ENVIAR EN LÍNIA

Envia documents des de qualsevol dispositiu i des de qualsevol lloc amb la mateixa validesa legal.

Burofax

Enviar documents de manera urgent i segura

Carta

Envia una carta digital, ordinària o certificada

Tarjeta Postal

Enviar postals digitals a través d'internet

PREPARAR TRAMESES

Imprimeix les teves etiquetes i paga les teves trameses abans d'anar a l'oficina de Correos

PAQ 48

Lliurament en 24/48 hores, segons origen destinació

Carta certificada

Garanteix la recepció mitjançant signatura

Notificaciones Administrativas

Servei indicat per a comunicacions legals

ET PODEM AJUDAR

Objectes no permesos en les trameses postals al correu internacional

Contingut de les trameses

No es poden enviar a través de la xarxa postal objectes o documents la circulació dels quals no estigui permesa d’acord amb les lleis nacionals o internacionals aplicables per motius de seguretat, sanitat pública, utilitat general i protecció del servei postal universal.

L’embalatge haurà d’estar adaptat a la forma i a la naturalesa del contingut, de manera que la seva manipulació no constitueixi un perill per als empleats postals que els manipulen, ser perjudicial per al transport o puguin fer malbé o tacar altres trameses.

Objectes prohibits

Hi ha diferents tipus de prohibicions aplicables als objectes enviats a través de Correos:

- Les prohibicions universals www.upu.int/keepitsafe
- Les prohibicions pròpies dels diferents països derivades de la regulació nacional en matèria d’importacions;
- Les prohibicions aplicables pels serveis postals dels diferents països (relatives a les mercaderies la importació de les quals estigui autoritzada per llei però prohibida per la normativa postal).

L’acceptació per part de Correos d’una tramesa no conforme eximirà el remitent de la seva responsabilitat. Els objectes que s’indiquen a continuació estan prohibits independentment de quina sigui la destinació escollida. Correos no assumirà cap responsabilitat pels errors o les omissions relatius a aquests objectes, ja que la llista de mercaderies és variable segons cada país de destinació.

Llista d’objectes prohibits:

1. Els productes sotmesos a règim de reserva i no proveïts d’autorització especial per circular per la xarxa postal.
2. L’opi i seus derivats, la cocaïna i altres estupefaents i substàncies psicotròpiques, excepte si s’envien amb finalitats medicinals i acompanyats d’autorització oficial.
3. Les trameses l’embolcall o la coberta de les quals contingui textos o dibuixos que vulnerin qualssevol dels drets fonamentals de la persona.
4. Les trameses d’armes, d’acord amb el que estableix el Reial decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’armes.
5. Les matèries explosives, inflamables i altres perilloses, tret de les biològiques peribles, intercanviades entre laboratoris oficialment reconeguts, i les radioactives dipositades per expedidors degudament autoritzats.
6. Els animals vius, sense estar proveïts d’una autorització especial o ser intercanviats entre institucions oficialment reconegudes.
7. Els objectes el tràfic dels quals sigui constitutiu de delicte.
8. Els que es determini en convenis internacionals en els quals Espanya sigui part signatària.

Mercaderies perilloses no admissibles:

Les trameses que continguin qualsevol dels productes o substàncies que a continuació es relacionen tenen prohibida la circulació per la xarxa postal

1.- EXPLOSIUS.- Focs artificials - Petards - Municions - Pólvora - Bengales
2.- GASOS COMPRIMITS.- Encenedors - Tancs de busseig - Càmping gas - Aerosols - Extintors.
3.- LÍQUIDS INFLAMABLES.- Encenedors de benzina - Líquids per a encenedor - Pintures a l’oli - Substàncies adhesives - Perfums inflamables.
4.- SUBSTÀNCIES INFLAMABLES.- Llumins (mistos) - Carbons.
5.- SUBSTÀNCIES OXIDANTS.- Químics generadors d’oxigen - Peròxids/pólvores blanquejants.
6.- SUBSTÀNCIES TÒXIQUES I INFECCIOSES.- Pesticides - Químics agrícoles - Compostos de mercuri - Bacteris - Virus
7.- MATÈRIES RADIOACTIVES.-
8.- MATÈRIES CORROSIVES.- Bateries humides - Mercuri (termòmetres) - Àcid clorhídric.
9.- ALTRES.- Productes magnetitzats - Motors - Diòxid de carboni sòlid (gel sec).

Mercaderies perilloses admissibles:

Bateries d’ió, liti: Instal·lades en un equip (ONU 3481) segons la instrucció d’embalatge 967. Màxim 4 piles (=< 20wh) o 2 baterías (=<100wh) en un solo bulto.
2.- Bateries de metall liti: Instal·lades en un equip (ONU 3091) segons la instrucció d’embalatge 970. Màxim 4 piles (=<1 gr.) o 2 baterías.>

Restriccions particulars vinculades al caràcter sensible de les mercaderies:

Determinades mercaderies, com a conseqüència del seu caràcter sensible i independentment del seu origen o destinació, estan sotmeses a restriccions de circulació. La duana és l’encarregada d’aplicar determinades normes restrictives nacionals i internacionals en col·laboració amb altres administracions.

Aquestes mercaderies hauran d’anar acompanyades de documents específics:
- llicències
- certificats
- autoritzacions d’importació o exportació

Aquests documents s’hauran de poder presentar a l’Administració amb motiu del despatx duaner o qualsevol control no programat de les autoritats duaneres. Els tràmits de despatx duaner de les trameses postals que continguin mercaderies subjectes a mesures de restricció o, si arriba el cas, a qualsevol altra formalitat concreta, els haurà d’efectuar el mateix remitent de la tramesa o un representant seu.