Privacidade web

Para todas as empresas do Grupo Correos, respectar a súa privacidade e cumprir coa normativa de protección de datos é un aspecto de vital importancia.

O noso desexo é que en todo momento coñeza para que utilizamos, ou queremos utilizar, os seus datos e cales son os seus dereitos. Con este obxectivo, redactamos os seguintes termos de Protección de datos (Política de privacidade Web) que regula o tratamento de datos que se levará a cabo cando calquera Usuario navegue pola nosa páxina web www.correos.es, de calquera dos seus subdominios ou doutras webs de Correos, en cuxo footer se mostre esta Política de privacidade.

A presente Política de privacidade web poderá ser obxecto de modificación para calquera adaptación legal a futuras novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como prácticas da industria. En calquera caso, o tratamento de datos do usuario será regulado pola Política de Protección de datos que estivese vixente no momento da navegación.

 

1. Quen tratará os seus datos?

O responsable do tratamento é “Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., SME” (en diante “Correos”), con CIF A-83052407 e domicilio social en Calle del Conde de Peñalver, nº 19, 28006 Madrid (España).

Para garantir a axeitada xestión do devandito tratamento, Correos ten designado un Delegado de Protección de datos (DPD ou DPO), a quen pode dirixirse a través do seguinte enderezo de correo electrónico: dpdgrupocorreos@correos.com

 

2. Para que se tratarán os seus datos e por que?

Os datos de carácter persoal do Usuario serán utilizados para as seguintes finalidades:

     - Permitir a navegación a través da nosa páxina web.

     - En caso de que acepte a nosa Política de Cookies: Analizar a súa navegación para optimizar a estrutura e deseño da web (p. ex., ver que espazos da web son máis visitados, cal é o tempo de estancia medio...) e realizar publicidade comportamental e/ou personalizada.

Por último, a nosa páxina web dispón de distintos formularios que lle permiten solicitar información sobre algún dos nosos produtos e/ou servizos, contratalos ou contactar connosco por outros motivos (p. ex., remitirnos o seu currículo ou poñer no noso coñecemento un posible incumprimento do noso Código de Conduta). En caso de utilizar estes formularios, os datos incorporados a estes serán tratados para tramitar a súa solicitude. En calquera caso, con carácter previo ao uso dos distintos formularios web, informarémolo sobre o tratamento que se efectuará dos seus datos —en caso de que difira do tratamento previsto na presente Política de privacidade Web— e solicitarémoslle os consentimentos que, en cada caso, resulten necesarios.

 

3. Que datos serán tratados?

Trataremos os seus datos persoais que se obteñen a través da súa navegación pola nosa páxina web, incluíndo:

     a. Datos facilitados de forma directa polo Usuario:

A navegación a través da nosa páxina web non require o seu rexistro previo. Non obstante, cando vostede visita a nosa páxina web, os nosos servidores web almacenan, de forma estándar, información como o enderezo IP e o dominio dende o que se obtén o acceso, a data e a hora da visita, etc.

Por outro lado, certas funcionalidades da nosa páxina web esixen que facilite información adicional a través do correspondente formulario (p. ex., O seu nome e apelidos, enderezo postal ou electrónico de contacto, teléfono...).

Salvo que expresamente se indique o contrario, todos os campos recollidos no formulario serán obrigatorios, polo que a falta de información impedirá a tramitación da súa solicitude.

     b. Datos facilitados de forma indirecta polo Usuario:

A través da súa navegación, poden instalarse no seu dispositivo distintas cookies de conformidade co establecido na nosa Política de Cookies.

 

4. Comunicaranse os seus datos a terceiros?

Con carácter xeral non se prevé que os seus datos sexan comunicados a outras persoas distintas de Correos. Non obstante, poden darse as seguintes excepcións:

     - Para cumprir coa lei, podemos vernos obrigados a ter que comunicar os seus datos a outros terceiros, como administracións públicas (p. ex., FCSE) ou tribunais.

     - Para poder prestarlle o mellor servizo na navegación a través da nosa páxina web e tramitar a súa solicitude, podemos ter que comunicar os seus datos a outras empresas do Grupo Correos dedicadas aos sectores de paquetería, de valor engadido ao servizo postal, loxística, mercadotecnia e de telecomunicación. 

5. Por canto tempo será tratados os seus datos?

Os datos persoais serán conservados exclusivamente durante o prazo necesario para permitir a súa navegación pola páxina web, analizar a súa navegación (en caso de aceptación da política de cookies) ou tramitar as súas solicitudes de servizo a través da páxina web. No momento en que deixen de ser necesarios, os datos serán suprimidos conforme co disposto na normativa de protección de datos, o que implica o seu bloqueo, e só estarán dispoñibles por solicitude de xuíces e tribunais, o Ministerio Fiscal ou as administracións públicas competentes durante o prazo de prescrición das accións que puidesen derivar e, unha vez transcorrido o período de bloqueo, a súa completa eliminación. Para os efectos exemplificativos, nos casos máis habituais aterase ao prazo de prescrición de tres anos derivado da normativa de protección de datos.

En calquera caso, se ao finalizar a relación contractual existisen litixios pendentes, os datos poderán conservarse durante a súa tramitación procesual e exclusivamente con fins probatorios, en tanto non recaia unha resolución definitiva, momento no que se procederá ao seu bloqueo e posterior eliminación.

 

6. Cales son os seus dereitos?

Na medida que estean recoñecidos na normativa de protección de datos aplicable en cada momento, o Usuario poderá exercer os seguintes dereitos en relación co tratamento dos seus datos:

     - Dereito de acceso: se exerce este dereito, poderá coñecer que tipo de datos estamos a tratar e as características do tratamento que estamos a levar a cabo.

     - Dereito de rectificación: se exerce este dereito, poderá solicitar a modificación dos seus datos por ser estes inexactos ou non veraces.

     - Dereito de portabilidade: se exerce este dereito, poderá obter unha copia nun formato interoperable dos datos que estean a ser tratados.

     - Dereito á limitación no tratamento de datos: se exerce este dereito, poderá limitar o tratamento dos seus datos nos casos recollidos na lei.

     - Dereito de oposición: se exerce este dereito, poderá opoñerse ao tratamento dos seus datos e solicitar o cesamento no envío de comunicacións comerciais.

     - Dereito de supresión: se exerce este dereito, poderá solicitar a supresión dos seus datos cando o tratamento xa non resulte necesario.

     - Dereito a revogar o consentimento prestado.

Pode exercitar os seus dereitos a través dalgunha das seguintes canles, indicando o dereito que desexa exercitar e acompañando copia do documento nacional de identidade ou documento equivalente, ademais de calquera outra documentación que considere oportuna:

     a. Enderezo postal: Calle del Conde de Peñalver, nº 19, 28006 Madrid (España)

     b. Correo Electrónico: derechos.protecciondatos.correos@correos.com

Na páxina web da Axencia Española de Protección de datos (AEPD) pode encontrar unha serie de modelos que lle axudarán no exercicio dos seus dereitos. Así mesmo, informámolo de que ten dereito a interpoñer unha reclamación ante a autoridade de control (en España, a AEPD) en caso de que considere infrinxidos os seus dereitos.