Privacitat web

Per a totes les empreses del Grupo Correos, respectar la seua privacitat i complir la normativa de protecció de dades és un aspecte de vital importància.

El nostre desig és que en tot moment conega per a què utilitzem, o volem utilitzar, les seues dades i quins són els seus drets. Amb este objectiu, hem redactat els següents termes de Protecció de dades (“Política de Privacitat Web”) que regula el tractament de dades que es durà a terme quan qualsevol usuari navegue per la nostra pàgina web www.correos.es, de qualsevol dels seus subdominis o d’altres webs de Correos en el peu de pàgina dels quals es mostre esta Política de Privacitat.

Esta Política de privacitat Web podrà ser objecte de modificació per a qualsevol adaptació legal a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com pràctiques de la indústria. En qualsevol cas, el tractament de dades de l’usuari serà regulat per la Política de protecció de dades que estiguera vigent en el moment de la navegació.

 

1. Qui tractarà les seues dades?

El responsable del tractament és “Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME” (d’ara endavant “Correos”), amb CIF A-83052407 i domicili social en la Carrer del Comte de Peñalver, nº 19, 28006 Madrid (Espanya).

Per a garantir l’adequada gestió d'este tractament, Correos té designat un Delegat de protecció de dades (DPD o DPO), a qui pot dirigir-se a través de la següent adreça electrònica: dpdgrupocorreos@correos.com

 

2. Per a què es tractaran les seues dades i per què?

Les dades de caràcter personal de l’usuari seran utilitzades per a les següents finalitats:

     - Permetre la navegació a través de la nostra pàgina web.

     - En cas que accepte la nostra Política de galetes: Analitzar la seua navegació per a optimitzar l’estructura i disseny del web (p. ex. veure quins espais del web són més visitats, quin és el temps d’estada mitjà...) i fer publicitat basada en el comportament i/o personalitzada.

Finalment, la nostra pàgina web disposa de diferents formularis que li permeten sol·licitar informació sobre algun dels nostres productes i/o servicis, contractar-los o contactar amb nosaltres per altres motius (p. ex. remetre’ns el seu currículum o posar en el nostre coneixement un possible incompliment del nostre Codi de conducta). En cas d’utilitzar estos formularis, les dades que incorpores seran tractades per a tramitar la seua sol·licitud. En qualsevol cas, amb caràcter previ a l’ús dels diferents formularis web, se l’informarà sobre el tractament que s’efectuarà de les seues dades -en cas que diferisca del tractament previst en la present Política de privacitat Web- i se li sol·licitaran els consentiments que, si escau, resulten necessaris.

 

3. Quines dades seran tractades?

Tractarem les seues dades personals que s’obtenen a través de la seua navegació per la nostra pàgina web, incloent-hi:

     a. Dades facilitades de forma directa per l’usuari:

La navegació a través de la nostra pàgina web no requerix el seu registre previ. No obstant això, quan vosté visita la nostra pàgina web, els nostres servidors web emmagatzemen, de forma estàndard, informació com l’adreça IP i el domini des del qual s’obté l’accés, la data i l’hora de la visita, etc.

D’altra banda, certes funcionalitats del nostre web exigixen que facilite informació addicional a través del corresponent formulari (p. ex. el seu nom i cognoms, adreça postal o electrònica de contacte, telèfon...).

Tret que expressament s’indique el contrari, tots els camps recollits al formulari seran obligatoris, per la qual cosa la falta d’informació impedirà la tramitació de la seua sol·licitud.

     b. Dades facilitades de forma indirecta per l’usuari:

A través de la seua navegació, poden instal·lar-se al seu dispositiu diferents galetes de conformitat amb el que establix la nostra Política de galetes.

 

4. Es comunicaran les seues dades a tercers?

Amb caràcter general, no es preveu que les seues dades siguen comunicades a altres persones diferents de Correos. No obstant això, poden donar-se les següents excepcions:

     - Per a complir amb la llei podem veure’ns obligats a haver de comunicar les seues dades a uns altres tercers com ara Administracions públiques (p. ex. FCSE) o tribunals.

     - Per a poder prestar-li el millor servici en la navegació a través de la nostra pàgina web i tramitar la seua sol·licitud, podem haver de comunicar les seues dades a altres empreses del Grupo Correos dedicades als sectors de paqueteria, de valor afegit al servici postal, logística, màrqueting i de telecomunicació. 

5. Durant quant de temps es tractaran les seues dades?

Les dades personals es conservaran exclusivament durant el termini necessari per a permetre la seua navegació per la pàgina web, analitzar la seua navegació (en cas d’acceptació de la política de galetes) o tramitar les seues sol·licituds de servici a través de la pàgina web. En el moment en què deixen de ser necessàries, les dades seran suprimides conforme a les disposicions de la normativa de protecció de dades el que implica el seu bloqueig, estant disponibles tan sols a sol·licitud de jutges i tribunals, el Ministeri fiscal o les Administracions públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que pogueren derivar i, transcorregut el període de bloqueig, la seua completa eliminació. A efectes exemplificatius, en els casos més habituals s’usarà el termini de prescripció de 3 anys derivat de la normativa de protecció de dades.

En qualsevol cas, si en finalitzar la relació contractual existixen litigis pendents, les dades podran conservar-se durant la seua tramitació processal i exclusivament amb finalitats probatòries, sempre que no hi haja resolució definitiva, moment en el qual es procedirà al seu bloqueig i posterior esborrament.

 

6. Quins són els seus drets?

En la mesura que estiguen reconeguts en la normativa de protecció de dades aplicable en cada moment, l’usuari podrà exercir els següents drets en relació amb el tractament de les seues dades:

     - Dret d’accés: si exercix este dret, podrà conéixer quin tipus de dades estem tractant i les característiques del tractament que estem duent a terme.

     - Dret de rectificació: si exercix este dret, podrà sol·licitar la modificació de les seues dades per ser estes inexactes o no veraces.

     - Dret de portabilitat: si exercix este dret, podrà obtindre una còpia en un format interoperable de les dades que estiguen sent tractades.

     - Dret a la limitació en el tractament de dades: si exercix este dret, podrà limitar el tractament de les seues dades en els casos recollits en la Llei.

     - Dret d’oposició: si exercix este dret, podrà oposar-se al tractament de les seues dades i sol·licitar el cessament en l’enviament de comunicacions comercials.

     - Dret de supressió: si exercix este dret, podrà sol·licitar la supressió de les seues dades quan el tractament ja no siga necessari.

     - Dret a revocar el consentiment prestat.

Pot exercir els seus drets a través d’algun dels següents canals, indicant el dret a exercitar i acompanyant còpia del Document Nacional d’Identitat o document equivalent a més de qualsevol altra documentació que considere oportuna:

     a. Adreça postal: Carrer del Comte de Peñalver, nº 19, 28006 Madrid (Espanya)

     b. Correu electrònic: derechos.protecciondatos.correos@correos.com

En la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) pot trobar una sèrie de models que l’ajudaran a l’exercici dels seus drets. Tanmateix, li informem que té dret a interposar una reclamació davant de l’autoritat de control (a Espanya, l’AEPD) si considera infringits els seus drets.