Importació

Si estàs esperant un enviament internacional, recorda que totes les mercaderies, fins i tot les comprades per internet, poden estar subjectes a restriccions, així com al pagament d’imports duaners i de gestió per part de Correos segons el seu contingut, valor i altres criteris que la Duana aplica als enviaments:

 • Gastos duaners d’importació segons la legislació vigent:
  • Pagament de drets aranzelaris (impost comunitari de la Unió Europea) en funció del contingut de l’enviament.
  • Pagament d’impostos nacionals (IVA) o locals (IGIC, AIEM, IPSI), segons corresponga.
  • Pagament d’impostos especials: tabac, alcohol, etc.
 
 • Gastos de Correos per gestió i tractament dels enviaments:
  • Tramitació del document únic administratiu (DUA) d’importació tarifa per presentació a la duana.(DUA ordinaris enviaments > 150 EUR)
  • Tarifa per gestió duanera (enviaments ≤ 150 € que no vinguen per IOSS)
  • Gastos derivats dels controls fronterers de seguretat, segons la naturalesa de l’enviament (sanitat, farmàcia, veterinari, etc.).
  • Qualsevol altre gasto derivat de les gestions necessàries per a la gestió duanera de l’enviament.

És fonamental presentar la factura comercial, justificant de pagament per internet per als objectes adquirits en línia o per als enviaments amb mercaderies o qualsevol altre document que, si escau, es puga requerir.

És responsabilitat del destinatari conéixer les condicions d’importació del seu enviament (prohibicions, restriccions, limitacions, etc.) i d’informar-se sobre els documents que poden ser exigits a la seua arribada: factura comercial, certificat d’origen, llicències, autoritzacions especials per a controls fronterers, etc.

Importació a Espanya d’enviaments postals amb origen en el Regne Unit, tret del territori d’Irlanda del Nord.

Des de l’1 de gener de 2021, perquè Correos puga entregar als destinataris a Espanya enviaments que contenen mercaderia procedents del Regne Unit, llevat del territori d’Irlanda del Nord,  serà necessària la seua presentació a despatx davant de la duana espanyola.

El destinatari haurà de sufragar les despeses corresponents a la tramitació duanera així com el pagament dels tributs que es meriten d’acord amb la normativa duanera vigent (IVA o IGIC a les Canàries) i Impostos Especials. No obstant això, podrà quedar dispensat del pagament d’aranzels quan s’acredite  documentalment que la mercaderia contesa en l’enviament té com a origen Regne Unit, tret del territori d’Irlanda del Nord (La comunicació sobre l’origen es realitzarà en una declaració d’origen preferencial de l’exportador en factura, o a qualsevol altre document que descriga el producte originari amb prou detall per a permetre la seua identificació).

Tarifes

Importació a la Península i les Balears

La introducció en península i les Balears de mercaderia procedent de fora de la Unió Europea, les Canàries, Ceuta i Melilla està subjecta a tramitació d’importació davant de la duana.

MÉS INFO

Importació a les Canàries

Qualsevol mercaderia que s’introduïx a les Canàries està subjecta a tràmits duaners d’importació.

MÉS INFO

Importació a Ceuta

Qualsevol mercaderia importada a Ceuta pot estar subjecta a tràmits duaners d’importació.

MÉS INFO

Importació a Melilla

Correos no exercix cap activitat de representant duaner en este territori.

MÉS INFO