ENVIAR EN LÍNIA

Envia documents des de qualsevol dispositiu i des de qualsevol lloc amb la mateixa validesa legal.

Burofax

Enviar documents de manera urgent i segura

Carta

Envia una carta digital, ordinària o certificada

Tarjeta Postal

Enviar postals digitals a través d'internet

PREPARAR TRAMESES

Imprimeix les teves etiquetes i paga les teves trameses abans d'anar a l'oficina de Correos

PAQ 48

Lliurament en 24/48 hores, segons origen destinació

Carta certificada

Garanteix la recepció mitjançant signatura

Notificaciones Administrativas

Servei indicat per a comunicacions legals

ET PODEM AJUDAR

  • Podem ajudar-te?

Quina documentació necessito per recollir una tramesa?

Condicions generals

 

Documentació vàlida per a la identificació

Caldrà presentar un d’aquests documents originals en vigor:

- DNI

- Passaport

- Permís de conduir

- Targeta de residència (no es considera vàlid l’imprès de sol·licitud de la targeta de residència)

- Altres documents considerats vàlids al país del destinatari, sempre que incorpori fotografia.

Autoritzat

Pot ser autoritzat tant una persona física com una persona jurídica:

Persona física

La persona física haurà d’aportar els documents següents:

- Fotocòpia o còpia digital d’algun dels documents del destinatari considerats vàlids per a la seva identificació (enumerats anteriorment).

- Autorització signada pel destinatari: Serà vàlid tant l’avís d’arribada com una autorització genèrica en paper.

- Algun dels documents originals de l’autoritzat considerats vàlids per a la identificació.

 

Persona jurídica

Hi ha dos supòsits a diferenciar:

Amb segell. Cal aportar:

- Segell.

- Autorització signada pel destinatari.

- Document original d’identificació de l’autoritzat amb fotografia i que sigui vàlid al país del destinatari.

- Excepció: En el cas de les notificacions procedents d’òrgans, no serà exigible el segell.

Sense segell. Cal aportar:

- Poder notarial.

- Autorització signada pel destinatari.

- Document original d’identificació de l’autoritzat amb fotografia i que sigui vàlid al país del destinatari.

Perquè un particular pugui recollir les trameses adreçades a una empresa o societat, cal que els remitents indiquin, a més de la raó social, el nom i cognoms del particular que efectuarà la recollida de la tramesa.

 

Condicions específiques

Persones difuntes

- Les trameses es lliuraran als seus hereus o a aquells que administrin l’herència.

- En el cas que tingui naturalesa de carta, quedarà dipositada a l’oficina de Correos i es consultarà al remitent perquè autoritzi el lliurament o bé la recuperi.

- En el cas que hi hagi diversos hereus, per a la recollida cal aportar una autorització escrita signada per tots ells.

- Juntament amb l’avís d’arribada (físic o digital), cal presentar i arxivar el certificat de defunció del destinatari de la tramesa i el document acreditatiu de la condició d’hereu.

Comerciants en fallida o concurs de creditors

Es lliurarà als administradors concursals o a les persones designades per l’autoritat competent.

Unitats militars

Es lliuraran a les persones autoritzades formalment.

Centres penitenciaris

S’aplica la normativa específica de les institucions penitenciàries.

Persones jurídiques

El lliurament de notificacions a persones jurídiques es realitzarà al seu representant o bé a un treballador, fent constar en la documentació de Correos i, si escau, en l’avís de rebut que acompanyi la notificació:

- La identitat de la persona que recull la tramesa, signatura i data de la notificació, estampant així mateix el segell de l’empresa.

En el cas de les comunitats de béns, entre les quals es troben les comunitats de propietaris, es podrà fer el lliurament de notificacions sense l’estampació del segell en cas que no en disposin.

Al seu torn, el segell no serà requisit per a l’admissió i el lliurament de notificacions d’òrgans judicials.

Organismes públics

El lliurament de notificacions a organismes públics es realitzarà a un treballador, fent constar en la documentació de Correos i, si escau, en l’avís de rebut que acompanyi la notificació:

- La identitat de la persona que recull la tramesa, signatura i data de la notificació, la seva identitat, signatura i data de la notificació, estampant el segell de l’organisme públic.

Al seu torn, el segell no serà requisit per a l’admissió i el lliurament de notificacions d’òrgans judicials.

Trameses a menors

- Si té 14 anys o més: Cal presentar un document vàlid d’identificació.

- Si és menor de 14 anys: Només es pot lliurar la tramesa a un membre de la seva família que presenti documents vàlids d’ambdós.

Lliurament exclusiu al destinatari

Únicament es lliuren al destinatari. Només aplica en el cas de particulars. En aquest cas, no es permet autorització.

Trameses procedents de promocions de premsa

Cal comprovar que el codi del client que retiri el paquet coincideixi amb el que hi figura.

Trameses dirigides a dominis web

Quan una tramesa vagi adreçada a un domini web, i només per als casos en què el propietari d’aquest domini tingui subscrit un contracte amb Correos, existirà un document que contindrà les dades relatives al client, tant si és persona física com jurídica.

- El lliurament es farà a la persona física o jurídica que figuri en aquest document com a propietària del domini i amb les mateixes formalitats que qualsevol altre lliurament.
- En el cas que l’oficina no disposi d’aquest document, no es podrà realitzar el lliurament de la tramesa.

Lliurament d’expedicions

Completes: En una relació de trameses o paquets que tenen un mateix remitent, destinatari i producte, i el seu lliurament només és possible si afecta la totalitat dels paquets o trameses que la formen.

Parcials: Una relació de trameses o paquets amb un mateix remitent, destinatari i producte. El lliurament de les teves trameses es podrà realitzar de forma fraccionada.

Tramesa relativa a un gir

Nacionalitat espanyola: Quan la tramesa és relativa a un gir, a causa de la Llei 10/2010 és imprescindible que tant el remitent com el destinatari presentin el DNI original. A més, a Correos tenim l’obligació de conservar una fotocòpia del DNI d’ambdós per un període mínim de 10 anys.

Nacionalitat estrangera: Podrà presentar els documents següents:

- Targeta d’Identitat d’Estranger/Targeta de Residència

- Passaport vàlid al país de procedència que incorpori fotografia del titular.

- En el cas de ciutadans de la UE o l’Espai Econòmic Europeu i de la Confederació Suïssa, el document, carta o targeta oficial d’identitat personal expedit per les autoritats d’origen o el passaport.

- Document d’identitat expedit pel Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació per al personal de les representacions diplomàtiques i consulars de tercers països a Espanya.

- Targeta d’asil polític.