ENVIAR EN LÍNIA

Envia documents des de qualsevol dispositiu i des de qualsevol lloc amb la mateixa validesa legal.

Burofax

Enviar documents de manera urgent i segura

Carta

Envia una carta digital, ordinària o certificada

Tarjeta Postal

Enviar postals digitals a través d'internet

PREPARAR TRAMESES

Imprimeix les teves etiquetes i paga les teves trameses abans d'anar a l'oficina de Correos

PAQ 48

Lliurament en 24/48 hores, segons origen destinació

Carta certificada

Garanteix la recepció mitjançant signatura

Notificaciones Administrativas

Servei indicat per a comunicacions legals

ET PODEM AJUDAR

Política de privacitat general de Correos

1. Responsable del tractament

Les vostres dades seran tractades per la societat “Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME” (d’ara endavant, “Correos”), amb NIF: A83052407 i domicili social situat a la via Dublín, núm. 7 (Campo de las Naciones) 28070 Madrid (Espanya).

A la nostra pàgina web se us informa sobre el nomenament del delegat de Protecció de Dades, amb qui podreu contactar a través de l’adreça electrònica dpdgrupocorreos@correos.com

 

2. Finalitat del tractament i legitimació

El tractament de les vostres dades persegueix aquestes finalitats:

 

A. Prestació dels serveis de Correos

Les vostres dades seran tractades per a la prestació dels serveis oferts per Correos, així com, si escau, per atendre la vostra sol·licitud d’informació, consulta o reclamació.

 

B. Tramesa d’ofertes i promocions de productes i serveis de Correos

En cas que presteu el vostre consentiment, Correos us podrà remetre, per qualsevol canal electrònic o no electrònic, informació comercial relacionada amb la prestació, la millora i l’actualització dels nostres productes i serveis, noves tarifes i descomptes.

Aquesta informació comercial podrà ser genèrica o personalitzada. En aquest darrer supòsit implicarà el previ tractament de les vostres dades amb l’objectiu de poder procedir al vostre perfilat i carterització, determinar gustos, preferències i necessitats i, partint d’això, identificar les ofertes que us puguin resultar més interessants.

En qualsevol moment, podreu revocar de manera gratuïta el vostre consentiment i no rebre noves ofertes i promocions indicant-ho a través de correu postal a l’adreça abans indicada o per correu electrònic a l’adreça derechos.protecciondatos@correos.com o a través del nostre servei d’Atenció al Client. Així mateix, en tota comunicació comercial electrònica se us informarà, novament, del vostre dret a revocar el consentiment.

 

C. Tramesa d’ofertes i promocions d’altres empreses del grup Correos i de terceres empreses

En cas que presteu el vostre consentiment, Correos us podrà remetre per qualsevol canal electrònic o no electrònic ofertes i promocions de:

     - Altres empreses del grup Correos que presten serveis relacionats amb els sectors pertanyents a les activitats de serveis de paqueteria, de valor afegit al servei postal, logística, màrqueting i telecomunicació.

     - Altres empreses amb les quals Correos hagi subscrit diferents convenis de col·laboració i que poden pertànyer a sectors com les telecomunicacions, financer, gran consum, sanitat i ONG.

Aquesta informació comercial podrà ser genèrica o personalitzada. En aquest darrer supòsit implicarà el previ tractament de les vostres dades amb l’objectiu de poder procedir al vostre perfilat i carterització, determinar gustos, preferències i necessitats i, partint d’això, identificar les ofertes que us puguin resultar més interessants.

En qualsevol moment, podreu revocar de manera gratuïta el vostre consentiment i no rebre noves ofertes i promocions indicant-ho a través de correu postal a l’adreça abans indicada o per correu electrònic a l’adreça derechos.protecciondatos@correos.com o a través del nostre servei d’Atenció al Client. Així mateix, en tota comunicació comercial electrònica se us informarà, novament, del vostre dret a revocar el consentiment.

 

D. Comunicació de dades a altres empreses del grup Correos i a terceres empreses

En cas que presteu el vostre consentiment, Correos podrà comunicar les vostres dades a les empreses del grup Correos i a terceres empreses els sectors de les quals es detallen en la finalitat anterior amb l’objectiu que aquestes empreses us puguin fer arribar, de manera directa i sense la intermediació de Correos, ofertes i promocions relatives als seus productes i serveis.

 

E. Enriquir la informació

En cas que presteu el vostre consentiment, Correos podrà obtenir més informació sobre les vostres característiques, gustos i necessitats a través de la informació proporcionada per diferents fonts externes, com ara registres públics, cadastre, xarxes socials, eines de geomàrqueting, bases de dades d’informació econòmica com INFORMA, fitxers d’informació creditícia com ASNEF, BADEXCUG... amb l’objectiu d’introduir millores en els nostres productes i serveis i/o adaptar o escollir les ofertes d’aquests productes i serveis que millor s’ajustin al vostre concret perfil.

 

F. Complir amb les obligacions legals

Dins de les diferents obligacions legals que assumeix Correos es troben les derivades de l’aplicació de la normativa postal (Llei 43/2010 del servei postal universal, dels drets dels usuaris i del mercat postal) i el deure de secret de les comunicacions (art. 18 de la Constitució), així com la normativa tributària.

En el compliment d’aquestes obligacions, Correos podrà comunicar les vostres dades a les administracions públiques i els tribunals, sempre que aquesta informació sigui requerida conforme als processos legals establerts.

 

G. Informació estadística i enquestes de satisfacció

Correos té un interès legítim a conèixer tant l’opinió dels seus clients respecte als seus productes i serveis com els seus hàbits de consum (p. ex. la freqüència/recurrència en la contractació dels diferents serveis) amb l’objectiu de poder oferir productes i serveis més ajustats a les seves necessitats i millorar tant els productes i serveis actuals com el seu procés de contractació.

Per aconseguir l’objectiu exposat al paràgraf anterior, Correos podrà tractar les vostres dades i:

    - Realitzar enquestes de satisfacció tant telefòniques com per mitjans electrònics, fins i tot una vegada deixeu de ser-ne client; en aquest darrer cas per conèixer els motius de la vostra marxa.

En cas que durant l’enquesta de satisfacció el client manifesti la seva opinió sobre els productes i serveis d’alguna de les empreses del grup Correos, el resultat de l’enquesta i les dades identificatives del participant podran ser comunicats a l’empresa del grup Correos de la qual es valoren els serveis.

     - Procedir a la vostra anonimització, de manera que no es pugui tornar a vincular la informació dels vostres hàbits de consum amb la vostra persona i, després d’això, realitzar estudis estadístics i economètrics (p. ex. conèixer el cicle de vida del client i/o identificar models de propensió a l’abandonament).

 

3. Tipus de dades tractades

Per a les finalitats exposades a l’apartat anterior, es tracta un conjunt de dades de caràcter personal que podem dividir en les fonts i categories següents:

 

A. Dades proporcionades pel client de manera directa:

En el moment del registre i/o a la mateixa sol·licitud del servei, a través de l’emplenament dels formularis habilitats a aquest efecte.

El client garanteix que les dades facilitades a Correos per a la prestació dels serveis sol·licitats responen amb veracitat a la situació real i que comunicarà qualsevol modificació que les afecti. En conseqüència, el client respondrà davant de Correos i tercers de qualssevol danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de l’incompliment de les obligacions assumides en aquesta clàusula.

 

B. Dades obtingudes de manera indirecta:

Totes aquelles dades que, en cas d’haver prestat el vostre consentiment, Correos obté de la tipologia de fonts externes enumerada a la finalitat 2.E.

 

C. Dades derivades de la mateixa prestació del servei:

P. ex.: Historial de productes i serveis contractats i les seves característiques, reclamacions o sol·licituds d’informació...

 

4. Termini de conservació de les dades

Les vostres dades personals seran conservades mentre siguin necessàries per al desenvolupament de la relació contractual. Un cop transcorregut aquest període, les dades seran suprimides, d’acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades, la qual cosa n’implica el bloqueig, i només estaran disponibles a sol·licitud de jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les administracions públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar per ser posteriorment eliminades.

A l’efecte del que preveu el paràgraf anterior, Correos bloquejarà aquells usuaris que es trobin inactius —és a dir, no accedeixin a cap dels serveis de l’Oficina Virtual— per un termini de cinc anys. 

 

5. Els vostres drets

La nostra normativa de protecció de dades us confereix una sèrie de drets en relació amb el tractament de dades que impliquen els nostres serveis que podem resumir en els següents:

     - Dret d’accés: Conèixer quin tipus de dades estem tractant i les característiques del tractament que estem duent a terme.

     - Dret de rectificació: Poder sol·licitar la modificació de les vostres dades perquè són inexactes o no veraces.

     - Dret de portabilitat: Poder obtenir una còpia en un format interoperable de les dades que s’estiguin tractant.

     - Dret a la limitació del tractament en els casos recollits en la Llei. 

     - Dret de supressió: Sol·licitar la supressió de les vostres dades quan el tractament ja no resulti necessari.

     - Dret d’oposició: Sol·licitar el cessament en la tramesa de comunicacions comercials en els termes assenyalats abans.

     - Dret a revocar el consentiment prestat.

Podeu exercir els vostres drets a través d’algun dels canals següents, indicant el dret a exercir i acompanyant una còpia del document nacional d’identitat o document equivalent, a més de qualsevol altra documentació que considereu oportuna:

     a. Adreça postal: Via Dublín, núm. 7 (Campo de las Naciones) 28070 Madrid (Espanya)

     b. Adreça electrònica: derechos.protecciondatos@correos.com

A la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) podeu trobar una sèrie de models que us ajudaran a l’exercici dels vostres drets. Així mateix, us informem que teniu dret a interposar una reclamació davant de l’autoritat de control (a Espanya, l’AEPD) en cas que considereu infringits els vostres drets.

 

6. Accés a dades de tercers

Per a la prestació de determinats serveis pot ser necessari que ens faciliteu les dades personals i de contacte de terceres persones com, p. ex., el nom, cognoms, adreça postal, adreça electrònica, telèfon de contacte i altres dades o mitjans equivalents de contacte del destinatari d’una comunicació o tramesa.

Correos exclusivament tractarà aquestes dades per lliurar la comunicació o la tramesa. Addicionalment, amb l’objectiu de la millor prestació del servei, el número de telèfon o l’adreça electrònica es podran utilitzar amb l’objectiu d’informar el destinatari sobre les dates estimades de lliurament i tractar qualsevol incidència que el pogués afectar.

En aquest sentit, el client garanteix la veracitat i l’actualització de les dades del destinatari i, si escau, assegura haver complert totes aquelles obligacions que, en matèria de protecció de dades, li resultin atribuïbles, havent obtingut el consentiment del destinatari perquè Correos dugui a terme el tractament exposat als paràgrafs precedents, en cas que aquest consentiment sigui necessari.

Per la seva banda, si l’usuari és una empresa o professional que permet a Correos l’accés a les dades de caràcter personal sota la seva responsabilitat per a la prestació d’algun dels nostres serveis, Correos es compromet a complir totes les obligacions inherents a la seva posició com a encarregat de tractament i, en aquest sentit:

     - Accedirà i tractarà les dades a les quals tingui accés subjecte a les seves instruccions, i no les farà servir per a finalitats diferents de la prestació del servei. Per a això, podrà disposar dels serveis d’altres tercers (subencarregats), si resulta necessari per a la prestació del servei i les operacions del contracte i/o per a la seva conservació i sempre que (i) el nou encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat...) i amb els mateixos requisits formals que ell, referent a l’adequat tractament de les dades personals i a la garantia dels drets de les persones afectades; (ii) Correos, amb sol·licitud expressa, posi a la seva disposició una llista en què s’identifiquin els serveis subencarregats i la identitat dels subencarregats; (iii) en cas d’incompliment per part del subencarregat, Correos continuï essent plenament responsable.

     - Implementarà les mesures de seguretat legals, tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, conforme a allò que exposa l’art. 32 del RGPD i a la seva sol·licitud, l’informarà de la metodologia d’anàlisi de risc utilitzada.

     - Una vegada complerta la prestació contractual, destruirà o tornarà les dades tractades, i també qualssevol suports o documents en què constin dades objecte del tractament, sens perjudici de la possibilitat de conservar aquestes dades, degudament bloquejades, en els termes previstos per la nostra normativa de protecció de dades.

     - Assegurarà el compliment de la resta d’obligacions recollides en la normativa de protecció de dades.