Privacitat web

Per a totes les empreses del grup Correos, respectar la vostra privacitat i complir la normativa de protecció de dades és un aspecte de vital importància.

El nostre desig és que a tota hora conegueu per a què utilitzem, o volem utilitzar, les vostres dades i quins són els vostres drets. Amb aquest objectiu, hem redactat aquests termes de protecció de dades (d’ara endavant, la “Política de privacitat web”), que regulen el tractament de dades que es durà a terme quan qualsevol usuari navegui per la nostra pàgina web www.correos.es, per qualsevol dels seus subdominis o per altres webs de Correos, que mostraran al peu de pàgina aquesta Política de privacitat.

Aquesta Política de privacitat web podrà ser objecte de modificació per a qualsevol adaptació legal a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com pràctiques de la indústria. En qualsevol cas, el tractament de dades de l’usuari serà regulat per la Política de protecció de dades que fos vigent en el moment de la navegació.

 

1. Qui tractarà les vostres dades?

El responsable del tractament és la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME (d’ara endavant “Correos”), amb CIF A-83052407 i domicili social a la Carrer del Comte de Peñalver, nº 19, 28006 Madrid (Espanya).

Per garantir la gestió adequada d’aquest tractament, Correos té designat un delegat de Protecció de Dades (DPD o DPO), a qui us podeu dirigir a través de l’adreça electrònica següent: dpdgrupocorreos@correos.com

 

2. Per a què es tractaran les vostres dades i per què?

Les dades de caràcter personal de l’usuari seran utilitzades per a les finalitats següents:

     - Permetre la navegació a través de la nostra pàgina web.

     - En cas que accepteu la nostra Política de galetes: Analitzar la vostra navegació per optimitzar l’estructura i el disseny del web (p. ex. veure quins espais del web són més visitats, quin és el temps d’estada mitjà...) i realitzar publicitat comportamental i/o personalitzada.

Finalment, la nostra pàgina web disposa de diferents formularis que us permeten sol·licitar informació sobre algun dels nostres productes i/o serveis, contractar-los o contactar amb nosaltres per altres motius (p. ex. remetre’ns el currículum o fer-nos saber un possible incompliment del nostre Codi de conducta). En cas d’utilitzar aquests formularis, les dades que s’hi incorporin seran tractades per tramitar la vostra sol·licitud. En qualsevol cas, amb caràcter previ a l’ús dels diferents formularis web, se us informarà sobre el tractament que s’efectuarà de les vostres dades –en cas que difereixi del tractament previst en aquesta Política de privacitat web– i se us sol·licitaran els consentiments que, en cada cas, resultin necessaris.

 

3. Quines dades seran tractades?

Tractarem les vostres dades personals que s’obtenen a través de la vostra navegació per la nostra pàgina web, incloent-hi:

     a. Dades facilitades de manera directa per l’usuari:

La navegació a través de la nostra pàgina web no requereix el registre previ. No obstant això, quan visiteu la nostra pàgina web, els nostres servidors web emmagatzemen, de manera estàndard, informació com l’adreça IP i el domini des del qual s’obté l’accés, la data i l’hora de la visita, etc.

D’altra banda, certes funcionalitats de la nostra pàgina web exigeixen que faciliteu informació addicional a través del formulari corresponent (p. ex. el nom i cognoms, l’adreça postal o electrònica de contacte, el telèfon...).

Tret que expressament s’indiqui el contrari, tots els camps recollits al formulari seran obligatoris, per la qual cosa la manca d’informació impedirà la tramitació de la sol·licitud.

     b. Dades facilitades de manera indirecta per l’usuari:

A través de la vostra navegació, es poden instal·lar al vostre dispositiu diferents galetes, d’acord amb el que estableix la nostra Política de galetes.

 

4. Es comunicaran les vostres dades a tercers?

Amb caràcter general, no es preveu que les vostres dades siguin comunicades a altres persones diferents de Correos. No obstant això, es poden donar les excepcions següents:

     - Per complir amb la llei ens podem veure obligats a haver de comunicar les vostres dades a altres tercers com administracions públiques (p. ex. FCSE) o tribunals.

     - Per poder-vos prestar el millor servei en la navegació a través de la nostra pàgina web i tramitar la vostra sol·licitud, potser hem de comunicar les vostres dades a altres empreses del grup Correos dedicades als sectors de paqueteria, de valor afegit al servei postal, logística, màrqueting i telecomunicació.

5. Durant quant de temps seran tractades les vostres dades?

Les dades personals es conservaran exclusivament durant el termini necessari per permetre la vostra navegació per la pàgina web, analitzar la vostra navegació (en cas d’acceptació de la Política de galetes) o tramitar les vostres sol·licituds de servei a través de la pàgina web. En el moment en què deixin de ser necessàries, les dades seran suprimides conforme al que disposa la normativa de protecció de dades, la qual cosa n’implica el bloqueig, i només estaran disponibles a sol·licitud de jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les administracions públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar i, transcorregut el període de bloqueig, seran eliminades per complet. A tall d’exemple, en els casos més habituals s’atendrà al termini de prescripció de tres anys derivat de la normativa de protecció de dades.

En qualsevol cas, si en acabar la relació contractual hi ha litigis pendents, les dades es podran conservar durant la seva tramitació processal i exclusivament amb finalitats probatòries, mentre no recaigui resolució definitiva, moment en què es bloquejaran i, posteriorment, s’esborraran.

 

6. Quins són els vostres drets?

En la mesura que estiguin reconeguts en la normativa de protecció de dades aplicable en cada moment, l’usuari podrà exercir els drets següents en relació amb el tractament de les vostres dades:

     - Dret d’accés: si exerciu aquest dret, podreu conèixer quin tipus de dades estem tractant i les característiques del tractament que estem duent a terme.

     - Dret de rectificació: si exerciu aquest dret, podreu sol·licitar la modificació de les vostres dades en cas que siguin inexactes o no veraces.

     - Dret de portabilitat: si exerciu aquest dret, podreu obtenir una còpia en un format interoperable de les dades que s’estiguin tractant.

     - Dret a la limitació en el tractament de dades: si exerciu aquest dret, podreu limitar el tractament de les vostres dades en els casos recollits en la Llei.

     - Dret d’oposició: si exerciu aquest dret, us podreu oposar al tractament de les vostres dades i sol·licitar el cessament en la tramesa de comunicacions comercials.

     - Dret de supressió: si exerciu aquest dret, podreu sol·licitar la supressió de les vostres dades quan el tractament ja no resulti necessari.

     - Dret a revocar el consentiment prestat.

Podeu exercir els vostres drets a través d’algun dels canals següents, indicant el dret a exercir i acompanyant una còpia del document nacional d’identitat o document equivalent, a més de qualsevol altra documentació que considereu oportuna:

     a. Adreça postal: Carrer del Comte de Peñalver, núm. 19, 28006 Madrid (Espanya).

     b. Correu electrònic: derechos.protecciondatos.correos@correos.com

A la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) podeu trobar una sèrie de models que us ajudaran a exercir els vostres drets. Així mateix, us informem que teniu dret a interposar una reclamació davant de l’autoritat de control (a Espanya, l’AEPD) en cas que considereu infringits els vostres drets.