraf anterior, Correos podrà tractar les seues dades i:

Fer enquestes de satisfacció tant telefòniques com per mitjans electrònics, fins i tot una vegada deixe de ser client, en este últim cas per a conéixer els motius de la seua marxa.

En cas que durant l’enquesta de satisfacció el client manifeste la seua opinió sobre els productes i servicis d’alguna de les empreses del Grupo Correos, el resultat de l’enquesta i les dades identificatives del participant podran ser comunicats a l’empresa del Grupo Correos els servicis del qual es valoren.

Procedir a la seua anonimització, de manera que no puga tornar a vincular-se la informació dels seus hàbits de consum amb la seua persona i, després d’això, fer estudis estadístics i economètrics (p. ex. conéixer el cicle de vida del client i/o identificar models de propensió a l’abandonament).

D. Enviament d’ofertes i promocions de productes filatèlics

Si presta el seu consentiment, Correos podrà remetre-li per qualsevol canal electrònic o no electrònic informació comercial relacionada amb la prestació, millora i actualització dels nostres productes i servicis, noves tarifes i descomptes.

Esta informació comercial podrà ser genèrica o personalitzada. En este últim supòsit implicarà el previ tractament de les seues dades amb l’objectiu de poder procedir al seu perfilat i carterització, determinar gustos, preferències i necessitats i, partint d’estes, identificar les ofertes que puguen resultar més interessants.

En qualsevol moment, podrà revocar de forma gratuïta el seu consentiment i no rebre noves ofertes i promocions indicant-ho a través de correu postal a l'adreça exposada prèviament o per correu electrònic a l'adreça filatelia.crm.datos@correos.com. Així mateix, en tota comunicació comercial electrònica se l’informarà, novament, del seu dret a revocar el seu consentiment.

E. Enviament d’ofertes i promocions de la resta de productes i servicis de Correos

Si presta el seu consentiment, Correos podrà remetre-li per qualsevol canal electrònic o no electrònic informació comercial relacionada amb la prestació, millora i actualització dels nostres productes i servicis, noves tarifes i descomptes.

Esta informació comercial podrà ser genèrica o personalitzada. En este últim supòsit implicarà el previ tractament de les seues dades amb l’objectiu de poder procedir al seu perfilat i carterització, determinar gustos, preferències i necessitats i, partint d’estes, identificar les ofertes que puguen resultar més interessants.

En qualsevol moment, podrà revocar de forma gratuïta el seu consentiment i no rebre noves ofertes i promocions indicant-ho a través de correu postal a l'adreça exposada prèviament o per correu electrònic a l'adreça bajas-comunicaciones@correos.com. Així mateix, en tota comunicació comercial electrònica se l’informarà, novament, del seu dret a revocar el seu consentiment.

F. Enviament d’ofertes i promocions d’altres empreses del Grupo Correos i de terceres empreses

En cas que preste el seu consentiment, Correos podrà remetre-li per qualsevol canal electrònic o no electrònic ofertes i promocions de:

Altres empreses del Grupo Correos que presten servicis relacionats amb els sectors que pertanyen a les activitats de servicis de paqueteria, de valor afegit al servici postal, logística, màrqueting i de telecomunicació.

Altres empreses amb les quals Correos haja subscrit diferents convenis de col·laboració i que poden pertànyer a sectors com ara telecomunicacions, financer, gran consum, sanitat i ONG.

Esta informació comercial podrà ser genèrica o personalitzada. En este últim supòsit implicarà el previ tractament de les seues dades amb l’objectiu de poder procedir al seu perfilat i carterització, determinar gustos, preferències i necessitats i, partint d’estes, identificar les ofertes que puguen resultar més interessants.

En qualsevol moment, podrà revocar de forma gratuïta el seu consentiment i no rebre noves ofertes i promocions indicant-ho a través de correu postal a l'adreça exposada prèviament o per correu electrònic a l'adreça bajas-comunicaciones@correos.com. Així mateix, en tota comunicació comercial electrònica se l’informarà, novament, del seu dret a revocar el seu consentiment.

G. Comunicació de dades a altres empreses del Grupo Correos i a terceres empreses

En cas que preste el seu consentiment, Correos podrà comunicar les seues dades a les empreses del Grupo Correos i a terceres empreses els sectors de les quals es detallen en la finalitat anterior amb l’objectiu que estes empreses puguen fer-lo arribar, de forma directa i sense la intermediació de Correos, ofertes i promocions relatives als seus productes i servicis.

En qualsevol moment, podrà revocar de forma gratuïta el seu consentiment indicant-ho a través de correu postal a l'adreça exposada prèviament o per correu electrònic a l'adreça bajas-comunicaciones@correos.com.

H. Enriquir la seua informació

En cas que preste el seu consentiment, Correos podrà obtindre més informació sobre les seues característiques, gustos i necessitats a través de la informació proporcionada per diferents fonts externes tals com registres públics, Cadastre, xarxes socials, ferramentes de geomàrqueting, bases de dades d’informació econòmica com INFORMA, fitxers d’informació creditícia com ASNEF, BADEXCUG... amb l’objectiu d’introduir millores als nostres productes i servicis i/o adaptar o escollir les ofertes dels esmentats productes i servicis que millor s’ajusten al seu concret perfil.

 En qualsevol moment, podrà revocar de forma gratuïta el seu consentiment indicant-ho a través de correu postal a l'adreça exposada prèviament o per correu electrònic a l'adreça bajas-comunicaciones@correos.com.

3. Tipus de dades tractades

Per a les finalitats exposades en l’apartat anterior, es tracta un conjunt de dades de caràcter personal que podem dividir en les següents fonts i categories:

A. Dades proporcionades de forma directa:

En el moment del registre i/o a la mateixa sol·licitud del servici, a través de l’ompliment dels formularis a tal efecte habilitats.

El client garantix que les dades facilitades a Correos per a la prestació dels servicis sol·licitats responen amb veracitat a la situació real i que comunicarà qualsevol modificació que els afecte. En conseqüència, el client respondrà davant Correos i tercers de qualssevol danys o perjuís ocasionats a conseqüència de l’incompliment de les obligacions assumides en esta clàusula.

B. Dades obtingudes de forma indirecta:

Totes aquelles dades que, en cas d’haver prestat el seu consentiment, Correos obté de la tipologia de fonts externes enumerada en la finalitat 2.H.

C. Dades derivades de la mateixa prestació del servici:

Incloent informació com l’historial de productes i servicis contractats i les seues característiques, reclamacions o sol·licituds d’informació.

D. Termini de conservació de les dades

Les seues dades personals seran conservades mentre siguen necessaris per al desenvolupament de la relació contractual. Per a aquelles persones físiques i jurídiques que no són clients de Correos, però han atorgat el seu consentiment exprés per a rebre comunicacions comercials per mitjans electrònics o no electrònics, les seues dades personals seran conservades mentre no revoquen el seu consentiment.

Transcorregut este període, les dades seran suprimides d'acord amb les disposicions de la normativa de protecció de dades el que implica el seu bloqueig, estant disponibles només a sol·licitud de jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les administracions públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que pogueren derivar per a ser posteriorment eliminades. Els terminis de prescripció varien depenent del tipus de servici, a efectes exemplificatius, amb caràcter general el termini de prescripció de la majoria d’accions civils personals és de 5 anys.

E. Els seus drets

La nostra normativa de protecció de dades li conferix una sèrie de drets en relació amb el tractament de dades que impliquen els nostres servicis que podem resumir en els següents:

  • Dret d’accés: Conéixer quin tipus de dades estem tractant i les característiques del tractament que estem duent a terme.
  • Dret de rectificació: Poder sol·licitar la modificació de les seues dades per ser estes inexactes o no veraces.
  • Dret de portabilitat: Poder obtindre una còpia en un format interoperable de les dades que estiguen sent tractades.
  • Dret a la limitació del tractament en els casos recollits en la Llei. 
  • Dret de supressió: Sol·licitar la supressió de les seues dades quan el tractament ja no resulte necessari.
  • Dret d’oposició: Sol·licitar el cessament en l’enviament de comunicacions comercials en els termes abans assenyalats.
  • Dret a revocar el consentiment prestat.

 

Pot exercir els seus drets a través d’algun dels següents canals, indicant el dret a exercitar i acompanyant còpia del Document Nacional d’Identitat o document equivalent a més de qualsevol altra documentació que considere oportuna:

Adreça postal: Carrer del Comte de Peñalver, nº 19, 28006 Madrid (Espanya)

Correu electrònic:derechos.protecciondatos.correos@correos.com

En la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) pot trobar una sèrie de models que l’ajudaran a l’exercici dels seus drets. Tanmateix, li informem que té dret a interposar una reclamació davant de l’autoritat de control (a Espanya, l’AEPD) si considera infringits els seus drets.