Enviar online

Envía documentos dende calquera dispositivo e dende calquera lugar coa mesma validez legal.

Burofax

Enviar documentos de forma urxente e segura

Carta

Envía unha carta dixital, ordinaria ou certificada

Tarxeta Postal

Enviar postais dixitais a través da Internet

PREPARAR ENVÍOS

Imprime as túas etiquetas e paga os teus envíos antes de ir á túa oficina de Correos

Paq 48

Entrega en 24/48 horas, segundo orixe destino

Carta Certificada

Garante a recepción mediante sinatura

Notificacións administrativas

Servizo indicado para comunicacións legais

PODEMOS AXUDARTE

  • Podemos axudarche?
Ayudarte a traspasar fronteras

Seguimento envíos en trámite de importación

En todo momento, poderase facer un seguimento do estado da tramitación do envío a través do noso localizador de envíos.

1. En trámite de importación - Emitido Aviso ao Destinatario
2. Recibida documentación do destinatario
3. Enviado presuposto trámite de importación
4. Recibida transferencia - Realizándose trámite de importación
5. Finalizada a tramitación de importación - Envío en curso cara ao destinatario
6. Finalizada a tramitación de importación - Envío entregado ao destinatario.
7. Finalizada a tramitación de importación - Devolto por ser artigo prohibido
8. Finalizada a tramitación de importación - Devolto por ser artigo suxeito a restricións
9. Finalizada a tramitación de importación - Devolto por non ser posible contactar co destinatario
10. Finalizada tramitación de importación - Devolto ao país de orixe por outros motivos

1. En trámite de importación – Emitido Aviso ao Destinatario
Recibirase unha comunicación Aduana Aviso de llegada   PDF  (148 Kb) no domicilio indicando os pasos que hai que realizar para o despacho previo do envío ante a alfándega e proceder á súa entrega. Se se autoriza, Correos pode realizar todos os trámites necesarios (achegando a documentación e datos que se indiquen). 
Se pasan dous ou tres días e non se recibiu a comunicación, pode que Correos non dispoña dos teus datos correctos, en tal caso pódese solicitar a través deste formulario para que se envíe outro de novo.

2. Recibida a documentación do destinatario
Correos recibiu satisfactoriamente a documentación solicitada e, se é correcta, procedemos a elaborar un presuposto indicando todos os trámites aduaneiros que a mercadoría debe cumprir en función das súas características e custos asociados. Se se está de acordo co devandito presuposto, débese seguir as instrucións indicadas nesa comunicación e, tras o pagamento dos importes, Correos continuará co proceso de despacho de importación.

3. Enviado presuposto trámite de importación
Xa enviamos aos datos de contacto proporcionados (enderezo de correo electrónico, etc.) o presuposto para proceder á importación.

O presuposto remitido incluirá aranceis, impostos especiais, e IVE á importación, ademais dos honorarios de Correos pola xestión e tramitación do DUA de importación, así como pola xestión dos permisos paraduaneiros (sanidade, farmacia, etc.) que sexan obrigatorios en función da mercadoría que se vaia importar.

Se non se recibe o presuposto, pode que Correos non dispoña dos datos correctamente, en tal caso, pódese solicitar que enviemos a comunicación de novo neste formulario.

4. Recibida a transferencia – Realizándose trámite de importación
Recibimos correctamente a transferencia realizada cos importes indicados no presuposto. Ata que non se comproba que o pagamento está realizado, Correos non pode proceder a despachar a importación ante a Alfándega Española.
 

Unha vez recibida a transferencia, o prazo para despachar a mercadoría pode variar segundo os casos. Polo xeral, será de dous días hábiles, agás que pola natureza da mercadoría esta teña que pasar algunha inspección especial con carácter previo á presentación do despacho de importación (por exemplo, inspección de sanidade, farmacia, etc.) en cuxo caso a tramitación pode demorarse ata unha semana.

5. Finalizada a tramitación de importación – Envío en curso cara ao destinatario
A tramitación do envío finalizou satisfactoriamente e está en proceso de entrega ao domicilio.

6. Finalizada a tramitación de importación – Envío entregado ao destinatario
Indica que o usuario decidiu realizar os trámites de importación polos seus propios medios (ou a través de persoa autorizada) e que o envío foi entregado.


7. Finalizada tramitación de importación – Devolto por ser artigo prohibido
A mercadoría que contén o envío non foi autorizada para a súa importación por tratarse dunha mercadoría prohibida unha vez realizados os controis fronteirizos de seguridade (sanidade, farmacia, etc.).

Correos, por indicación da alfándega, procederá a devolver o envío á súa orixe. 


No caso de que se procedera ao pagamento de impostos, aranceis, e honorarios de Correos a través do presuposto, Correos procederá a devolver as cantidades aboadas á conta dende onde se efectuou o ingreso.


É responsabilidade do destinatario coñecer cales son as condicións de importación de todas as mercadorías (prohibicións, restricións, limitacións etc.) e informarse sobre os documentos que poden ser esixidos á súa chegada, así como dispoñer, se é o caso, de factura comercial, certificado de orixe, licenzas, ademais das autorizacións especiais para controis fronteirizos mencionados anteriormente etc.

8. Finalizada tramitación de importación – Devolto por ser artigo suxeito a restricións
A mercadoría que contén o envío non foi autorizada para a súa importación por non cumprir coas condicións esixidas polas autoridades para a súa importación. Correos, por indicación das Autoridades Aduaneiras, procederá a devolver o envío a orixe. 


En caso de que se procedera ao pagamento de impostos e aranceis, os devanditos importes serán devoltos mediante transferencia bancaria á mesma conta dende onde se efectuou o ingreso.
Coñecer as condicións de importación e informarse sobre os documentos que poden ser esixidos á chegada da mercadoría é responsabilidade do destinatario.

9. Finalizada tramitación de importación – Devolto por non ser posible contactar co destinatario
Expirou o prazo establecido e comunicado no Aviso de Chegada para a realización dos trámites aduaneiros.

A maioría das veces iso sucede porque o destinatario non achegou toda a información ou documentación solicitada, ou ben por non facer o ingreso do  Presupuesto   PDF  (297 Kb) que se che enviou, polo que Correos non pode proceder á importación e o envío debe ser devolto a orixe. 
É importante saber que nas compras por Internet se deben proporcionar  correctamente todos os datos de contacto ao vendedor online, que será o remitente do envío, co fin de que complete correcta e verazmente toda a documentación postal e facturas correspondentes que deben acompañar ao envío (datos de contacto do remitente e destinatario, datos do envío cantidade de obxectos, descrición detallada do contido, valor de cada un, facturas, clasificación arancelaria do contido se se coñece, orixe das mercadorías etc.)

10. Finalizada tramitación de importación – Devolto ao país de orixe por outros motivos
O envío foi devolto por outros motivos como, por exemplo, ser rexeitado polo destinatario ou ben ser reclamado polo país de orixe.