Política de protecció de dades de Correos Frío

1. Qui tractarà les seues dades?

El responsable del tractament és “Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME” (d’ara endavant “Correos”), amb CIF A-83052407 i domicili social en el carrer del Conde de Peñalver 19, 28006 Madrid (Espanya).

Per a garantir la gestió adequada d’este tractament, Correos té designat un delegat de protecció de dades (DPD o DPO), a qui es pot dirigir per a qualsevol qüestió que necessite en relació amb les dades a través de l’adreça electrònica següent: dpdgrupocorreos@correos.com 

2. Per a què es tractaran les seues dades i per què?

A. Gestió de sol·licitud d’informació i en el seu cas de la visita

Les dades de caràcter personal de l’usuari seran tractades per tramitar la seua sol·licitud i poder posar-nos en contacte amb vosté i en el seu cas, fixar la data i hora de visita del nostre comercial amb l’objectiu que l’informe sobre els productes i serveis de Correos. 

Esta informació es proporcionarà a través del número de telèfon que ens ha facilitat i en el seu cas, en l’adreça electrònica, com en la pròpia visita del nostre comercial.

Així mateix, se li informa que en cas que no facilite les dades requerides al formulari, marcades amb un asterisc, Correos no podrà prestar-li el servei sol·licitat. 

La base legítima que empara este tractament és l’execució d’un contracte o l’aplicació de mesures precontractuals a petició de l’interessat.

B. Enviament d’ofertes i promocions de productes i serveis de Correos:

Si presta el seu consentiment, amb caràcter addicional a l'enviament de la informació, Correos podrà remetre-li per qualsevol canal electrònic o no electrònic informació comercial relacionada amb la prestació, millora i actualització dels nostres productes i serveis, noves tarifes i descomptes.

La base en què s'empara aquest tractament és el consentiment de l'interessat.

En qualsevol moment podrà revocar de forma gratuïta el seu consentiment i no rebre noves ofertes i promocions indicant-ho a través de correu postal a l'adreça exposada prèviament o per correu electrònic a l'adreça derechos.protecciondatos.correos@correos.com  o a través del nostre servei d’atenció al client. Així mateix, en tota comunicació comercial electrònica se l’informarà, novament, del seu dret a revocar el seu consentiment.

C. Enviament d’ofertes i promocions d’altres empreses del Grupo Correos i de terceres empreses

En cas que preste el seu consentiment, amb caràcter addicional a l’enviament de la informació que resulte de la seua sol·licitud d’informació, Correos podrà remetre-li per qualsevol canal electrònic o no electrònic ofertes i promocions de:

• Altres empreses del Grupo Correos que presten serveis relacionats amb els sectors que pertanyen a les activitats de serveis de paqueteria, de valor afegit al servei postal, logística, màrqueting i de telecomunicació.

• Altres empreses amb les quals Correos haja subscrit diferents convenis de col·laboració i que poden pertànyer a sectors com ara telecomunicacions, financer, gran consum, sanitat i ONG.

La base en què s'empara aquest tractament és el consentiment de l'interessat.

En qualsevol moment podrà revocar de forma gratuïta el seu consentiment i no rebre noves ofertes i promocions indicant-ho a través de correu postal a l'adreça exposada prèviament o per correu electrònic a l'adreça derechos.protecciondatos.correos@correos.com  o a través del nostre servei d’atenció al client. Així mateix, en tota comunicació comercial electrònica se l’informarà, novament, del seu dret a revocar el seu consentiment.

D. Comunicació de dades a altres empreses del Grupo Correos i a terceres empreses

En cas que preste el seu consentiment, amb caràcter addicional a l'enviament de la informació que resulte de la seua sol·licitud d'informació, Correos podrà comunicar les seues dades a les empreses del Grupo Correos i a terceres empreses els sectors de les quals es detallen en la finalitat anterior amb l’objectiu que estes empreses puguen fer-li arribar, de manera directa i sense la intermediació de Correos, ofertes i promocions relatives als seus productes i serveis.

La base en què s'empara aquest tractament és el consentiment de l'interessat.

E. Enriquir la seua informació

En cas que preste el seu consentiment, Correos podrà obtindre més informació sobre les seues característiques, gustos i necessitats a través de la informació proporcionada per diferents fonts externes tals com registres públics, Cadastre, xarxes socials, ferramentes de geomàrqueting, bases de dades d’informació econòmica com INFORMA, fitxers d’informació creditícia com ASNEF, BADEXCUG... amb l’objectiu d’introduir millores als nostres productes i serveis i/o adaptar o escollir les ofertes dels esmentats productes i serveis que millor s’ajusten al seu concret perfil.

La base en què s'empara aquest tractament és el consentiment de l'interessat.

F. Complir amb les obligacions legals

En el compliment d’estes obligacions, Correos podrà comunicar les seues dades a les administracions públiques i tribunals, sempre que tal informació siga requerida conforme als processos legals establits.

La base en què s'empara aquest tractament és el compliment d'una obligació legal.

3. Quines dades seran tractades?

Es tractaran les dades facilitades al formulari de sol·licitud.

En cas d’haver prestat el seu consentiment les dades obtingudes de les fonts enumerades en la finalitat 2.E

4. Durant quant de temps es tractaran les seues dades?

Les dades personals derivades de la sol·licitud d’informació  seran conservades mentre que resulten necessàries per a la gestió comercial per vosté sol·licitada.

Transcorregut aquest termini, es procedirà al seu bloqueig, estant disponibles tan sols a sol·licitud de Jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que pogueren derivar i, transcorregut el període de bloqueig, la seua completa eliminació. A efectes exemplificatius, en els casos més habituals s’usarà el termini de prescripció de 3 anys derivat de la normativa de protecció de dades.

5. Quins són els seus drets?

En la mesura que estiguen reconeguts en la normativa de protecció de dades aplicable en cada moment, l’usuari podrà exercir els següents drets en relació amb el tractament de les seues dades:

• Dret d’accés: si exerceix este dret, podrà conéixer quin tipus de dades estem tractant i les característiques del tractament que estem duent a terme.

• Dret de rectificació: si exerceix este dret, podrà sol·licitar la modificació de les seues dades per ser estes inexactes o no veraces.

• Dret de portabilitat: si exerceix este dret, podrà obtindre una còpia en un format interoperable de les dades que estiguen sent tractades en els casos recollits en la Llei.

• Dret a la limitació en el tractament de dades: si exerceix este dret, podrà limitar el tractament de les seues dades en els casos recollits en la Llei.

• Dret d’oposició: si exerceix este dret, podrà oposar-se al tractament de les seues dades i sol·licitar el cessament en l’enviament de comunicacions comercials.

• Dret de supressió: podrà sol·licitar la supressió de les seues dades quan es presenten els requisits recollits en la Llei. 

• Dret a revocar el consentiment prestat, en el seu cas.

Pot exercir els seus drets a través d’algun dels següents canals, indicant el dret a exercitar i acompanyant còpia del Document Nacional d’Identitat o document equivalent a més de qualsevol altra documentació que considere oportuna:

1. Adreça postal: Carrer del Conde de Peñalver 19, 28006 Madrid (Espanya)

2. Correu electrònic: derechos.protecciondatos.correos@correos.com 

En la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) pot trobar una sèrie de models que l’ajudaran a l’exercici dels seus drets. Així mateix, li informem té dret a interposar una reclamació davant de l’autoritat de control (a Espanya, l’AEPD) en cas que considere infringits els seus drets, així com a adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades (DPD o DPO) de Correus a través de la següent adreça electrònica: dpdgrupocorreos@correos.com.