Canal ètic

El Canal Ètic del Grupo Correos és una canal de comunicació per donar a conéixer possibles incompliments del nostre Codi General de Conducta així com aquelles accions o omissions que pogueren constituir infraccions normatives de conformitat amb el que es preveu en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. 

Les comunicacions es tractaran sempre amb caràcter confidencial. 

Podran enviar-se comunicacions anònimes.

La utilització del Canal Ètic requereix l'actuació de bona fe per part de les persones usuàries. La informació que facilite a través del Canal Ètic ha de ser veraç i exclusivament relativa a una acció o omissió que puga constituir una infracció legal o un incompliment del nostre Codi General de Conducta. 

La normativa garanteix l'absència de represàlies cap a les persones que facen un bon ús del Canal Ètic, respectant a cada moment els drets de les persones que es posen en contacte amb nosaltres, però també estableix sancions per als casos en els quals s'utilitze de mala fe com, per exemple, per a comunicar informacions falses.

A través del Canal Ètic podrem:

  • Realitzar una comunicació per escrit
  • Realitzar una comunicació mitjançant enregistrament de veu
  • Fer seguiment d'una comunicació anteriorment presentada (a través del Canal Ètic es mantindrà comunicació amb l'informant amb el codi únic emés pel Canal una vegada presentada la comunicació).

Queda exclosa la utilització del Canal Ètic per a altres finalitats, entre elles les matèries que estiguen relacionades exclusivament amb assumptes laborals que no generen incompliments legals (com ara conflictes interpersonals no constitutius d'assetjament o condicions de contractació) o les reclamacions referents a la gestió ordinària dels serveis prestats per les empreses del Grup (com, per exemple, per a la localització d'un enviament), que hauran de gestionar-se pels canals establits per a això.

 Pots consultar ací la política de protecció de dades 

ACCÉS AL CANAL ÈTIC POLÍTICA DEL SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ PROCEDIMENT DE GESTIÓ D’INFORMACIONS