Política de protecció de dades personals PDA

Qui tractarà les seues dades?

Les seues dades seran tractades per Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E, amb CIF A-83052407 i domicili social al carrer del Conde de Peñalver núm. 19, 28006 Madrid (d’ara endavant, “Correos”), que actua:

i)  Com a encarregat del tractament quan les seues dades hagen sigut facilitades per persones jurídiques;

ii) Com a responsable del tractament quan les seues dades hagen sigut facilitades per una persona física.

Per a garantir la gestió adequada d’este tractament, Correos té designat un delegat de protecció de dades (DPD), a qui es pot dirigir per a qualsevol qüestió que necessite en relació amb les dades a través de l’adreça electrònica següent: dpdgrupocorreos@correos.com .

Quines dades seran tractades?

Per a acreditar la recepció correcta de l'entrega hem d’identificar el receptor de l’enviament, que pot no correspondre’s amb el destinatari, la qual cosa implica registrar les seues dades identificatives (nom, cognoms, número de DNI, NIE o un altre document fefaent d’identificació i firma).

Certs remitents sol·liciten a Correos verificar l’autenticitat del document fefaent d’identificació del destinatari, ja siga per a complir una normativa, per prevenció del frau o perquè, a causa de la valoració realitzada exclusivament pel remitent, esta validació resulta proporcional i necessària. En la prestació d’este servei, Correos es limitarà a complir amb les instruccions del remitent i, per tant, obtindrà una còpia del seu document fefaent d’identificació i comprovarà l’existència d’indicis de falsificació a través de mitjans de lectura mecànica o altres tècniques de verificació. 

Finalment, per a poder remetre-li, si cal, la factura simplificada per correu electrònic, Correos li ha de sol·licitar l’adreça electrònica en la qual vosté vol rebre la factura en qüestió.

Per a què es tractaran les seues dades i per què?

(I) Acreditar la recepció de l'entrega

Finalitat del tractament: Les dades de caràcter personal seran tractades per a acreditar la recepció de l'entrega mitjançant la captura de la seua firma. 

Base legitimadora: Art. 6.1 b): el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte.

Tipus de dades que es tracten: (nom i cognoms, número d’identificació i firma del receptor).

(II) Remetre per correu electrònic la factura simplificada 

Finalitat del tractament: Remetre per correu electrònic la factura simplificada.

Base legitimadora: Art.6.1a) RGPD: l’interessat ha donat el seu consentiment per al tractament de l'adreça electrònica per a la finalitat indicada.

Tipus de dades que es tracten: Dades de contacte (adreça electrònica).ptor).

(III) Complir amb les obligacions legals

Finalitat del tractament: Dins de les diferents obligacions legals que assumix Correos es troben les derivades de l’aplicació de la normativa postal (Llei 43/2010 del servei postal universal, dels drets dels usuaris i del mercat postal) i el deure de secret de les comunicacions (art. 18 de la Constitució), així com la normativa tributària.

En el compliment d’estes obligacions, Correos podrà comunicar les seues dades a les administracions públiques i tribunals, sempre que tal informació siga requerida conforme als processos legals establits.

Base legitimadora: Art.6.1c) RGPD: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal.

Tipus de dades que es tracten: Dades identificatives (nom i cognoms, número d’identificació i firma del receptor).

Es comunicaran les seues dades a tercers?

Amb caràcter general, no es preveu que les seues dades siguen comunicades a altres persones diferents de Correos. No obstant això, poden donar-se les següents excepcions:

  • Per a complir amb la llei podem veure’ns obligats a haver de comunicar les seues dades a uns altres tercers com ara Administracions públiques (p. ex. FCSE) o tribunals.
  • Al remitent de l’enviament en els supòsits en els quals este haja sol·licitat la certificació de l'entrega.

Durant quant de temps es tractaran les seues dades?

Les dades personals del destinatari obtingudes en el procés d'entrega seran conservades mentre puga resultar necessari per a les finalitats indicades abans. Transcorregut este període, les dades seran suprimides d'acord amb les disposicions de la normativa de protecció de dades el que implica el seu bloqueig, estant disponibles només a sol·licitud de jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les administracions públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que pogueren derivar per a ser posteriorment eliminades.

Quins són els seus drets? 

En la mesura que estiguen reconeguts en la normativa de protecció de dades aplicable en cada moment, vosté podrà revocar el seu consentiment o exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació del tractament a través d’algun dels següents canals, indicant el dret que vol exercir:

a) Adreça postal: Carrer del Conde de Peñalver núm. 19, 28006 Madrid

b) Adreça electrònica: derechos.protecciondatos.correos@correos.com 

S’exigirà acreditar la identitat de la persona que exercix els seus drets en cas que Correos no puga confirmar-la en la via de comunicació del missatge.

En la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) pot trobar una sèrie de models que l’ajudaran a l’exercici dels seus drets. Tanmateix, l’informem que té dret a interposar una reclamació davant de l’autoritat de control (a Espanya, l’AEPD) si considera infringits els seus drets.