Enviar online

Envía documentos dende calquera dispositivo e dende calquera lugar coa mesma validez legal.

Burofax

Enviar documentos de forma urxente e segura

Carta

Envía unha carta dixital, ordinaria ou certificada

Tarxeta Postal

Enviar postais dixitais a través da Internet

PREPARAR ENVÍOS

Imprime as túas etiquetas e paga os teus envíos antes de ir á túa oficina de Correos

Paq 48

Entrega en 24/48 horas, segundo orixe destino

Carta Certificada

Garante a recepción mediante sinatura

Notificacións administrativas

Servizo indicado para comunicacións legais

PODEMOS AXUDARTE

Política de privacidade xeral de Correos

1. Responsable do tratamento

Os seus datos serán tratados pola sociedade “Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., SME” (en diante, Correos), NIF: A83052407 con domicilio social sito en vía Dublín n.º 7 (Campo de las Naciones) 28070 Madrid (España).

Na nosa páxina web informámolo sobre o nomeamento do delegado de Protección de datos, con quen poderá contactar a través do enderezo de correo electrónico dpdgrupocorreos@correos.com

 

2. Finalidade do tratamento e lexitimación

O tratamento dos seus datos persegue as seguintes finalidades:

 

A. Prestación dos servizos de Correos

Os seus datos serán tratados para a prestación dos servizos ofrecidos por Correos, así como, se é o caso, atender a súa solicitude de información, consulta ou reclamación.

 

B. Envío de ofertas e promocións de produtos e servizos de Correos

En caso de que preste o seu consentimento, Correos poderá remitirlle por calquera canle electrónica, ou non electrónica, información comercial relacionada coa prestación, mellora e actualización dos nosos produtos e servizos, novas tarifas e descontos.

Esta información comercial poderá ser xenérica ou personalizada. Neste último suposto, implicará o tratamento previo dos seus datos co obxectivo de poder proceder ao seu perfilado e carteirización, determinar gustos, preferencias e necesidades e, sobre a base destas, identificar as ofertas que poidan resultar máis interesantes.

En calquera momento, poderá revogar de forma gratuíta o seu consentimento e non recibir novas ofertas e promocións indicándoo a través de correo postal ao enderezo arriba exposto ou por correo electrónico ao enderezo derechos.protecciondatos@correos.com ou a través do noso servizo de atención ao cliente. Así mesmo, en toda comunicación comercial electrónica, informarémolo, novamente, do seu dereito a revogar o seu consentimento.

 

C. Envío de ofertas e promocións doutras empresas do Grupo Correos e de terceiras empresas

En caso de que preste o seu consentimento, Correos poderá remitirlle por calquera canle electrónica ou non electrónica ofertas e promocións de:

     - Outras empresas do Grupo Correos que prestan servizos relacionados cos sectores que pertenzan ás actividades de servizos de paquetería, de valor engadido ao servizo postal, loxística, márketing e de telecomunicación.

     - Outras empresas coas que Correos subscribira distintos convenios de colaboración e que poden pertencer a sectores como telecomunicacións, financeiro, gran consumo, sanidade e ONG.

Esta información comercial poderá ser xenérica ou personalizada. Neste último suposto, implicará o tratamento previo dos seus datos co obxectivo de poder proceder ao seu perfilado e carteirización, determinar gustos, preferencias e necesidades e, sobre a base destas, identificar as ofertas que poidan resultar máis interesantes.

En calquera momento, poderá revogar de forma gratuíta o seu consentimento e non recibir novas ofertas e promocións indicándoo a través de correo postal ao enderezo arriba exposto ou por correo electrónico ao enderezo derechos.protecciondatos@correos.com ou a través do noso servizo de atención ao cliente. Así mesmo, en toda comunicación comercial electrónica, informarémolo, novamente, do seu dereito a revogar o seu consentimento.

 

D. Comunicación de datos a outras empresas do Grupo Correos e a terceiras empresas

En caso de que preste o seu consentimento, Correos poderá comunicar os seus datos ás empresas do Grupo Correos e a terceiras empresas cuxos sectores se detallan na finalidade anterior co obxectivo de que estas empresas poidan facelo chegar, de forma directa e sen a intermediación de Correos, ofertas e promocións relativas aos seus produtos e servizos.

 

E. Enriquecer a súa información

En caso de que preste o seu consentimento, Correos poderá obter unha maior información sobre as súas características, gustos e necesidades a través da información proporcionada por distintas fontes externas, tales como rexistros públicos, catastro, redes sociais, ferramentas de xeomárketing, bases de datos de información económica como INFORMA, ficheiros de información crediticia como ASNEF, BADEXCUG, etc. co obxectivo de introducir melloras nos nosos produtos e servizos e/ou adaptar ou escoller as ofertas dos devanditos produtos e servizos que mellor se axusten ao seu concreto perfil.

 

F. Cumprir coas obrigas legais

Dentro das distintas obrigas legais que asume Correos, encóntranse as derivadas da aplicación da normativa postal (Lei 43/2010 do servizo postal universal, dos dereitos dos usuarios e do mercado postal) e o deber de segredo das comunicacións (art. 18 da Constitución), así como a normativa tributaria.

No cumprimento destas obrigas, Correos poderá comunicar os seus datos ás administracións públicas e tribunais, sempre que tal información sexa requirida conforme cos procesos legais establecidos.

 

G. Información estatística e enquisas de satisfacción

Correos ten un interese lexítimo en coñecer tanto a opinión dos seus clientes con respecto aos seus produtos e servizos coma os seus hábitos de consumo (p. ex. a frecuencia/recorrencia na contratación dos distintos servizos) co obxectivo de poder ofrecer produtos e servizos máis axustados ás súas necesidades e mellorar tanto os produtos e servizos actuais coma o seu proceso de contratación.

Para lograr o obxectivo exposto no parágrafo anterior, Correos poderá tratar os seus datos e:

    - Realizar enquisas de satisfacción tanto telefónicas como por medios electrónicos, mesmo se deixa de ser cliente, neste último caso para coñecer os motivos da súa marcha.

En caso de que durante a enquisa de satisfacción o cliente manifeste a súa opinión sobre os produtos e servizos dalgunha das empresas do Grupo Correos, o resultado da enquisa e os datos identificativos do participante poderán ser comunicados á empresa do Grupo Correos cuxos servizos se valoran.

     - Proceder á súa anonimización, de forma que non poida volver vincularse a información dos seus hábitos de consumo coa súa persoa e, tras iso, realizar estudos estatísticos e econométricos (p. ex. coñecer o ciclo de vida do cliente e/ou identificar modelos de propensión ao abandono).

 

3. Tipo de datos tratados

Para as finalidades expostas no apartado anterior, trátanse un conxunto de datos de carácter persoal que podemos dividir nas seguintes fontes e categorías:

 

A. Datos proporcionados polo cliente de forma directa:

No momento do rexistro e/ou na propia solicitude do servizo, cando cobre os formularios habilitados para tal efecto.

O cliente garante que os datos facilitados a Correos para a prestación dos servizos solicitados responden con veracidade á situación real e que comunicará calquera modificación que afecte a estes. En consecuencia, o cliente responderá fronte a Correos e terceiros de calquera dano e prexuízo ocasionado como consecuencia do incumprimento das obrigas asumidas nesta cláusula.

 

B. Datos solicitados de forma indirecta:

Todos aqueles datos que, en caso de prestar o seu consentimento, Correos solicita da tipoloxía de fontes externas enumerada na finalidade 2.E.

 

C. Datos derivados da propia prestación do servizo:

P. ex.: Histórico de produtos e servizos contratados e as súas características, reclamacións ou solicitudes de información...

 

4. Prazo de conservación dos datos

Os seus datos persoais serán conservados mentres sexan necesarios para o desenvolvemento da relación contractual. Unha vez transcorrido este período, os datos serán suprimidos conforme co disposto na normativa de protección de datos, o que implica o seu bloqueo, e só estarán dispoñibles por solicitude de xuíces e tribunais, o Ministerio Fiscal ou as administracións públicas competentes durante o prazo de prescrición das accións que puidesen derivar para ser posteriormente eliminados.

Para os efectos do previsto no parágrafo anterior, Correos procederá ao bloqueo daqueles usuarios que se encontren inactivos —é dicir, que non accedan a ningún dos servizos da Oficina Virtual— por un prazo de 5 anos. 

 

5. Os seus dereitos

A nosa normativa de protección de datos confírelle unha serie de dereitos en relación co tratamento de datos que implican os nosos servizos que podemos resumir nos seguintes:

     - Dereito de acceso: Coñecer que tipo de datos estamos a tratar e as características do tratamento que estamos a levar a cabo.

     - Dereito de rectificación: Poder solicitar a modificación dos seus datos por ser estes inexactos ou non veraces.

     - Dereito de portabilidade: Poder obter unha copia nun formato interoperable dos datos que estean a ser tratados.

     - Dereito á limitación do tratamento nos casos recollidos na lei. 

     - Dereito de supresión: Solicitar a supresión dos seus datos cando o tratamento xa non resulte necesario.

     - Dereito de oposición: Solicitar o cesamento no envío de comunicacións comerciais nos termos antes sinalados.

     - Dereito a revogar o consentimento prestado.

Pode exercitar os seus dereitos a través dalgunha das seguintes canles, indicando o dereito que desexa exercitar e acompañando copia do documento nacional de identidade ou documento equivalente, ademais de calquera outra documentación que considere oportuna:

     a. Enderezo postal: Vía Dublín n.º 7 (Campo de las Naciones) 28070 Madrid (España)

     b. Correo Electrónico: derechos.protecciondatos@correos.com

Na páxina web da Axencia Española de Protección de datos (AEPD) pode encontrar unha serie de modelos que lle axudarán no exercicio dos seus dereitos. Así mesmo, informámolo de que ten dereito a interpoñer unha reclamación ante a autoridade de control (en España, a AEPD) en caso de que considere infrinxidos os seus dereitos.

 

6. Acceso a datos de terceiros

Para a prestación de determinados servizos pode ser preciso que nos facilite os datos persoais e de contacto de terceiras persoas, como, p. ex., o nome, apelidos, enderezo postal, enderezo de correo electrónico, teléfono de contacto e outros datos ou medios equivalentes de contacto do destinatario dunha comunicación ou envío.

Correos tratará exclusivamente estes datos para proceder á entrega da comunicación ou do envío. Adicionalmente, co obxectivo da mellor prestación do servizo, o número de teléfono ou o enderezo de correo electrónico poderán ser utilizados co obxectivo de informar o destinatario sobre as datas consideradas de entrega e tratar calquera incidencia que puidese afectar a esta.

Neste sentido, o cliente garante a veracidade e actualización dos datos do destinatario e, se é o caso, asegura ter cumprido con todas aquelas obrigas que, en materia de protección de datos, lle resulten atribuíbles, despois de obter o consentimento do destinatario a que Correos leve a cabo o tratamento exposto nos parágrafos precedentes, en caso de ser tal consentimento necesario.

Pola súa banda, en caso de que o usuario sexa unha empresa ou profesional que permite a Correos o acceso aos datos de carácter persoal baixo a súa responsabilidade para a prestación dalgún dos nosos servizos, Correos comprométese a cumprir todas as obrigas inherentes á súa posición como encargado de tratamento e, neste sentido:

     - Accederá e tratará os datos aos que teña acceso suxeito ás súas instrucións, e non os utilizará para finalidades distintas da prestación do servizo. Para iso, poderá contar cos servizos doutros terceiros (subencargados), se resulta necesario para a prestación do servizo e operacións do contrato e/ou para a súa conservación, e sempre que (i) o novo encargado quede suxeito ás mesmas condicións (instrucións, obrigas, medidas de seguridade...) e cos mesmos requisitos formais ca el, no referente ao adecuado tratamento dos datos persoais e á garantía dos dereitos das persoas afectadas; (ii) Correos, a solicitude expresa, poña á súa disposición unha listaxe na que se identifiquen os servizos subencargados e a identidade dos subencargados; (iii) en caso de incumprimento por parte do subencargado, Correos continúe sendo plenamente responsable.

     - Implantará as medidas de seguridade legais, técnicas e organizativas apropiadas para garantir un nivel de seguridade adecuado ao risco, conforme co exposto no art. 32 do RGPD e, a súa solicitude, informarao da metodoloxía de análise de risco utilizada.

     - Unha vez cumprida a prestación contractual, destruirá ou devolverá os datos tratados, así como calquera soporte ou documento onde consten datos obxecto do tratamento, sen prexuízo da posibilidade de conservar estes datos, debidamente bloqueados, nos termos previstos pola nosa normativa de protección de datos.

     - Asegurará o cumprimento do resto de obrigas recollidas na normativa de protección de datos.