ENVIAR EN LÍNIA

Envia documents des de qualsevol dispositiu i des de qualsevol lloc amb la mateixa validesa legal.

Burofax

Enviar documents de manera urgent i segura

Carta

Envia una carta digital, ordinària o certificada

Tarjeta Postal

Enviar postals digitals a través d'internet

PREPARAR TRAMESES

Imprimeix les teves etiquetes i paga les teves trameses abans d'anar a l'oficina de Correos

PAQ 48

Lliurament en 24/48 hores, segons origen destinació

Carta certificada

Garanteix la recepció mitjançant signatura

Notificaciones Administrativas

Servei indicat per a comunicacions legals

ET PODEM AJUDAR

Informació normativa
Portal de transparencia

Normativa

Referència a la normativa

 Información Normativa

 Referència a la normativa que determina el règim jurídic i naturalesa, així com la que regula l’activitat, les contractacions de subministraments, béns i serveis i la que determina el bon govern i la transparència que cal seguir en la gestió.

 

 

Naturalesa i règim jurídic

La Sociedad Anónima Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME es va constituir el 29 de juny de 2001, donant compliment al disposat a l’article 58 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.

L’acord del Consell de Ministres de 16 de març de 2012, pel qual s’aprova el Pla de reestructuració i racionalització del sector públic empresarial i fundacional estatal que es va fer públic mitjançant l’Ordre HAP/583/2012, de 20 de març, va establir, entre altres mesures, el canvi de titularitat de Correos, amb la conseqüent incorporació de la totalitat de les accions a favor de SEPI.

Correos és una societat mercantil que es regeix per l'ordenament jurídic privat, excepte en les matèries que li sigui d'aplicació la normativa pressupostària, comptable, de control financer i de contractació, en la seva condició de societat integrant del sector públic empresarial, d'acord amb el que disposa l'article 3 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, en coordinació amb l'article 166 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques.

 

Contractació

Referent a contractació, el marc normatiu està constituït per:

- La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l’ordenació jurídica espanyola les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

- La Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació als sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals, en la disposició addicional segona de la qual se cita expressament la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME com a entitat contractant subjecta a la Llei.

- Les instruccions internes de contractació de la Societat. Aquestes instruccions es troben a disposició de tots els interessats en el perfil de contractant a www.correos.es.

 

Activitat

Correos és l’operador designat per llei per prestar el servei postal universal a Espanya, d’acord amb els requisits de qualitat, regularitat, accessibilitat i assequibilitat que fan efectiu el dret de tots els ciutadans a les comunicacions postals, en un mercat que va ser liberalitzat completament l’1 de gener de 2011, conforme a la Llei 43/2010, de 30 de desembre, del servei postal universal, dels drets dels usuaris i del mercat postal.

Aquesta Llei regula fonamentalment les condicions de recollida, admissió, distribució i lliurament del servei postal universal exigibles a l'operador designat, així com el cost i el finançament d'aquestes obligacions, els preus i altres condicions tarifàries dels serveis postals.

Així mateix, Correos, en la seva qualitat de transportista habilitat, ofereix un ampli ventall d'opcions de paqueteria i esta sotmès a la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació dels transports terrestres i a la Llei 15/2009 reguladora del contracte de transport terrestre de mercaderies.

 

Transparència i bon govern

D'altra banda, la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern disposa que totes les empreses del sector públic han de publicar de manera periòdica i actualitzada la informació el coneixement de la qual sigui rellevant per garantir la transparència relacionada amb el funcionament i el control de la seva activitat pública.